Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

dr Witold Gumiński

Imię i nazwisko:dr
Witold Gumiński
Numer pokoju:3.24
Telefon:(0-22) 55 22 824
e-mail:witek@pradzieje.pl

Dyżur w semestrze zimowym 2018/19:

czw. 16.30 - 18.00

 

Publikacje:

W. Gumiński

1980a Kto wprowadził ciałopalenie w Europie Środkowej?, "Z Otchłani Wieków" 46/1: 11-17.

1980b (rec.) Colin Renfrew – jeden przeciw wszystkim, "Z Otchłani Wieków" 46/2: 146-154.

W. Gumiński, J. Fiedorczuk

1989   Badania w Dudce, woj. suwalskie, a niektóre problemy epoki kamienia w Polsce północno-wschodniej, "Archeologia Polski" 33/1 – 1988: 113-150.

W. Gumiński

1989   Gródek Nadbużny. Osada kultury pucharów lejkowatych, Wrocław (Ossolineum).

W. Gumiński, J. Fiedorczuk

1990   Dudka 1. A Stone Age peat-bog site in North-eastern Poland, "Acta Archaeologica" 60 –1989:     51-70.

W. Gumiński

1993   (rec.) The Wetland Revolution in Prehistory. Proceedings of a conference held by The Prehistoric Society and WARP at the University of Exeter. April 1991, wyd. Bryony Coles, WARP Occasional Paper 6, Exeter 1992, ss. 153, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej  41/3: 449-456.

1995   Environment, economy and habitation during the Mesolithic at Dudka, Great Masurian Lakeland, NE-Poland, "Przegląd Archeologiczny" 43: 5-46.

1996   (rec.) Karen D. Vitelli, Franchthi Neolithic Pottery, vol. 1: Classification and Ceramic Phases 1 and 2. (Excavation at Franchthi Cave, Greece, fasc. 8), Bloomington and Indianapolis 1993, 539ss., "Archeologia" 46 – 1995: 105-107.

1997a Corded Ware at the Dudka peat-bog site, NE Poland. A case of migration or local development, (w:) P. Siemen (ed.), Early Corded Ware Culture. The A-Horizon – fiction or fact?, Arkæologiske Rapporter 2, Esbjerg (Esbjerg Museum): 93-103.

1997b Finds of the Funnel Beaker, Globular Amphora & Corded Ware Cultures in Dudka, the             Great    Masurian Lakeland, (w:) D. Król (red.), The Built Environment of the Coast Areas during the   Stone    Age, Gdańsk (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku): 177-185.

1997c Cmentarzysko społeczności zbieracko-łowieckich w Dudce, (w:) L. Kuźnicki (red.), Działalność Naukowa PAN, 1997, Warszawa (PAN): 21-22.

1998   The peat-bog site Dudka, Masurian Lakeland: An example of conservative economy, (w:) M. Zvelebil, R. Dennell, L. Domańska (eds.), Harvesting the Sea, Farming the Forest. The   Emergence of Neolithic Societies in the Baltic Region, Sheffield (Sheffield Academic Press): 103-109.

1999a Środowisko przyrodnicze a tryb gospodarki i osadnictwa w mezolicie i paraneolicie na stanowisku Dudka w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, "Archeologia Polski" 44: 31-74.

1999b Kultura Zedmar a kultura Narva. Razem czy osobno, "Światowit" 1 (42)/B: 59-69, pl. 21-34.

2001a Kultura Zedmar. Na rubieży neolitu “zachodniego”, (w:) J. Czebreszuk, M. Kryvalcevič, P. Makarowicz (red.), Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w        międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. Przed Chr., Poznań (Instytut Prahistorii UAM, Wydawnictwo Poznańskie): 133-152.

2001b Megalit bez pochówku. Szczepanki st. VI w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, "Światowit" 3 (44)/B: 17-26, pl.: 1-10.

2003a Big game and sparse forest – Relations between mammal species and the surrounding  environment at the prehistoric fishing campsite of Dudka in Masuria, NE-Poland, Archeozoologia 21, Katowice – Poznań (Muzeum Śląskie – IAE PAN): 59-72.

2003b Scattered human bones on prehistoric camp site Dudka, NE-Poland, as indication of  peculiar burial rite, (w:) E. Derwich (ed.), Préhistoire des Pratiques Mortuaires. Paléolithique – Mésolithique – Néolithique, ERAUL 102, Liège: 111-120.

W. Gumiński, M. Michniewicz

2003   Forest and Mobility. A case from the fishing camp site Dudka, Masuria, north-eastern Poland, (w:) L. Larsson, H. Kindgren, K. Knutsson, D. Loeffler, A. Åkerlund (eds.), Mesolithic on the Move, Oxford (Oxbow Books): 119-127.

T. Tomek, W. Gumiński

2003   Bird remains from the Mesolithic and Neolithic site Dudka, Masuria, NE Poland, "Acta Zoologica Cracoviensia" 46/1: 9-18.

W. Gumiński

2004   Szczepanki 8. Nowe stanowisko torfowe kultury Zedmar na Mazurach, "Światowit" 5 (46) 2003/B: 53-104, pl.: 15-38.

2005a Bird for dinner. Stone Age hunters of Dudka and Szczepanki, Masurian Lakeland, NE-Poland, "Acta Archaeologica" 76/2: 111-148.

2005b Island, pigs, and hunting places – Comment on preceding paper by Achilles Gautier concerning animal bones of the forager site Dudka, "Przegląd Archeologiczny" 53: 27-51.

2005c (nekrolog) Dr Władimir Iwanowicz Timofiejew (14.06.1947 – 8.08.2004), "Archeologia Polski" 50: 217-220.

A. Wacnik, M. Ralska-Jasiewiczowa, W. Gumiński, R. Stachowicz-Rybka, K. Cywa

2007 Analyses of plant remains from the Szczepanki Paraneolithic camp-site, North-Eastern Poland, (w:) M. Makohonienko, D. Makowiecki, J. Czerniawska (red.) Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology. The 2007 AEA Annual Conference September 12-15, 2007 in Poznań, Poland, Środowisko i Kultura Environment and Human Culture vol. 3, Poznań (Bogucki Wydawnictwo Naukowe): 221.

W. Gumiński

2008   Wahania poziomu wody byłego Jeziora Staświńskiego (środkowe Mazury) na podstawie stratygrafii i danych osadniczych, (w:) A. Wacnik, E. Madeyska (red.), Polska północno-wschodnia w holocenie. Człowiek i jego środowisko, Botanical Guidebooks 30, Kraków (W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences): 25-45.

W. Gumiński, B. Wagner, D. Walaszek, E. Bulska

2008   Zastosowanie spektrometrii mas w analizie szczątków kostnych ze stanowiska archeologicznego Dudka na Mazurach, "Analityka" 2008/2: 29-35.

J. Madeja, A. Wacnik, A. Zyga, E. Stankiewicz, E. Wypasek, W. Gumiński, K. Harmata

2009   Bacterial ancient DNA as an indicator of human presence in the past: its correlation with palynological and archaeological data, “Journal of Quaternary Science” 24/4: 317-321.

A. Wacnik, W. Gumiński, M. Ralska-Jasiewiczowa, R. Stachowicz-Rybka

2009   Przemiany roślinności w otoczeniu torfowego stanowiska archeologicznego nr 8 w  Szczepankach (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich), (w:) Późnoglacjalne i holoceńskie zmiany  środowiska abiotycznego i ich zapis paleobotaniczny. IV Polska Konferencja Paleobotaniki  Czwartorzędu, Jeziorowskie, 16-19 czerwca 2009, Warszawa (Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Instytut Botaniki PAN w Krakowie, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie): 59.

W. Gumiński, K. Bugajska

2010   The children from Szczepanki – why they were separated from the Dudka cemetery, Masuria, NE-Poland, (w:) P.Arias, M. Ceuto (eds.) The Eight International Conference on the Mesolithic in Europe. Santander 13th – 17th September, 2010, Final Programme and Abstracts, Santander (Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria): 107.

W. Gumiński, T. Kowalski

2011   Aby na górce. Dwa późnoneolityczne groby z Dudki w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, (w:) H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak (red.), Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e., Kraków, Warszawa (IAE PAN, IA UW): 467-497.

W. Gumiński

2011a Szczepanki, st. 8, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w latach 2009-2010. Stanowisko torfowe łowców-zbieraczy z epoki kamienia, "Światowit" 8 (49)/B (2009-2010): 257-261, pl.                                               141-143.

2011b Importy i naśladownictwa ceramiki kultury brzesko-kujawskiej i kultury pucharów lejkowatych na paraneolitycznym stanowisku kultury Zedmar - Szczepanki na Mazurach, (w:) U. Stankiewicz, A. Wawrusiewicz (red.), Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesnej epoki brązu, Białystok (Muzeum Podlaskie w Białymstoku): 149-160.

W. Gumiński, K. Bugajska

2013   The children from Szczepanki – why they were separated from the Dudka cemetery, (w:) P. Arias, M. Cueto (eds), The Mesolithic in Europe, Oxford (w druku).

W. Gumiński

2013   Nowe wyjątkowe siedlisko osadnicze paraneolitycznej kultury Zedmar na wschodnim cyplu wyspy Szczepanki (sektor „A”) na Mazurach, "Światowit" 9 (50)/B (w druku).

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę