Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

mgr Agnieszka Jaremek

Imię i nazwisko:mgr
Agnieszka Jaremek
Numer pokoju:3.07
Telefon:(0-22) 55 22 807
e-mail:agnieszkajaremek@tlen.pl


Dyżury:

 

Zainteresowania: archeologia wczesnej epoki żelaza / archeologia Bałtów / kultura kurhanów zachodniobałtyjskich

 

Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2009/2010:

- „Metodyka badań wykopaliskowych” – ćwiczenia (60 godz.), poniedziałek, godz. 9.45-11.15, sala 2.10

- „Protohistoria” – ćwiczenia do bloku (30 godz. II semestr), poniedziałek, godz. 11.30-13.00, sala 1.18

- „Kultury strefy leśnej w starszym i młodszym okresie przedrzymskim” – zajęcia fakultatywne (60 godz.), czwartek, godz. 9.45-11.15, sala 2.07

 

Prowadzone badania terenowe:

Jeziorko, gm. Ryn, woj. warmińsko-mazurskie. Wielokulturowy kompleks osadniczy (osada I, osada II, grodzisko) z wczesnej epoki żelaza, okresu wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza.

 

Prace i projekty badawcze:

1. 2003-2008 Mikroregion osadniczy „Jeziorko” – rekonstrukcja sieci osadniczej w oparciu o prospekcje powierzchniowe, lotnicze i sondażowe

2. 2007 – 2010 Wczesna epoka żelaza w centralnej części Pojezierza Mazurskiego w świetle badań zespołu osadniczego w Jeziorku

3. 2008 Katalog stanowisk z wczesnej epoki żelaza w centralnej części Pojezierza Mazurskiego

4. 2008 Ceramika „osadowa” kultury kurhanów zachodniobałtyjskich” – terminologia i typologia

5. 2009 Archiwum Jerzego Antoniewicza – inwentaryzacja i digitalizacja materiałów z badań w latach 1950-1954 na stanowisku w Jeziorku

6. 2009 Szpile żelazne w kulturze kurhanów zachodniobałtyjskich – typologia

7. 2009-2010 Kultura kurhanów zachodniobałtyjskich a kultura bogaczewska – problematyka wzajemnych relacji w świetle nowych materiałów

 

Wykaz publikacji:

1. (wraz z R. Niedźwiadkiem) Badania ratowniczo-weryfikacyjne na osadzie wielokulturowej w Lublinie-Dąbrowie st.XIX, Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej T.II, 1997, s.136-141.

2. (wraz z R. Niedźwiadkiem i A. Rozwałka) Sprawozdanie z sondażowych badań wykopaliskowych i odwiertów na stanowisku nr I w Skibicach, woj. zamojskie, Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej T.II, 1997, s. 142-148.

3. (wraz z R. Niedźwiadkiem) Wyniki badań wykopaliskowych na osadzie wielokulturowej w Lublinie-Dąbrowie stan. XIX, Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej T.III, 1998, s. 141-146.

4. (wraz z R. Niedźwiadkiem) Wyniki badań wykopaliskowych na wielokulturowej osadzie w Mogielnicy stan. I, woj. siedleckie, Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej T.III, 1998, s.183-187.

5. (wraz z R. Niedźwiadkiem) Wyniki nadzorów archeologicznych na ulicy Bramowej i zachodniej pierzei Rynku w Lublinie, Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej T.III, 1998, s. 237-241.

6. (wraz z R. Niedźwiadkiem i A. Rozwałka) Wyniki badań gródka stożkowego w Brzezinach-Trójni stan. XXVI, woj. lubelskie, Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej T.III, 1998, s. 227-231.

7. (wraz z Z. Bagniewskim, A. Błażejewskim, M. Gładkim, M. Masojciem) Z badań powierzchniowych wyprzedzających budowę autostrady A4 na odcinku Zgorzelec-Bolesławiec, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne T.XLIII 2001, s. 133-146.

8. Materiały wczesnośredniowieczne ze stanowiska II w Ruścu gm. Nadarzyn, woj. mazowieckie, „Światowit”,  t. III, 2002, s. 27-39.

9. Materiały z osady wczesnośredniowiecznej Wierzbin, woj. mazowieckie – st. AZP 

56-64/17, „Światowit”, t. IV, 2003, s. 79-86.

10. Bródno Stare, st. 1 – wstępne wyniki badań osady wczesnośredniowiecznej, „Światowit”, t. IV, 2003, s. 57-68.

11. Brązowa figurka zoomorficzna z Jeziorka,  „Barbaricum”, t. 7. 2004, s. 291-294.

12. Badania na osadzie przygrodowej w Jeziorku stan. I, „Światowit”,  t. V, 2005, s. 251-253.

13. Zespół osadniczy z wczesnej epoki żelaza w Jeziorku st. I – badania na osadzie nr I w latach 2003-2005 [w:] Pogranicze trzech światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych, Warszawa 2007, s. 79-101.

14. The new sources to studies over late phases of West Baltic Barrow culture according to selected objects from settlement nr 1 in Jeziorko, Ryn district, „Barbaricum”, t.8, 2009, s. 107-114.

 

Publikacje w druku:

- (wraz z L. Czerniakiem, M. Gladkim) Wczesnoneolityczna osada  na st. 5 (Aut A1-152) w Bielawkach, gm. Pelplin, woj. pomorskie, [w:] Badania archeologiczne KOBiDZ w ramach programu budowy autostrad w  Polsce w latach 2003-2005. (red. M. Gładki).

- (wraz z M. Gładkim) Wielokulturowa  osada  na st. 13 (Aut A1-76) w miejscowości Frąca, gm. Smętowo, woj. pomorskie, [w:] Badania archeologiczne KOBiDZ w ramach programu budowy autostrad w  Polsce w latach 2003-2005. (red. M. Gładki).

- Materiały ceramiczne ze stanowiska 6 w Daniłowie Małym gm. Łapy, woj. białostockie, [w:]  Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, Warszawa.

- „Szpile żelazne z kompleksu osadniczego w Jeziorku – nowe materiały do badań nad chronologią schyłkowej fazy kultury kurhanów zachodniobałtyjskich” [w:] Księga pamiątkowa z okazji 80-tych urodzin doc. Jana Gurby, Lublin.

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę