Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

dr hab. Adam Cieśliński

Imię i nazwisko:dr hab.
Adam Cieśliński
Numer pokoju:3.07
Telefon:022 55-22-807
Fax:022 55-22-801
e-mail:adamcieslinski@uw.edu.pl


Dyżur:

wtorek 13-15, pok. 307 (wejście przez 305)

 

Zajęcia:

Germanie i Bałtowie w starożytności (seminarium wraz z B. Kontnym i P. Szymańskim) – wt. 15.00 – 16.30, s. 2. 12;

Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna (seminarium, studia zaoczne), sb. 15.00-17.15 (semestr zimowy), 17.30-19.45 (semestr letni);

Archeologia okresu protohistorycznego (wykład do bloku wraz z S. Domaradzką, P. Szymańskim, A. Maciałowiczem), śr. 11.30-13.00.

Polska północno-wschodnia od okresu rzymskiego po wczesne średniowiecze semestr letni (zajęcia kierunkowe wraz z S. Wadylem), wt. 16.45-18.15, s. 1.10;

Praktyki terenowe, wykopaliska w Nowym Łowiczu - lato 2018.

 

Zainteresowania: archeologia basenu Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem północnej części Polski, zastosowanie GIS w archeologii.

 

Prowadzone badania terenowe:

- Nowy Łowicz, pow. drawski (od 2000 do dzisiaj). Badania największego w Polsce cmentarzyska kurhanowego z okresu wpływów rzymskich w ramach współpracy Instytutu Archeologii UW oraz Muzeum w Koszalinie (mgr Andrzej Kasprzak). Wykopaliska objęte są honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora UW oraz Ministra Obrony Narodowej.

- Lubieszewo (2006). Kurhan książęcy z wczesnego okresu rzymskiego. Badania we współpracy z Universität Bonn (prof. Jan Schuster)

- Piotrowicze (2001). Cmentarzysko kultury wielbarskiej na zachodniej Białorusi we współpracy z Białoruską Narodową Akademią Nauk (dr Vadzim Belaviec).

 

Aktualne projekty badawcze i edytorskie:

- Opracowanie materiałów kultur przeworskiej i wielbarskiej ze spuścizny H. Jankuhna we współpracy z Archäologisches Landesmuseum i ZBSA, Szlezwik.

- Kurhany kultury wielbarskiej. Studia nad obrządkiem pogrzebowym w północnej części Europy Środkowej w okresie wpływów rzymskich.

- Przygotowanie publikacji Interacting Barbarians. Contacts, Exchange and Migrations in the First Millennium AD, 65. International Sachsensymposion, Warszawa, 13–17.9.2014 (wraz z B. Kontnym).

 

Wykaz publikacji:

wybór tekstów dostępny na portalu academia.edu

http://uw.academia.edu/AdamCie%C5%9Bli%C5%84ski

Monografie:

a) Kulturelle Veränderungen und Besiedlungsabläufe im Gebiet der Wielbark-Kultur an Łyna, Pasłęka, und oberer Drwęca, Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, Neue Folge, t. 17, Berlin 2010.

Artykuły:

1. Grób kultury wielbarskiej z Knopina w świetle archiwaliów Museum für Vor- und Frühgeschichte, [w:] J. Kolendo & W. Nowakowski (red.), Antiquitates Prussiae, Warszawa 2000, 89–103.

2. Zapinki kolankowate z Prussia Museum, czyli o możliwościach przywrócenia do obiegu naukowego zabytków ze zbiorów królewieckich, Światowit. Nowa Seria II (XLIII), fasc. B, 2001 (2000), 53–64.

3. Materiały z cmentarzyska w Krośnie, pow. pasłęcki, z kartoteki Herberta Jankuhna, [w:] W. Nowakowski & A. Szela (red.), Officina Archaeologica Optima. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Światowit Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages, vol. VII, Warszawa 2001, 47–63.

4. (wraz z W. Nowakowskim) Zniszczone cmentarzysko kultury przeworskiej w Sochaczewie-Karwowie, [w:] J. Andrzejowski & R. Prochowicz & A. Żórawska (red.), Varia Barbarica Zenoni Woźniak ab amicis dicata, Monumenta Archaeologica Barbarica. Seriae Gemina, tom I, Warszawa-Lublin 2002, 185–210

5. (wraz z K. Hahułą) Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na cmentarzysku z okresu rzymskiego w Nowym Łowiczu, pow. Drawsko Pom., w latach 2000–2001. Kurhan 34, [w:] XIII Sesja Pomorzoznawcza, t. 1, Gdańsk 2003, 211–235

6. Pollwitten, Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, t. 23, Berlin-New York 2003, 267–270

7. „Neue“ Materialien zu einem Gräberfeld der Wielbark-Kultur aus Połowite, Kr. Morąg, [w:] W. Nowakowski & M. Lemke (red.), Auf der Suche nach der „verlorenen” Archäologie, Warszawa 2003, 23–36.

8. Znaleziska grobowe z Szalmi i Wysokiej Braniewskiej. Kultura wielbarska nad dolną Pasłęką w starszym okresie rzymskim, [w:] A. Bursche & R. Ciołek (red.), Antyk i Barbarzyńcy. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Kolendo w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2003, 133–144.

9. XIV Sesja Pomorzoznawcza, Gdańsk, 19-21 listopada 2003, Światowit Supplement Series B: Barbaricum, t. 7, Warszawa 2004, 317–319.

10. (wraz z W. Nowakowskim) Die Passarge - ein barbarischer Rubikon, [w:] C. von Carnap-Bornheim & H. Friesinger (red.), Wasserwege: Lebensadern – Trennungslinien, Schriften des Archäologischen Landesmuseum, Ergänzungsreihe 3, Neumünster 2005, 253–268.

11. (wraz z A. Kasprzakiem) Cmentarzysko w Nowym Łowiczu w świetle najnowszych badań. Kurhan 29 [w:] W. Nowakowski et alii (red.), Goci i ich sąsiedzi na Pomorzu, Koszalin 2006, s. 109–124.

12. (wraz z A. Kasprzakiem) Nowy Łowicz. Badania archeologiczne na Poligonie Drawskim, “Z Otchłani Wieków” 61/1–2, 2006, 136–143.

13. (wraz z W. Nowakowskim) An der gotischen Grenze: das baltische Gräberfeld Konnegen/Koniewo im Ermland (Nordostpolen), [w:] V. Mihailescu-Bîrliba et alii (Hrsg.), Miscellanea Romano-Barbarica. In honorem septagenarii magistri Ion Ionita oblata, Bucaresti 2006, 133–158.

14. Nekropola w Olsztynie. Zagadnienie północnego zasięgu kultury przeworskiej na pograniczu Mazowsza i Warmii we wczesnym okresie rzymskim, [w:] W. Nowakowski & A. Szela (red.), Pogranicze trzech światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych, Światowit Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages, t. XIV, Warszawa 2006, 45–59.

15. (wraz z A. Kasprzakiem) Wykopaliska archeologiczne w sercu poligonu, [w:] 60 lat Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. 3.02.1946–2.02.2006, Drawsko Pomorskie 2006, 28–29.

16. (wraz z J. Andrzejowskim) Germanie i Bałtowie u schyłku starożytności. Przyjazne związki czy wrogie sąsiedztwo?, [w:] A. Bitner-Wróblewska (red.), Kultura bogaczewska w 20 lat później. Materiały z konferencji, Warszawa, 26–27 marca 2003, Seminarium Bałtyjskie I, Warszawa 2007, 279–319.

17. Specyfika badań nad kulturą wielbarską w dorzeczach Łyny, Pasłęki i górnej Drwęcy na przykładzie cmentarzyska w Pupkach, pow. olsztyński, [w:] M. Fudziński & H. Paner (red.), Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej, Gdańsk 2007, 273–292.

18. Die Besiedlungsgeschichte der Wielbark-Kultur im Flussgebiet von Alle (Łyna), Passarge (Pasłęka) und oberer Drewenz (Drwęca), „Archäologisches Nachrichtenblatt“ 13/1, 2008, 31–43.

19. (wraz z D. Wyczółkowskim) Zapinka gąsienicowata z Tumian, pow. olsztyński. Problem zaniku kultury wielbarskiej nad Łyną, „Wiadomości Archeologiczne” LX, 2008, 179–187.

20. Die spätrömische Kaiserzeit und die frühe Völkerwanderungszeit an der Passarge/Pasłęka, [w:] B. Niezabitowska-Wiśniewska et alii (red.), The turbulent epoch. New materials from the Late Roman Period and the Migration Period, Monumenta Studia Gothica V, Lublin 2008, 113–131.

21. Kultura wielbarska nad Łyną, Pasłęką i górną Drwęcą, Pruthenia IV, Olsztyn 2008, 87–115.

22. Zur Methode der Identifizierung von Artefakten aus dem ehemaligen Prussia-Museum am Beispiel ausgewählter Funde der Wielbark-Kultur, Światowit Supplement Series B: Barbaricum, t. 8, Warszawa 2009, 39–52.

23. (wraz z A. Kasprzakiem) Ciekawy aspekt obrządku pogrzebowego kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu, pow. drawski. Groby wtórne na przykładzie kurhanu 26, [w:] A. Janowski et alii (red.), XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22–24. 11. 2007 r., Szczecin, Acta Archaeologica Pomoranica III, Szczecin 2009, 179–194.

24. Artefacts from the cemetery at Kong Svends Park with Southern Baltic connections, [w:] L. Boye & U. Lund Hansen, Wealth and Prestige. An Analysis of Rich Graves from Late Roman Iron Age on Eastern Zealand, Denmark, Kroppedal Studier i Astronomi, Nyere Tid, Arkæologi, t. II, Kroppedal 2009, 193–211.

25. (wraz z A. Kasprzakiem) Starożytne mogiły na Poligonie Drawskim, [w:] B. Kaim (red.), Blisko i daleko. Księga Jubileuszowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, 21–27.

26. (wraz z A. Kasprzakiem) Ein Grabhügelgräberfeld der Wielbark-Kultur in Nowy Łowicz in Pommern, [w:] U. Lund Hansen & A. Bitner-Wróblewska (red.), Worlds Apart? Contacts across the Baltic Sea in the Iron Age. Network Denmark-Poland, 2005‒2008, Nordiske Fortidsminder, Serie C, vol. 7, København-Warszawa 2010, 365‒376.

27. Stratygrafia pozioma trzech cmentarzysk z „cichego kącika” kultury wielbarskiej, [w:] A. Urbaniak et alii (red.), TERRA BARBARICA. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, t. II, Łódź-Warszawa 2010, 211‒227.

28. (wraz z A. Kasprzakiem) Nowy Łowicz. Wykopaliska pod ostrzałem, „Archeologia Żywa” 4(56), 2011, 52–54.

29. Grabhügel der Wielbark-Kultur – Gemeinschafts-, Familien- und Elitengrabmäler. Einführung in die Problematik, Sonderband „Det 61. Internationale Sachsensymposion“, Haderslev, Danmark, Arkæologi in Sleswig/Archäologie in Schleswig, Neumünster 2011, 171–186.

30. (wraz z A. Kasprzakiem i Z. Stasiakiem) Wykopaliska w Nowym Łowiczu, pow. drawski w latach 2009 i 2010, „Światowit“, Nowa Seria VIII (XLIX), Fasc. B, 2011 (2009–2010), 229–233.

31. Grabmonumente der Wielbark-Kultur in der interdisziplinären Forschung, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie. Jahresbericht 2011, Schleswig 2012, 66–67.

32. So ähnlich oder so unterschiedlich? Die Bevölkerung Nord- und Ostpolen in der römischen Kaiserzeit und in der frühen Völkerwanderungszeit, „Archäologische Nachrichten aus Schleswig-Holstein“ 2012, 14–19.

33. (wraz z J. Schusterem) Neue Forschungen auf dem älterkaiserzeitlichen Fürstengräberfundplatz Lübsow-„Tunnehult“, „Germania“ 87/2, 2009 (2012), 569–587.

34. (wraz z A. Kasprzakiem i Z. Stasiakiem) Nowy Łowicz, st. 2, woj. zachodniopomorskie. Badania w roku 2011, „Światowit“, Nowa Seria IX (L), Fasc. B, 2012 (2011), 323‒330.

35. (wraz z K. Göbel i J. Nowotnym) Studien zur räumlichen Lage der Grabhügelgräberfelder der Wielbark-Kultur in Pommern und Großpolen, Jahresbericht ZBSA 2012, Schleswig 2013, 40‒41.

36. (wraz z A. Rauem) New finds from the Late Roman Period and the Early Migration Period in Varmia, [w:] M. Hoffmann, M. Karczewski, S. Wadyl (red.), I warmińsko-mazurska sesja sprawozdawcza (za lata 2008–2012) poświęcona pamięci Prof. J. Okulicza-Kozaryna / 1st Varmia-Masuria report session (for years 2008–2012) dedicated to the memory of Prof. J. Okulicz-Kozaryn, Białystok-Gdańsk-Olsztyn-Toruń 2013, 33–34.

37. Exeption or Rule? The phenomenon of the Flat Graves at the Barrow Cemeteries of the Wielbark Culture, Jahresbericht ZBSA 2013, Schleswig 2014, 44–45.

38. Kurhany w Lędyczku w pow. złotowskim a skamieniali tancerze z byłego Bergelau, Kr. Flatow, [w:] R. Madyda-Legutko & J. Rodzińska-Nowak (red.), Honoratissimum assensus genus est armis laudare. Studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, Kraków 2014, 407–418.

39. The presence of flat graves at the burial mound cemeteries of the Wielbark Culture in northern and eastern Poland, “Wiadomości Archeologiczne” LXIV, 2013, 49–84.

40. (wraz z A. Rauem) An eastern type of ‘Bügelknopffibeln’ (knob-on-bow brooches) Evidence for communication during the Early Migration Period along the Southern Baltic Sea coast, [w:] A. Cieśliński, B. Kontny (red.), Interacting Barbarians. Contacts, Exchange and Migrations in the First Millennium AD, Warszawa 2014, 16–17.

41. (wraz z I. Lewoc) Odry – Wielbark culture cemetery with barrows and stone circles / Odry – ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur mit Hügelgräbern und Steinkreisen, [w:] A. Cieśliński, B. Kontny (red.), Interacting Barbarians. Contacts, Exchange and Migrations in the First Millennium AD, Warszawa 2014, 64–67.

42. System informacji geograficznej (GIS) dla cmentarzyska z kurhanami i kręgami kamiennymi w Babim Dole-Borczu na Kaszubach, [w:] J. Andrzejowski (red.), In Medio Poloniae Barbaricae Agnieszka Urbaniak in memoriam, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, t. III, Warszawa 2014, 45–63.

43. Kopce kultury wielbarskiej z Mazowsza i Podlasia a tzw. typ rostołcki – próba nowego spojrzenia na związki cmentarzysk kurhanowych z polski północnej i wschodniej, „Wiadomości Archeologiczne” LXV, 2014, 45–93.

44. Stan i perspektywy badań nad nekropolami kurhanowymi kultury wielbarskiej, [w:] M. Fudziński, H. Paner (red.), Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej. Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu, Gdańsk 2015, 17–29

45. (wraz z M. J. Hoffmannem i J. Sobierajem) Dwa dziobowate okucia końca pasa z południowo-zachodnich Mazur i ziemi lubawskiej, [w:] B. Kontny (red.), Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae. Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam, Światowit Supplement Series B: Barbaricum, t. 11, Warszawa 2015, 115–122.

46. System informacji geograficznej w badaniach nad cmentarzyskami kurhanowymi z pierwszych wieków po Chrystusie w Polsce północnej i wschodniej, [w:] N. Buławka et alii (red.), Forum GIS UW. GIS na Uniwersytecie Warszawskim. Forum użytkowników licencji edukacyjnej SITE oprogramowania ArcGIS na Uniwersytecie Warszawskim. Materiały pokonferencyjne vol II/III, Warszawa 2016, 81–90.

47. (wraz z R. Ciołek) Der römische Import im Ermland, [w:] H.-U. Voss, N. Baumann (red.), Archäologie zwischen Römern und Barbaren. Zur Datierung und Verbreitung römischer Metallarbeiten des 2. und 3. Jahrhunderts n. Chr. im Reich und im Barbaricum ausgewählte Beispiele (Gefäße, Fibeln, Bestandteile militärischer Ausrüstung, Kleingerät, Münzen), Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 22/2, Bonn 2016, 933–944.

48. (wraz z A. Kasprzakiem i Z. Stasiakiem) Nowy Łowicz, st. 2, woj. zachodniopomorskie. Badania w roku 2012, „Światowit“, Nowa Seria X (LI), Fasc. B, 2016 (2012), 297–301.

49. The society of Wielbark culture, AD 1‒300, [w:] A. Rzeszotarska-Nowakiewicz (red.), The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages. 500BC‒500AD, 4, Warszawa 2016, 217‒255.

50. (wraz z J. Andrzejowskim i B. Kontnym) O pewnym śpiewaku z fenomenalną pamięcią / Über einen Sänger mit phänomenalem Gedächnis, [w:] J. Andrzejowski, C. von Carnap-Bornheim, A. Cieśliński, A. Kontny (red.), ORBIS BARBARORUM. STUDIA AD ARCHAEOLOGIAM GERMANORUM ET BALTORUM TEMPORIBUS IMPERII ROMANI PERTINENTIA ADALBERTO NOWAKOWSKI DEDICATA, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina VI, Warszawa-Schleswig 2017, 29–37.

51. (wraz z A. Rauem) Ermland und Oberland in der späten römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im Licht neuer Erwerbungen des Museums für Ermland und Masuren in Olsztyn, [w:] J. Andrzejowski, C. von Carnap-Bornheim, A. Cieśliński, A. Kontny (red.), ORBIS BARBARORUM. STUDIA AD ARCHAEOLOGIAM GERMANORUM ET BALTORUM TEMPORIBUS IMPERII ROMANI PERTINENTIA ADALBERTO NOWAKOWSKI DEDICATA, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina VI, Warszawa-Schleswig 2017, 327–341. 

 

Udział w redakcji wydawnictw zbiorczych:

1. W. Nowakowski, J. Borkowski, A. Cieśliński, A. Kasprzak (red.), Goci i ich sąsiedzi na Pomorzu, Studia Archaeologica Pomeranica II, Koszalin 2006 (ISBN 83-7364-330-3).

2. A. Cieśliński, B. Kontny (red.), Interacting Barbarians. Contacts, Exchange and Migrations in the First Millennium AD, Warszawa 2014 (ISBN 978-83-61376-14-9).

3. B. Kontny, A. Cieśliński, A. Chilińska-Früboes, A. Juga-Szymańska, A. Maciałowicz, I. Szter (red.), Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam, Światowit Supplement Series B: Barbaricum 11, Warszawa 2015.

4. J. Andrzejowski, C. von Carnap-Bornheim, A. Cieśliński, A. Kontny (red.), ORBIS BARBARORUM. STUDIA AD ARCHAEOLOGIAM GERMANORUM ET BALTORUM TEMPORIBUS IMPERII ROMANI PERTINENTIA ADALBERTO NOWAKOWSKI DEDICATA, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina VI, Warszawa-Schleswig 2017.

 

Udział w konferencjach

1. (wraz z K. Hahułą) „Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na cmentarzysku z okresu rzymskiego w Nowym Łowiczu, pow. Drawsko Pom., w latach 2000-2001. Kurhan 34”, XIII Sesja Pomorzoznawcza, Gdańsk 14–16.11.2001.

2. i 3. „Wykopaliska na cmentarzysku kurhanowym w Nowym Łowiczu w sezonie 2002” oraz (wraz z V. Bielavcem) „Badania 2001 r. na cmentarzysku płaskim kultury wielbarskiej w Piotrowiczach na Białorusi” (sesja posterowa), Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, Malbork 5–7.11.2001.

4. „Neue“ Materialien zu einem Gräberfeld der Wielbark-Kultur aus Połowite, Kr. Morąg“, Jahrestagung der Kommission zur Erforschung von Sammlungen archäologischer Funde und Unterlagen im nordöstlichen Mitteleuropa, Warszawa 06.2002.

5. „Kurhany z okresu wpływów rzymskich na poligonie drawskim”, Koszalin i ziemia koszalińska. Historia i kultura, Koszalin 27–28.9.2002.

6. (wraz z W. Nowakowskim) „Die Passarge - ein barbarischer Rubikon“, Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum. Wasserwege: Lebensadern – Trennungslinien, Schleswig 30.11–04.12.2002.

7. i 8. „Nowy Łowicz 2002. Wykopaliska pod ostrzałem” oraz (wraz z W. Nowakowskim) „Pasłęka – barbarzyński Rubikon”, Sesja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW 10.2002, Warszawa.

9. (wraz z J. Andrzejowskim) „Germanie i Bałtowie. Sąsiedztwo przyjazne czy wrogie”, Kultura bogaczewska w 20 lat później, Warszawa, 26–27.03.2003.

10. „Prowincja świata gockiego. Pojezierze olsztyńskie w okresie wpływów rzymskich”, 650-lecie Olsztyna. Zanim powstało miasto, Olsztyn, 25.09.2003.

11. „Ślady starożytnej orki na cmentarzysku kurhanowym kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu”, XIV Sesja Pomorzoznawcza, Gdańsk, 19–21.11.2003.

12. „Specyfika badań nad kulturą wielbarską w dorzeczach Łyny, Pasłęki i górnej Drwęcy na przykładzie cmentarzyska w Pupkach, pow. olsztyński”, Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej, Gdańsk, 24–26.11.2004.

13. (wraz z W. Nowakowskim) „Koniewo - odkopane cmentarzysko znad Łyny”, Pradzieje Ziem Polski Północno-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 06.12.2004 r.

14. (wraz z A. Kasprzakiem) „Cmentarzysko w Nowym Łowiczu w świetle najnowszych badań”, Goci na Pomorzu Środkowym, Koszalin, 28–29.10.2005.

15 i 16. „Przemiany osadnicze kultury wielbarskiej w dorzeczu Łyny, Pasłęki i górnej Drwęcy” oraz (wraz z A. Kasprzakiem) „Ostatnie dwa sezony badań na cmentarzysku kurhanowym kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu na Pojezierzu Drawskim”, XV Sesja Pomorzoznawcza, Elbląg, 30.11–2.12.2005.

17. (wraz z A. Kasprzakiem) „Wyniki badań cmentarzyska kurhanowego kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu w sezonie 2005”, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, Warszawa, 6–8.12.2005.

18. (wraz z A. Kasprzakiem) „Ein Grabhügelgräberfeld der Wielbark-Kultur in Nowy Łowicz in Pommern“, Network Denmark-Poland. Archaeology and Cultural Heritage. Contacts across the Baltic in the Iron Age (500 BC – 1000 AD), Gierłoż, 11–15.5.2006.

19.  „Die Besiedlungsgeschichte der Wielbark-Kultur im Flussgebiet von Alle, Passarge und oberer Drewenz“, Kommission zur Erforschung von Sammlungen archäologischer Funde und Archivalien im nordöstlichen Mitteleuropa, Białe Błota, 23–26.6.2006.

20. i 21. (wraz z A. Kasprzakiem) „Najnowsze wyniki badań na cmentarzysku kurhanowym kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu, pow. drawski” oraz (wraz z J. Schusterem) „Polsko-niemieckie badania kurhanu książęcego w Lubieszewie na Pomorzu Zachodnim”, Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 4–6.12.2006.

22. „Deutsche Archivalien als Quelle zur Erforschung der Wielbark-Kultur in Nordostpolen“, The Next Generation“ – Traditionen und Perspektiven der archäologischen Kaiserzeitforschung in Deutschland und Polen, Berlin, 6–9.7.2007.

23. „Die spätrömische Kaiserzeit und die frühe Völkerwanderungszeit an der Passarge/Pasłęka“, The turbulent epoch - new materials from the Late Roman Period and the Migration Period, Krasnobród, 18–22.9.2007.

24. i 25. (wraz z J. Schusterem) „Badania kurhanu książęcego w Lubieszewie na Pomorzu Zachodnim” oraz (wraz z A. Kasprzakiem) „Cmentarzysko kurhanowe kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu, pow. drawski. Badania sezonu 2006 i 2007”, XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 22–24.11.2007.

26. (wraz z A. Kasprzakiem) „Cmentarzysko kurhanowe kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu, pow. drawski. Badania sezonu 2007”, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 14–16.11.2007.

27. (wraz z A. Kasprzakiem) „Neue Entdeckungen im Grabhügelgräberfeld in Nowy Łowicz, Pommern”, Seminar at Kroppedal Museum, Kroppedal (Dania), 28.5.2008.

28. „Goci, Galindowie, Estiowie. Pogranicze kulturowe i etniczne nad Łyną i Pasłęką”, Colloquia Baltica III, Olsztyn-Elbląg, 8–10.10.2008.

29. i 30. (wraz z A. Kasprzakiem) „Cmentarzysko kultury wielbarskiej” oraz (wraz z J. Andrzejowskim, A. Kasprzakiem, T. Rakowskim) „W drodze do krainy Oium. Zaskakujące znaleziska z Nowego Łowicza i Jartyporów”, 20 lata badań w Nowym Łowiczu, Mielno 20-22.10.2008.

31. (wraz z R. Ciołek) „CRFB PL Ermland – Stand der Bearbeitung“, Archäologie zwischen Römern und Barbaren, Frankfurt n. Menem, 19–21.3.2009 (sesja posterowa).

32. (wraz z A. Kasprzakiem) „Wyniki badań na cmentarzysku kurhanowym kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu, gm. Kalisz Pomorski w sezonach 2008 i 2009“, XVII Sesja Pomorzoznawcza, Gdańsk, 18–20.11.2009.

33. (wraz z A. Kasprzakiem) „21 lat archeologii w Nowym Łowiczu”, 90 lat archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa, 4–10.12.2009.

34. „Grabhügel der Wielbark-Kultur – Gemeinschafts-, Familien- und Elitengrabmäler.

Einführung in die Problematik“, 61. Sachsensymposium, Herrschafts- und Elitenbildung im 1. Jahrtausend n.Chr., Haderslev (Dania), 11–15.9.2010.

35. „Kultura wielbarska“, Pogranicze Trzech Światów – Mazowsze u schyłku starożytności, Żuromin, 4–6.10.2010.

36. „Grabhügel der Wielbark-Kultur. Studien zu den Bestattungssitten der römischen Kaiserzeit im nördlichen Mitteleuropa“, Mitarbeiterkolloquium ZBSA/ALM, Schleswig, 16.5.2011.

37. „Kurhany kultury wielbarskiej. Wstęp do problematyki”, Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej. Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu, Gdańsk, 20–21.10.2011.

38. „Kulturelle Veränderungen und Besiedlungsabläufe im Gebiet der Wielbark-Kultur an Łyna, Pasłęka und oberer Drwęca – Buchpresentation“, Archäologie grenzenlos. Aktuelle Ergebnisse deutsch-polnischer Forschungsprojekte des Museums für Vor- und Frühgeschichte, Neues Museum, Berlin, 3.11.2011.

39. (wraz z A. Kasprzakiem) „Materiały ludności kultury łużyckiej na wielokulturowym cmentarzysku w Nowym Łowiczu, stan. 2, pow. drawski”, XVIII Sesja Pomorzoznawcza za lata 2009–2011, Malbork, 16–18.11.2011.

40. „Grabhügel der Wielbark-Kultur. Studien zu den Bestattungssitten der römischen Kaiserzeit im nördlichen Mitteleuropa“, Netzwerktagung der Alexander von Humboldt-Stiftung, Hamburg, 23–25.11.2011 (sesja posterowa).

41. „A Cultural and Ethnic Border during the Roman and Early Migration Periods in Northeastern Poland”, Life on the Edge. Social, Political and Religious Frontiers in Early Medieval Europe, 63rd Internationales Sachsensymposion, Durham (Wielka Brytania), 1-6.09.2012.

42. (wraz z A. Rauem) “Nowe znaleziska z późnego okresu rzymskiego i z wczesnej fazy okresu wędrówek ludów na Warmii i w Prusach Górnych / New finds from the Late Roman and the Early Migration Periods in Varmia and Oberland”, I. Warmińsko-Mazurska Sesja Sprawozdawcza (za lata 2008–2012), Giżycko, 24–26.10.2013.

43. „Nekropole kurhanowe kultury wielbarskiej w świetle najnowszych badań”, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kozienice-Warszawa, 4–6.12.2013 r.

44. (wraz z A. Rauem) “An eastern type of ‘Bügelknopffibeln’ (knob-on-bow brooches). Evidence for communication during the Early Migration Period along the Southern Baltic Sea coast”, Interacting Barbarians. Contacts, Exchange and Migrations in the First Millennium AD, 65. International Sachsensymposion, Warszawa, 13–17.9.2014 (sesja posterowa).

45. „Die Frage der Kontinuität in der Erforschung der Grabhügelgräberfelder der Wielbark-Kultur“, 8. Deutscher Archäologiekongress, Berlin, 6–10.10.2014.

46. „Systemy informacji geograficznej (GIS) w badaniach nad wybranymi aspektami krajobrazu kulturowego z okresu wpływów rzymskich”, Modern Heritage – współczesne badania i analizy zabytkowego krajobrazu Warmii i Mazur, Mrągowo, 11–12.12.2014.

47 i 48. (wraz z A. Kasprzakiem) „Obiekty kultury łużyckiej na wielokulturowym stanowisku w Nowym Łowiczu, gm. Kalisz Pomorski” oraz „Cmentarzysko kurhanowe kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu, gm. Kalisz Pomorski – wyniki badań w latach 2014–2015”, XX Sesja Pomorzoznawcza (za lata 2014–2015), Gdańsk, 18–20.11.2015.

49. (wraz z A. Kasprzakiem) „Zaskakujące odkrycia z epoki brązu i okresu wpływów rzymskich na poligonie drawskim”, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1–4.12.2015.

50. „GIS w badaniach nad nekropolami z późnej starożytności w Polsce”, GIS na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa, 10–11.12.2015.

51. „Ciekawa sprzączka bi-owalna z Rejczuch koło Olsztyna”, II Warmińsko-Mazurska Sesja Sprawozdawcza (za lata 2013–2015), Giżycko, 2‒3.6.2017.

52. „The finds of the Przeworsk and Wielbark cultures in the archives of Herbert Jankuhn”, 22nd Annual Meeting of the EAA, Vilnius, 31.8‒4.9.2016.

53. (wraz z K. Göbel, J. Nowotny) „Mit Blick auf den Fluss? GIS-gestützte Untersuchungen zur räumlichen Lage der Grabhügelgräberfelder der Wielbark-Kultur in Nord- und Ostpolen“, 67th International Sachsensymposion, Early medieval waterscapes. Risks and opportunities for (im)material cultural exchange, Antwerpia, 17‒21.09.2016.

54. „Materiały kultur przeworskiej i wielbarskiej w spuściźnie naukowej Herberta Jankuhna”, 26. Konferencja Sprawozdawcza „Badania Instytutu Archeologii w roku 2016”, Warszawa, 5–7 grudnia 2016.

55. (wraz z A. Kasprzakiem) „NOWY ŁOWICZ. Cmentarzysko kurhanowe kultury wielbarskiej na Pomorzu”, Nekropole ze schyłku starożytności na ziemiach Polski. 10-lecie Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica, Warszawa, 26.1.2017.

56. „Die aktuellen Germanen-Forschungen im östlichen Mitteleuropa“, „Germanen“-Kolloquium (TOPOI, MfV), Berlin, 2‒3.03.2017.

57. (wraz z K. Göbel, J. Nowotny) „GIS-gestützte Analysen zu topographischen Aspekten der Lokalisierung von Fundstellen der Wielbark-Kultur“, Humboldt-Kolleg: Landscape Archaeology. Landschaft und Besiedlung. Archäologische Studien zur vorrömischen Eisenzeit- und älteren Kaiserzeit im Mittel- und Südost Europa, Lublin, 6‒7.04.2017.

58. (wraz z Dominikiem Purchałą i Jakubem Szprotem) „Cyfrowe udostępnianie dziedzictwa archeologicznego – wprowadzenie do problematyki warsztatu”, 1. warsztat grupy roboczej DARIAH-PL Digitalizacja, wizualizacja i cyfrowe udostępnianie zabytków pt. „Cyfrowe udostępnianie dziedzictwa archeologicznego”, Warszawa, 8.05.2017.

59. (z V. Bielavcem) „Некрополь в Кутовой на фоне историко-культурных процессов в пограничье вельбарской культуры и круга культур восточноевропейской лесной зоны”, Культурний та історичний розвиток слов’янських племен у І тис. н.е., Меджибіж (Międzybuż), 21‒23.9.2017.

 

Popularyzacja:

1. Publikacje popularnonaukowe, np. w „Z Otchłani Wieków”, t. 61/1–2, 2006, „Archeologia Żywa” 4(56), 2011 oraz wywiady i informacje prasowe do tekstów K. Łukaszewskiej, Poligon dla archeologów, „Uniwersytet Warszawski”, grudzień 2008, M. Landau, Polscy Goci, „Wprost” 38, 2009, http://www.wprost.pl/ar/171629/Polscy-Goci/, Szymona Zdziebłowskiego, Nowe odkrycia na kurhanowym cmentarzysku kultury wielbarskiej, Portal Nauka w Polsce, PAP. http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=szablon.depesza&dep=379489&data=&lang=PL&_CheckSum=1586204657 , Archeolodzy na poligonie, Portal Nauka w Polsce, PAP. http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,399120,archeolodzy-na-poligonie.html

2. Udział w audycjach radiowych, np. pogram Sezon na Dwójkę: Polska Gotów prowadzony przez Katarzynę Kobylewską, 6.10.2009. http://www.polskieradio.pl/8/196/Artykul/189056,Sezon-na-Dwojke-Polska-Gotow

3. Udział w programach telewizji TVP, TVN24 oraz Max (Koszalin) poświęconych archeologii na terenie Pomorza Zachodniego.

4. Prelekcje popularnonaukowe, np. „Archeologia Archiwalna” i (wraz z A. Kasprzakiem) „Nowy Łowicz - wykopaliska pod ostrzałem” w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie, 23.4.2009 r. i 25.1.2011 r.

5. Liczne spotkania prezentujące wyniki wykopalisk w Nowym Łowiczu z środowiskiem wojskowym związanym z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko Pomorskie.

 

Organizacja cyklicznych rowerowych objazdów naukowych wraz z zajęciami dla studentów IA UW:

a) „Północne Mazowsze i Warmia od młodszego okresu przedrzymskiego po okres wędrówek ludów”, Mława-Olsztyn, 4–7.5.2007 r.

Zajęcia obejmowały problematykę kultury kurhanów zachodniobałtyjskich, kultury przeworskiej (ze szczególnym uwzględnieniem skupiska nidzickiego) oraz kultury wielbarskiej w tzw. strefie D według Wołągiewicza. Objazd rowerowy obejmował trasę z Mławy do Olsztyna, podczas której zwiedziliśmy liczne stanowiska archeologiczne, między innymi płaskie cmentarzyska w Niedanowie, Bartkach, Ważynach, Tomarynach, Podlejkach, cmentarzysko kurhanowe w Pielgrzymowie oraz grodzisko kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w Sząbruku. Objazd rowerowy obejmował trasę z Mławy do Olsztyna, podczas której zwiedziliśmy liczne stanowiska archeologiczne, między innymi w Niedanowie, Pielgrzymowie, Bartkach, Ważynach, Tomarynach, Podlejkach, Sząbruku. Odwiedziliśmy także dwie jednostki muzealne: Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. W objeździe wzięli udział także studenci archeologii z zaprzyjaźnionego Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität z Bonn.

GALERIA ZDJĘĆ

b) „Dolne Powiśle od młodszego okresu przedrzymskiego po okres wędrówek ludów”, Gdańsk-Elbląg, 15–19.5.2008 r.

Zajęcia połączone z objazdem naukowym obejmowały problematykę kultury pomorskiej, oksywskiej i wielbarskiej na obszarze Dolnego Powiśla. Dotyczyły szczególnie podziałów kulturowych, chronologii okresu przedrzymskiego po okres wędrówek ludów, obrządku pogrzebowego i systemu osadniczego. W ramach objazdu z Gdańska do Elbląga zwiedziliśmy Muzeum Archeologiczne w Gdańsku i Muzeum Archeologiczno Historyczne w Elblągu oraz cały szereg stanowisk archeologicznych, między innymi: Pruszcz Gdański, Różyny, Ulkowy, Święty Gaj, Myślęcin, Weklice.

GALERIA ZDJĘĆ

c) „Szlakiem kręgów kamiennych okresu wpływów rzymskich”, Kaszuby, Gdańsk-Chojnice, 7–11.5.2009 r.

Głównym tematem zajęć był fenomen cmentarzysk z kręgami kamiennymi z okresu wpływów rzymskich. Omówione zostały główne problemy związane z genezą, zróżnicowaniem, chronologią oraz interpretacją tego zjawiska. Zajęcia bazowały na materiałach kultury wielbarskiej i przeworskiej, zostały one zaprezentowane jednak na szerokim tle podobnych znalezisk z basenu Bałtyku. Zajęcia były połączone z naukowym objazdem rowerowym po terenie Kaszub, z Gdańska do Chojnic, gdzie występują najbardziej typowe cmentarzyska z kręgami kamiennymi, np.: Odry, Węsiory, Babi Dół Borcz, ale także inne ciekawe stanowiska jak Wyczechowo, Leśno czy Mściszewice. Celem objazdu było także zapoznanie się z materiałami z kolekcji muzealnych: Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach.

GALERIA ZDJĘĆ

d) „Bornholm od epoki brązu po okres wędrówek ludów”, Bornholm 28.5–3.6.2010 r.

Zajęcia przygotowane wspólnie z mgr Magdaleną Nowakowską obejmowały problematykę archeologii Bornholmu od epoki brązu, przez wczesną epokę żelaza, młodszy okres przedrzymski, okres wpływów rzymskich po okres wędrówek ludów. Na Bornholm przybyliśmy drogą morską z Kołobrzegu do Nexø. Zwiedziliśmy stanowiska o zróżnicowanej chronologii i funkcji: zarówno nekropole płaskie jak i o widowiskowych konstrukcjach naziemnych, miejsca kultu, grodziska. Do najbardziej interesujących obiektów należy zaliczyć pochodzące z epoki brązu monumentalne kurhany z okolicy Pedersker i grobowce z konstrukcjami kamiennymi w kształcie łodzi z Troldskoven. Na okres wpływów rzymskich datowane jest cmentarzysko ze stelami, wieńcami i radialnymi konstrukcjami kamiennymi z Stammershalle oraz rozległa nekropola o zróżnicowanym obrządku pogrzebowym w Slusegård. Na wielokulturowym stanowisku Rispebjerg znajdowało się neolityczne miejsce kultu, a także grodzisko zbudowane w okresie wpływów rzymskich, które użytkowano aż do późnego średniowiecza. Najpotężniejszymi średniowiecznymi grodziskami wyspy były natomiast Gamleborg i Lilleborg położone w jej centralnej części. Ważnym punktem objazdu było zwiedzanie Bornholms Museum w Rønne oraz spotkanie z miejscowymi archeologami.

GALERIA ZDJĘĆ

e) „Kultura wielbarska na wschód od dolnej Wisły”, Olsztyn-Elbląg, 15–20.9.2011 r.

Przygotowujące do objazdu zajęcia miały na celu omówienie prowincji kultury wielbarskiej położonej na wschód od dolnej Wisły. Podjęte zostały przede wszystkim zagadnienia archeologii osadnictwa uzupełnione o szczegółowo przedstawioną historię badań na tym obszarze oraz dokładną analizę najważniejszych stanowisk. Problematyka przemian osadniczych obejęła młodszy okres przedrzymski, okres wpływów rzymskich i wczesną fazę okresu wędrówek ludów. Obok materiałów kultury wielbarskiej przedstawione zostanły nieliczne znaleziska kultury oksywskiej. Szczególną uwagę zwrócono na odziaływania kulturowe, rekonstrukcję starożytnego środowiska geograficznego, strukturę osadnictwa oraz związki pomiędzy osadnictwem a warunkami naturalnymi. Omówione zostały najważniejsze stanowiska regionu, przede wszystkim cmentarzyska. Materiały z tych stanowisk poddano dokładnej analizie chronologicznej i typologicznej. Kolejnym ważnym aspektem zajęć było omówienie zróżnicowania obrządku pogrzebowego kultury wielbarskiej na tym terenie.

Kilkudniowy objazd rowerowy prowadził przez niezwykle malowinicze krajobrazy Pojezierzy Olsztyńskiego i Iławskiego, Równin Orneckiej i Warmińskiej, Wybrzeża Staropruskiego oraz Wysoczyzny Elbląskiej. Zwiedziliśmy ciekawe stanowiska archeologiczne o zróżnicowanym charakterze, np.: płaskie nekropole w Pupkach i Dobrocinie, cmentarzysko kurhanowe w Stolnie, stanowiska wotywne w Młotecznie, Henrykowie i Nowym Dworze. Bliżej poznaliśmy urokliwe historyczne miasta, między innymi Olsztyn, Ornetę, Frombork. Dzięki uprzejmości miejscowych archeologów zapoznaliśmy się także z wystawą Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu oraz zbiorami (także niepublikowanymi) Działu Archeologicznego Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

GALERIA ZDJĘĆ

f) "Południowe pobrzeża Bałtyku od epoki brązu po okres wędrówek ludów", Koszalin-Kołobrzeg-Białogard, maj 2014 r. https://archeologianarowerze.wordpress.com/

Przygotowujące do objazdu zajęcia miały na celu omówienie najważniejszych problemów badawczych epoki brązu, wczesnej epoki żelaza, okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów na południowych pobrzeżach Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na historię badań, odziały kulturowe, rekonstrukcję starożytnego środowiska geograficznego, strukturę osadnictwa oraz związki pomiędzy osadnictwem a warunkami naturalnymi.

Omówione zostały najważniejsze stanowiska regionu, przede wszystkim cmentarzyska. Szczególna uwaga zostanie zwrócono na historię badań oraz specyfikę źródeł (publikacje archeologiczne z XIX i początku XX w., źródła archiwalne). Materiały z tych stanowisk zostały poddane dokładnej analizie chronologicznej i typologicznej. Kolejnym ważnym aspektem zajęć było omówienie zróżnicowania obrządku pogrzebowego

Zajęcia połączono z nieobowiązkowym naukowym objazdem rowerowym po obszarach położonych na Pomorzu Zachodnim, gdzie występują najbardziej typowe stanowiska, np.: Grzybnica, Wygoda, Buczek. Celem wycieczki jest zapoznanie się także ze zbiorami lokalnych muzeów: Muzeum w Koszalinie i Muzeum Narodowego w Szczecinie.

g) „Podlasie polskie i białoruskie od okresu wpływów rzymskich po wczesne średniowiecze” 26–29 maja 2017 roku

Przygotowujące do objazdu zajęcia miały na celu omówienie przemian kulturowych i osadniczych na polskim i białoruskim Podlasiu od okresu rzymskiego po wczesne średniowiecze. Podjęte zostały przede wszystkim zagadnienia archeologii osadnictwa i obrzędowości pogrzebowej, uzupełnione o szczegółowo przedstawioną historię badań na tym obszarze oraz dokładną analizę najważniejszych stanowisk. Zajęcia były połączone z nieobowiązkowym naukowym objazdem rowerowym po polskim Podlasiu, gdzie występują najbardziej typowe stanowiska: między innymi Rostołty, Cecele, Krupice, Haćki, Zbucz. Celem objazdu było także zapoznanie się z materiałami z kolekcji muzealnych, między innymi Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

 

Inne:

1. Współpraca z komitetem redakcyjnym Monumenta Archaeologica Barbarica, członek zarządu Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica, Warszawa. http://www.monumenta.org.pl

2. Członek Kommission zur Erforschung von Sammlungen Archäologischer Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa, Berlin. http://www.prussia-museum.eu/KAFU.html

3. Członek rzeczywisty Internationales Sachsensymposion, Bruksela. http://www.sachsensymposion.org

4. Członek AG Römische Kaiserzeit im Barbaricum, Schleswig, https://independent.academia.edu/AGR%C3%B6mischeKaiserzeitimBarbaricum

5. Członek Societas Humboldtiana Polonorum, Kraków.

http://www.humboldt.org.pl

6. Członek Korespondent Niemieckiego Instytutu Archeologicznego (DAI).

https://fallback.dainst.org/dai/mitglieder

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę