Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

dr Paweł Szymański

Imię i nazwisko:dr
Paweł Szymański
Numer pokoju:3.07
Telefon:(0-22) 55 22 807
e-mail:pmszyman@uw.edu.pl


Dyżury:

wtorek 9:00-11:00

środa 11:30-13:00

 

Zainteresowania: archeologia okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów / archeologia Bałtyjska.

 

Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2012/2013:

- Ćwiczenia do wykładu w bloku II rok: Archeologia okresu protohistorycznego I,

- Proseminarium (III r.): Okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów w barbarzyńskiej Europie (razem z A. Maciałowiczem)

- Fotografia i rysunek zabytków  (II r.)

 

Prowadzone badania terenowe:

- Czerwony Dwór, st. XXI, gm. Kowale Oleckie. Cmentarzysko kurhanowe kultury sudowskiej z późnego okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów. Prowadzący: dr P. Szymański, mgr L. Godzieba (PSOZ del. Ełk).

 

Prace i projekty badawcze:

1. Opracowanie spuścizny naukowej Marty Schmiedehelm. Materiały z terenów Polski północno-schodniej (kultura bogaczewska, przeworska, sudowska, wielbarska oraz grupa olsztyńska), Kierownik dr Paweł Szymański, główni wykonawcy dr Anna Juga-Szymańska, dr Adam Cieśliński, dr Bartosz Kontny, projekt badawczy własny finansowany przez MNiSW, zakończenie 2012 rok.

 

Wykaz publikacji:

1. Popielnica z Nowego Zyzdroju - ślad cmentarzyska kultury bogaczewskiej, [w:] Concordia. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Warszawa 1996, s. 199-204.

2. Grób z Wyszemborka - przyczynek do badań nad zachodniobałtyjskimi pochówkami koni w okresie wędrówek ludów, [w:] A. Buko (red.) Studia z dziejów cywilizacji, Warszawa 1998, s. 141-150.

3. Żubronajcie - przyczynek do badań nad wczesnożelazną ceramiką Suwalszczyzny, [w:] M. Karczewski (red.) Ceramika zachodniobałtyjska od wczesnej epoki żelaza do początku ery nowożytnej, Białystok 1998, s.119-137.

4. [razem z M. Fedorczyk i W. Nowakowskim] Od epoki żelaza po schyłek okresu wędrówek ludów. Badania w 1995 roku zespołu osadniczego nad jeziorem Salęt, koło Wyszemborka, gm. Mrągowo, „Światowit” t. XLI, 1998, s.367-381.

5. [razem z J. Brzozowskim] Nowe zabytki z cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich w miejscowości Dręstwo stanowisko 1, gm. Bargłów Kościelny, pow. Augustów, „Światowit” t. XLII, 1999, s. 26-29.

6. Ceramika z cmentarzysk kultury bogaczewskiej. Próba analizy na podstawie wybranych materiałów, Barbaricum t. 6, Warszawa 2000, s. 109-201.

7. Poszukiwania cmentarzysk z okresu wpływów rzymskich i z okresu wędrówek ludów na Mazurach znanych z dawnych badań, [w:] J. Kolendo i W. Nowakowski (red.) Antiquitates Prussiae. Studia z archeologii dawnych ziem pruskich, Warszawa 2000, s. 237-243.

8. [razem z A. Juga i W. Nowakowskim] „Galindzkie” archiwalia archeologiczne w Tallinie. Spuścizna Marty Schmiedehelm, „Mrągowskie Studia Humanistyczne” t. 2, 2000, s. 15-30.

9. Bransoleta z mazurskiego cmentarzyska w Wyszemborku - ślad kontaktów z kulturą przeworską na Mazowszu?, „Światowit”, t. XLIII, 2000, z. B, s. 258-266.

10. Nietypowy grób (?) z cmentarzyska w Wyszemborku. Wstępne uwagi na temat ceramiki stołowej i kuchennej kultury bogaczewskiej, [w:] Officina Archaeologica Optima. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Światowit Supplement Series P, t. VII, Warszawa 2001, s. 185-194.

11. Dwie zapinki znalezione w okolicach Mrągowa, woj. warmińsko-mazurskie, „Wiadomości Archeologiczne”, t. LIV, 2001 (1999-2001), s. 183-185.

12. [razem z W. Kaplą] Kurhan z okresu wędrówek ludów z miejscowości Żubronajcie, gm. Krasnopol, woj. suwalskie, „Wiadomości Archeologiczne” t. LIV (1999-2001), 2001, s. 188-189.

13. Wielokulturowa osada w Wyszemborku, stanowisko V, gm. Mrągowo, Studia Galindzkie, t. I, Warszawa 2003, s. 63-125.

14. [razem z A. Juga] Das Archiv von Martha Schmiedehelm und die Möglichkeiten seiner Ausnutzung in heutiger Vor- und Frühgeschichte, [w:] W. Nowakowski, M. Lemke (red.) Auf der Suche nach der verlorenen Archäologie, Warszawa 2003, s. 57-60.

15. [razem z A. Juga i M. Ots] Über die Vorteile der Bildung einer „didaktischen Kollektion” Materialen der Bogaczewo-Kultur und Olsztyn-Gruppe in Ajaloo Instituut in Tallinn (Estland), [w:] A. Bursche i R. Ciołek (red.) Antyk i Barbarzyńcy. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Kolendo w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2003, s. 205-243.

16. Микрорегион эпохи римского влияния вокруг озера Салент, „Archaeologia Lituana“ 4, 2004, s. 82-94.

17. [razem z A. Juga] Ceramika kultury bogaczewskiej i grupy olsztyńskiej z kartoteki Marty Schmiedehelm. Możliwości weryfikacyjne i poznawcze źródła archiwalnego, [w:] M. Karczewska i M. Karczewski (red.) Ceramika zachodniobałtyjska. Nowe źródła i interpretacje. Materiały z konferencji, Białystok 23 - 24 września 2002 roku, Białystok 2004, s. 85-103.

18. Cmentarzysko kultury bogaczewskiej i grupy olsztyńskiej w Zalcu koło Mrągowa, na Pojezierzu Mazurskim, Barbaricum t. 7, Warszawa 2004, s. 153-190.

19. [razem z A. Juga-Szymańską] Archaeologia Lituana - nowe pismo poświęcone archeologii Bałtów, Barbaricum t. 7, Warszawa 2004, s. 321-322.

20. [razem z A. Szelą] Wyniki badań sondażowych przeprowadzonych na osadzie w Ruskiej Wsi stanowisko XVI, gm. Mrągowo, Pruthenia Antiqua, t. I, Olsztyn 2004, s. 351-360.

21. Mikroregion osadniczy z okresu wpływów rzymskich w rejonie jeziora Salęt na Pojezierzu Mazurskim, Światowit Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages, vol. X, Warszawa 2005.

22. [razem z L. Godziebą] Могильник судовской культуры в Червоным Дворе – предварительные результаты исследований в 2003-2005 годах, „Archaeologia Lituana“ 7, 2006, s. 43-53.

23. Dwie zapinki z dawnego Rothebude i z Czerwonego Dworu. Kontakty tzw. skupienia gołdapskiego kultury sudowskiej, [w:] W. Nowakowski, A. Szela (red.) Pogranicze trzech Światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych, Warszawa 2006, s. 369-380.

24. Stan badań nad osadami kultury bogaczewskiej, [w:] A. Bitner-Wróblewska (red.) Kultura bogaczewska w 20 lat później. Materiały z konferencji, Warszawa, 26-27 marca 2003, Seminarium Bałtyjskie t. T, Warszawa 2007, s. 167-187.

25. [razem z P. Iwanickim] Badania w 2002 roku cmentarzyska w Czerwonym Dworze (stanowisko XV) w Puszczy Boreckiej, [w:] A. Bitner-Wróblewska (red.) Kultura bogaczewska w 20 lat później. Materiały z konferencji, Warszawa, 26-27 marca 2003, Seminarium Bałtyjskie t. I, Warszawa 2007, s. 369-381.

26. Aus Archivforschungen. Erste Bemerkungen zum Baltischen Gräberfeld aus Völkerwanderungszeit in Rothebude, Kr. Goldap, „Archäologisches Nachrichtenblatt” 13 (1/2008), 2008, s. 83-89.

27. Курганный могильник судавской культуры в Червоным Дворе около Голдапа. Итоги исследований 2003-2007 гг, [w:] Germania-Sarmatia. Древности Џентральной и Восточной Европы эпохи римского влияния и переселения народов, Kaliningrad, 2008, s. 83-89.

 

Wypromowane prace licencjackie:

1. Beata Oporska, Cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego w Tomaszach, Gm. Czerwin, 2003 (opublikowane w: W. Nowakowski, A. Szela (red.) Pogranicze trzech Światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych, Warszawa 2006, s. 145-160).

2. Arleta Malec, Historia badań nad ekspansją kultury wielbarskiej na tereny Mazowsza,Podlasia i Lubelszczyzny, 2003.

3. Mirosław Rudnicki, Grób grupy olsztyńskiej z miejscowości Piecki, woj. warmińsko-mazurskie, 2003 (opublikowane w: Barbaricum 7, Warszawa, s. 265-273).

4. Urszula Ziemska, Kurhan z wczesnej epoki żelaza z miejscowości Zakrzewo-Ranki, Gm. Wieczfnia Kościelna, 2005 (opublikowane w: W. Nowakowski, A. Szela (red.) Pogranicze trzech Światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych, Warszawa 2006, s. 253-276).

5. Renata Zabłocka, Materiały z przypadkowych znalezisk na terenie cmentarzyska w miejscowości Zapowiednia, gmina Pyzdry, województwo wielkopolskie, 2005.

6. Aneta Maty, Kamieńczyk. Współwystępowanie różnych form naczyń w grobach z młodszego okresu przedrzymskiego, 2005.

7. Katarzyna Watemborska, Materiały z badań powierzchniowych stanowiska w Sędzinie Kolonii woj. Kujawsko-pomorskie, 2005.

8. Michał Wójcicki, Grzebienie typu A (wg S. Thomas) w kulturze wielbarskiej, 2005.

9. Joanna Piotrowicz, Kobiecy grób kultury wielbarskiej z miejscowości Nowe Dobra, 2005.

10. Izabela Szter, Cmentarzysko kultury bogaczewskiej z okresu wpływów rzymskich w Inulcu, pow. Mrągowski, 2006 (opublikowane w: W. Nowakowski, A. Szela (red.) Pogranicze trzech Światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych, Warszawa 2006, s. 239-251).

11. Katarzyna Krześniak, Imacze w kulturze oksywskiej – typologia i rozprzestrzenienie, 2006.

12. Agnieszka Jarzec,  Znaleziska luźne z okrsu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów z obszaru wsi Rzeczki, pow. Ciechanów, 2007.

13. Edyta Ceranowska, Stan badań antropologicznych w kulturze sudowskiej, 2007.

14. Justyna Nowakowska, Bogaty grób męski kultury wielbarskiej w Osieku gm. Warlubie, 2007.

15. Helena Jędrzejewska, Materiały z cmentarzyska kultury przeworskiej na stanowisku Zalew II, pow. Łaski, woj. Łódzkie, 2007.

16. Agata Markiewicz, Stan badań nad grupą olszyńską, 2007.

17. Agata Chilińska, Grób 15. w Putilovie, Raj. Zelenogradsk (byłe Corjeiten, Kr. Fischhausen). Rozważania nad niektórymi zabytkami kultury Dollkeim-Kovrovo, 2007.

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę