Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

dr hab. Bartosz Kontny

Imię i nazwisko:dr
Bartosz Kontny
Numer pokoju:3.07
Telefon:(0-22) 55 22 807
e-mail:bartosz.kontny@uw.edu.pl
Bartosz Kontny, tel. (0-22) 55 22 807, nr 3.07, e-mail: bartosz.kontny@uw.edu.pl


Zainteresowania: archeologia okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów / bronioznawstwo / archeologia podwodna


Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2016/2017:

Archeologia wojny na lądzie i morzu. Aspekty militarne w archeologii okresów lateńskiego, przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów (wykład)

Germanie i Bałtowie u schyłku starożytności (seminarium)

Archeologia podwodna (wykład blokowy)

Archeologia podwodna (seminarium)

Basic problems in Archaeology of Europe and Mediterranean (seminarium)

Occupational Health and Safety 

Prowadzone badania terenowe:

Lubanowo (wraz z dr. T. Nowakiewiczem i mgr A. Brzóską)

Podwodne prace poszukiwawcze na Pojezierzu Mrągowskim 

Prace i projekty badawcze:

- uzbrojenie w kręgu zachodniobałtyjskim na terenie Polski (kultura bogaczewska, sudowska oraz grupa elbląska)

- udział w projekcie Migration Period between Odra and Vistula

- udział w projekcie Past Societies

Wykaz publikacji:

Do momentu uzyskania stopnia doktora:

1. Wilkołactwo, [w:] Organ Studentów Archeologii I, Warszawa 1994, s. 12–14.

2. Kompleks pracowni krzemieniarskich z wczesnej epoki brązu na stanowisku 6 w Janikowie, woj. tarnobrzeskie, [w:] Sprawozdania z badań Instytutu Archeologii UW w roku akademickim 1993/1994, Warszawa 1994, s. 11 (wraz z J. Budziszewskim, K. Januszek, R. Małeckim, P. Włodarczakiem).

3. Oszczepy wykonane z materiałów organicznych w okresach przedrzymskim i rzymskim. Próba określenia w materiale archeologicznym, [w:] Concordia. Studia ofiarowane prof. Jerzemu Okulicz-Kozarynowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Warszawa 1996, 147–157.

4. Próba odtworzenia technik walki mieczem w młodszym okresie przedrzymskim. Wpływ formy broni na jej zastosowanie, "Światowit" XLI, 1998, fasc. B, s. 388–406.

5. Znaleziska toków z obszaru kultury przeworskiej, "Światowit n. s." I (XLII), 1999, fasc. B, s. 128-137.

6. Dwa nietypowe elementy uzbrojenia ze zbiorów Muzeum Miejskiego Wrocławia, [w:] Officina Archaeologica Optima. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, W. Nowakowski, A. Szela (red.), Światowit Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages VII, Warszawa 2001, s. 117–125.

7. Uzbrojenie kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich odkryte w 1884 roku w miejscowości Ścinawa-Jeżów (Georgendorf), "Silesia Antiqua" 42, 2001, s. 77–95.

8. Wojna oczami archeologa. Uwagi na temat sposobów walki ludności kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich w świetle źródeł archeologicznych, "Światowit n. s." III (XLIV), 2001, fasc. B, s. 91–119.

Od momentu uzyskania stopnia doktora:

9.   Diversification of Burials with Weapons in the Przeworsk Culture in the Late Pre-Roman Period, [w:] Die Bewaffnung der Germanen und ihren Nachbarn in den letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt, Lublin 2002, s. 59–80.

10.   Broń jako wyraz zmian w obrządku pogrzebowym. Analiza zestawów uzbrojenia w kulturze przeworskiej od młodszego okresu wpływów rzymskich do początków okresu wędrówek ludów, „Światowit” 4/45, 2002, fasc. B, s. 101–144.

11.   Ostrogi z Pełczysk, pow. pińczowski. Nowe oblicze stanowiska z okresu lateńskiego i okresu wpływów rzymskich, „Światowit” 4/45, 2002, fasc. B, s. 145–157 (wraz z Marcinem Rudnickim; mój udział: 70%).

12.   Z motyką na Słońce? Możliwości odzwierciedlenia instytucji drużyny w materiale archeologicznym, [w:] Antyk i barbarzyńcy. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Kolendo, A. Bursche, R. Ciołek (red.), Warszawa 2003, s. 253–267.

13. Przekaz z zaświatów. Analiza zestawów uzbrojenia z grobów w kulturze przeworskiej z okresu wczesnorzymskiego i początków młodszego okresu rzymskiego, „Światowit”, t. 5/46, 2003, fasc. B, s. 111–178.

14.   Die Wiederentdeckung eines Fundes aus Grudynia Mała – Versuch einer Neuinterpretation des Grabes 2, [w:] Auf der Suche nach der verlorenen Archäologie, W. Nowakowski, M. Lemke (red.), Warszawa 2003, s. 61–71.

15.   Uzbrojenie kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich i początkach okresu wędrówek ludów, [w:] Wandalowie. Strażnicy bursztynowego szlaku, J. Andrzejowski, A. Kokowski, Ch. Leiber (red.), Lublin-Warszawa 2004, s. 143–161.

16.   Broń z cmentarzyska kultury kurhanów wschodniolitewskich w Słobódce (?) na Białorusi w świetle podobnych odkryć, Barbaricum, t. 7, Warszawa 2004, s. 249–263.

17.   Nietypowe zabiegi pogrzebowe w kulturze wielbarskiej na przykładzie grobu 471 z cmentarzyska w Weklicach, stanowisko 7, gm. Elbląg, Barbaricum, t. 7, Warszawa 2004, s. 305–312 (wraz z Magdaleną Natuniewicz-Sekułą).

18. Czas wojny czy dobrobytu? Zmiany w obrazie wyposażenia w broń grobów kultury przeworskiej w rozwiniętym odcinku fazy B2, „Studia i Materiały Archeologiczne”, t. 12, 2005, s. 59–88.

19. Time of war or well-being? Changes in weapon sets in the Przeworsk culture burials from the late stage of phase B2, [w:] Europa barbarica. Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu, Lublin 2005, s. 215–232.

20. Воины на рубежe миров: вооружение из могильника в Килен-балке, „Материалы по Археологии, Истории и Этнографии Таврии”, XII, 2006, s. 129–160 (wraz z Diną Jurevną Savelja).

21. Zagadka rzymskiej ostrogi nitowanej z Pełczysk, pow. pińczowski, [w:] A. Bursche, R. Ciołek, R. Chowaniec (red.), Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski III, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum - Polen, Suplement - tom III, Warszawa 2006, s. 63–78 (wraz z Marcinem Rudnickim).

22. „Breves gladii et rotunda scuta”. Uwagi na temat uzbrojenia Gotów na marginesie przekazu Tacyta, [w:] Goci i ich sąsiedzi na Pomorzu, W. Nowakowski (red.), Koszalin 2006, s. 159–183.

23. Grób 2 z Grudyni Małej - nowe spojrzenie w świetle źródeł archiwalnych i ocalałych elementów wyposażenia, „Silesia Antiqua” 43, 2006 (2007), s. 39–55.

24. Wyjątek od reguły? Zaskakujące znalezisko z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Krośnie, pow. pasłęcki, [w:] Pogranicze trzech światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych, A. Szela, W. Nowakowski (red.), Warszawa 2006, s. 305–320 (wraz z Magdaleną Natuniewicz-Sekułą).

25. Dawna technika na nowo odkryta – uwagi na marginesie znaleziska grotu z Łodzi-Łagiewnik, „Silesia Antiqua” 44, 2008, s. 135–169.

26. The war as seen by an archaeologist. Reconstruction of barbarian weapons and fighting techniques in the Roman Period basing on the analysis of weapon graves. The case of the Przeworsk Culture, “Journal of Roman Military Equipment Studies” 16, 2009, s. 93–132.

27. Simply ornament or something more? Marks of undetermined function found on Barbarian lance- and spear-heads, “Journal of Roman Military Equipment Studies” 16, 2009, s. 17–42 (wraz z Katarzyną Czarnecką).

28. Materials of the East Lithuanian Barrows Culture from the area of Smorgon basing on the files from the territory of Silesia, "Archeologia Lituana" vol. 10, 2009, s. 167–173 (wraz z Krzysztofem Demidziukiem).

29. O znajdowanych w Barbaricum tulejkach grotów ze śladami szczególnych zabiegów, [w:] A. Bitner-Wróblewska, G. Iwanowska (red.), Bałtowie i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński in memoriam, Warszawa 2009, s. 695–728 (wraz z Katarzyną Czarnecką).

30. Traces of Combat or Traces of Ritual Destruction? The Damage of Weapons in the Przeworsk Culture, [w:] Hans-Joachim Schalles, Alexandra W. Busch (red.), Waffen in Aktion. Akten des 16. ROMEC, Xanten, 13.-16. Juni 2007, “Xantener Berichte" XVI, 2009, s. 29–40 (wraz z Katarzyną Czarnecką).

31. Miniatura tarczy z Pełczysk – mały przedmiot, wielkie sprawy, [w:] Blisko i daleko. Księga jubileuszowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, B. Kaim, (red.) Warszawa 2009, s. 29–40 (wraz z Marcinem Rudnickim).

32. Horse graves in the Elbląg Group. The case of the cemetery at Nowinka, Tolkmicko com., [w:] The Horse and Man in European Antiquity (Worldview, Burial Rites, and Military and Everyday Life),“Archaeologia Baltica” 11, Klaipeda 2009, s. 164–184 (wraz z Jerzym Okulicz-Kozarynem i Mirosławem Pietrzakiem).

33. Horse and its use in the Przeworsk culture in the light of archaeological evidence, [w:] The Horse and Man in European Antiquity (Worldview, Burial Rites, and Military and Everyday Life), „Archaeologia Baltica” 11, Klaipeda 2009, s. 92-114.

34. The late grave from the Wielbark culture cemetery at Weklice, Elbląg com., site 7, [w:] The Turbulent Epoch. New Materials from the Late Roman Period and the Migration Period, t. II, B. Niezabitowska, M. Juściński, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski (red.), Lublin 2009, s. 105-112 (wraz z Magdaleną Natuniewicz-Sekułą).

35. Prowincjonalnorzymski (?) nóż ogrodniczy z Innsbrucku w Tyrolu, „Silesia Antiqua” 45, 2009, s. 197–208 (wraz z Krzysztofem Demidziukiem).

36. Materiały kultury kurhanów wschodniolitewskich w kolekcjach muzeów dolnośląskich. Zabytki z cmentarzyska w okolicy Smorgoni, „Silesia Antiqua” 45, 2009, s. 315–333 (wraz z Krzysztofem Demidziukiem).

37. Odwrotna strona medalu czyli w kwestii konstrukcji zapinek szczeblowych słów kilka, [w:] A. Urbaniak, R. Prochowicz, J. Schuster, M. Levada (red.), Terra Barbarica, Monumenta Archeologica Barbarica Series Gemina II, Łódź-Warszawa 2010, s. 321–331.

38. Costume and personal ornaments, [w:] B. Kontny, J. Okulicz-Kozaryn, M. Pietrzak, Nowinka Site 1. The cemetery from the Late Migration Period in the northern Poland, Gdańsk-Warszawa 2011, s. 59–86.

39. Horse furniture, [w:] B. Kontny, J. Okulicz-Kozaryn, M. Pietrzak, Nowinka Site 1. The cemetery from the Late Migration Period in the northern Poland, Gdańsk-Warszawa 2011, s. 59–86 (wraz z Jerzym Okulicz-Kozarynem i Mirosławem Pietrzakiem).

 40. Tools and toilet accesories, [w:] B. Kontny, J. Okulicz-Kozaryn, M. Pietrzak, Nowinka Site 1. The cemetery from the Late Migration Period in the northern Poland, Gdańsk-Warszawa 2011, s. 107–110.

41. Vessels [w:] B. Kontny, J. Okulicz-Kozaryn, M. Pietrzak, Nowinka Site 1. The cemetery from the Late Migration Period in the northern Poland, Gdańsk-Warszawa 2011, s. 110–116 (wraz z Jerzym Okulicz-Kozarynem i Mirosławem Pietrzakiem).

42. Others [w:] B. Kontny, J. Okulicz-Kozaryn, M. Pietrzak, Nowinka Site 1. The cemetery from the Late Migration Period in the northern Poland, Gdańsk-Warszawa 2011, s. 116 (wraz z Jerzym Okulicz-Kozarynem i Mirosławem Pietrzakiem).

43. Burial rite [w:] B. Kontny, J. Okulicz-Kozaryn, M. Pietrzak, Nowinka Site 1. The cemetery from the Late Migration Period in the northern Poland, Gdańsk-Warszawa 2011, s. 116–121 (wraz z Jerzym Okulicz-Kozarynem i Mirosławem Pietrzakiem).

45. Chronology [w:] B. Kontny, J. Okulicz-Kozaryn, M. Pietrzak, Nowinka Site 1. The cemetery from the Late Migration Period in the northern Poland, Gdańsk-Warszawa 2011, s. 116–121 (wraz z Jerzym Okulicz-Kozarynem).

46. The catalogue [w:] B. Kontny, J. Okulicz-Kozaryn, M. Pietrzak, Nowinka Site 1. The cemetery from the Late Migration Period in the northern Poland, Gdańsk-Warszawa 2011, s. 11–57 (wraz z Jerzym Okulicz-Kozarynem i Mirosławem Pietrzakiem).

47. Conclusions [w:] B. Kontny, J. Okulicz-Kozaryn, M. Pietrzak, Nowinka Site 1. The cemetery from the Late Migration Period in the northern Poland, Gdańsk-Warszawa 2011, s. 7–11 (wraz z Jerzym Okulicz-Kozarynem).

48. Weklice, st. 7, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2009, „Światowit” N.S. VIII (XLIX), 2011, fasc. B, s. 279–282 (wraz z Magdaleną Natuniewicz-Sekułą).

49. A Scandinavian Trace: A Beak Fibula from the Late Migration Period Cemetery at Nowinka in Northern Poland, [w:] Underwater Archaeology in the Baltic Region dedicated to the 65th Birthday of Prof habil. dr Vladas Žulkus, Archaeologia Baltica 14, A. Grininkas (red.), Klaipeda 2011, s. 241–247.

50. Trade, salt and amber. The formation of Late Migration Period elites in the ‘Balti-culti’ area of Northern Poland (the Elbląg Group), “Archaeologia Baltica” 17, 2012, s. 56–72.

51. New Traces to solve the riddle. Weapons from Chatyr-Dag in the Light of Current Research/Новые возможности для решения загадки. Oрyжие из Чатыр-Дага в свете последних исследований, [w:] Inter Ambo Maria. Northern Barbarians from Scandinavia towards the Black Sea. Abstracts, Simferopol 2012, s. 138–141.

52. Szkło z Nikutowa przez szkiełko i oko. Rzadki import rzymski z Pojezierza Mazurskiego, [w:] red. A. Bursche, R. Ciołek, R. Chowaniec, Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski III, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum – Polen, Suplement - tom III, Warszawa 2006, s. 79-92 (wraz z Anną Jugą-Szymańską).

53. Controversy about three-leaf arrowheads from Lithuania, „Archeologia Lituana” 7, 2006, s. 104–122 (wraz z Anną Bitner-Wróblewską).

54. Powracający temat. Głos w sprawie odkrycia z Żarnowca, [w:] Goci i ich sąsiedzi na Pomorzu, W. Nowakowski (red.), Koszalin 2006, s. 101–118.

55. Is There Reliable Archival Data? The Problem of Interpretation of an Unusual Specimen from Gurjevsk (formerly Trausitten) on the Sambian Peninsula, „Archaeologia Baltica” 8, 2007, s. 176–182.

56. Weaponry, [w:] B. Kontny, J. Okulicz-Kozaryn, M. Pietrzak, Nowinka Site 1. The cemetery from the Late Migration Period in the northern Poland, Gdańsk-Warszawa 2011, s. 86–97.

57. Foreign influences on the weaponry of the Bogaczewo and Sudovian cultures. The case of the shafted weapon, „Archaeologia Baltica” 8, 2007, s. 117–132.

58. Najwcześniejsze elementy uzbrojenia w kulturze bogaczewskiej w świetle zewnętrznych wpływów kulturowych, [w:] Kultura bogaczewska w 20 lat później, A. Bitner-Wróblewska (red.), Warszawa 2007, s. 73–111.

59. Zabytki bałtyjskie w zbiorach wrocławskich, czyli nowe (stare?) materiały kultury kurhanów wschodniolitewskich z miejscowości Slobotka, „Silesia Antiqua” 43, 2006 (2007), s. 157–173.

60. A Wielbark Culture piece of weaponry? Remarks concerning the astonishing find from the cemetery at Krosno (Crossen), „Archaeologia Baltica” 8, 2007, s. 160–170. (wraz z Magdaleną Natuniewicz-Sekułą).

61. The latest weapons in the Bogaczewo culture, [w:] The Turbulent Epoch. New Materials from the Late Roman Period and the Migration Period, t. II, B. Niezabitowska, M. Juściński, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski (red.), Lublin 2008, s. 80–104.

62. Breves gladii et rotunda scuta. Remarks on the Goth’s weapons on the margin of Tacitus’ text, [w:] Germania-Sarmatia. Cборник матeриалов, C. von Carnap-Bornheim, W. Nowakowski, A. Simonenko, O. Ščeglova, V. Šimenas (peд.), Kaлининград 2008, c. 180–209.

63. „Jeździec bez głowy” et alii, czyli znaleziska ostróg z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach, [w:] A. Urbaniak, R. Prochowicz, J. Schuster, M. Levada (red.), Terra Barbarica, Monumenta Archeologica Barbarica Series Gemina II, Łódź-Warszawa 2010, s. 333–345 (wraz z Magdaleną Natuniewicz-Sekułą).

64. A spur from Myślęcin (?) as an odd piece in a puzzle, [w:] Światowit Supplement Series B: Barbaricum 8, B. Kontny, A. Szela, J. Kleemann (red.), Warszawa 2009, s. 153–160 (wraz z Magdaleną Natuniewicz-Sekułą).

65. Merovingian belt on the Vidivarian waist? Unexpected import from the Elbląg Group cemetery at Nowinka, Tolkmicko com., [in:] Archaeology of the Baltic, N.A. Makarov, A.V. Mastykova, A.N. Khokhlov (eds.), Moscow-Saint-Petersburg 2013, 122-133. (z M. Pietrzakiem).

66. Outside influence or local development? Seaxes from the cemeteries of the Balt tribes in northern Poland (the Elbląg group), [in:] Weapons and military equipment in funerary context. Proceedings of the XVIIth Roman Military Equipment Conference. Zagreb 2010, Zagreb 2013, 215-233.

67. Astonishing finds in a well-known site. Newly found spurs from Weklice (the Wielbark culture), [in:] From Studies on Ancient Arms and Armour Production Technology, Fasciculi Archaeologiae Historicae XXVI, Łódź 2013, 11-24 (z M. Natuniewicz-Sekułą).

68. New traces in old barrow. A reinterpretation of particular finds from barrow 2 at Szwajcaria cemetery (Sudovian culture), Archaeologia Baltica 19, 132–143.

69. New traces to solve the riddle: weapons from Chatyr-Dag in the state of current research, [in:] Inter Ambo Maria. Northern Barbarians from Scandinavia towards the Black Sea, I. Khrapunov & F.-A. Stylegar (eds.), Kristiansand-Simferopol 2013, 196-212.

70. K. Dyrda, B. Kontny, M. Mączyńska, Niezwykłe odkrycie grobu wojownika z wczesnego okresu wędrówek ludów w Juszkowie, gm. Pruszcz Gdański, [in:] Honoratissimum assensus genus est armis laudare, R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak (eds.), Kraków 2014, 111-134.

71. B. Kontny, Grot z grobu 73 w Spychówku, z badan Emila Hollacka w 1903 r. Rzecz o poszukiwaniu najstarszych militariów kultury bogaczewskiej, [w:] B. Kontny, A. Wiśniewska, A. Juga-Szymańska, A. Jaremek (red.), Światowit Supplement Series B: Barbaricum 10, Warszawa 2014, 363–368; ISSN 1231-1499; afiliacja IA UW; wydawca IA UW, 0,445 arkusza.

72. B. Kontny, M. Mączyńska, Ein Kriegergrab aus der frühen Völkerwanderungszeit von Juszkowo in Nordpolen, [w:] Dying Gods – Religious beliefs in northern and eastern Europe in the time of Christianisation, Christiane Ruhmann und Vera Brieske (Hrgs), Neue Studien zur Sachsenforschung 5, Hannover 2015, 241–262, ISBN 978-3-8062-3260-8; afiliacja IA UW; wydawca Niedersächsisches Landesmuseum Hannover, 2,525 arkusza.

73. B. Kontny, Z. Ogonowska, M. Pietrzak, Nierzymski trop. Niezwykły pas z Pruszcza Gdańskiego, stan. 5, grób 26; [w:] Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej 20-21.10. 2011. Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu, Gdańsk 2014, 1–12; afiliacja IA UW; wydawca Muzeum Archeologiczne w Gdańsku; 1,148 arkusza

74. B. Kontny, Was Tacitus right? On the existence of hitting weapons of organic materials amongst the Balt tribes, [w:] S. Wefers, M. Karwowski, J. Fries-Knoblach, P. Trebsche & P. C. Ram (red.), Waffen, Gewalt, Krieg. Beiträge zur Internationalen Tagung der AG Eisenzeit und des Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego – Rzeszów 19.-22. September 2012, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, Langenweissbach 2015, s. 271–283; ISBN 978-3-95741-042-9; afiliacja IA UW; wyd. Beier & Beran. Archäologische Fachliteratur; 1,623 arkusza.

75. M. Novičenkova, B. Kontny, Spurs from the sanctuary at the Gurzufskoe Sedlo in Crimea. On the problem of hook spurs, [w:] A. Tomas (red.), Ad Fines Imperii Romani. Studia Thaddaeo Sarnowski septuagenario ab amicis, collegis discipulisque dedicata Varsaviae 2015, s. 303–324; ISBN 978-83-61376-46-0; afiliacja IA UW; wydawca IA UW; 2,339 arkusza.

76. B. Kontny (rec.)[w języku angielskim], Macht der Goldes, Gold der Macht. Herrschafts- und Jenseitsrepräsentation zwischen Antike und Frühmittelalter im mittleren Donauraum, edited by Matthias Hardt, Orsolya Heinrich-Tamáska, Forschungen zu Spätantike und Mittelalter 2, Weinstadt 2013, pp. 544, „Acta Archaeologica Carpathica“ XLIX, 2014, s. 290–296, PL ISSN 0001-5229, afiliacja IA UW, wydawca Polska Akademia Nauk – Oddział Krakowski, Komisja Archeologii, 0,662 arkusza.

77. B. Kontny, Imitation and inspiration in the field of militaria at Szwajcaria cemetery (the Sudovian culture), The case of a 'princely grave' from Barrow 2, "Journal of Roman Military Equipment Studies" `17, 2016, 255-268.

78. B. Kontny, This came out of the swamp. Wolka See revisited: some debatable problems concerning Balt weapons,[ w:] B. Kontny (red.), Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur. Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam, Światowit Supplement Series B: Barbaricum 11, Warszawa 2015, 307-331.

79. B. Kontny, P. Szymański, Zapinka z późnego okresu wędrówek ludów z Pucka, [w:] B. Kontny (red.), Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur. Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam, Światowit Supplement Series B: Barbaricum 11, Warszawa 2015, 333-350.

80. B. Kontny, Od redakcji, [w:] B. Kontny (red.), Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur. Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam, Światowit Supplement Series B: Barbaricum 11, Warszawa 2015, 2011.

81. B. Kontny, T. Nowakiewicz, A. Rzeszotarska-Nowakiewicz, The Turning Point: preliminary results of underwater research of the former Herrn-See at the vilage of Lubanowo (Western Pomerania, Poland),  Archaeologia Baltica 23, 2016, 45-57.

82. B. Kontny, Brothers-in-arms.Interregional contacts of the Balt warriors in the Roman and Migration periods, in: 22nd Annual Meeting of the EAA. 31st August–4th September 2016 Vilnius, Vilnius, 419.

83. G. Żabiński, A. Rzeszotarska-Nowakiewicz, T. Nowakiewicz, B. Kontny, P. Kucypera, A possible Roman Period sword from Grzybowo (Grzybowen), Masuria, NE Poland. The archaeological and technological context, „Gladius” XXXVI (2016), 97–139.

84. B. Kontny, Unexpected relic – the unique relief brooch from Radziejów, decorated in Salin’s Animal Style I, "Światowit N.S.", fasc. B 

Udział w konferencjach (od 2005 r.):

1. Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii  Uniwersytetu Warszawskiego/ konferencja Pradzieje ziem Polski północno-wschodniej, Warszawa 06 grudnia 2004 r.

- prezentacja posteru pt. „Dawna technika na nowo odkryta. Na marginesie odkrycia grotu z Łodzi-Łagiewnik”

2. Międzynarodowa konferencja Z najnowszych badań nad archeologią Krymu. Starożytność i średniowiecze (Warszawa, 04-05 kwietnia 2005 r.)

- wygłoszenie referatu pt. „Uzbrojenie z cmentarzyska Kilen Balka na Krymie”

3. Międzynarodowa konferencja ROMEC (The Roman Military Equipment Conference) XV, w Budapeszcie (01-04 września 2005 r.)

- wygłoszenie referatu pt. „Reconstruction of barbarian weaponry and fighting techniques in the Roman Iron Age basing on the analysis of the weapon sets from graves. The case of the Przeworsk culture”.

- wygłoszenie referatu (wraz z K. Czarnecką) pt. „Simply ornament or something more? Marks of undetermined function found on barbarian lance- and spearheads”.

4. Międzynarodowa konferencja poświęcona J. Puzinasowi The 4th International Scientific Conference In Honor of Jonas Puzinas w Wilnie (11-13 października 2005 r.)

- wygłoszenie referatu (wraz z A. Bitner-Wróblewską) pt. „Controversy abort three-leaf shaped arrowheads from Lithuania”

5. Międzynarodowa konferencja Goci na Pomorzu Wschodnim w Koszalinie (28-29 października 2005 r.)

- wygłoszenie referatu pt. „Odkrycie z Żarnowca w świetle kartoteki Martina Jahna” na

6. Międzynarodowa konferencja: Weapons, Weaponry and Man. In Memoriam of Vytautas Kazakevièius, Kłajpeda 11-14 października 2006 r.

- wygłoszenie 3 referatów:

- The extraordinary Roman militarium from the Sambian Peninsula,

- Foreign influences on the weaponry of the Bogaczewo and Sudovian cultures. The case of shafted weapon,

- (wraz z M. Natuniewicz-Sekułą) The exception to the rule? Some remarks concerning the astonishing find from the Wielbark Culture cemetery at Krosno (Crossen).

7. Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii  Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 04-06 grudnia 2006 r.

- wygłoszenie referatu pt. Komu i w jakim celu przyprawiano rogi? Zaskakujące znalezisko z gr. 22 w Èertogor (d. Trausitten) na Sambii

8. Konferencja „Etos wojownika, honor, pojedynek” organizowana przez Ośrodek Badań nad Tradycję Antyczną w ramach cyklu „Spotkania dawnych kultur” 23-25 listopada 2006 r.

- wygłoszenie referatu pt. Skandynawskie stanowiska bagienne vs. nekropole kultury przeworskiej. Komplementarne źródła do poznania wojowników barbarzyńskich, rytuałów związanych z uzbrojeniem oraz symboliki broni w Europie okresu wpływów rzymskich

9. Roman Military Equipment Conference XVI, Xanten, 13-16.06.2007 r.

- wygłoszenie referatu pt. „Traces of Fighting or Ritual Destruction? Damage on Weapons from the Przeworsk Culture” (wraz z Katarzyną Czarnecką)

10. “The Next Generation” – Traditionen und Perspektiven der archäologischen Kaiserzeitforschung in Deutschland und Polen, Berlin, 6-8.07.2007 r.

- wygłoszenie referatu pt.: „Breves gladii et rotunda scuta. Remarks on the Goths’ weapons on the margin of Tacitus’ text”

-koordynacja ze strony polskiej

11. The turbulent epoch – new materials from the Late Roman Period and the Migration Period. Materiały z konferencji w Krasnobrodzie, 18.09-22.09.2007 r., Lublin.

- wygłoszenie referatu pt. „The latest weapons in the Bogaczewo Culture”

12. Seminarium bałtyjskie w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, dn. 30.05.2007 r.

- wygłoszenie referatu pt.: Nowinka. Cmentarzysko grupy elbląskiej z VI-VII wieku (wraz z J. Okuliczem-Kozarynem i M. Pietrzakiem)

13. Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, Warszawa, dn. 14-16.11.2007 r.;

- organizator,

- wygłoszenie referatu pt.: Osobliwości obrządku pogrzebowego na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Weklicach, stan. 7 (wraz z M. Natuniewicz-Sekułą)

14. Konferencja międzynarodowa „The Horse and Man in the European Antiquity (World View, Burial Rites, Military and Everyday Life)”. 9-12.X.2008 r., Kłajpeda (Litwa).

- udział w komitecie organizacyjnym konferencji

- przewodniczenie dwu sesjom plenarnym

- wygłoszenie 2 referatów:

- Horse and horse harness in the Przeworsk Culture graves (samodzielnie)

- Horse graves in the Elbląg Group. The case of the cemetery at Nowinka, Tolkmicko com. (wraz z M. Pietrzakiem i J. Okulicz-Kozarynem)

15. Konferencja międzynarodowa “The 5th International Scientific Conference In the Honour of Jonas Puzinas – Lithuanian archaeological sources in museums and archives of Europe”, 6-7XI.2008 r. Wilno

- wygłoszenie referatu: “Materials of the East Lithuanian Barrows Culture from Slobotka basing on the files from the territory of Silesia” (wraz z Krzysztofem Demidziukiem)

16. Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, 24-27.XI.2008 r., Wiktorowo

- wygłoszenie referatu „Pochówki koni z cmentarzyska grupy elbląskiej w Nowince, gm. Tolkmicko” (wraz z Jerzym Okuliczem-Kozarynem i Mirosławem Pietrzakiem)

17. Międzynarodowa konferencja “Archaeology of the Baltic Region: New Investigations and Discoveries”, Kaliningrad, 17–19 listopada 2011 r.; wygłoszenie referatu pt. “Unexpected import from the Elbląg group cemetery at Nowinka, Tolkmicko com., and its implications for the chronology of the necropolis” (wraz z M. Pietrzakiem)

18. Międzynarodowa konferencja Roman Military Equipment Conference XVII, Zagrzeb, 24–27 maja 2010 r.; wygłoszenie referatu pt. „What could military equipment in graves mean? The case study of weapons and horses from cemeteries of the Balt tribes in the northern Poland (the Elbląg group)”

19. Konferencja „Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej. Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu”, Gdańsk, 20–21 października 2011 r.; wygłoszenie referatu: „Rzymski trop? Niezwykły pas z Pruszcza Gdańskiego” (wraz z Z. Ogonowską)

20. Międzynarodowa konferencja “People at the Crossroads of Space and Time (Footmarks of Societies in Ancient Europe)”, Kłajpeda, 13–15 października 2011 r.; wygłoszenie referatu “Trade, Salt and Amber. The Formation of Elites in the Elbląg Group in Northern Poland (Late Migration Period)”

21. Międzynarodowa konferencja “Sacrificial Lake in Czaszkowo (Masurian Lakeland). Traces of unknown cults and interregional contacts of Balts in Late Antiquity”, Mrągowo, 10–13 czerwca 2012 r.; wygłoszenie referatu: “This came out of the swamp. Wolka See revisited “

22. Międzynarodowa konferencja “Waffen-Gewalt-Krieg”, organizowana przez “Arbeitsgemeinschaft Eisenzeit beim West- und Süddeutschen Verband für Altertumsforschung e.V.”, Rzeszów, 19–22 września 2012 r.; wygłoszenie referatu “Was Tacitus right? On the existence of hitting weapons of organic materials amongst the Balt tribes”

23. Międzynarodowa konferencja “Inter Ambo Maria. Northern Barbarians from Scandinavia towards the Black Sea, 3–7 października 2012 r., Gaspra, Krym, Ukraina”; wygłoszenie referatu pt. „New Traces to solve the riddle. Weapons from Chatyr-Dag in the Light of Current Research/Новые возможности для решения загадки. Oрyжие из Чатыр-Дага в свете посследних исследований”. 

24. Konferencja w Nieborowie 15–16.04.2013 r.; referat pt. Grób z okresu wędrówek ludów z Juszkowa, w powiecie gdańskim (wraz z prof. Magdaleną Mączyńską)

25. Konferencja 64.Sachsensymposion w dniach 7–11.09.2013 r. w Paderborn; referat pt. „The inhumation grave of nomadic (?) character from 5th c. AD found at Juszkowo (northern Poland)/Ein Skelettgrab nomadischen (?) Charakters aus dem 5. Jahrhundert n. Chr.von Juszkowo (Nordpolen)” (wraz z prof. Magdaleną Mączyńską)

27. IX. Protohistorická konferencia. Bratislava. 1-4.X.2013 r. - "Výzbroj a výstroj v protohistorickom vývoji strednej Európy"; referat, pt.Really unique? On the swords in the West Balt circle”

28. 25. Internationales Symposion Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum. „Macht des Eisens – Zeit im Umbruch. Zeitwende – Germanien und das römische Reich in der späten Eisen- und frühen römischen Kaiserzeit“, 5.–8. November 2013, Kombornia, Polen; referat pt. Auch eine Zeitenwende – die Völkerwanderungszeit. Ein nomadisches (?) Körpergrab aus dem 5. Jahrhundert n.Chr. von Juszkowo (Nordpolen), wraz z prof. Magdaleną Mączyńską

29. Spotkanie uczestników projektu w Nieborowie w dniach 28–29.04.2014 r. referat: “The find of relief brooch from Radziejów – what comes from that” oraz „On the trail of Nils Åberg and Bernhard Salin” (wraz z A. Bitner-Wróblewską)

30. Konferencja 65.Sachsensymposion w Warszawie, w dniach 13–17.09.2014 r. (abstrakt i poster, pt. „The first relief brooch from the territory of Poland”)

31. Konferencja sprawozdawcza IA UW, Warszawa 1-3.12.2014 r.; wygłoszenie referatu "Sałatka ze zwierząt czyli rewelacja z okresu wędrówek ludów (wcale nie o urokach stołu)"

32. Konferencja „Modern Heritage – współczesne badania i analizy nad zabytkowym krajobrazem Warmii i Mazur”, Mrągowo, 11–12.12.2014 r.; wygłoszenie referatu „Siekiery tulejkowe z obszaru kultur bogaczewskiej i sudowskiej” oraz „Jezioro Legińskie jako baza szkoleniowo-dydaktyczna Zakładu Archeologii Podwodnej IAUW” (wraz z mgr. Arturem Brzóską)

33. Jubileuszowa Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1–4 grudnia 2015 r., Sala im. Tomasza Mikockiego IA UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa - referaty:

- Bartosz Kontny, Artur Brzóska, Drgnęło. Badania podwodne Instytutu Archeologii UW w 2015 roku

Tomasz Nowakiewicz, Bartosz Kontny, Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz, Depozyt ofiarny w jeziorze Herrn-See w Lubanowie

- Prezentacja Zakładu Archeologii Europy Starożytnej

 34. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Krym i północne wybrzeża Morza Czarnego w badaniach archeologicznych 1956–2013”, Warszawa 19–23.10.2015 r.; wygłoszenie referatu – Bartosz Kontny, How did amber come to the Pontic region in the Migration Period?

35. Konferencja Odkryte na nowo. Archeolodzy i historycy na tropach tajemnic Warmii i Mazur, 10–11 grudnia 2015 roku,  Mrągowo; organizator - Fundacja DAJNA; referat: B. Kontny, A. Brzóska, P. Prejs Nic w przyrodzie nie ginie... Odnalezione łodzie jednopienne z jeziora Łęczek

36. Trzecie doroczne spotkanie w Nieborowie Projektu „Okres wędrówek ludów między Odrą i Wisłą”, 17-19.04.2016; referaty:

- Bartosz Kontny,  „How did Vidivarii emerge? The turn of the Germanic and Balt habitation in the late 5th c. in northern Poland”

- Bartosz Kontny, Marcin Rudnicki, „Migration Period findings from Gąski-Wierzbiczany – Germanic central place in Kujawy Region”

37. Nineteenth Roman Military Equipment Conference 
RoMEC XVIIII: Cavalry in the Roman World, 6th-11th June, 2016,  University of St Andrews, St Andrews; referat (wraz z M. Rudnickim): „Finds from Couiavia (Poland) and Domitian’s aid for the Lugii”

38. Seminarium Bałtyjskie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 11 maja 2016 r.; referat: Bartosz Kontny, „Trochę gorsi czy po prostu inni? Wojownicy bałtyjscy oraz ich uzbrojenie ze szczególnym uwzględnieniem tarcz z kultur bogaczewskiej i sudowskiej”

39. Colloquium Barbaricum, 19 maja 2016 r., PMA w Warszawie; referat: Bartosz Kontny, Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz, Tomasz Nowakiewicz, "Ilkjær miał rację czyli o rewelacyjnym odkryciu ofiarnego stanowiska wodnego z okresu rzymskiego w Lubanowie"

40. 22nd Annual Meeting of the EAA, 31st August-4th September 2016, Vilnius; referat: "Brothers-in-arms. Interregional contacts of the Balt warriors in the Roman and Migration periods"

41.  „Poligon drawski przed wiekami – 28 lat współpracy wojska z archeologami”, Karwice, 5 sierpnia 2016 r., referat: „Wojna oczami archeologa. Uzbrojenie z ziem polskich z okresu późnej starożytności"

42. I studencko-doktorancka konferencja naukowa "Pogranicza" IA UW, 18 listopada 2016 r.; referat: "Kto zasiedla pogranicza? O początkach osadnictwa bałtyjskiego na Wysoczyźnie Elbląskiej w okresie wędrówek ludów

43. 26. Konferencja Sprawozdawcza IA UW, Warszawa, 5–7 grudnia 2016 r.

- Bartosz Kontny, Tomasz Nowakiewicz, Co w trzcinie piszczy. Nowe wyniki badań depozytów z okresu rzymskiego i średniowiecza składanych w jeziorze w Lubanowie 

- Prezentacja Zakładu Archeologii Europy Starożytnej UW

Wypromowane prace licencjackie:

Przemysław Lasek, Proste noże o proweniencji „celtyckiej” z terenu ziem polskich

Marcin Woźniak, Chronologia względna kurhanów typu rostołckiego

Mateusz Osiadacz, Zespół zabytków lateńskich z Bożkowa, gm. Nowa Ruda (praca złożona do druku w czasopiśmie „Silesia Antiqua”);

Rafał Fetner, Ornament trójkątny na grotach w międzyrzeczu Odry, Bugu i Niemna w okresie wpływów rzymskich

Wioleta Rydzyńska, Zapinki tarczowate ze stanowiska grupy elbląskiej w Nowince, gm. Tolkmicko

Kalina Krasowska, Brązowe figurki zoomorficzne ze środkowo-wschodnich obszarów kultury lateńskiej

Małgorzata Mileszczyk, Fragmenty siatki kolczej w kulturze przeworskiej na tle znalezisk innych miniatur z ziem polskich, Warszawa 2010

Zofia Ogonowska, Wpływy obce na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Pruszczu Gdańskim, stanowisko nr 5, na przykładzie wybranych grobów

Martyna Mędrzycka, Archeologiczne wyznaczniki wieku i płci w kulturze sudowskiej

Małgorzata Ściborowska, Symbolizm miniatur łodzi z depozytów z epoki żelaza na Łotwie na tle porównawczym

Ariel Dyzio, Kogi. Zróżnicowanie chronologiczne i terytorialne

Joanna Staniszewska, Przystosowanie oraz wykorzystanie kog i holków do celów militarnych na tle tradycji morskich jednostek wojennych w Europie Północnej.

Joanna Szumańska, Ikonografia zwierząt na ceramice kultury bogaczewskiej.

Jannis Krug, Iron smelting, blacksmiths' techniques and swords' production in the Przeworsk culture. The case studies of the swords from the Oblin cemetery

Wypromowane prace magisterskie:

Grzegorz Żabiński, Wybrane zagadnienia technologii produkcji mieczów z ziem polskich - od okresu wpływów rzymskich do końca średniowiecza (III-XV w.)

Grzegorz Czajka, Militaria z Cytadeli Warszawskiej z badań archeologicznych prowadzonych w latach 2009-2011 (wraz z prof. Mirosławem Nagielskim)

Justyna Nowakowska, Szpile metalowe na obszarze kultury wielbarskiej w okresie wpływów rzymskich

Piotr Kajak, Nowoczesne techniki podwodnej i głębinowej eksploracji podwodnej

Piotr Sadurski, Półlejt. Łódź rybacka z Murzynowa nad Wisłą jako przykład tradycyjnej jednostki bezstępkowej płaskiego dna. Perspektywa archeologiczna

Maciej Mirakowski, Dłubanka z jeziora Łańskiego w kontekście analogicznych znalezisk z Pojezierza Mazurskiego

Sławomir Miłek, Przedmioty importowane z okresu przedrzymskiego, okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów z terenu Jastrzębnik, pow. kaliski. Przyczynek do poznania dalekosiężnych powiązań ludności kultury przeworskiej dorzecza środkowej Prosny

Adam Heinrichs, Historia archeologii podwodnej w ośrodku warszawskim na tle Polski i tendencji światowych

Kamila Brodowska, Przebieg procesu wytopu żelaza na terenie Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego w okresie przedrzymskim i rzymskim. Uwagi na podstawie materiałów archeologicznych ze stanowiska Biskupice 1 oraz eksperymentalnych wytopów żelaza prowadzonych przez Muzeum Starożytnego Hurnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie

Martyna Wasilewska, Zapinki szczeblowate w grupach elbląskiej i olsztyńskiej.

Ewelina Miśta, Analizy fizyko-chemiczne jako źródło wiedzy archeometrycznej na temat stopów starożytnych

Iwona Lewoc, Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Mojtynach, pow. mrągowski (dawne Moythienen, Kr. Sensburg)

Zuzanna Jędrzejczak, Chińskie jednostki pływające w świetle źródeł archeologicznych od neolitu (8000–2000 p.n.e.) do dynastii Ming (1368—1644 n.e.)

Artur Stanisław Gałecki, Analiza porównawcza szkutnictwa wikińskiego i bizantyjskiego w wiekach średnich. Szukając transferu technologii

Wypromowane prace doktorskie:

Agata Chilińska-Früboes, Zapinki z wczesnego okresu wpływów rzymskich (fibule grup II–IV wg klasyfikacji Oscara Almgrena) na obszarze kultury Dollkeim-Kovrovo. Studia nad rolą fibul jako wyznacznika chronologiczno-kulturowo-etnicznego

Popularyzacja:

I. Konsultacje naukowe, związane z przygotowywaniem artykułów popularyzujących naukę, zamieszczonych w prasie wysokonakładowej (z powołaniem się na konsultację)

1. Agnieszka Krzemińska, Piekielna siarka, „Polityka”, nr 25 (2355), 14 listopada 2002, s. 76–77.   

2. Agnieszka Krzemińska, Oręż spod wód, „Polityka”, nr 5 (2741), 30 stycznia 2010, s. 63–55.

3. Agnieszka Krzemińska, Archeolodzy i żołnierze. Topory spod łopaty, „Polityka” nr 12 (2851), 21 marca 2012, s. 60–62.
4. Agnieszka Krzemińska, Cmentarze dla grzeszników i wszeteczników. Figa z bagien, „Polityka” nr 46 (2883), 13 listopada 2012, s. 69–71.

5. Armia z jeziora (komentarz: Bartosz Kontny), „FOCUS Historia”, Nr 10 (67), październik 2012, s. 10–11.

II. Konsultacje naukowe, związane z przygotowywaniem artykułów popularyzujących naukę, zamieszczonych w serwisie PAP – Nauka w Polsce (z powołaniem się na konsultację)

1. Adam Lisiecki, Archeolog z wykrywaczem metali, 2006-01-04, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,21690,archeolog-z-wykrywaczem-metali.html

2. Adam Lisiecki, Archeolodzy oceniają zdolność militarną kultury wielbarskiej, 2007-06-15, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,40247,naukowcy-oceniaja-zdolnosc-militarna-ludnosci-kultury-wielbarskiej.html

 III. Wywiady

1. „Wojny o kobiety i sławę”, wywiad przeprowadzony przez Annę Dąbrowską dla tygodnika „Polska Zbrojna”, nr 19 (590), 11 maja 2008, s. 60–61.

IV. Artykuły popularnonaukowe

Kontny, B., Sposoby walki Germanów w świetle źródeł archeologicznych, "Archeologia Żywa", Nr 3-4 (15), 2000, s. 20–24.

Kontny, B., Sposoby walki Germanów w świetle źródeł archeologicznych (2), "Archeologia Żywa", Nr 1 (16), 2001, s. 29–31.

Kontny, B., Ludzie z żelaza. Wojownicy z okresu wpływów rzymskich na ziemiach Polski, "Z Otchłani Wieków", t. 61/1-2, 2006, s. 54–70.

Kontny, B., Uzbrojenie w kulturze przeworskiej, [w:] „Mozaika powiatu pińczowskiego” III, H. Kawiorski (red.), Kielce 2006, s. 42–75.

Kontny, B., Pomian, I., Ekspedycja „Wiatrem Gnane”, „Archeologia Żywa”, Nr 5 (57), 2011, s. 32–35; por. http://www.archeologia.com.pl/index.php/artykuly/127-ekspedycja-qwiatrem-gnaneq

Kontny, B., Martwe bagna, czyli armie bez wojowników, „Mówią wieki”, Nr 1 (624), 2011, s. 36–40.

Kontny, B., Na skraju Europy czy w centrum wydarzeń? Cmentarzysko z okresu wędrówek ludów w Nowince, gm. Tolkmicko, „Z daleka i z bliska”, Nr 1/2011, s. 2–6.

Kontny B., Do trzech razy sztuka. Z dziejów archeologii podwodnej na Uniwersytecie Warszawskim, "ArcheoUW" 1, 2013, 19-26

Kontny B., Nowakowska M., Archeologia podwodna na biskupińskim festynie archeologicznym, "Gazeta Biskupińska", r. XIX, nr 172, 18 września 2014, 2-3.

Brzóska A., Kontny B., Staniszewska J., Prejs P., O dłubankach z jeziora Łęczek historia prawdziwa, "ArcheoUW" 3, 2016, 18-27.

Kontny B., Brzóska A. , Jędrzejczak Z., Prejs P., Głową ściany nie przebijesz? Podwodna weryfikacja archeologiczna Zatoki Slupiańskiej jeziora Wigry, "ArcheoUW" 3, 2016, 28-35.

Kontny B., Nie kijem go to pałką. Starożytna broń obuchowa w archeologii i nie tylko, "ArcheoUW" 3, 2016, 5-17.

Kontny B., Tropy Tolkienowskie. Wojownicy germańscy okresu protohistorycznego, "Gazeta Biskupińska" 8/2016, 2-3.

V. Wystąpienia radiowe

M.in.:

1. Audycja radiowa w Radio Bis (red. Katarzyna Kobylecka) „Sezon na dwójkę: Świadectwa z bagien”, (wraz z prof. A. Kokowskim z IA UMCS), dn. 08.11.2007 r., por. http://www.polskieradio.pl/8/196/Artykul/174679,Sezon-na-Dwojke-Swiadectwa-z-bagien

2. Audycja radiowa w Radio Bis (red. Katarzyna Kobylecka) „Człowiek i Nauka - Eksploracja mórz i oceanów” (wraz z Moniką Rogozińską), dn. 16.04.2008 r.

3. Wywiad dla Polskiego Radia na temat kultury wielbarskiej, wrzesień 2008 r.

4. Audycja radiowa („Wieczór naukowy”) w Programie I Polskiego Radia (red. Katarzyna Kobylecka), Czy prawdziwi Celtowie wyglądali jak Asterix?, dn. 08.12.2011 r., por. http://www.polskieradio.pl/7/179/Artykul/495993,Czy-prawdziwi-Celtowie-wygladali-jak-Asterix

5. Audycja w Programie IV Polskiego Radia, Poznaj style dawnego wojowania, dn. 12.12.2011 r., por. http://www.polskieradio.pl/10/483/Artykul/497881,Poznaj-style-dawnego-wojowania-na-Archelogii-wojny

6. Audycja "Naukowy zawrót głowy" w programie I PR, wraz z Aleksandrem Bursche, poświęcona okresowi wędrówek ludów i etnogenezie Słowian, 12.05.2014 r. 

7. Sprawozdania publikowane na stronie www.mpov.uw.edu.pl 

8. Artykuł „Byliśmy, jesteśmy, będziemy… Archeologia podwodna na biskupińskim festynie archeologicznym”, „Gazeta Biskupińska” 172, rok XIX, 18 września 2014, s. 2–3 (wraz z Magdaleną Nowakowską) 

9. Artykuł „Nowe spojrzenie na starą dłubankę. O historii i przyszłości odkrycia z Jeziora Łańskiego”, „ArcheoUW” 2/2014 (wraz z Zuzanną Jędrzejczak, Martą Kuśnierek i Maciejem Mirakowskim)

10. Udział w programie TVP Historia „Spór o historię. Wielka wędrówka ludów” (23.09.2015 r., emisja listopad 2015; por. http://vod.tvp.pl/audycje/historia/spor-o-historie/wideo/wielka-wedrowka-ludow/22334847)

11. Udział w programie Polskiego Radia Dzieciom, poświęconego starożytnemu Rzymowi (16.11.2015 r.)

Prelekcje:

1. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie pt.: „Nowinka. Cmentarzysko grupy elbląskiej z VI-VII wieku” (30.V.2007 r ); wraz z J. Okulicz-Kozarynem i M. Pietrzakiem

2. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie pt. „Archeologia podwodna” (29.IV.2008 r.)

3. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie pt. „dla dzieci” (29.VII.2009 r.)

4. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, pt. „Jak barbarzyńcy wojowali”, Noc Muzeów, 16.05.2009 r.

5. Prelekcja pt. „Wojna barbarzyńców a współczesne dzieła filmowe, czyli na ile popuszczać wodze fantazji” w cyklu „Cała wstecz! …bo przeszłość ma przyszłość!” Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 7.10.2011 r. 

6. Ogólnopolskie seminarium w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, wystąpienie pt. „Nowinki z Nowinki. Najważniejsze wyniki opracowania nekropoli z późnego okresu wędrówek ludów”, 10.03.2011 r.

7. Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pt. „Nowinka, stan. I. Stan badań nad grupą elbląską”, 12.12.2011 r. (na zaproszenie Koła Naukowego Studentów Archeologii UMCS)

8. Wygłoszenie wykładu pt. „Nadzieja w głębinach – archeologia Bałtyku” w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, w ramach XIX Festiwalu Nauki, w dniu 26.09.2015 r.

9. Wygłoszenie wykładu w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pt. „Archeologia podwodna Bałtyku i Pomorza”, w dniu 05.11.2015 r.

10. Wykład pt. "Skarby wyrwane morzom. Najważniejsze osiągnięcia archeologii podwodnej", w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku (we współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW), Podkowa Leśna 13.01.2016 r.

Inne:

- Stypendium naukowe Fundacji Badawczej Kazimierza Salewicza i Marit Jensen, uzyskane w 2007 r. (wyjazdy studyjne do Kopenhagi – kwerenda muzealna i biblioteczna, obejmująca uzbrojenie skandynawskie okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów)

- Stypendium naukowe Rektora UW (lata 2004-2008)

- Komitet redakcyjny „Barbaricum” (redakcja tomów 8, 10 i 11) 

- Udział w projekcie „Okres wędrówek ludów w dorzeczu Odry i Wisły” (pięcioletni projekt badawczy, kierowany przez prof. Aleksandra Bursche z Uniwersytetu Warszawskiego, rozpoczęty w połowie 2012 r. przewiduje kompleksowe przebadanie zjawisk zachodzących między schyłkiem IV a początkami VII wieku po Chr. w dorzeczu Odry i Wisły); por. http://www.mpov.uw.edu.pl/pl/projekt; zadanie – m.in. zagadnienie grupy elbląskiej

- Członkostwo w Sachsensymposion. Archäologie der Sachsen und ihrer Nachbarvölker in Nordwesteuropa’  (od 2012 r.; wśród przedstawicieli Polski jest kilkunastu archeologów, por. http://www.sachsensymposion.org/mitglieder)

- Organizacja 65th Sachsensymposion "Interacting Barbarians" w Warszawie (IA UW), 13-17 września 2014 r. oraz objazdu naukowego po północnej Polsce dla uczestników konferencji 17-20 września 2014 r. (wraz z Adamem Cieslińskim)

- Udział w projekcie Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages, kierowanym przez prof. Przemysława Urbańczyka (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk); program, rozpoczęty w 2012 r., jest finansowany w ramach modułu badawczego 1.1 programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą “Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Nr 11H 11 018680; zadanie: opracowanie rozdziału na temat kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich i wczesnym okresie wędrówek ludów (rozdział w publikacji książkowej w języku angielskim)

- Udział w zespole Ośrodka Badań Novae, kierowanym przez prof. Piotra Dyczka, opracowującym zabytki z rzymskiego obozu w Novae; zadanie: opracowanie uzbrojenia rzymskiego i barbarzyńskiego, odkrytego na stanowisku (plonem ma być publikacja książkowa w języku angielskim; katalog i wstępna wersja analizy zostały oddane w 2012 r.).

- udział w komisji rekrutacyjnej na studia doktorackie w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Płd.-Wsch. UW (od 2013 r.) 

- strona autorska: www.bartoszkontny.pradzieje.pl

- profil naukowy: uw.academia.edu/Bartosz Kontny

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę