Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

dr Dariusz Manasterski

Imię i nazwisko:dr
Dariusz Manasterski
Numer pokoju:3.24
Telefon:(0-22) 55 22 824
e-mail:dmanasterski@uw.edu.pl

Dyżur w semestrze zimowym 2018/19:

czwartek: 15.00 - 16.30

 

Ważniejsze publikacje:

MANASTERSKI, D., 1996, Neolityczne materiały z cmentarzyska kurhanowego w Piórkowie, w: W NOWAKOWSKI (red.), Concordia. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Warszawa, 165-170.

MANASTERSKI, D., 1998, Ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego na stanowisku II w Wyszemborku woj. olsztyńskie, w: A. BUKO (red.), Studia z dziejów cywilizacji. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej. Warszawa, 161-166.

WALUŚ, A., MANASTERSKI, D., 1998, Osada czy miejsce kultu? Stanowisko II w Wyszemborku, gmina Mrągowo, woj. olsztyńskie, w świetle badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 1995-1996. Światowit XLI, fasc. B, 349-366.

WALUŚ, A., MANASTERSKI, D., 1999, Uwagi na temat krzemieniarstwa w grupie środkowopolskiej kultury łużyckiej w młodszym okresie epoki brązu. Światowit XLII, fasc. B, 207-212.

MANASTERSKI, D., 2001, Jamowy grób ciałopalny z żelazna sprzączka do pasa, ze stanowiska I w Rembielinie, powiat przasnyski, w: W. NOWAKOWSKI, A. SZELA (red.) Officina archaeologica optima. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w siedemdziesiąta rocznicę urodzin. Warszawa, 127-133.

MANASTERSKI, D., PIASECKI, K., WALUŚ, A., 2001, Schyłkowoneolityczny grób szkieletowy z ozdobami bursztynowymi ze stanowiska X w Ząbiu woj. warmińsko-mazurskie. Światowit XLIV, fasc. B, 145-166.

MANASTERSKI, D., 2002, The tomb of Man with 4000 years-old amber jewellery. Złoto-Srebro-Czas 2002, 52-53.

WALUŚ, A., MANASTERSKI, D., 2002, Stanowisko X w Ząbiu, gm. Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie, w świetle dotychczasowych badań, w: M. KARCZEWSKA, M. KARCZEWSKI (red.) Badania archeologiczne w Polsce północno-wschodniej i na zachodniej Białorusi w latach 2000-2001. Białystok, 63-74.

WALUŚ, A., MANASTERSKI, D., 2004, Schyłek epoki kamienia i początek epoki brązu na Warmii i Mazurach w świetle prac wykopaliskowych prowadzonych na stanowisku X w Ząbiu, gm. Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie, w: M. J. HOFFMANN, J. SOBIERAJ (red.) Pruthenia Antiqua. Studia do pradziejów i wczesnej historii ziem pruskich, vol. I. Człowiek a środowisko w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza u południowo-wschodnich pobrzeży Bałtyku. Olsztyn, 33-54.

MANASTERSKI, D., 2009, Pojezierze Mazurskie u schyłku neolitu i na początku epoki brązu w świetle zespołów typu Ząbie-Szestno. Warszawa.

MANASTERSKI, D., 2009, Exchanges between Syncretic Groups from the Mazury Lake District in Northeast Poland and Early Bronze Age  Communities in Central Europe. Archaeologia Baltica, 13, 126-139.

MANASTERSKI, D., JANUSZEK, K., 2011. Tradycje kulturowe grupy Linin we wczesnej fazie kultury trzcinieckiej na Mazowszu w świetle materiałów ze stanowisk w Raszynie i w Regułach koło Warszawy. Światowit, VIII (XLIX), 41-48.

MANASTERSKI, D., JANUSZEK, K., 2011. Obiekt mieszkalny ludności kultury trzcinieckiej z Raszyna koło Warszawy. Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesna epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu, I, 51-82.

MANASTERSKI, D., JANUSZEK, K., 2011. Ślady osadnictwa paraneolitycznego i wczesnobrązowego na stanowisku 12 w Skrzeszewie, gm. Wieliszew.  Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesna epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu, I, 131-145.

JANUSZEK, K., MANASTERSKI, D., 2011. Obozowisko ludności kultury trzcinieckiej z Reguł koło Warszawy. Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesna epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu, I, 83-129.

MANASTERSKI, D., 2012. Iwieńsko-trzciniecki komponent stylistyczny we wczesnobrązowej ceramice Pojezierza Mazurskiego. Światowit, VII (XLVIII), 89-94.

JANUSZEK, K., MANASTERSKI, D., 2012. Obiekt obrzędowy – depozyt przedmiotów symboliczno-użytkowych społeczności z wczesnej epoki brązu w Skrzeszewie, gm. Wieliszew, woj. mazowieckie. Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesna epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu, II, 115-151.

KWIATKOWSKA, K., MANASTERSKI, D., 2013. Amber router In Central Europe’s prehistoryk – an overview. In: B. KOSMOWSKA-CERANOWICZ, W. GIERŁOWSKI, E. SONTAG (eds.) The International Amber Researcher Symposium. Amber. Deposits-Collections-The Market. Gdańsk, 77-79.

JANUSZEK, K., MANASTERSKI, D., 2013. A unique symbolic votive deposit with Early Bronze Age amber ornaments. In: B. KOSMOWSKA-CERANOWICZ, W. GIERŁOWSKI, E. SONTAG (eds.) The International Amber Researcher Symposium. Amber. Deposits-Collections-The Market. Gdańsk, 76.

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę