Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Andrzej Maciałowicz

Imię i nazwisko:dr
Andrzej Maciałowicz
Adres:Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Numer pokoju:3.05
Telefon:552-28-05
e-mail:amacialow@gmail.com


Dużury / Duty hours:

poniedziałek: 11:30-12:30 (semestr zimowy) lub 15:00-16:00 (semestr letni)

wtorek: 10:30-11:30 (semestr zimowy) lub 15:00-16:00 (semestr letni)

 

Monday: 11:30-12:30 (winter semester) or 15:00-16:00 (summer semester)

Tuesday: 10:30-11:30 (winter semester) or 15:00-16:00 (summer semester)

 

Zainteresowania / Research interests: archeologia okresu przedrzymskiego w środkowej i północnej Europie (kultury: przeworska, oksywska, jastorfska; problematyka oddziaływań kultury lateńskiej).

 

Pre-Roman Iron Age in Central and Northern Europe (Przeworsk-, Oksywie-, and Jastorf Cultures); La Tene Culture and its influences spreading north.

 

Zajęcia prowadzone w bieżącym roku akademickim / Courses carried out in the current academic year:

- Moda pradziejowa w świetle archeologii. Technologia - zróżnicowanie - interpretacja (wykład OGUN, semestr zimowy, pon. 9.45 - 11.15, s. 2.09)

- Archeologia mody Barbarzyńców w pierwszych wiekach naszej ery. Od kowala do jubilera (wykład OGUN, semestr letni, pon. 9.45 - 11.15, s. 2.09)

- Źródłoznawstwo pradziejowe (wraz z M. Przeździeckim i A. Grabarkiem, zajęcia kierunkowe, pon. 11.30 - 13.00, s. 209)

- Zarys archeologii pradziejowej (wraz z M. Przeździeckim, ćwiczenia, gr. 2, pon. 13.15 – 14.45, s. 207)

- Zarys archeologii pradziejowej (wraz z M. Przeździeckim, ćwiczenia, gr. 5, wt. 9.45 – 11.15, s. 206)

- Archeologia Europy barbarzyńskiej od epoki brązu do okresu wędrówek ludów (wraz z S. Domaradzką i P. Szymańskim, proseminarium, wt. 11:30 – 13:00, s. 206)

- Władza, wojna, wymiana. Celtowie i Germanie w ostatnich wiekach przed Chr. (z. fakultatywne, semestr letni, wt. 13.15 - 14.45, s. 212)

- Archeologia okresu protohistorycznego (wraz z S. Domaradzką i P. Szymańskim, ćwiczenia do bloku II, śr. 9.45 - 11.15, s. 209)

- Archeologia okresu protohistorycznego (wraz z S. Domaradzką, A. Cieślińskim i P. Szymańskim, wykład do bloku II, śr. 11.30 - 13.00, s. 209)

- Outline of Prehistoric Archaeology (together with K. Szymczak and T. Nowakiewicz, lecture, Fri. 15.00 - 16.30, classroom no. 212)

 

Prowadzone badania terenowe / Conducted excavations:

- Gołębiewo, st. XIV, pow. nidzicki – cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich

 

Prace i projekty badawcze / Researches and projects:

- „The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages”  – projekt realizowany w latach 2012-2017 z grantu MNiSW nr 11H 11 018680 (współwykonawca projektu – w zakresie przygotwania publikacji nt. okresu przedrzyskiego/lateńskiego – kierowanego przez prof. dr. hab. Przemysława Urbańczyka z IAE PAN);

- „Opracowanie spuścizny naukowej Marty Schmiedehelm. Materiały z terenów Polski północno-wschodniej (kultury bogaczewska, przeworska, sudowska, wielbarska oraz grupa olsztyńska)”  – projekt zrealizowany w latach 2009-2012 w ramach grantu MNiSW nr NN109217336 (współwykonawca projektu – w zakresie opracowania materiałów kultury przeworskiej – kierowanego przez dr. P. Szymańskiego);

- „Młodsza epoka żelaza na ziemiach pruskich – badania ratownicze na cmentarzyskach w Czerwonym Dworze (st. XXI), Gołębiewie (st. XIV) i Pieckach (st. I), woj. warmińsko mazurskie”  - zadanie zrealizowane w 2008 r. (wraz z P. Szymańskim i M. Rudnickim) w ramach Programu Operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe” (priorytet 4), finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

- „Kultura przeworska w dorzeczu Wkry i Orzyca w młodszym okresie przedrzymskim” - przewód doktorski w ramach Studium Doktoranckiego na Wydziale Historycznym UW (promotor: prof. dr hab. Wojciech Nowakowski), zakończony obroną pracy doktorskiej w listopadzie 2009 r.

 

Wykaz publikacji / Publications:

1. „Dwie interesujące misy z cmentarzyska kultury przeworskiej w Suchodole, pow. sochaczewski – ślad kontaktów wzdłuż tzw. szlaku bastarneńskiego?”, Barbaricum, t. 7, Warszawa 2004, s. 43–60.

2. „Konferencja „Okres przedrzymski i rzymski w Karpatach polskich”, Krosno, 18–20 listopada 2003”, Barbaricum, t. 7, Warszawa 2004, s. 323–325.

3. Cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego w Suchodole, pow. sochaczewski, „Wiadomości Archeologiczne”, t. LVIII, 2006, s. 283–369.

4. (wraz z M. Nowakowską), „Naszyjniki tzw. koronowate z Kluczewa i Lochstädt. Przyczynek do badań kontaktów Sambii i północnego Mazowsza w młodszym okresie przedrzymskim”, (w:) W. Nowakowski (red.), „Pogranicze trzech światów. Kontakty kultur: przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych”, Światowit Supplement Series: P, t. XIV, Warszawa 2006, s. 321–334.

5. „Das Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Gołębiewo (ehm. Taubendorf). Geschichte und neue Perspektiven der Forschung“, „Archäologisches Nachrichtenblatt“, t. 13 (1/2008), 2008, s. 50–57.

6. „Nowe spojrzenie na grób nr 94 z Równiny Dolnej (d. Unterplehnen) jako przyczynek do interpretacji wybranych znalezisk z okresu przedrzymskiego w południowo-wschodniej strefie Bałtyku”, (w:) A. Bitner-Wróblewska, G. Iwanowska (red.) „Bałtowie i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński in memoriam”, Seminarium Bałtyjskie, t. II, Warszawa 2009, s. 183-215.

7. „Naczynia”, (w:) W. Bender, „Otalążka, stanowisko kultowo-bagienne z młodszego okresu rzymskiego”, „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne”, t. VIII, Warszawa 2009, s. 37-45, 53-56.

8. „Interesujący zespół grobowy z nowych badań na cmentarzysku kultury przeworskiej w Gołębiewie, pow. nidzicki (d. Taubendorf, Kr. Neidenburg)”, (w:) A. Urbaniak i in. (red.), "Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenia Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin",  Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, t. II, Łódź-Warszawa 2010, s. 367­–387.

9. "Gołębiewo (d. Taubendorf), woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2010", "Światowit", t. VIII (XLIX)/B (2009-2010), 2011, s. 197-199.

10. "Pomorze Gdańskie na przełomie starszego i młodszego okresu przedrzymskiego w świetle analizy zewnętrznych oddziaływań kulturowych", (w:) M. Fudziński, H. Paner (red.), "Między kulturą pomorską a kulturą oksywską. Przemiany kulturowe w okresie lateńskim", Gdańsk 2011, s. 79-120.

11. "Kultura przeworska na północnym Mazowszu i pograniczu Mazur w młodszym okresie przedrzymskim" / "The Przeworsk Culture in northern Masovia and in Masurian borderland during the Late Pre-Roman Period", (w:) M. Hoffmann, M. Karczewski, M. Wadyl (red.), „I Warmińsko-Mazurska Sesja Sprawozdawcza (za lata 2008-2012) poświęcona Pamięci Prof. J. Okulicza-Kozaryna" / "1st Varmia-Masuria Report Session (for years 2008-2012) dedicated to Memory of Prof. J. Okulicz-Kozaryn”, Białystok – Gdańsk – Olsztyn – Toruń 2013, s. 30–31.

12. "Über die Ostsee. Jastorfeinflüsse im Westbaltischen Kulturkreis an der Wende von der älteren zur jüngeren vorrömischen Eisenzeit im Lichte der Funde aus dem ehemaligen Ostpreußen", (w:) J. Brandt, B. Rauchfuß (red.), "Das Jastorf-Konzept und die vorrömische Eisenzeit im nördlichen Mitteleuropa. Beiträge der internationalen Tagung zum einhundertjährigen Jubiläum der Veröffentlichung >>Die ältesten Urnenfriedhöfe bei Uelzen und Lüneburg<< durch  Gustav Schwantes, 18.–22.05.2011 in Bad Bevensen", Hamburg 2014, s. 347-365.

13. (wraz z M. Woźniakiem) "Vanishing weapons. The cemetery at Kleszewo and ,pacifistic’ burial customs in the Przeworsk Culture during the Late Pre-Roman Period", (w:) S. Wefers, M. Karwowski, J. Fries-Knoblach, P. Trebsche, P.C. Ramsl (red.), “Waffen, Gewalt, Krieg. Beiträge zur Internationalen Tagung der AG Eisenzeit und des Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego – Rzeszów 19.-22. September 2012“, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, Langenweissbach 2015, s. 229–269.

14. "Nieznane cmentarzysko w Lipówce a północne powiązania kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim", (w:) B. Kontny (red.), "Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur. Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam", Światowit Supplement Series B: Barbaricum 11, Warszawa 2015, s. 412–435.

15. "Handwerk, Handel und Heirat? Neues über Kontakte der Boier mit den Germanen anhand von Fibelfunden", (w:) M. Karwowski, V. Salač, S. Sievers (red.), "Boier zwischen Realität und Fiktion. Akten des internationalen Kolloquiums in Český Krumlov vom 14.–16.11.2013", Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 21, Bonn 2015, s. 273–293.

16. "It's a Man's World... Germanic societies of the Jastorf and the Przeworsk cultures in southern and central Poland (300 BC - 10 AD)", (w:) A. Rzeszotarska-Nowakiewicz (red.), "The past societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the early Middle Ages", t. 4: "500 BC - 500 AD", Warszawa 2016, s. 71-110.

17. (wraz z M. Rudnickim i A. Strobin) "With gold and sword. Contacts of Celts and early Germanics in central Europe. The historical background: 3rd - 1 st c. BC", (w:) A. Rzeszotarska-Nowakiewicz (red.), "The past societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the early Middle Ages", t. 4: "500 BC - 500 AD", Warszawa 2016, s. 133-161.

18. (wraz z A. Jugą-Szymańską) "Germanie na Mazurach, czyli o zaskakującym znalezisku z cmentarzyska w Łabapie (dawn. Labab, Kr. Angerburg)", (w:) J. Andrzejowski, C. von Carnap-Bornheim, A. Cieśliński, B. Kontny (red.), "Orbis Barbarorum. Studia ad archaeologiam Germanorum et Baltiorum temporibus Imperii Romani pertinentia Adalberto Nowakowski dedicata", Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina VI, Warszawa - Schleswig 2017, s. 177-189.

19. "Celtyckie tradycje rzemieślnicze w świetle znalezisk zapinek", (w:) W. Nowakowski, W. Orliński, M. Woińska (red.), "Relacje kultury przeworskiej i lateńskiej na Mazowszu. Wnioski z badań cmentarzyska przeworskiego w Legionowie CSP", Warszawa - Legionowo 2017, s. 61-118.

20. (wraz z J. Andrzejowskim) "Między Północą a Południem. Zespół osadniczy z późnej epoki żelaza w Jarnicach nad Liwcem w świetle dalekosiężnych powiązań", "Wiadomości Archeologiczne", t. LXVIII, 2017, s. 179-234.

 

Udział w konferencjach (z referatem) / Participation in conferences (with paper):

1. Konferencja pt. „Pogranicze trzech światów – Mazowsze na przełomie er”, Ciechanów 18.12.2003 r.

- referat pt. „Sąsiedztwo zza Wisły. Cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego w Suchodole, pow. sochaczewski”;

2. Seminarium doktorskie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 15.01.2004 r.

- referat pt. „Cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego w Suchodole, st. 1, pow. sochaczewski, woj. mazowieckie”;

3. Konferencja pt. „Wędrujące pogranicze. Migracje na ziemiach pruskich w okresie starożytnym i wczesnym średniowieczu”, Olsztyn 03.12.2004 r.

– referat pt. „Migracje germańskie około przełomu er. Od Bastarnów do Wandalów”;

4. Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, Warszawa 08.12.2005 r.

– referat pt. „Duńskim tropem. Ponowne spojrzenie na grób 22 z Równiny Dolnej”;

5. Międzynarodowe seminarium doktoranckie pt. „Archaeology as science in a historical and modern perspective”, Warszawa 27.04.2006 r.

– referat pt. „Files & crowns. Some remarks on problems of the Pre-Roman Period in Northern Mazovia”;

6. Konferencja pt. „Der Ostseeraum als Forschungslandschaft“ (w ramach KAFU), Białe Błota 24.06.2006 r.

– referat pt. „Taubendorf / Gołębiewo – Present and Past of the Cemetery”;

7. Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, Warszawa 06.12.2006 r.

– referat pt. „Teczki i wykrywacze, czyli 110 lat badań na cmentarzysku kultury przeworskiej w Gołębiewie na północnym Mazowszu”;

8. Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, Warszawa 16.11.2007 r.

– referat pt. „W archiwach i w grobach..., czyli kolejny sezon badań na cmentarzysku kultury  przeworskiej w Gołębiewie, pow. nidzicki”;

9. Konferencja pt. „Colloquia Baltica III”, Olsztyn 08.10.2008

– referat pt. „Z problematyki kontaktów bałtyjsko-skandynawskich od wczesnej epoki żelaza po okres rzymski” (wraz z prof. W. Nowakowskim);

10. Seminarium doktorskie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 04.12.2008 r.

– referat pt. „Importy skandynawskie z okresu przedrzymskiego z dawnych badań na obszarze Prus Wschodnich. Analiza i próba interpretacji”;

11. Konferencja pt. „90 lat archeologii na Uniwersytecie Warszawskim”, Warszawa 07.12.2009 r.

– referat pt. „Historia i stan badań Instytutu Archeologii UW nad młodszym okresem przedrzymskim na północnym Mazowszu”;

12. Konfernecja pt. "Keltové 2010 XI. mezinárodní konference o dobì laténské", Hostyn nad Hanou 24-27.05.2010 r.

- referat pt. „Kontakty północno-wschodniej strefy kultury przeworskiej z kulturą lateńską w świetle analizy wybranych zabytków z faz A1-A2 (LT C2-D1)"

13. Konferencja pt. "Pogranicze Trzech Światów – Mazowsze u schyłku starożytności", Żuromin, 4–6.10.2010 r.

- referat pt. "Mazowsze płockie w ostatnich wiekach przed naszą erą";

14. Konferencja pt. "Między kulturą pomorską a kulturą oksywską. Przemiany kulturowe w okresie lateńskim", Gdańsk, 14-15.10.2010 r.

- referat pt. "Latenizacja Pomorza Gdańskiego w świetle wybranych zewnętrznych oddziaływań kulturowych";

15. Konferencja pt. "Archaeology of the Baltic Sea Region. Advances and Perspectives", Wilno, 21­­­–23.10.2010 r.

- referat pt. "Scandinavian imports  from the former East Prussia dated to the Late Pre-Roman Iron Age. New data and interpretation of the old findings";

16. Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, Warszawa, 1-3.12.2010 r.

- referat pt. "Krzyże, „oczka”, metalowe kulki – czyli rzecz o skandynawskiej biżuterii z II w. przed Chr., w Prusiech Wschodnich odkrywanej";

17. Konferencja pt. "Das Jastorf-Konzept und die vorrömische Eisenzeit im nördlichen Mitteluropa", Bad Bevensen, 18-22.05.2011 r.

- referat pt. "Jastorf and Scandinavian Impacts on South-Eastern Baltic Area. Analysis and Interpretation of the Select Findings";

18. Konferencja pt. "Boier - Taurisker", Oberleis-Klement, 14-15.06.2012 r.

- referat pt. "Central European Echoes of the Cimbri Migration in Archaeological and Historical Sources" (razem z M. Rudnickim);

- referat pt. "Lugii – Boii – Taurisci: New Data and Hypotheses on Amber Route Connections in the Late La Tène Period" (razem z M. Rudnickim);

19. Konferencja pt. "Weapons - Violence - Warfare", Rzeszów, 19-22.09.2012 r.

- referat pt. "Vanishing weapons. The cemetery at Kleszewo and the “pacifistic” burial customs in the northern zone of the Przeworsk Culture around the birth of Christ" (razem z M. Woźniakiem);

20. Konferencja pt. "Římské a germánské spony ve střední Evropě", Olomouc, 2-5.10.2012 r.

- referat pt. "When does the Late Pre-Roman Period end? Horizons of the curved brooches (geschweifte Fibeln) in the north-eastern zone of the Przeworsk Culture";

21. Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, Skarżysko-Kamienna, 5-7.12.2012 r.

- referat pt. "Latenizacja - męska rzecz? Aspekt gender w archeologii młodszego okresu przedrzymskiego";

22. Konferencja pt. "I. Warmińsko-Mazurska Sesja Sprawozdawcza (za lata 2008–2012)", Giżycko, 24–26.10.2013 r.

- referat pt. "Kultura przeworska na północnym Mazowszu i pograniczu Mazur w młodszym okresie przedrzymskim";

23. Konferencja pt. "Eisenzeitliche Siedlungskeramik der Przeworsk-Kultur", Berlin, 24–27.10.2013 r.

- referat pt. "North-eastern zone of the Przeworsk Culture in the Late Pre-Roman Period and the preliminary characteristics of two settlements at Tomaszów and Magnuszew Duży in Mazovia" (razem z R.J. Prochowiczem);

24. Konferencja pt."Boier zwischen Realität und Fiktion", Český Krumlov, 14.-16.11. 2013 r.

- referat pt. "Masters and merchants. The influence of the Boii and the long distance trading routes north of the Carpathians in the light of personal ornaments";

25. Seminarium Bałtyjskie w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, 22.10.2014 r.

- referat pt. "Zabytki o nawiązaniach jastorfskich i skandynawskich z terenu kultury kurhanów zachodniobałtyjskich - nowe interpretacje dawnych znalezisk";

26. "Polsko-białoruska sesja archeologiczna", Łódź, 20.05.2015 r.

- referat pt.  "Elementy stroju jako świadectwo kontaktów między społecznościami znad Wisły i Dniepru w młodszym okresie przedrzymskim";

27. Konfernecja pt. "Handgeformte Keramik der Latenezeit", Oberleis-Klement, 25-26.06.2015 r.

- referat pt. " Pottery from the Celtic-Germanic settlement at Nowa Cerekwia in southern Poland";

28. Konferencja pt. "Ceramika osadowa okresu przedrzymskiego w środkowoeuropejskim Barbaricum – nowe perspektywy badawcze", Poznań, 2-5.12.2015 r.

- referat pt. "Nowa Cerekwia re-visited. Jastorf finds from the Celtic-Germanic central place in southern Poland" (razem z M. Rudnickim);

29. Workshop „Eisenverhüttung an der Zeitenwende: Forschungsstand, Probleme und Perspektiven", Berlin, 01.12.2016 r.

- referat pt. "Iron Age societies, males or just warriors? The case of the Late Pre-Roman Period in north-eastern Poland";

30. Konferencja pt. "Relacje kultury lateńskiej i przeworskiej na Mazowszu. Wnioski z badań cmentarzyska przeworskiego w Legionowie CSP", Legionowo, 27-28.02.2017 r.

- referat pt. "Celtyckie tradycje rzemieślnicze na Mazowszu w świetle znalezisk zapinek";

31. Konferencja pt. "Kultura przeworska. Procesy przemian i kontakty zewnętrzne", Łódź, 14-16.09.2017 r.

- referat pt. "Elementy stroju jako wyraz regionalizacji kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim";

32. Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, Warszawa, 5-8.12.2017 r.

- referat pt. "Czy zapinką i sprzączką można tylko spiąć, czy również coś podzielić? O możliwościach regionalizacji kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim";

33. Konferencja pt. "Kommission zur Erforschung von Sammlungen Archäologischer Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa (KAFU)", Warszawa, 22-23.06.2018 r.

- referat pt. "Still unexplored. The heritage of Józef Kostrzewski (1885‒1969) half a century after his death" (razem z J. Andrzejowskim);

 

Popularyzacja / Popularization:

- artykuł pt. „Gołębiewo. Na bursztynowym szlaku” opublikowany w numerze 30 (286) "Naszej Gazety Nidzickiej" (s. 11), dodatku do "Gazety Olsztyńskiej" z dn. 2-8.08.2007; artykuł

- artykuły w prasie ogólnopolskiej ("Rzeczpospolita") i lokalnej ("Nasza Gazeta Nidzicka") nt. badań w Gołębiewie:

http://www.rp.pl/artykul/444710.html
http://www.rp.pl/artykul/513008.html

http://nidzica.wm.pl/11669,Golebiewo-Szukaja-sladow-kultury-przeworskiej.html

- informacje nt. badań w Gołębiewie, zamieszczone na portalu internetowym gminy Kozłowo:

http://www.kozlowo.pl/?cid=37&unroll=15

- opublikowanie w Internecie dotychczasowych wyników badań wykopaliskowych IA UW w Gołębiewie, pow. nidzicki: http://archeo.uw.edu.pl/golebiewo/

- wykład pt. „Krótki zarys pradziejów ziem polskich” wygłoszony w siedzibie Korporacji Studenckiej Respublica, w dn. 22.11.2007;

 

Inne / Other:

- autorska strona poświęcona badaniom na cmentarzysku kultury przeworskiej w Gołębiewie, pow. nidzicki:

http://archeo.uw.edu.pl/golebiewo/

- profil na portalu academia.edu:

https://uw.academia.edu/AndrzejMacialowicz

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę