Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Dr Agnieszka Tomas

AT

AT

Imię i nazwisko:dr hab.
Agnieszka Tomas
Adres:Kierownik Zakładu
Numer pokoju:3.09
Telefon:55 22 809
e-mail:agnieszka.tomas@uw.edu.pl

archeologia rzymskiego pogranicza, osadnictwo cywilne przy obozach i fortach rzymskich e-mail: agnieszka.tomas@uw.edu.pl, Dyżur / office hours: śr. / Wed 11.30-13.30, czw / Thur 14.00-15.00


Oficjalna strona internetowa

Zakład Archeologii Prowincji Rzymskich

 

Stopień doktorski

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Historycznym, ukończone w roku 2007 (pod kierunkiem Prof. dr. hab. Tadeusza Sarnowskiego)

Temat rozprawy: „Inter Moesos et Thraces. Rzymskie i wczesnobizantyjskie osadnictwo w dorzeczach Jantry i Osǎm, dwóch prawobrzeżnych dopływów Dunaju”

Praca  magisterska

Studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Archeologii – 1995/ 96 – 1999/ 00

Temat pracy: “Dzbanki i flasze gliniane z Novae” – dyplom summa cum laude” (praca pod kierunkiemm Prof. Tadeusza Sarnowskiego)

 • 1.03.1999 – 1.10.2000 – Centrum Badań Archeologicznych  “Novae”, Uniwersytet Warszawski, technik archeolog (wykopaliska, prace dokumentacyjne)
 • od 1.12.2007 – Zakład Archeologii Prowincji Rzymskich, Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski, adiunkt (wykłady, zajęcia i badania)

 

Działalność dydaktyczna (wybrane wykłady i zajęcia):

 • Archeologia Rzymu i prowincji rzymskich (wykład, ćwiczenia)
 • Wstęp do archeologii (ćwiczenia)
 • Metodyka badań wykopaliskowych (ćwiczenia)
 • Zarys archeologii śródziemnomorskiej (wykład)
 • Na zapleczu obozu legionowego  (zajęcia fakultatywne)
 • Rzymskie prowincje (proseminarium); promotor 7 licencjatów
 • Kobieta w świecie grecko-rzymskim (wykład ogólno-instytutowy)
 • Życie codzienne w armii rzymskiej (zajęcia fakultatywne)
 • Archeologia prowincji naddunajskich (zajęcia  fakultatywne)
 • Archeologia limesu rzymskiego (zajęcia fakultatywne)
 • Letnie ćwiczenia terenowe w Novae (Bułgaria) – opiekun od 2000 r.

 

Projekty badawcze i działalność naukowa

 • 2005-2007 – główny wykonawca projektu badawczego promotorskiego pt. „Inter Moesos et Thraces. Rzymskie i wczesnobizantyjskie osadnictwo w dorzeczach Jantry i Osǎm, dwóch prawobrzeżnych dopływów Dunaju”. Kierownik projektu: Prof dr hab. Tadeusz Sarnowski. Nr projektu H01H 040 29.
 • 2006-2009 – główny wykonawca projektu badawczego własnego pt. Novae. Zabudowa centrum i umocnienia wschodniej strony obozu. Kierownik projektu: Prof dr hab. Tadeusz Sarnowski. Nr projektu N 109 006 31/0417 Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem dwóch partnerów bułgarskich (Instytut Archeologii BAN, Muzeum Historyczne w Swisztowie).
 • 2011 – wykonawca i wnioskodawca projektu Dokumentacja umocnień obronnych rzymskiego obozu legionowego w Novae (dzisiejsza Bułgaria), finansowanego przez Fundację UW
 • 2011-2014 – kierownik projektu badawczego pt. „Badania struktur osadniczych przy rzymskim obozie legionowym w Novae (Mezja Dolna) przy użyciu niedestrukcyjnych metod prospekcji terenowej”. Główni wykonawcy: prof. T. Sarnowski, dr hab. K. Misiewicz. Nr projektu GR-4111 UMO 2011/01/D/HS3/02187, termin realizacji 1.12.2011-30.11.2014 r.
 • 2012 – udział w charakterze partnera (przedstawiciel IA UW) w międzynarodowych terenowych warsztatach archeologicznych finansowanych przez Fundusz Wyszehradzki (IVF) pt. Workshop for Reading Past and Present Landscapes in Central Europe, Nagyhörcsökpuszta, Węgry, 15-21.10.2012 r. Celem warsztatów było wypracowanie uniwersalnych metod badań powierzchniowych z użyciem nowoczesnych technik, realizowanych przez węgierskie instytucje badawcze na terenie całych Węgier; zrealizowany, nr grantu 11220268
 • 2011-2014 – główny wykonawca projektu badawczego pt. Novae. Rzymski obóz i późnoantyczne miasto – kontynuacja badań. Fortyfikacje Kierownik projektu: Prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski. Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem dwóch partnerów bułgarskich (Instytut Archeologii BAN, Muzeum Historyczne w Swisztowie). Nr projektu 31-01-00-501/66 GR-4020 (UMO-2011/01/B/HS3/02918).
 • 2014 – zainicjowanie sieci naukowej między Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Zachodnim w Timiszoarze (Rumunia) i Muzeum Historycznym w Caransebeş (Rumunia) w celu prowadzenia badań archeologicznych w Tibiscum oraz wymiany akademickiej w latach 2014-2019
 • udział w sieci naukowej pt. Novae. Obóz rzymski i miasto wczesnobizantyjskie; A. Tomas – zastępca kierownika projektu i ekspedycji IA UW w Novae; celem sieci są badania terenowe w Novae; IA UW, Centrum Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW, IH UAM w Poznaniu, IA BAN, Muzea Historyczne w V. Tarnovo i Swisztowie – T. Sarnowski, A. Tomas
 • 2016 - wykonawca i wnioskodawca projektu badawczego pt. Novae – osiedle przyobozowe okresu wczesnego cesarstwa i jego losy w późnym antyku, finansowanego przez Fundację UW
Stypendia
 • Stypendium Fundacji S. Batorego na zebranie i sporządzenie dokumentacji do pracy magisterskiej – 1998 r.
 • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu KWERENDA na przeprowadzenie kwerendy muzealnej i archiwalnej w Muzeum w Swisztowie – 2012 r.
 • Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich – 2015 r. (Londyn)
Udział w wybranych konferencjach naukowych
 • Międzynarodowa konferencja „Limes Conference”, Tutrakan – 2005
 • Międzynarodowa konferencja „Archeologia basenu Morza Czarnego”, Warszawa – 2007
 • Międzynarodowa konferencja “L`eau Dans Le Monde Romain”, Deva, Rumunia – 2008.
 • Theoretical Roman Archaeology Conference (TRAC), Oxford – 2010
 • Międzynarodowa konferencja Landscape as a factor of creating identity, Jarosław, Polska, 22-24.07.2012
 • International Limes Congress, Ruse, 6-11.09.2012
 • 10th International Conference on Archeological Prospection, Wiedeń, 29.05 – 2.06.2013
 • International Limes Congress, Ingolstadt, 13-20.09.2015
Doświadczenie terenowe
 • Udział w wykopaliskach w Tanais (Rosja), Bałakławie (Krym, Ukraina), Novae (Bułgaria) – od 1997 r., Wyszembork (Polska) – 2002 r., Reguły (Polska) – 2007 r.
 • Współprowadzący / prowadzący badania powierzchniowe i nieinwazyjne w Bułgarii (Novae), Rumunii (Tibiscum), na Węgrzech  i w Polsce
 • Stały członek Ekspedycji Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Novae (Bułgaria) – od 2000 r., z-ca Kierownika Ekspedycji IA UW w Novae – od 2011  r.
Znajomość języków
 • Język angielski – bardzo dobry (CAE oraz dyplom Ministerstwa Współpracy z Zagranicą, 1994 r.)
 • Język rosyjski, język bułgarski – komunikatywny
Działalność akademicka
 • Reprezentant dokorantów Studium Doktoranckiego Instytutu Historycznego, UW na Radzie Instytutu Archeologii i Radzie Wydziału Historycznego – 2003 r.
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej ds Studenckich, UW – 2009 r.
 • 2009-2012 – sekretarz Redakcji rocznika Quaestiones Medii Aevi Novae wydawanego przez Instytut Historii UW; ISSN 1427-4418 (pozycja B na Liście Filadelfijskiej)
 • Sekretarz Komsji „B” ds przewodów doktorskich, UW – 2009 r.
 • Opiekun stażu - Mikołaj Gałązkiewicz – 2010/11, staż absolwencki; Tomasz Dziurdzik – 2012/13, staż studencki; Paulina Szulist 2013 (I semestr), staż studencki; Małgorzata Sołek – 2013/14, staż studencki

 Najważniejsze publikacje

Artykuły

 1. Jugs from Novae. A Study on Finds from 1960-99, „Novensia” 14, 2003, 119–184.
 2. Municipium Novensium? Report On The Field Survey At Ostrite Mogili, Veliko Turnovo District, „Światowit”, XLVII/A, 2006, 115–128.
 3. Inter Moesos et Thraces. A Contribution To The Studies On The Rural Hinterland Of Novae In Lower Moesia, “Archeologia” 58, 2007 (2009), 31-47.
 4. Reading Gender and Social Life in Military Spaces, “Światowit” XLIX/A, 2009-2010 (2011), 139–152.
 5. Connecting to Public Water: The Rural Landscape and Water Supply of Lower Moesia, “Archaeologia Bulgarica” 15/2, 2011, 59–72.
 6. Canabae legionis I Italicae: state of research on civil settlements accompanying the legionary camp in Novae (Lower Moesia) compared to relevant Lower Danubian sites, „Światowit” L/A, 2011 (2012), 155–168.
 7. A Roman site in the Sarviz River Valley (Pannonia Inferior). Preliminary results ‟Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae”, 66/1, 2015, 203–215. (with Z. Kis)
 8. A New Dedicatory Inscription from Novae (Lower Moesia), “Światowit” LII/A, 2013 (2014), 79–86.
 9. A Six-century pottery kiln from Novae (Moesia secunda). A contribution to the local pottery manufacturing, “Archaeologia Bulgarica”, XIX/3, 2015, 63–74.

 Raporty:

 1. The Roman Legionary Defences. Excavations of 2009 and 2010, „Światowit” XLVIII, 2006-2010 (2011), 185–186 (with T. Sarnowski)
 2. Novae – castra legionis, 2006-2009. Preliminary report on the excavations of the University of Warsaw Archaeological Expedition, “Archeologia” 59, 2008 (2010) (z: T. Sarnowski, L. Kovalevskaja), 153–172.
 3. Principia et munitiones castrorum. Headquarters Building and Legionary Defences, „Światowit” L/A, 2011 (2012), 189–194 (z: T. Sarnowski, L. Kovalevskaja).
 4. Non-Destructive Investigations in the Extramural Area of Novae (Lower Moesia) in 2012, „Światowit” LI/A, 2012 (2013), 157–161.
 5. Non-Destructive Archaeological Investigations in the Sárviz River Valley (Hungary), „Światowit” LI/A, 2012 (2013) (z: M. Jaworski), 171–176.
 6. Novae 2012. Munitiones castrorum. Legionary defences, „Światowit” LI/A, 2012 (2013), (z: T. Sarnowski, L. Kovalevskaja, P. Zakrzewski), 145–150.
 7. Non-Destructive Investigations in the Extramural Area of Novae (Lower Moesia) in 2013, „Światowit” LII/A, 2013 (2014), 197–206.
 8. Novae 2013. Legionary Defences and Headquarters Building, „Światowit” LII/A, 2013 (2015), 179–188 (with T. Sarnowski, L. Kovalevskaja, P. Zakrzewski, T. Dziurdzik, E. Jęczmienowski).
 9. Novae – castra legionis, 2010-1012. Preliminary report on the excavations of the University of Warsaw Archaeological Expedition (with T. Sarnowski, L. Kovalevskaja, A. Tomas, R. Chowaniec, Zakrzewski), “Archeologia” 61, 2010 (2014), 75–90.
 10. Non-Destructive Investigations in the Extramural Area of Novae (Lower Moesia) in 2014, „Światowit” LIII/A, 2014 (2016), w druku
 11. Novae – castra, canabae, vicus, 2013-2015. Preliminary report on the Excavations and Prospection Surveys of the University of Warsaw Archaeological Expedition, “Archeologia” 64, 2013, w druku (with T. Sarnowski, L. Kovalevskaja, P. Zakrzewski, T. Dziurdzik, E. Jęczmienowski)

 Rozdziały w pracach zbiorczych

 1. Marcus Aurelius Statianus from Lower Moesia. A Note on His Origin, Status and Business [in] The Lower Danube in Antiquity (VI BC-VI AD), Tutrakan, Sofia 2007, 231–234 (z: T. Sarnowski).
 2. Extramural area [in] An archaeological Guide (T. Sarnowski ed., A.B. Biernacki, M. Lemke, P. Vladkova), Warszawa 2012, 77–92.
 3. Pachnące miasta czy slumsy? Urządzenia sanitarne w cywilnych osiedlach przy rzymskich bazach wojskowych [in] Czystość i brud. Higiena w starożytności, W. Korpalska, W. Ślusarczyk [eds.], Bydgoszcz 2013, 139–154.
 4. Geofizični izsledvaniâ na teritoriâta na kanabite na Novae, A. Tomas, E. Genčeva, AOR prez 2012 g., Sofia 2013, 250–251.
 5. Izv”n krepostnite steni [in] Nove (Novae). Arheologičeski p”tevoditel (T. Sarnowski ed., A.B. Biernacki, P. Vladkova, M. Lemke, E. Jordanov), Sofia-Warszawa 2014, 77–89.
 6. Geofizični izsledvaniâ na teritoriâta na kanabite na Novae, AOR prez 2013 g., Sofia 2014, 318–319 (z E. Genčeva).
 7. Roman legion and attached civilian settlement as a factor of Romanisation and landscape changes: a case of Novae (northern Bulgaria) [in] Reading Landscape as A Factor in Creating Identity. International Conference, Jarosław, 22-24 June, 2012 (with Wroniecki), W. Bedyński, I. Povedàk (eds), Warszawa 2014, 49–61.
 8. Geofizični proučvanija i obhoždanija v okolnostite na Nove, AOR prez 2014 g., Sofia 2015, 409–410.
 9. Non-destructive survey in Novae (Lower Moesia) [in] Limes XXII. Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies Ruse, Bulgaria, September 2012, L. Vagalinski, N. Sharankov [eds.], Sofia 2015, 881–888.
 10. Dionysus or Liber Pater? The Evidence of the Bacchic Cult at Novae (castra et canabae legionis ) and in its Hinterland [in] Ad fines imperii Romani. Studia Thaddaeo Sarnowski ab amicis, collegis discipulisque dedicata, A. Tomas [ed.], Warszawa, 257–275.
 11. The Mithreum at Novae Revisited [in] Ad fines imperii Romani. Studia Thaddaeo Sarnowski ab amicis, collegis discipulisque dedicata, A. Tomas [ed.], Warszawa, 227–247 (with M. Lemke)
 12. Female family members related to soldiers and officers of the legio I Italica. A case study [in] Colonization and Romanization in Moesia Inferior. Premises of A Contrastive Approach, L. Mihailescu-Bîrliba [ed.], Kaiserlautern 2015, 93–124.

 Recenzje

     33. Michael Doneus, Christian Gugl, Nives Doneus, Die Canabae von Carnuntum eine Modellstudie der Erforschung römischer Lagervorstädte Von der Luftbildprospektion zur siedlungsarchäologischen Synthese, Der Römische Limes in Österreich, Heft 47, Wien 2013 („Archeologia“ 61, 2010 (2014)), 111–113.

     34. Tomasz Waliszewski, Elaion. Despre producția uleiului de măsline în Syro-Palestina romană și timpuriu bizantină… dar nu numai (Acta Centri Lucusiensis 4A, 2016, Timişoara, 78–80.

Redakcja prac zbiorczych

     35. Ad fines imperii Romani. Studia Thaddaeo Sarnowski ab amicis, collegis discipulisque dedicata, Warszawa 2015.

Monografie

     36. Inter Moesos et Thraces. The Rural Hinterland of Novae in Lower Moesia (1st – 6th centuries  AD), Archaeopress, Oxford 2016.

 

 
 
 

 

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę