Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Prof. dr hab. Ryszard Mazurowski

Imię i nazwisko:Prof. dr hab.
Ryszard F. Mazurowski
Numer pokoju:0.30, 3.24
Telefon:(0-22) 55 22 824, 55 22 843
e-mail:rfmazurowski@uw.edu.pl

             Dyżury:  dyżury w semestrze zimowym 2018/19:
wtorek 12.30 - 13.15

Zainteresowania:  archeologia neolitu, eneolitu i wczesnej epoki brązu

 

RYSZARD FELIKS MAZUROWSKI       

BIBLIOGRAFIA  ORAZ WYKAZ OPRACOWAŃ  NAUKOWO-BADAWCZYCH  ( lata 1972 – 2013 )                 

1. R.F. Mazurowski, Bursztyn w epoce kamienia na ziemiach polskich, „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne, vol. V, 1983, s. 7-130;

2. R.F. Mazurowski, Bursztyn, (w:) S.K.Kozłowski, J.K.Kozłowski ( ed.), Człowiek iśrodowisko w pradziejach,    Państwowe Wydawnictwo  Naukowe Warszawa 1983, s. 177- 188

3. R.F. Mazurowski, History, state and further directions of research on amber working in the Stone and Early Bronze Ages in Europe, “ Światowit “, vol. XXXVI, pp. 7-32

4. R.F.Mazurowski, Amber treatment workshops of the Rzucewo Culture in Żuławy ,“Przegląd Archeologiczny”, vol. 32, 1984, pp. 5-60

5. R.F. Mazurowski,  Ground stone industry, ( w:) S.K. Kozłowski ( Ed. ) Nemrik 9. Pre-Pottery Neolithic site in Iraq ( General Report – Seasons 1985-1986, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1990, pp. 105-140

6. R.F. Mazurowski, Neolityczne wyroby kamienne i krzemienne z obszaru Polski Północno-wschodniej, „ Wiadomości Archeologiczne”, t. LXII, 1977, z.1, s.30-38

7. R.F. Mazurowski, Cmentarzysko ludności kultury amfor kulistych w Zaborzu, woj. Ciechanowskie, „Wiadomości Archeologiczne „, t. LXII,1977, z.2, 155-171

8. R.F.Mazurowski, Badania żuławskiego regionu bursztyniarskiego ludności kultury Rzucewskiej. Niedźwiedziówka, stan. 1-3, (w:) A.Pawłowski ( red.), Badania Archeologiczne w woj. Elbląskim w latach 1980-1983, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 1983, s. 79-119

9. R.F. Mazurowski, Nowe badania nad osadnictwem ludności kultury rzucewskiej w Suchaczu, woj. elbląskie, (w :) A. Pawłowski ( red. ), Badania archeologiczne w woj. elbląskim w latach 1980-1983, Malbork 1987, s. 141-163, Muzeum Zamkowe w Malborku

10. R.F. Mazurowski, Preliminary report on two seasons of survey investigations in Microregion Raffaan, ( in : ) Researches on the antiquities of Saddam Dam Salvage And other researches, Bagdad 1987, pp. 160-161, w j. arabskim ;  wydawca : The State Organization of Antiquities and Heritage, Baghdad                                                

11.  F. Mazurowski, Preliminary report on two seasons of survey investigations in Microregion Raffaan, ( in : ) Researches on the antiquities of Saddam Dam Salvage And other researches, Baghdad 1987, pp. 20 - 23, w j.angielskim ;  wydawca : The State Organization of Antiquities and Heritage, Baghdad

12. P.Bieliński, R.F. Mazurowski, A. Reiche, Preliminary Report on the excavations of the Polish Expedition. First season ( Raffaan ), ( in :) Researcheson the Antiquities of Saddam Dam Basin Salvage and other researches, Baghdad 1987, pp. 164-171, w j.arabskim ), wydawca: The State Organization of Antiquities and Heritage, Baghdad

13. R.F. Mazurowski, Stone vessels, ( in ;) S.K.Kozłowski, Nemrik 9. Pre-Pottery Neolithic Site in Iraq ( General Report – Seasons 1985-1986), Warszawa 1990, pp. 141-144, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

14. R.F. Mazurowski, Choppers and chopping-tools ( w: ) S.K.Kozłowski, Nemrik 9. Pre-Pottery Neolithic Site in Iraq ( General Report – Seasons 1985-1986 ), Warszawa 1990, pp. 219-224 ,Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

15. S.K. Kozłowski, R.F. Mazurowski, Miscellanea , ( w:) S.K.Kozłowski, Nemrik 9. Pre-Pottery Neolithic Site in Iraq ( General Report – Seasons 1985-1986 ), Warszawa 1990, pp. 145-154 , Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

16. R.F. Mazurowski, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stanowisku bagiennym w Barkwedzie, powiat olsztyński, „ Rocznik Olsztyński „, t. XI, 1975, s. 179-185

17. R.F. Mazurowski, Osada bagienna w Barkwedzie ( gmina Dywity ) – wyniki badań wykopaliskowych w roku 1974, „Rocznik Olsztyński „ t. XVI, 1989, s. 66-74

18. R.F. Mazurowski, Sprawozdanie z badań  inwentaryzacyjno-poszukiwawczych przeprowadzonych na Półwyspie Fulda, w pow. Giżyckim, „ Komunikaty Mazursko-Warmińskie „, 1972, vol. 107,nr. 1, s. 9-15

19. R.F. Mazurowski, Neolityczne znaleziska bagienne z miejscowości Tchórznica, pow. Sokołów Podlaski, „ Wiadomości Archeologiczne „, t. XL, z. 4, 1975, s. 538-539 ;

20. R.F. Mazurowski, Topór rogowy z okolic Frankopola, pow. Sokołów Podlaski, „Wiadomości Archeologiczne”, t. XL, z. 3, 1975, s. 420-421

21. R.F. Mazurowski,  Siekierka brązowa typu wschodniobałtyjskiego z Gizela, pow. Kętrzyn, „ Wiadomości Archeologiczne, t. XL, z. 4, 1975, s. 538-539

22. R.F. Mazurowski, Ślady osadnictwa pradziejowego na lewym brzegu Wkry, w pobliżu Zaborza, woj. ciechanowskie, „ Wiadomości Archeologiczne”, t. XLIV, z. 2, 1979, s. 221-222

23. R.F. Mazurowski, Materiały neolityczne i średniowieczne z miejscowości Burzyski, woj. białostockie, „ Wiadomości Archeologiczne”, t. XLIV, z. 2, 1979, s. 223-224

24. R.F. Mazurowski, Zabytki z grobu kultury amfor kulistych z miejscowości Górki – Sypniewo, woj. łomżyńskie, „ Wiadomości Archeologiczne „ t. XLIV, z. 2, 1979, s, 222-223

25. R.F.Mazurowski, recenzja pracy : E.Schuldt, Der Bernstein im neolithicum Mecklenburgs, „Bodendenkmalpflege in Mecklenburg”, Jg 1973/74, ( w:) “ Przegląd Archeologiczny”,vol. 24, 1976, s. 217-221

26. R.F. Mazurowski, recenzja  pracy : I. Loze, Neolithic amber ornaments in the Eastern Part of Latvia,  “ Przegląd Archeologiczny”, vol. 23,1975, pp. 49-57

27. R.F. Mazurowski, recenzja pracy : J.Pavuk, S. Siska, Neoliticke a eneoliticke osidlenie Slovenska, „ Slovenska Archeologia”, vol. XIX,2, 1971, s. 319-355, ( w:) “ Światowit”, vol. XXXV,  1979, s. 265-288

 28.  R. F. Mazurowski, Ground and pecked stone industry in the Pre-pottery Neolithic of  Northern Iraq , książka w serii wydawniczej  S.K. Kozłowski (Ed.), Nermrik 9. Pre-Pottery Neolithic Site in Iraq, vol. 3,  Warsaw 1997, 214 stron tekstu, 5 rycin, 68 tablic, Wydawnictwa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ( publikacja rozprawy habilitacyjnej )

29. R.F. Mazurowski, Y. Kanjou ( Eds.), Tell Qaramel. Protoneolithic and Early Pre-Pottery Neolithic Settlement in Northern Syria ( Preliminary results of the Syrian-Polish archaeological excavations 1999-2007), Warsaw  2012, 109 pages of text, 2 fig. and 147 plates; wydawca - Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego ; R.F. Mazurowski, Y. Kanjou ( Eds.), Tell Qaramel. Protoneolithic and Early Pre-ottery Neolithic Settlement in Northern Syria ( Preliminary results of the Syrian-Polish archaeological excavations 1999-2007), Warsaw  2012, 109 pages of text, 2 fig. and 147 plates; wydawca - Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego  - Wersja PDF w j. angielskim

 - R.F. Mazurowski, Y. Kanjou ( Eds.), Le village protonéolithique et précéramique en Syrie du Nord. Résultats des fouilles syriennes et polonaises 1999-2007, Warsaw 2012, 132 strony teksu, 2 ryc., 147 tablic; wydawca – Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

- R.F. Mazurowski, Y. Kanjou ( Eds.), Le village protonéolithique et précéramique en Syrie du Nord. Résultats des fouilles syriennes et polonaises 1999-2007,Warsaw 2012, 132 strony teksu, 2 ryc., 147 tablic; wydawca – Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego; Wersja PDF w j. francuskim 

                                                                                                                   30.  R.F. Mazurowski, Y. Kanjou, Introduction (in : ) R.F.Mazurowski, Y.Kanjou ( Eds.), Tell Qaramel. Protoneolithic and Early Pre-pottery Neolithic Settlement  in Northern ( Preliminary results of the Syrian –Polish archaeological excavations 1999-2007 ) , Warsaw 2012, pp. 4-6, fig. 1,2 + wersja PDF  w j.angielskim                                             

R.F. Mazurowski , Y. Kanjou, Introduction,  ( in :) R.F. Mazurowski, Y. Kanjou (Eds.) Le village protonéolithique et précéramique en Syrie du Nord. Resultats des fouilles  syriennes et polonaises 1999-2007, Warsaw 2012,  strony 2-4, fig. 1,2 + wersja PDF w j. francuskim;                                                                                                                        

31. R.F. Mazurowski, Tell Qaramel. General remarks about the site and excavations, ( in:) R.F.Mazurowski,Y.Kanjou, Tell Qaramel.Protoneolithic and Early Pre-pottery Neolithic  Settlement…., Warsaw 2012 ,   pp.9-25, plates 1-3 + wersja PDF w j. angielskim; 

R.F. Mazurowski , Tell Qaramel. Remarques générales et historique des fouilles ,( in:) R.F. Mazurowski, Yk Kanjou ( Eds.)Le village protonéolithique et précéramique en Syrie du Nord. Resultats des fouilles syriennes et polonaises 1999-2007, Warsaw 2012,  strony 5-28, planches 1-3.  + wersja PDF w j. francuskim  

32. R.F.Mazurowski, M.Białowarczuk, K.Januszek, Architecture of Tell Qaramel ( in:) R.F.Mazurowski, Y. Kanjou, Tell Qaramel. Protoneolithic and Early Pre-pottery Settlement….. Warsaw 2012  , pp. 29-58, Pl. 4-62 + wersja PDF w j. angielskim

R.F.Mazurowski, M.Białowarczuk, K.Januszek, Architecture de Tell Qaramel ( in:) R.F. Mazurowski, Y. Kanjou ( Eds.)Le village protonéolithique et précéramique en Syrie du Nord. Resultats des fouilles syriennes et polonaises 1999-2007, Warsaw 2012, strony 29-58, planches  4-62   + wersja PDF w j. francuskim  

33.  R.F.Mazurowski, Ground,  pecked stone industry and objects of art from aceramik settlement Tell Qaramel, (in:) R.F.Mazurowski,Y. Kanjou ( Eds ) Tell Qaramel . Proneolithic and Pre-pottery Neolithic Settlement ….., Warsaw 2012  , pp.57- 72, Pl.68 – 113, 127-138 + wersja PDF w j. angielskim

R.F. Mazurowski, Industrie litique et objets d'art de Tell Qaramel,  ( in: ) R.F. Mazurowski, Y. Kanjou ( Eds.)Le village protonéolithique et précéramique en Syrie du Nord. Resultats des fouilles syriennes et polonaises 1999-2007, Warsaw 2012, strony 68-86, planches  68-113,127-138   + wersja PDF w j. francuskim 

34.  R.F.Mazurowski, B.Paprocki, Bone and shell objects,( in: ) R.F.Mazurowski, Y.Kanjou, Tell Qaramel. Proneolithic and Pre-pottery Neolithic Settlement ….., Warsaw 2012 , pp. 86-90, Pl.  114-117,139 + wersja PDF w j. angielskim

R.F. Mazurowski, B. Paprocki, Objets en os et en coquillage, ( in:) R.F.Mazurowski,Y. Kanjou  ( Eds.)Le village protonéolithique et précéramique en  Syrie du Nord.  Resultats des fouilles syriennes et polonaises 1999-2007, Warsaw 2012,   strony 99-104, planches  114-117,139   + wersja PDF w j. francuskim

35. R.F.Mazurowski, D.J. Michczyńska, A. Pazdur, N. Piotrowska, Chronology of    the Early  Pre-pottery Neolithic Settlement Tell Qaramel, Northern Syria, in the Light of Radiocarbon Dating, Radiocarbon, Vol. 51. Nr 2, 2009, pp. 771-781

36.  R.F. Mazurowski , Flint bolas balls and chopper/chopping tools from Nemrik 9 and Tell  M`lefaat ( in: ) H.G. Gebel, S.K. Kozłowski, Neolithic Chipped Stone Industries  of the Fertile Crescent. Studies in Early Near Eastern Production, Subsistence and Environment, vol. 1 ( 1994 ), Berlin 1995, pp. 173-188.     

37. R. F. Mazurowski, The Ground and Pecked Stone Industry, [ in:] S.K.Kozłowski  (ed. ) M`lefaat.Early Neolithic Site in Northern Iraq, “Cahiers de l`Euphrate”,vol. 8, 1998, pp. 200-210 and fig. 24-29

38.  R.F.Mazurowski, Exploitation and Working of Amber  During the Late Neolithic Period in Żuławy, [in:]  B.Kosmowska-Ceranowicz, H.Paner (Eds), Investigations into Amber. Proceedings of the International Interdisciplinary Symposium Baltic Amber and Other Fossil Resins, Gdańsk 1999, pp. 121-130 , wydawca : Muzeum Archeologiczne w Gdańsku i Muzeum Ziemi PAN w Warszawie

39.   R.F. Mazurowski,  Rola Żuław Wiślanych w rozwoju prehistorycznego bursztyniarstwa i kontaktów wymiennych z interiorem, [ w:] B. Kosmowska-Ceranowicz, W. Gierłowski (Eds ), Bursztyn bałtycki przy ujściu Wisły.Geologia-Archeologia-Historia Rekonstrukcje. X Sympozjum  o Bursztynie Bałtyckim .AMBERIF 2003, 8-9 marca 2003, Gdańsk 2003,s. 20-27.  

R.F. Mazurowski, Rola Żuław Wiślanych w rozwoju prehistorycznego bursztyniarstwa   i kontaktów wymiennych z interiorem, ( w ) B.Kosmowska-Ceranowicz, W.Gierłowski,  Bursztyn.Poglądy .Opinie, Materiały z seminariów Amberif 1994-2004; ,Gdańsk –Warszawa 2005,  111-118; nieco zmieniona wersja artykułu z pozycji 12.  Wydawca: Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, Międzynarodowe Targi Gdańskie SA                                                                                                                                                R.F.Mazurowski, The  role of the Vistula Lowlands ( Żuławy Wiślane) in  the  development of prehistoric amber industry and barter contacts with the interior, [ in:] B.Kosmowska-Ceranowicz,W.Gierłowski ( Eds)Baltic  Amber at the Mouth of the Vistula. Geology-Archaeology-History-Reconstruction. 10th Symposium on Baltic Amber  – Amberif 2003- 8-9.03.2003, Gdańsk 2003, pp. 20-28. ( wersja w j. angielskim )

40. D.  Lempka, R. F. Mazurowski, A. Waluś , Wyniki archeologicznych badań weryfikacyjno-poszukiwawczych przeprowadzonych w 1974 roku, w okolicach Mrągowa, „Barbaricum”, vol. 6, 2000 , s. 275-277

41. R. F. Mazurowski , A. Waluś , Wyniki archeologicznych badań poszukiwawczych na obszarze gminy Kętrzyn , w  1975 roku , „Barbaricum”, vol. 6, 2000, s. 277-278

42. R. F. Mazurowski, W. Nowakowski , A. Waluś, Archeologiczne badania poszukiwawczo-weryfikacyjne na obszarze północno-wschodniej części województwa olsztyńskiego ,„Barbaricum”, vol. 6 , 2000, s. 279-283, tablice IX-XIII                                                 

43. R.F. Mazurowski, Tell Qaramel. Excavations 2003, Polish Archaeology in Mediterranean,  vol. XV, Warszawa 2004, pp. 355-370.                           

44.  R. F. Mazurowski , Tell Qaramel. Preliminary Report on the First Season, 1999,   Polish Archaeology in Mediterranean, vol. XI,  Warsaw 2000, pp.  285-296

45.  R. F. Mazurowski , B. Jamous , Tell Qaramel. Excavations 2000,   Polish Archaeology in Mediterranean, vol. XII, Warsaw 2001, pp. 327-342

46. R. F. Mazurowski , B. Jamous , Khirbet Al.- Berge . Discovering a New Roman and Byzantine site , Polish Archaeology in Mediterranean, vol. XII, Warsaw 2001, pp. 343-346

47. R. F. Mazurowski, Tell Qaramel – początki cywilizacji, “ Archeologia Żywa”, Nr 2 ( 17 ) 2001, s. 7-10

48.  R. F. Mazurowski, T. Yartah,  Tell Qaramel. Excavations 2001,   Polish Archaeology in Mediterranean, vol. XIII, Warszawa 2002 , pp. 295-307                                                                           

49.  R.F. Mazurowski, B. Jamous , Tell Qaramel. Excavations 2002  ,  Polish Archaeology in Mediterranean, vol. XIV, Warszawa 2003, pp.315-330                                                 

50. R.F. Mazurowski, Tell Qaramel. Excavations 2003, Polish Archaeology in Mediterranean, vol. XV, Warszawa 2004, pp. 355-370                                                     

51. R.F. Mazurowski, Tell Qaramel. Excavations 2004, Polish Archaeology in Mediterranean, vol. XVI, Warszawa 2005,pp. 497-510

52. R.F. Mazurowski, Tell Qaramel. Excavations 2005, Polish Archaeology in Mediterranean, vol. XVII, Warszawa 2007, pp. 483-500

53. R.F.Mazurowski, Tell Qaramel. Excavations 2006, Polish Archaeology in Mediterranean, vol. XVIII, Warszawa 2008, pp. 571- 586

54. R.F.Mazurowski, Tell Qaramel.Excavations 2007, Polish Archaeology in Mediterranean, vol. XIX, Warszawa 2010, pp.565-585

55. R.F. Mazurowski, Tell Qaramel. Research 2008, Polish Archaeology in Mediterranean, vol. XX, Warszawa 2011, pp.319-339

56. R.F. Mazurowski, Wspomnienie o Profesorze Waldemarze Chmielewskim, (w:) J.Lech,J.Partyka, Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach państwa polskiego, Ojców 2006, s. 759-773.

57. R.F. Mazurowski, Profesor Waldemar Chmielewski jako Mistrz i dydaktyk uniwersytecki,  (w :) K.Szymczak, M.Przeździecki ( red. ) In Memoriał Valdemari Chmielewski.Ksiega Poświecona Pamieci Profesora Waldemara Chmielewskiego, „Światowit „, Suplement Series P: Prehistoryk and Middle Ages, vol. XI, Warszawa 2006, s. 37-44

58. R. F.Mazurowski, Prywatne zbiory zabytków bursztynowych z obozowisk kultury rzucewskiej w Niedźwiedziówce, woj. elbląskie, [ in: ] Nowakowski W. ( Eds ), Concordia. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Warszawa 1996 , pp. 171-182; Wydawnictwo Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

59. R.F.Mazurowski, Y. Kanjou,  Preliminary Report on the Eleventh Season of Excavations at Tell Qaramel ( Spring 2009), “ Chronique  Archaeologique en Syrie”, Vol. V, Damascus 2011, pp.  19-30

60. R.F.Mazurowski, Y. Kanjou,  Preliminary Report on the Tenth Season of Excavations at Tell Qaramel ( Autumn 2008 ), “ Chronique  Archaeologique en Syrie “,Vol. IV, Damascus, Vol. IV, Damascus 2010, pp. 39-50

61. R.F. Mazurowski, Ground stone industry of houses 1-1A-1B,(in : ) S.K.Kozłowski (in :) S.K.Kozłowski ( Eds ), Nemrik 9. Pre-pottery Neolithic Site in Iraq, Vol. 2 : House No 1/1A/1b, Warszawa 1992, pp.81-106

62. R. F. Mazurowski, O potrzebie edycji serii wydawniczej „Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu, (w: )  R.F.Mazurowski, D.Manasterski, K. Januszek ( red. ), Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną  Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu, tom I, Warszawa 2011, s. 5-12

63. S.K.Kozłowski, R.F. Mazurowski i inni, A Preliminary Report on the Third Season (1987 ) of Polish Excavations at Nemrik 9 ( Saddam Dam Salvage Project, “Sumer “, 1993, pp. 19-25

64. S.K. Kozłowski, R.F. Mazurowski i inni,  A Preliminary  Secondo Report on the Excavations of the Prepottery Neolithic Site Nemrik 9 in 1986, „Sumer”, 1993, pp. 13-18

65. S.K.Kozłowski,  R.F.Mazurowski i inni,  4th Report on the Excavations of the Prepottery Neolithic Site Nemrik 9, “ Sumer “, 1993, pp. 26-29

66. R.F. Mazurowski, Żuławski region bursztyniarski sprzed 4.500 lat, ( w: ) B.Kosmowska-Ceranowicz, W.Gierłowski,  Bursztyn.Poglady .Opinie. Materiały z Seminariów Amberif 1994-2004 ,Gdańsk – Warszawa 2005, s. 108-110, Wydawca : Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, Międzynarodowe Targi Gdańskie SA

67. R. F. Mazurowski, Bursztyniarstwo pradziejowe na Żuławach Wiślanych. Późnoneolityczne centrum pozyskiwania i obróbki bursztynu w niedźwiedzióweckim Mikroregionie osadniczym ( 3300 – 2400 l. p.n.e. ),  Malbork 2013  ( książka, w druku )   

68. R.F.Mazurowski, Z badań nad bursztyniarstwem późnoneolitycznym w mikroregionie osadniczym Niedźwiedziówka k. Nowego Dworu Gdańskiego ( 3100-2400 p.n.e.) (w:) VI Światowa Rada Bursztynu w Gdańsku.  Seminarium Naukowe pt.  :Bursztyn w Archeologii, Gdańsk 2011, s. 77-84 ; wydawca : Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynniku w Gdańsku

R.F. Mazurowski, From the research on the Late Neolithic amber art in the Niedźwiedziówka Mikroregion near Nowy Dwór Gdański ( 3100-2400 BC ) , (in :)  VI th  Amber Word Council in Gdańsk. Seminar : Amber in Archaeology, Gdańsk 2011, pp. 77-84  –  artykuł  z pozycji 42 w j. angielskim ; wydawca: Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników w Gdańsku. 

69R. F. Mazurowski, Tell Qaramel – początki cywilizacji, “Archeologia Żywa”, Nr 2 ( 17) 2001, s. 7-10

70.  R. F. Mazurowski, Opracowanie 163 haseł encyklopedycznych , w tym  :56 haseł w Wielkiej  Encyklopedii  Powszechnej PWN  ,Warszawa 2002, charakteryzujących  neolityczne i neolityczne  kultury archeologiczne i najważniejsze stanowiska  z tego okresu   w Europie i na Bliskim Wschodzie                                

-  107 haseł w VI –tomowej Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN , Warszawa 1995-1997,– obejmujących  najważniejsze pojęcia z dziedziny bursztyniarstwa pradziejowego, charakterystyki neolitycznych kultur oraz  najważniejszych stanowisk.

71. R.F. Mazurowski, Barkweda, pow. Olsztyn, „Informator Archeologiczny” Badania 1974 ( uzupełnienia z 1973 ), Warszawa 1975, s. 321

72. R.F. Mazurowski, Barkweda, pow. Olsztyn, „ Informatyor Archeologiczny „.Badania – rok 1974, Warszawa 1975, s. 23

73. R.F. Mazurowski, Zaborze, pow. Pułtusk, „ Informator Archeologiczny”. Badania  1974 ( uzupełnienia z 1973 r. ), Warszawa 1975, s. 324

74. R.F. Mazurowski, Barkweda, gm. Dywity, woj. olsztyńskie, „ Informator Archeologiczny”, Badania – rok 1976, Warszawa 1977, s. 29

75. R.F. Mazurowski, Pianki, gm. Zbójna, woj. łomżyńskie, „ Informator Archeologiczny”. Badania  - rok 1979. Warszawa 1980, s. 43

76. R.F. Mazurowski, Pianki, gm. Zbójna, woj. łomżyńskie, „Informator Archeologiczny”, Badania  - rok 1979 ( uzupełnienie badań w roku 1978 ), Warszawa 1980, s. 266-267

77. R.F. Mazurowski, Niedźwiedziówka, gm. Stegna, woj. elbląskie, „ Informator Archeologgiczny „Badania – rok 1982, Warszawa 1983, s. 44-45

78. R.F. Mazurowski, Suchacz, gm. Tolkmicko, woj. elbląskie, „ Informator  Archeologiczny”. Badania – rok 1983, Warszawa 1984, s. 55

79. R.F. Mazurowski, Niedźwiedziówka, gm. Stegna, woj. elbląskie, „ Informator Archeologiczny „. Badania w roku 1983, Warszawa 1984, s. 44

80. R.F.Mazurowski,  Amber classification principles in archaeology, ( in:)  The International Amber Researcher Symposium. Amber. Deposits-Collections-the Market, Gdańsk, 22-23.03.2013, Gdańsk 2013.

 

Opracowania wyników archeologicznych badań wykopaliskowych w formie pisemnej  przekazane odpowiednim Wojewódzkim Konserwatorom Zabytków oraz Wojewódzkim Biurom Badań i Dokumentacji Zabytków:

 

1. R. F. Mazurowski, Zaborze, stanowisko I, gm. Nasielsk. Opracowanie wyników badań archeologicznych  w roku 1973.Warszawa 1974. Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Województwa Warszawskiego.

2.  R.F. Mazurowski, Barkweda, gm. Dywity, woj. olsztyńskie. Opracowanie wyników badań archeologicznych na osadzie kultury ceramiki grzebykowej w roku 1973.Warszawa 1974. Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.

3.  R.F. Mazurowski, Barkweda, gm. Dywity, woj. olsztyńskie. Opracowanie wyników badań archeologicznych na osadzie ludności kultury ceramiki grzebykowej w roku 1974. Warszawa 1975. Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.

4.  R.F. Mazurowski, Pianki, stanowisko I i II, gm. Zbójna, woj. łomżyńskie. Opracowanie wyników badań archeologicznych na osadach kultury niemeńskiej w roku 1978. Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży.

5.  R.F. Mazurowski, Pianki, stanowisko III, gm. Zbójna, woj. łomżyńskie. Opracowanie wyników badań archeologicznych na osadzie kultury niemeńskiej w roku 1979. Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży.

6. R.F. Mazurowski, Suchacz, stanowisko I i II, gm. Tolkmicko. Opracowanie wyników badań archeologicznych na osadach ludności kultury rzucewskiej w roku 1979. Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu.

7. R.F. Mazurowski, Suchacz, stanowisko I, gm. Tolkmicko. Opracowanie wyników badań wykopaliskowych na  osadzie ludności kultury rzucewskiej w roku 1980. Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu.

8.  R.F. Mazurowski,  Niedźwiedziówka , stanowisko I, gm. Stegna, woj. elbląskie. Opracowanie wyników badań wykopaliskowych w roku 1981. Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu.

9.  R.F. Mazurowski,  Niedźwiedziówka , stanowisko I i III , gm. Stegna, woj. elbląskie. Opracowanie wyników badań wykopaliskowych w roku 1982. Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu.

10. R.F. Mazurowski,  Niedźwiedziówka , stanowisko II , gm. Stegna, woj. elbląskie. Opracowanie wyników badań wykopaliskowych w roku 1983. Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu.

11. R.F. Mazurowski,  Niedźwiedziówka , stanowisko I , gm. Stegna, woj. elbląskie. Opracowanie wyników badań wykopaliskowych w roku 1984. Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu.

12. R.F. Mazurowski,  Niedźwiedziówka , stanowisko II , gm. Stegna, woj. elbląskie. Opracowanie wyników badań wykopaliskowych w roku 1985. Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu.

13. R.F. Mazurowski,  Niedźwiedziówka , stanowisko II i IV, gm. Stegna, woj. elbląskie. Opracowanie wyników badań wykopaliskowych w roku 1986. Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu.

14. R.F. Mazurowski,  Niedźwiedziówka , stanowisko I, sektor G,, gm. Stegna, woj. elbląskie. Opracowanie wyników badań wykopaliskowych w roku 1986. Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu.

15. R.F. Mazurowski,  Niedźwiedziówka , stanowisko I, sektor C,, gm. Stegna, woj. elbląskie. Opracowanie wyników badań wykopaliskowych w roku 1987. Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu.

16. R.F. Mazurowski, Ostaszewo, stanowisko I, gm. Loco, woj. elbląskie. Wyniki badań osad ludności kultury pucharów lejkowatych  i kultury rzucewskiej w roku 1988. Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu.

17. R.F. Mazurowski,  Niedźwiedziówka , stanowisko I, sektor D,, gm. Stegna, woj. elbląskie.  Opracowanie wyników badań wykopaliskowych w roku 1988. Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu.

18. R.F. Mazurowski,  Niedźwiedziówka , stanowisko I, sektor D,, gm. Stegna, woj. elbląskie. Opracowanie wyników badań wykopaliskowych w roku 1989. Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu.

19. R.F. Mazurowski,  Niedźwiedziówka , stanowisko I, sektor G,, gm. Stegna, woj. elbląskie. Opracowanie wyników badań wykopaliskowych w roku 1990. Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu.

20.  R.F. Mazurowski,  Niedźwiedziówka , stanowisko I, sektor H, gm. Stegna, woj. elbląskie. Opracowanie wyników badań wykopaliskowych w roku 1991. Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu.

21. R.F. Mazurowski, Pieniężno, Kolonia Cieszęta, stanowisko I., woj. elbląskie. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na osadzie sezonowej ludności kultury rzucewskiej w roku 1997.  Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu.

22. R. F. Mazurowski, Badania archeologiczne na stanowisku Świerkocin I,  gm. Olsztynek , woj. olsztyńskie, w roku 1998. Warszawa 1998, opracowanie w Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie    

23. R.F. Mazurowski, Wyniki archeologicznych badań wykopaliskowych  na stanowisku  I w Brzeźnie Łyńskim, gm. Nidzica, woj. olsztyńskie w roku 1998, Warszawa 1998, Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie

24. R. F. Mazurowski , Niedźwiedziówka, stanowisko I, sektor B, gm. Stegna. Wyniki archeologicznych badań wykopaliskowych w roku 1997, Warszawa 1997, opracowanie  w Archiwum Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w Gdańsku

25. R. F. Mazurowski, Badania archeologiczne na stanowisku I w Brzeźnie Łyńskim, gm. Nidzica, w roku 1999, Warszawa 1999, opracowanie w Archiwum Wojewódzkiegon Konserwatora Zabytków w Olsztynie

26. R.F.Mazurowski, Niedźwiedziówka, gm. Stegna, stanowisko I, sektor B. Badania  archeologiczne w roku 1999, Warszawa 1999, opracowanie w Archiwum Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;       

27. R.F. Mazurowski,  Brzeźno Łyńskie, stanowisko I, gm. Nidzica. Badania archeologiczne w roku 2000, Warszawa 2000, opracowanie w Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie;

28. R.F. Mazurowski , Niedźwiedziówka, gm. Stegna, stanowisko I, sektor B. Badania archeologiczne w roku 2000, Warszawa 2000, opracowanie w Archiwum  Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku

29. R. F. Mazurowski, Niedźwiedziówka, gm. Stegna, stanowisko II, sektor F. Badania w roku 2001, Warszawa 2001, opracowanie w Archiwum Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku;

30.  R. F. Mazurowski,  Stare Babki, stanowisko I, sektor B. Badania archeologiczne w roku 2002, Warszawa 2003 , opracowanie w Archiwum Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku

31. R.F. Mazurowski, Stare Babki, stanowisko I, sektor B. Badania archeologiczne roku 2003, Warszawa 2004, opracowanie w Archiwum Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku

32. R.F.Mazurowski, Stare Babki, stanowisko I, sektor C. Badania archeologiczne w roku 2004, Warszawa 2005, opracowanie w Archiwum Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku  

33. R.F.Mazurowski, Stare Babki, stanowisko I, sektor C. Badania archeologiczne w roku 2005, Warszawa 2006,  opracowanie w Archiwum Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

34. R.F.Mazurowski, Stare Babki, stanowisko I, sektor D. Badania archeologiczne w roku 2006, Warszawa 2007, opracowanie w Archiwum Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

35. R.F. Mazurowski, Stare Babki, stanowisko I, sektor D. Badania archeologiczne w roku 2007, Warszawa 2008,  opracowanie w Archiwum Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

36. R.F. Mazurowski, Stare Babki, stanowisko I, sektor D. Badania archeologiczne w roku 2008,  Warszawa 2009, opracowanie w Archiwum Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

37. R.F. Mazurowski, Stare Babki, stanowisko I, sektor E. Badania archeologiczne w roku 2009, Warszawa 2010; opracowanie w Archiwum Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

38. R.F. Mazurowski, Stare Babki, stanowisko I, sektor E. Badania archeologiczne w latach 2010-2011, Warszawa 2011, opracowanie w Archiwum Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

39. R.F.Mazurowski, Badania archeologiczne na stanowisku Świerkocin I, gm. Olsztynek, woj. olsztyńskie, w roku 1998, opracowanie w Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie

40. R.F. Mazurowski, Wyniki  archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku I w Brzeźnie Łyńskim, gm.  Nidzica, woj. olsztyńskie, w roku 1998, Warszawa 1999, opracowanie w Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie

41. R.F. Mazurowski , Badania archeologiczne na stanowisku I w Brzeźnie Łyńskim , gm. Nidzica, w roku 1999, Warszawa 2000, opracowanie w Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie

42.  R. F. Mazurowski, Opracowanie wyników badań archeologicznych na stanowisku I w Łęgu, gm. Połaniec ,  przeprowadzonych  we wrześniu 2001, Warszawa 2002, Opracowanie  w Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach;       

43-50  . Opracowanie  autorskie  8 arkuszy  badań inwentaryzacyjno-poszukiwawczych w ramach  tzw. „ Archeologicznego Zdjęcia Polski „ na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego w latach 1992- 2010                                        

51-52. Ryszard F. Mazurowski: Sprawozdania z badań 2 arkuszy AZP na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego w roku 2011, przekazane Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Olsztynie. Badania prowadzone w ramach projektu badawczego: Zadanie pt. "Inwentaryzacja stanowisk archeologicznych w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski na terenie woj. warmińsko – mazurskiego", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach "Programu dziedzictwo kulturowe", Priorytet 5, Ochrona Zabytków Archeologicznych, nr umowy 01073/11/FPK/NID, kierownik projektu dr Adam Waluś, zadanie wykonane w okresie 01.03.2011 do 30.11.2011; umowa zrealizowana, zakończona, rozliczona.

 

Recenzje opracowań wyników badań na  Autostradzie A-1, odcinek Łowicz- Warszawa

 

53. R.F. Mazurowski, RecenzjaOpracowania wyników ratowniczych badań  wykopaliskowych w Żukowie, gm. Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, stanowisko 4 (nr aut. 93), AZP 59-62/65.”, (red. tomu) A. Brzóska, Warszawa 2011

54. R.F. Mazurowski , Recenzja „Opracowania wyników ratowniczych badań wykopaliskowych. Kłudno Stare, gm. Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, stanowisko VII (nr aut. 89), AZP 59-62/58.”, (red. tomu) A. Brzóska, Warszawa 2011

55. R.F.Mazurowski, Recenzja „Opracowania wyników ratowniczych badań archeologicznych na stanowisku AZP 58-63/91, nr autostradowy 96, Falęcin, gm. Brwinów, woj. mazowieckie, (red. tomu) J. Gawrońska, A. Grabarek, Warszawa 2011

56. R.F. Mazurowski, Recenzja Opracowania wyników ratowniczych badań archeologicznych na stanowisku AZP 58-63/56, nr autostradowy 24, Adamów, gm. Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie,” (red. tomu) A. Grabarek, Warszawa 2011

57. R.F. Mazurowski , Recenzja „Opracowania wyników ratowniczych badań archeologicznych na stanowisku AZP 58-62/1, nr autostradowy 92, Adamów, gm. Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, „(red. tomu) A. Grabarek, Warszawa 2011

58. R.F.Mazurowski, Recenzja „Opracowania wyników ratowniczych badań   wykopaliskowych Tłuste, gm. Grodzisk Mazowiecki, stanowisko II, (nr kod. Aut. 90-91), AZP 58-62/3,” (red. tomu) K. Danys-Lasek, P. Lasek, T. Morysiński, Warszawa 2011

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę