Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Materiały do Archeologii Warmii i Mazur

Imię i nazwisko:Prof. dr hab.
Aleksander Bursche
Numer pokoju:3.27
Telefon:(0-22) 55 22 827
e-mail:abursche@yahoo.com


Dyżury:
 

środa: 13.00-15.00    


Curriculum vitae
 
1956-02-11    urodziłem się w Warszawie
1975             rozpocząłem studia w Katedrze Archeologii Pradziejowej i  
                   Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego
1980             tytuł magistra archeologii i dyplom z wyróżnieniem 
                   nagrodzony przez ówczesnego Ministra Nauki i Szkolnictwa 
                   Wyższego
1980             trzymiesięczny staż w Gabinecie Monet i Medali Muzeum 
                    Narodowego
1980-4          studia doktoranckie przy Wydziale Historycznym U.W.
1981-6          uczestniczyłem w produkcji i kolportażu 
                   literatury “drugiego obiegu” w ramach kilku wydawnictw  
                   niezależnych
1984-9          starszy asystent w Katedrze Archeologii Pradziejowej i
                   Wczesnośredniowiecznej U.W.
1987             miesięczne stypendium Fundacji Hardta w Vandouevres pod
                   Genewą
1988             obrona pracy doktorskiej (dysertacja została opublikowana 
                   w jęz. angielskim przez Akademię Historii i Literatury w
                   Moguncji)
1989-2000     adiunkt w Instytucie Archeologii U.W.
1989             miesięczne stypendium Instytutu Studiów Wschodnich 
                   Uniwersytetu w Lyonie
1990-8          redaktor wydawanego w Cambridge kwartalnika Antiquity
                   (odpowiedzialny za Europę Środkową)
1990             dwumiesięczny pobyt w Londynie i Cambridge na 
                    zaproszenie Instytutu Archeologii UCL i British Museum
1991-92         wicedyrektor Instytutu Archeologii U.W.
1991              redaktor “special Polish section” we wrześniowym numerze
                    Antiquity

1991              miesięczne stypendium Fundacji Hardta w Vandouevres pod               Genewą
1991              miesięczne stypendium w Römisch-Germanische
                    Kommission DAI we Frankfurcie nad Menem
1992              miesięczne stypendium Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
                    Århus
1992-94         dwu i pół-letnie stypendium Alexandra von Humboldta przy
                    seminarium Prof. M.R.-Alföldi na Uniwersytecie Goethego
                    we Frankfurcie nad Menem
1993-2000      współredaktor wydawanego w Mediolanie czasopisma
                    Annotazioni Numismatiche
1993-2000      rzeczoznawca MKiS w dziedzinie archeologii i numizmatyki
1995              miesięczne stypendium Seminarium Prehistorycznego
                    Uniwersytetu Filipa w Marburgu
1995-2000      współpraca w ramach projektu "Atlas of Greek and Roman 
                    World" koordynowanego przez Prof. J. A. Talberta z
                    Uniwersytetu  Północnej Karoliny w Chapel Hill
                    (przygotowanie map Europy Środkowej i Północnej wraz z
                    komentarzem)
1995-2006      pomysłodawca i organizator dwunastu kolejnych edycji
                    Festynu Archeologicznego w Biskupinie, nagrodzonego w 
                    1996 r. przez Ministra Kultury i Sztuki w konkursie na
                    najciekawsze wydarzenie muzealne roku i w 1997 r. przez
                    Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich  Nagrodą
                    im. Krzysztofa Dąbrowskiego za „wybitne osiągnięcia w
                    popularyzacji archeologii”
1997              Nagroda Clio I stopnia za 1996 r. przyznana przez Rektora
                    Uniwersytetu Warszawskiego oraz Nagroda im. J.
                    Gawrońskiego za najciekawszą pracę z zakresu
                    numizmatyki i medalistyki polskiej wydaną w latach 1995-6
1997              miesięczne stypendium Uniwersytetu Filipa w Marburgu
1997              dwumiesięczny pobyt w Wolfson College w Oxfordzie w 
                    ramach stypendium Herberden Coin Room, Ashmolean
                    Museum
1997              referat plenarny na XII Międzynarodowym Kongresie
                    Numizmatycznym w Berlinie
1997-8           współpraca w ramach projektu New Media Group’s
                    Heritage: Civilisation and The Jews koordynowanego przez
                    Thirteen/WNET w Nowym Jorku
1998-9           koncepcja, konsultacja i współrealizacja 16 części 
                    multimedialnego historycznego pakietu edukacyjnego 
                    TVP 1 i MEN przeznaczonego dla młodzieży gimnazjalnej i
                    licealnej pt. “Wieści ze Świata”, emisja w od października
                    do grudnia 1998 i 1999 r., powtarzana co roku do 2004 r.
1999              kolokwium habilitacyjne w styczniu na Wydziale
                    Historyczym UW i zatwierdzenie tytułu dr hab. w kwietniu
                    przez CKTN
1999              Nagroda Clio I stopnia za 1998 r. oraz nagroda im. J.
                    Gawrońskiego za najciekawszą pracę z zakresu
                    numizmatyki i medalistyki polskiej wydaną w latach 1997-8
1999              referat otwierający Trzecie Seminarium Numizmatyczne w
                    Cambridge (Gods, Graves and Numismatics) organizowane
                    przez Fitzwiliam Museum wraz z Gonvill & Gaius College i
                    prowadzenie sesji plenarnej
2000             koncepcja scenariusza serialu edukacyjnego dla I 
                   programu TVP p.t. “Poszukiwacze zaginionych cywilizacji”  
                   dotyczącego wkładu polskich archeologów w ochronę
                   światowego dziedzictwa kulturowego, emisja 2001-03
2000-04        profesor Uniwersytetu Warszawskiego
2002-03        profesor gościnny Instytutu Archeologii Uniwersytetu
                   Christiana-Albrechta w Kilonii (semestr zimowy)
2003            stypendium Fundacji A. von Humboldta w Muzeum
                   Archeologicznym w Szlezwiku
2003            stypendium im. Salewicza w Kopenhadze i Aarhus
2002-04        współorganizacja projektu multimedialnego “Najświętsze
                   miejsca na ziemi” (www.sephirot.com)
2004-07        grant Komitetu Badań Naukowych na projekt “Znaleziska
                   monet antycznych z ziem polskich”
2005             organizacja konferencji w Nieborowie p.t. “Rzymskie     
                   monety poza granicami Cesarstwa w ramach Eploratory
                   Workshop European Science Foundtaion w Strasburgu
2006            współprowadzenie tygodniowego seminarium doktoranckiego
                   Nordic Graduate School of Archaeology w Turku (Finlandia)
2006            organizacja i współprowadzenie w IAUW tygodniowego
                  seminarium doktoranckiego Danish PhD School of
                  Archaeology

2006-09      członek Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów UW

2007           organizacja konferencji projektu „Netconnect” w ramach
                  Kultura 2000

2007-09

koordynacja polskiej części projektu NETConnect: „Connecting European Culture through New Technology” w ramach progarmu Unii Europejskiej „Kultura 2000”

2007-10

koordynacja Groupement de Recherche Européen “Znaleziska monetarne” we współpracy CNRS w Paryżu,

2008

nagroda „Laur Masłomęcki” przyznawana przez Starostę powiatu hrubieszowskiego za popularyzację archeologii,

2008

współorganizacja konferencji „Prawo i poszukiwacze skarbów”, Warszawa,

2009

nagroda “Genius loci” przyznawana przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, za działalność w dziedzinie archeologii i jej popularyzacji,

2009-12

uczestniczyłem w badaniach w Acrai (Palazollo Acreide), Sycylia (por.http://www.akrai.uw.edu.pl/),

2011-

              członek Komitetu Naukowego „Journal of Archaeological

              Numismatics”, Bruxelles,

2011-

członek Rady Naukowej Notae Numismaticae, Kraków,

2011-

wiceprzewodniczący Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik,

2012

nadanie tytułu profesora przez Pana Prezeydenta RP,

2012-17

kierownik  pięcioletniego grantu Maestro przyznanego przez Narodwe Centrum Nauki na projekt "Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły" (por. www.mpov.uw.edu.pl),

2012

nagroda Clio II klasy przyznana przez Rektora UW,

2012

członek Rady Arbeitsgemeinschaft zur Archäologie der Sachsen und ihrer Nachbarvölker in Nordwesteuropa,

2012-17

kierownik  pięcioletniego grantu przyznanego przez Minsterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Nardowoego Programu Rozwoju Humanistyki na projekt  Znaleziska monet rzymskich z ziem polskich i historycznie z Polską zaiązanych (FMRPL),


- Wygłosiłem referaty na ponad 100 międzynarodowych kongresach i konferencjach (w tym wielokrotnie przewodniczyłem obradom), m.in. na pięciu kolejnych Międzynarodowych Kongresach Numizmatycznych (w Londynie, Brukseli, Berlinie, Madrycie i Glasgow), Konferencjach Archeologii Teoretycznej (w Southampton i Bradford), na trzech konferencjach archeologii Barbaricum w Marburgu, konferencjach archeologii rzymskiej i limesowej (Reading, Xanten i Trewirze), konferencjach dot. roli Bałtyku w starożytności (Lund, Århus i Kopenhaga), konferencjach archeologii trackiej (Plovdiv), seminarium z serii NATO scientific workshops dot. cyrkulacji pieniądza (Oxford), nordyjskiego złota (Sztokholm), Falling Walls Conference (Berlin) itd.
- Brałem udział w organizacji 8 konferencji i dwu wystaw w Polsce i RFN.
- Wygłaszałem wykłady na Uniwersytetach w Londynie, Cambridge, Oxfordzie, Amsterdamie, Kopenhadze, Frankfurcie nad Menem, Marburgu, Hanowerze, Moguncji, Tybindze, Århus, Messynie i Kilonii a także w British Museum w Londynie.
- Jestem promotorem ponad 25 prac magisterskich i sześciu doktorskich.
- Uczestniczyłem w ponad 20 ekspedycjach wykopaliskowych w Polsce i za granicą, w tym na Hayling Island (Prof. J. Wilkies, Wielka Brytania) i na Olandii (Uniwersytet w Uppsali, Szwecja) i Sycylii (Akrai/Acre), przez 7 sezonów kierowałem badaniami wykopaliskowymi na nekropoli kultury wielbarskiej w Krośnie, gm. Pasłęk.
- Byłem redaktorem ośmiu publikacji zwartych.
- Jestem opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Kontaktów Cesarstwa z Barbaricum
- Pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Rady Naukowej Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.
- Jestem członkiem korespondencyjnym Niemieckiego Instytutu Archeologicznego.

- Jestem członkiem komitetu Danish PhD School of Archaeology.
- Jestem członkiem Rady Naukowej Centrum Nauki Kopernik, od chwili jej powstania i obecnie jej wiceprzewodniczącym .
- Ponadto należę m.in. do Society of Fellows Wolfson College w Oksfordzie, Akademii Amerykańskiej w Rzymie, Komisji Numizmatycznej Komitetu Nauk Historycznych PAN.
 
Wykaz doktorantów pozostających pod opieka naukową: 

  1. Marcin Rudnicki, prac. IAUW (otwarty przewód)
  2. Tomasz Więcek, Studium Doktoranckie przy OBAEPW UW (urlop)
  3. Andrzej Romanowski, Muzeum Narodowe w Warszawie (otwarty przewód)
  4. Magda Woińska, Studium Doktoranckie Wydziału Historycznego UW (otwarty przewód)
  5. Marta Bura, Studium Doktoranckie przy OBAEPW UW (otwarty przewód)
  6. Szymon Modzelewski, Studium Doktoranckie Wydziału Historycznego UW (otwarty przewód)
  7. Robert Janiszewski (otwarty przewód)

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę