Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Zakład Kontaktów Świata Śródziemnomorskiego Z Barbaricum

<<< powrót


brakteat germański

brakteat germański

Zakład Kontaktów Świata
Śródziemnomorskiego z Barbaricum


Adres:
Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna,
tel. 55 22 827, pok. 3.27. 

 

1. Kierownik:
Prof. dr hab. Aleksander Bursche (archeologia i numizmatyka Europy starożytnej, problemy konserwatorstwa archeologicznego, organizacja, marketing i popularyzacja w dziedzictwie archeologicznym)


Bibliografia - monografie


Bibliografia - artykuły


Bibliografia - recenzje


Bibliografia - popularyzacja


Bibliografia - redakcja naukowa
2. Pracownicy:
dr Roksana Chowaniec  (konserwatorstwo archeologiczne, edukacja i popularyzacja archeologii, archeologia rzymskiej Sycylii, kultura materialna, studia krajobrazowe, public archaeology) bibliografia

 

mgr Marcin Rudnicki (numizmatyka antyczna, archeologia Celtów i ich północnych sąsiadów) bibliografia

 

dr Anna Zapolska (importy rzymskie, numizmatyka antyczna, archeologia Bałtów)

 

Doktoranci:

mgr Tomasz Więcek (numizmatyka antyczna, numizmatyka antycznej Sycylii, naśladownictwa monet)

 

Współpracownicy

dr Ireneusz Jakubczyk (okres wpływów rzymskich, kultura przeworska, importy rzymskie)

dr Kirill Myzgin (numizmatyka antyczna)

dr Magdalena Woińska (kultura wielbarska)

dr Szymon Modzelewski (metalurgia żelaza, kontakty świata antycznego z Barbaricum)

mgr Monika Stobiecka (konserwatorstwo archeologiczne, public archeology, ontologia przedmiotów)3. Realizowane projekty naukowo-badawcze/ Current projects:

1. Znaleziska monet antycznych z ziem polskich – w ramach czteroletniej umowy GDRE (GROUPEMENT DE RECHERCHE EUROPEEN) „Trouvailles monétaires” międzynarodowej z CNRS w Paryżu (do 2010 r.), prof. dr hab. Aleksander Bursche, dr Renata Ciołek, mgr Marcin Rudnicki, mgr Andrzej Romanowski, mgr Tomasz Więcek, mgr Anna Zapolska.
patrz:
http://www.cultura-net.com/moneta/ 
http://crh.ehess.fr/document.php?id=864  on-line info
http://crh.ehess.fr/docannexe.php?id=874  raport za 2008 r.

2. NETConnect – prof. dr hab. Aleksander Bursche, dr Roksana Chowaniec. Powiązania Kultury Europejskiej poprzez Nową Technologię (Connecting European Culture through New Technology) – w ramach trzyletniego projektu UE „Kultura 2000” (do 2009 r.), patrz: http://www.netconnect-project.eu i grantu MNiSW (do 2009 r.). Partnerzy:
- Fraunhofer Institute for Computer Graphics, Germany,
- Roman-Germanic Commission, Germany
- VICOMTech, Spain
- University of Calabria, Italy
- Glasgow Scholl of Art, UK
- Fondazione Graphitech, Italy

 

3. Grant NCN UMO-2016/21/B/HS3/00026, Na rubieżach Syrakuz. Multidyscyplinarne studia nad starożytnym ośrodkiem Akrai/Acrae, południowo-wschodnia Sycylia, Włochy, lata 2016-2019 - dr Roksana Chowaniec

 

4. Grant MNISW 889/P-DUN/2016 Działalność upowszechniająca naukę "Formy edukacji i promocji dziedzictwa archeologiczne w Polsce” - wersja anglojęzyczna wydanej publikacji, lata 2016-2017 - dr Roksana Chowaniec

 

5. Dotacja na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego 4815/E-343/SPUB/2016/2-1 (MNISW SPUB) Baza wykopaliskowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Palazzolo Acreide, Sycylia, Włochy, lata 2016-2017 - dr Roksana Chowaniec

 

6. Grant UE w ramach program Erasmus+ 2015-1-ES01-KA203-016351 Innovating training aims and procedures for public archaeology, lata 2015-2017 (kierownik projektu ze strony polskiej) - dr Roksana Chowaniec

 4. Badania terenowe prowadzone przez pracowników Zakładu:

Krosno - cmentarzysko kultury wielbarskiej
Pełczyska - wielokulturowy kompleks osadniczy

 

Nowa Cerekwia - ponadregionalne, celtyckie centrum rzemieślniczo-handlowe 

 

Suchań, pow. stargardzki - unikalny zespół z okresu Wędrówek Ludów

 

Palazzolo Acreide (antyczne Akrai), Sycylia, Włochy - we współpracy z Polo regionale di Siracusa per i siti e musei archeologici in the person of Dr. Mariella Musumeci, the head and Dr. Rosa Lanteri, Director of U.O. 7 Parco di Eloro e Villa del Tellaro oraz Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, in the person of Dr. Rosalba Panvini, cf. http://www.akrai.uw.edu.pl/


5. Współpraca międzynarodowa od 2004 / International co-operation since 2004:

- instytucje i projekty / institutes and projects:
1. J. W.-Goethe Universität Frankfurt a.M. (Instituts für Archäologische Wissenschaften Abt. II).
2. Römisch-Germanische Kommission DAI Frankfurt a.M.
3. Institut für Archäologie, Eberhard-Karls Universität Tübingen
4. Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz

5. Centre National de la Recherche Scientifique, Paris

6. Portable Antiquites Scheme, London

7. Institut für Vor- und Frühgeschichte, Universität Mainz

8. Institut für Vor- und Frühgeschichte, Universität Bonn

9. Forschungsinstitut für baltische und skandinavische Archäologie, Schleswig

10. Archäologische Museum, Schloss Gottorf, Schleswig

11. Soprintendenza BB.CC. Siracusa

12. Parco Archeologico di Eloro e della Villa del Tellaro e delle aree archeologiche di Noto e dei Comuni limitrofi

 
- goście zagraniczni / foreign guests:
Prof. Vladimir Salac (Instytut Archeologii Czeskiej Akademii Nauk i Uniwersytet Karola w Pradze) – listopad, 2004
Prof. Peter Kos (dyrektor Muzeum Narodowego w Ljubljanie) i Prof. Marieta Sasel-Kos (Uniwersytet w Ljubljanie) – luty, 2005
Prof. Rheinhard Wolters (Instytut Archeologii, Uniwersytet w Tybindze) – marzec, 2005
Prof. Hermann Parzinger (Prezydent Niemieckiego Instytut Archeologicznego, Berlin) – marzec, 2006
Dr David Wigg (Uniwersytet Goethego we Frankfurcie nad Menem) – kwiecień, 2006
Dr Georges Depeyrot (CNRS, Paryż) – maj, 2007
Dr Cristian Gazdac (Instytut Archeologii w Cluj-Napoca) – maj, 2007
Prof. Giovanni Gorini (Uniwersytet w Padwie) – maj, 2007
Jizi Militky (Praga) – listopad, 2007
Prof. Johann van Heesch (Uniwersytet w Louvain) – maj, 2008
Prof Bernhard Weisser (Gabinet Numizmatyczny Muzeów Państwowych w Berlinie) – listopad, 2008

Prof. Tedo Dundua (Uniwersytet Iwane Jawakchiszwili w Tbilisi) – grudzień, 2009

Dr Haim Gitler (Muzeum Izraela w Jerozolimie) – marzec, 2009

Dr Lorenzo Guzzardi (dyrektor Departamentu Starożytności w Syrakuzach) – maj, 2009

 

Dr Nuria Serrat (Facultat de Pedagogia Universitat de Barcelona) - maj, 2009

Prof. Nancy Wicker (Uniwersytet Mississippi, USA) – listopad, 2009

Dr. Peter van Alfen (Amercian Numismatic Society) – kwiecień 2010

Prof. François de Callataÿ (Bibliothèque royale de Belgique) – marzec 2011

dr Rosa Lanteri (Soritendenza BB.CC. Siracusa) - grudzień 2011

mgr Marta Fituła (SiciliAntica) - grudzień 2011

 


6. Konferencje od 2005/ Conferences since 2005:

1. Organizacja konferencji międzynarodowej w Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie p.t. “Rzymskie monety poza granicami Cesarstwa” w ramach Exploratory Workshop European Science Foundtaion w Strasburgu – wrzesień 2005,patrz:http://www.esf.org/

2. Organizacja i wspólprowadzenie w IAUW seminarium doktoranckiego Danish PhD School of Archaeology – kwiecień 2006, patrz:http://www.hum.au.dk/klasark/daf/index-eng.html

3. Organizacja kick-off meeting w ramach programu Culture 2000 Connecting European Culture through New Technology - marzec 2007 patrz: http://www.netconnect-project.eu

4. „Archeologia i poszukiwacze skarbów”, Warszawa 11-12 kwiecień 2008

 

5. Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, Wiktorowo, gm. Gąsawa,24-26 listopad 2008

 

6. International Conference „Archaeological Heritage - Methods of Education and Popularization”, 1-3 December 2011, Warsaw, Poland (The Conference was co-financed by the Ministry of Science and Higher Education in the framework of “Science Dissemination” program) http://www.archeo.uw.edu.pl/fundacja/Simple_Beauty/strona%20startowa.html


 

 

 


7. Wydawnictwa / Publications:

 

 

 

1.      Aleksander Bursche, Złote medaliony rzymskie w Barbaricum. Symbolika prestiżu i władzy społeczeństw barbarzyńskich u schyłku starożytności, Światowit, Supplement Series A: Antiquity, vol. II, Warszawa 1998patrz
2.      J. Kolendo, Świat antyczny i barbarzyńcy. Teksty, zabytki, refleksja nad przeszłością t. I (red. A. Bursche, R. Chowaniec, W Nowakowski), IAUW, Seria Podręczników, t. I, Warszawa 1998patrz
3. Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski I, Korpus znalezisk rzymskich z Europejskiego Barbaricum-Polska,Supl.t.I (red. J. Kolendo, J. Andrzejowski, A. Bursche, W. Nowakowski), Warszawa 1998patrz
4. J. Kolendo, Świat antyczny i barbarzyńcy. Teksty, zabytki, refleksja nad przeszłością t. II (red. A. Bursche, R. Chowaniec, W Nowakowski), IAUW, Seria Podręczników, t. III, Warszawa 1998patrz
5. .      Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski II, Korpus znalezisk rzymskich z Europejskiego Barbaricum – Polska, Supl. t. II (red. J. Kolendo, A. Bursche), Warszawa 2000patrz
6. Antyk i barbarzyńcy, Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Kolendo w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red. A. Bursche, R. Ciołek),Warszawa 2003patrz
7. Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski III, Korpus znalezisk rzymskich z Europejskiego Barbaricum – Polska, Supl. t. III (red. A. Bursche, R Ciołek, współpraca R. Chowaniec), Warszawa 2006patrz
8. A. Bursche, R. Ciołek, R. Wolters eds.; Roman Coins outside the Empire; Ways and Phases, Contexts and Functions; Proceedings of the ESF/SCH Exploratory Workshop, Radziwiłł Palace, Nieborów (Poland), 3-6 September 2005.

 

9. R.Ciołek, Die Fundmünzen der Römischen Zeit in Polen. Pommern, Moneta t. 67, Wetteren 2007. http://www.archeo.uw.edu.pl/szablon.php?id=240

10. R.Ciołek, Die Fundmünzen der Römischen Zeit in Polen. Schlesien, Moneta t. 83, Wetteren 2008. http://www.archeo.uw.edu.pl/szablon.php?id=240

11. A. Romanowski, Die Fundmünzen der Römischen Zeit in Polen: Rechtzufriges Masowien und Podlachien, Collection Moneta 84, Wetteren 2008.

12. R. Chowaniec, Dziedzictwo archeologiczne w Polsce. Formy edukacji i popularyzacji, Warszawa 2010

 

 


8.Dydaktyka:/Teaching:   

a) Zajęcia:
                 
                                                                        

dr Roksana Chowaniec, 

Archeologia rzymskiej Sycylii (wykład ogólnoinstytutowy)

 

Studia badawcze dotyczące obecności rzymskiej na Sycylii w okresie Republiki i Cesarstwa są wbrew pozorom stosunkowo mało rozbudowane. Współcześni autorzy zgadzają się ze sobą, że Sycylia, jako pierwsza rzymska prowincja, była swego rodzaju poletkiem doświadczalnym dla Rzymu. Dla nowych „właścicieli” wyspy wszystko było inne niż w terra Italia. Jeszcze do końca I wieku przed Chr. językiem powszechnie używanym była greka, podobnie jak popularne były wcześniejsze układy administracyjne, obyczaje czy wierzenia.

Podbój Sycylii nastąpił w 241 roku przed Chr., a ustanowienie Sycylii pierwszą prowincją rzymską w 227 roku przed Chr. Na wschodzie wyspy istniało nadal królestwo Syrakuz, rządzone przez Hieron II, które zostało pokonane i upadło dopiero w 211 roku przed Chr. Dla Rzymian tereny te były trudne w administrowaniu, bowiem królestwo Hierona II ugruntowało i skonsolidowało region południowo-wschodniej części wyspy, Hieron wprowadził nowy system podatkowy, nadał nowe role poszczególnym miastom. Ponadto rejon ten był bardzo zaawansowany z zakresie rozwoju architektonicznego. Miasta były silniejsze i bardziej niezależne niż pozostałe. Sukcesywnie Rzymianie przejęli jednak zarządzanie na wyspie (włącznie z podatkami). Zboże z Sycylii odegrało kolosalną logistyczną rolę w podbojach rzymskich w II wieku przed Chr., zaś sama Sycylia cieszyła się wówczas okresem pokoju i prosperity. W latach 135-132 i 104-100 na Sycylii wybuchły dwa ogromne powstania niewolników. Wprowadzono nowe prawo tzw. lex Rupilia.

Kolejnym istotnym okresem dla wyspy były rządy Werresa, który nie szanował na wyspie żadnych praw i doprowadził ją do ruiny. W 42 roku przed Chr. Sekstus, syn Pompejusza, przejął kontrolę nad Sycylią i zablokował zyski płynące do Rzymu. Wyspa została odzyskana przez Oktawiana. Co świadczy o fakcie, że mimo tego, że przestała odgrywać główną rolę jako spichlerze Rzymu, nadal cieszyła się jego uwagą.

Po podboju rzymskim wszystko zaczęło funkcjonować w nowych realiach. Miasta do tej pory niezależne (nawet te wchodzące w skład królestwa syrakuzańskiego) zaczęły być uzależnione od Rzymu (civitas decumana). Jak i czy funkcjonowały i były zasiedlone w nowych, politycznych strukturach? Czy miasta odgrywały taką samą rolę jak wcześniej? Jakie znaczenie miały w czasach Republiki, a jakie zyskały w okresie Cesarstwa. Wiele miast w tej części wyspy to tak zwane „hill-town”, które podczas rywalizacji pomiędzy greckimi koloniami, Kartagińczykami i Rzymianami, miały charakter miejski. Czy jednak w okresie pax Romana zmieniły swój charakter? Czy transformacje w strukturze gospodarki wyspy, nowa, obca, rzymska administracja i koncentracja Rzymu na Sycylii jako na regionie obfitym w płody rolne, w tym przede wszystkim zboże, zmieniły miasta w ośrodki miejskie o wiejskim charakterze?

 

 

 

dr Roksana Chowaniec, mgr Marcin Rudnicki, Muzealnictwo, konserwatorstwo i popularyzacja archeologii (ćwiczenia dla II roku, semestr letni) oraz dr hab. prof. UW Aleksander Bursche, Muzealnictwo, konserwatorstwo i popularyzacja archeologii (wykład dla II roku, semestr letni)

 Zajęcia obejmują tematyką podstawowe pojęcia i definicje związane z tytułowymi zagadanieniami. Omawiane są następujące problemy: 1. Definicje, funkcje muzeum, pojęcie konserwatorstwa, dziedzictwa archeologicznego i kulturowego, metody i zakres popularyzacji; 2. Ochrona dziedzictwa kulturowego w społeczeństwie demokratycznym. 3. Prawo dawniej i dziś, rabunek i ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce i Europie, aspekty etyki zawodowej, wykrywacze metali, handel zabytkami; 4. System służb konserwatorskich i metody zarządzania dziedzictwem kulturowym; 5. Historia i system muzealnictwa; 6. Formy muzeów, polskie, europejskie i światowe instytucje i organizacje popularyzujące dziedzictwo archeologiczne; 7. Przygotowanie i promocja wystawy; 8. Foldery, katalogi, plan medialny, zabezpieczenia; 9. Wystawiennictwo. Modele, rekonstrukcje pełnowymiarowe, prezentacje interaktywne, animacje komputerowe, eksploratoria i skanseny archeologiczne; 10. Dziedzictwo kulturowe w szkołach. 11. Lekcje muzealne, „zielone szkoły”, zajęcia interaktywne, druki edukacyjne, problem równości szans, niepełnosprawni; 12. Edukacyjne imprezy archeologiczno–historyczne. 13. Organizacja, marketing, reklama; 14. Archeologia doświadczalna. Ginące zawody i edukacja, skanseny archeologiczne jako centra archeologii żywej; 15. Dziedzictwo archeologiczne i turystyka. 16. Rola dziedzictwa kulturowego w polityce rozwoju regionalnego; 17. Planowanie prac terenowych.
planowanie budżetu na badania, analizy specjalistyczne, konserwację, sprawozdanie, opracowanie i publikację; 18. Archeologia i inwestycje.
Pozyskiwanie środków na projekty naukowo–badawcze, problem praw autorskich, sponsoring i patronat; 19. Rola struktur lokalnych. Fundacje i fundusze europejskie wspierające dziedzictwo kulturowe, projekty ramowe, fundusz strukturalne, granty; 20. Historia popularyzacji dziedzictwa archeologicznego w Polsce i Europie; 21. Dziedzictwo archeologiczne w mediach. Czasopiśmiennictwo popularno–naukowe, radio i telewizja, multimedia, internet; 22. Marketing i reklama w projektach popularyzujących dziedzictwo kulturowe. Grupa docelowa, rynek, foldery, plakaty, mass–media.

Prace studentów (w formie krótkich prezentacji i/lub pracy pisemnej)
- oferta sponsorska lub patronatu medialnego;
- recenzja wystawy, filmu edukacyjnego lub książki popularno-naukowej;
- projekt folderu;
- projekt z zakresu dziedzictwa kulturowego, objazdu naukowego, lekcji muzealnej lub zielonej szkoły;
- wykonanie gry planszowej, strategicznej, kart etc., dla dzieci w wybranym wieku szkolnym o tematyce związanej z archeologią.


dr Roksana Chowaniec, Muzealnictwo i ochrona dziedzictwa archeologicznego (wykład do bloku pomocniczego), mgr Marcin Rudnicki (cwiczenia do bloku pomocniczego)

Wykład obejmować będzie szczegółowe omówienie kwestii związanych z muzealnictwem oraz ochroną dziedzictwa archeologicznego, m.in. historię powstania muzeów na świecie i w Polsce, pierwsze kolekcje i instytucje protomuzealne, działalność placówek muzealnych, organizacja i struktura muzeum, cele ustawowe muzeów, tradycyjne i nowoczesne muzealnictwo, zagadnienia dotyczące aspektów prawnych ochrony dziedzictwa archeologicznego, organizacje działające na rzecz ochrony dziedzictwa, działania instytucji publicznych.

 

Ćwiczenia obejmować będą problematykę związaną z muzealnictwem oraz ochroną dziedzictwa archeologicznego, m.in. historię powstania muzeów na świecie i w Polsce, pierwsze kolekcje i instytucje protomuzealne, działalność placówek muzealnych, organizacja i struktura muzeum, cele ustawowe muzeów, tradycyjne i nowoczesne muzealnictwo, zagadnienia dotyczące aspektów prawnych ochrony dziedzictwa archeologicznego, organizacje działające na rzecz ochrony dziedzictwa, działania instytucji publicznych.

Zagadnienia prawne związane z ochroną dziedzictwa kulturowego są, sprawą bardzo istotną. Mało kto ma świadomość czym jest zabytek archeologiczny w świetle polskiego prawa. Zajęcia mają na celu ukazanie jak w praktyce skutkują zapisy ustaw. Omówienia wymaga też stosowanie wykrywaczy metali przez archeologów i hobbystów. Przedstawione zostaną aspekty “archeologii warstwy ornej” oraz fatalne skutki uregulowań prawnych dotyczących stosowania tego rodzaju urządzeń przez amatorów.

 

 

Prof. dr hab. Aleksander Bursche, Antyk i barbarzyńcy (seminarium magisterskie).

Tematyka prac magisterskich przygotowywanych na seminarium (patrz niżej ich wykaz) obejmuje następujące zakresy: importy rzymskie na ziemiach polskich, numizmatykę antyczną, historię kolekcjonerstwa monet, ikonografię barbarzyńców w sztuce antycznej, kulturę lateńską na ziemiach polskich, archeologię OWP i OWL na ziemiach polskich, problematykę marketingu, popularyzacji, organizacji i zarządzania w zakresie dziedzictwa kulturowego. W roku 2010-2011 seminarium będzie zawieszone, ze względu na planowany urlop naukowy. 

 

Prof. dr hab. Aleksander Bursche, Numizmatyka antyczna (wykład)
Zajęcia rozpoczynają się wstępem do numizmatyki, następnie omawiana jest historia badań numizmatycznych i kolekcjonerstwa monet. W semestrze zimowym koncentrujemy się na przybliżeniu studentom wiedzy o mennictwie greckim oraz celtyckim, łącznie z występowaniem tych emisji na ziemiach Barbaricum. W semestrze letnim na zajęciach poruszanych jest wiele tematów z zakresu numizmatyki rzymskiej z okresu cesarstwa. Będziemy się zajmować ikonografią na monetach – architektura numismatica, personifikacjami, przedstawieniami barbarzyńców na monetach, przedstawieniami członków rodziny cesarskiej, monetą jako narzędziem propagandy. Istotnym elementem na tych zajęciach będzie nauka określania monet według współczesnych katalogów i korpusów. W ramach zajęć przewidziane są wizyty w gabinetach numizmatycznych i objazd naukowy do Berlina.b) Objazdy naukowe:

Objazdy naukowe stanowią ważny element edukacji każdego młodego człowieka. Są one szczególnie przydatne w archeologii. Dają bowiem możliwość obejrzenia zarówno stanowisk archeologicznych, jak i zbiorów muzealnych, o których student uczy się w trakcie zajęć teoretycznych. W czasie objazdów naukowych  studenci odwiedzają miejsca, które są dla nich niezmiernie ważne pod względem naukowym, poznawczym. Pozwala to skonfrontować nabytą wiedzę z rzeczywistym charakterem konkretnego stanowiska. Podczas wyjazdów każdy ma możliwość skorzystania ze wspaniale wyposażonych bibliotek. Nawiązywane są również kontakty z przedstawicielami innych środowisk akademickich.
Objazdy naukowe organizowane przez Zakład Kontaktów poprzedzane są semestrem zajęć kierunkowych, które łączą się bezpośrednio z tematami poruszanymi na wykładach do bloku „Kontakty Świata Śródziemnomorskiego z Barbaricum”.


Śladami Celtów, Germanów i Rzymian, październik 1997


Śladami Cezara i Asterixa po Francji, maj 2002


St.Petersburg, Rosja, styczeń 2003


Burebista, Decebal i Trajan, czyli archeologia Rumunii, maj 2005


U źródeł Imperium Romanum: Roma - Vesuvius, kwiecień 2006


Celtowie, Germanie, Rzymianie - (Niemcy), maj 2006


9.  Seminaria doktoranckie:

(wraz z Prof. Mariuszem Mielczarkiem z Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), termin: poniedziałki godz. 11.00, każdorazowo ogłaszany.
Przykładowe tematy w 2007-2009 r.:

1. Monety celtyckie w Polsce (mgr Marcin Rudnicki, IAUW),
2. Amatorskie znaleziska monet rzymskich w Polsce (mgr Arkadiusz Dymowski),
3. Opuszczenie prowincji Dacji w świetle znalezisk numizmatycznych oraz Naśladownictwa monet rzymskich w Dacji: nielegalna działalność czy polityka monetarna (dr Cristian Gazdac, Instytut Archeologii w Cluj-Napoca, Rumunia),
4. Skarb z Ptolemais – rezultaty misji konserwatorskiej (Dr Marek Kołyszko, Istytut Archeologii UMK i mgr Piotr Jaworski IAUW),
5. Monety antyczne w Ossolineum: historia kolekcjonerstwa, numizmatyka, archeologia (mgr Adam Degler, Ossolineum).
6. Trzęsienie ziemi w Azji Mniejszej w czasach Tyberiusza. Baza z Pozzuoli i numizmatyczne świadectwa (dr Bernard Weisser, Gabinet Numizmatyczny w Berlinie)

7. Numizmatyczna historia Gruzji (prof. Tedo Dundua, Uniwersytet Iwane Jawakchiszwili w Tbilisi)

8. Z problematyki mennictwa bosforańskiego (Krzysztof Jarzecki z UMK w Toruniu)

9. Analiza ilościowa palestyńskich monet z okresu perskiego i ich chronologia (Haim Gitler, Muzeum Izraela, Jerozolima)

10. Monety rzymskie w kręgu zachodniobałtyjskim (Anna Zapolska, IA UW)

11. Oznakowanie nominałów w mennictwie antycznym (Tomasz Więcek, IA UW)

12. Wykonywanie złotych brakteatów skandynawskich z Okresu Wędrówek Ludów (prof. Nancy Wicher, Uniwersytet Mississippi)

13. Polityka ekonomiczna greckich monet archaicznych : Lesbos, Samos Eubeia (Dr. Peter van Alfen, Amercian Numismatic Society)

14. Produkcja stemplii monetarnych i naśladownictwa barbarzyńskie (Clive Stannard, School of Archaeology and Ancient History, University of Leicester)

15. Królewski i cywilny pieniądz Pontu: studium metodologiczne (prof. François de Callataÿ, Bibliothèque royale de Belgique)

16. Monety rzymskie z Newgrange w Irlandii (Robert Janiszewski)

17. Napływ monet rzymskich do kręgu zachodniobałtyjskiego (Anna Zapolska)


10. Otwarte przewody doktorskie / Current PhD list:

1.  Marcin Rudnicki, Monety celtyckie na północ od Karpat

2. A. Romanowski, Monety rzymskie znalezione na osadach kultury przeworskiej

3. R. Janiszewski, Depozyty z okresu wpływów rzymskich z Newgrange w Irlandii


11. Prace magisterskie od 2001 / MA list from 2001:

1. E. Ludwiniak, Skarby z denarami rzymskimi z obszaru kultury przeworskiej i wielbarskiej datowane kontekstem archeologicznym, Warszawa 2001.
2. Ł. Gołoś, Organizacja plenerowych festynów archeologicznych jako forma popularyzacji nauk historycznych, Warszawa 2003.
3. P. Klichowski, Aureusy w grobach książęcych późnego okresu wpływów rzymskich na terenie Barbaricum, Warszawa 2004.
4. A. Romanowski, Znaleziska monet rzymskich z terenów kultury wielbarskiej na Podlasiu, prawobrzeżnym Mazowszu i zachodniej Białorusi, Warszawa 2004.
5. P. Dulęba, Celtyckie miecze ze stemplami z terenu Europy Kontynentalnej, Warszawa 2004.
6. A. Skóra, Zapinki typu Alesia z europejskiego Barbaricum, Warszawa 2005.
7. D. Tomaszewska, Importowane zapinki emaliowane na terenach kultury wielbarskiej i przeworskiej, Warszawa 2006.
8. M. Bocheń, Rekonstrukcja stroju grobowego kobiet w kulturze wielbarskiej we wczesnym okresie wpływów rzymskich, Warszawa 2006.
9. A. Zapolska, Monety rzymskie w kontekstach wczesnośredniowiecznych na ziemiach polskich, Warszawa 2006.
10. W. Dzierzbicki, Monety mennicy efeskiej w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 2006.
11. A. Pawlonka, Przedmioty żelazne w materiałach kultury pomorskiej na Pomorzu Wschodnim, Warszawa 2006.
12. Ł. Klimczak, Monety z Mezji Dolnej z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 2007.
13. A. Koton, Znaleziska monet typu Husi-Vovriesti na północ od Karpat, Warszawa 2008.
14. P. Lasek, Formy i rodzaje pochówków ludności kultury przeworskiej w zachodniej Małopolsce, Warszawa 2008.
15. M. Woińska, Domniemany skarb monet rzymskich z Iławy, woj. warmińsko-mazurskie, Warszawa 2008.
16. F. Szkop, Sarmaci w mennictwie Cesarstwa Rzymskiego, Warszawa 2008.
17. R. Tybulewicz, Skarb z okresu wędrówek ludów z Karlina, pow. białogardzki, Warszawa 2008.
18. T. Więcek, Stanisław August Poniatowski, hrabia Moszyński i sakiewka monet z Paestum, Warszawa 2008.

19. K. Słowińska, Przedstawienia Serapeum na monetach rzymskich z Aleksandrii

20. M. Zasłona, Znaleziska monet rzymskich w dorzeczu Prosny

21. B. Solarewicz, Kolekcja monet Antiochii Syryjskiej w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie

22. J. Żero-Gospodarczyk, Odkrywanie sztuki celtyckiej we Francji XX wieku.

23. Sz. Modzelewski, Między obrazem a retoryką. Medaliony z okresu dynastii Konstantynów jako medium propagandowe.

24. A. Górska, Starożytne zabytki z doliny rzeki Iny w Suchaniu, pow. stargardzki.

25. K. Krześniak, Studnie w kulturze przeworskiej na przykładzie odkryć z Biskupic, stanowisko nr 7, pow. pruszkowski.

26. K. Krasowska, Kolekcja iławska i cmentarzysko kultury wielbarskiej w Rodzonem, pow. iławski.


12.  Wypromowane prace doktorskie/ Promoted PhD list

  1. R. Ciołek, Znaleziska monet rzymskich na Pomorzu.
  2. R. Chowaniec, Metody edukacji i promocji dziedzictwa archeologicznego w Polsce.
  3. A. Dymowski, Znaleziska monet rzymskich z terenu Polski rejestrowane w pierwszych latach XXI wieku. Aspekty źródłoznawcze.
  4. A. Degler, Kolekcja monet antycznych w Ossolineum.
  5. P. Dulęba, Starsza faza kultury lateńskiej w Małopolsce Zachodniej.

13. Popularyzacja / Popularisation

Biskupin

Biskupin

Prawie wszyscy interesują się przeszłością. I nie tylko archeolodzy, ale również zwykli ludzie, chcą odkrywać zagadki historii ukryte pod ziemią. Jednak zarówno dzieci, jak i dorośli, nie wyrażają wielkiego zainteresowania jeżeli przeszłości uczy się poprzez ułożone w szklanych gablotach, zakurzone przedmioty. Nawet unikalny fragment narzędzia krzemiennego czy naczynia glinianego będzie zawsze kawałkiem kamienia czy skorupy. W obecnych czasach odbiorcy oczekują, że poprzez ekspozycje, czasopisma lub festyny, będą mogli zetknąć się z wycinkiem historii, przenieść się choćby na chwilę w przeszłość. Pracownicy Zakładu od wielu lat prowadzą działania edukacyjne oraz aktywnie popularyzują dziedzictwo archeologiczne.

Festyn Archeologiczny w Biskupinie

Festyn Archeologiczny w Museumsdorf Düppel/ Berlin-Zehlendorf

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę