Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Marcin Rudnicki

Imię i nazwisko:mgr
Marcin Rudnicki
Numer pokoju:3.27
Telefon:(0-22) 55 22 827
e-mail:rudnis@yahoo.com

Bibliografia

 

 

www.ekspedycjaceltycka.uw.edu.plDyżury:

wtorek 9-12

środa 9-12

 

 

CURRICULUM VITAE

 

Pełne imię i nazwisko: Marcin Konrad Rudnicki,

 

Data i miejsce urodzenia: 8 maja 1970 r., Warszawa

 

1984 – 1988 uczeń XI Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja w Warszawie (klasa o profilu klasycznym)

 

1988 – 1994 studia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją w zakresie archeologii Celtów

 

1988 – 1994 członkostwo w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów UW, aktywna działalność w strukturach Samorządu Studenckiego na poziomie instytutowym i uczelnianym; uczestnik strajków studenckich i innych działań opozycji antykomunistycznej; współorganizator i bezkompromisowy aktywista warszawskiej Pomarańczowej Alternatywy

 

1995 – 1999 zatrudniony w Pracowni Archeologicznej Zamku Królewskiego w Warszawie (jednocześnie, pracownik Kancelarii Adwokackiej w latach 1997-1999)

 

1997 obrona pracy magisterskiej pt. Chronologia osady celtyckiej w Pełczyskach na podstawie materiałów z wybranych obiektów (promotor: prof. J. Okulicz – Kozaryn)

 

1999 zatrudniony na stanowisku inspektora w Urzędzie Generalnego Konserwatora Zabytków, jako jedyny archeolog w Departamencie Ochrony Archeologicznych Dóbr Kultury

 

1999 – 2003 uczestnik Studium Doktoranckiego Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

 

2000 powołanie do życia autorskiego projektu naukowego pod nazwą Ekspedycja Celtycka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i podjęcie badań w Pełczyskach, pow. pińczowski

 

od 2004 pracownik Instytutu Archeologii Wydziału Historycznego UW, początkowo jako samodzielny pracownik inżynieryjno-techniczny (obecnie naukowo-techniczny)

 

Archeologiem chciałem być już wtedy, kiedy moi rówieśnicy marzyli o profesji strażaka, kosmonauty itp. Po raz pierwszy wziąłem udział w wykopaliskach archeologicznych jako licealista w 1986 r. (zamek krzyżacki w Szestnie, gm. Mrągowo). Od tego czasu byłem uczestnikiem kilkudziesięciu ekspedycji prowadzących badania na stanowiskach z różnych okresów, także w Danii i Hiszpanii. Od roku 2000 prowadzę działalność badawczą w ramach własnego projektu pod nazwą Ekspedycja Celtycka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo, głównym jej celem było rozpoznanie osady celtyckiej w miejscowości Pełczyska pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie. Z czasem, badaniami objęte zostały także inne stanowiska w okolicy, a ich główny ciężar przeniesiony został na obszar cmentarzyska wielokulturowego, odkrytego w 2000 r. Integralną częścią działań Ekspedycji była aktywność związana z popularyzacją wyników badań prowadzonych na Ponidziu. Już w październiku 2001 r. zorganizowany został festyn archeologiczny w Pełczyskach z udziałem Konsula Generalnego ambasady Francji. Miernikiem osiągnięć na tym polu jest stała współpraca ze sponsorami, wśród których są największe firmy w regionie. Efektem wielu działań podejmowanych w latach 2000 – 2005 było utworzenie ekspozycji archeologicznej w pałacu Wielopolskich w Chrobrzu koło Pińczowa, która docelowo ma się stać zalążkiem Ośrodka Badań Archeologicznych UW na Ponidziu.

Badania archeologiczne Ekspedycji w jakiejś mierze ukierunkowały moje zainteresowania badawcze, które obejmują – do pewnego stopnia – całokształt osadnictwa pradziejowego w okolicach Pełczysk, począwszy od neolitu po wczesne średniowiecze. Odzwierciedleniem tej sytuacji jest różnorodność zagadnień podejmowanych przeze mnie w publikacjach naukowych.

 

Głównym polem moich zainteresowań badawczych pozostaje niezmiennie osadnictwo Celtów na ziemiach polskich. W sposób szczególny ogniskują się one na badaniach reliktów pobytu tego ludu na terenach Małopolski zachodniej. Kontakty Celtów z innymi ludami – przede wszystkim Germanami i Dakami – w sposób naturalny poszerzają ich zakres tematyczny i chronologiczny. W efekcie, przedmiotem moich dociekań stało się szerokie spektrum przemian osadniczych i kulturowych zachodzących na ziemiach polskich w okresie lateńskim/przedrzymskim i we wczesnym okresie wpływów rzymskich. Obejmuje ono między innymi: problem interpretacji kulturowej zespołu zjawisk określanych jako grupa tyniecka czy zagadnienie genezy pochówków szkieletowych w kulturze przeworskiej.

 

Drugim nurtem mojej działalności naukowej jest numizmatyka nowożytna i antyczna, a przede wszystkim problematyka monet celtyckich w Europie Centralnej. Większość znalezisk z tego terenu związana jest z działalnością menniczą Bojów. To właśnie im zawdzięczamy pierwsze emisje monet na ziemiach dzisiejszej Polski. Chronologia mennictwa bojskiego, geneza ikonografii monet, obieg pieniądza i jego funkcja – to tylko niektóre z zagadnień stanowiących przedmiot moich dociekań. Ważnym ich elementem są analizy składu chemicznego stopów używanych do produkcji menniczej. Wyniki analiz, wykonywanych przy pomocy różnych metod i urządzeń, mają charakter uniwersalny pod względem metodyki badań metalograficznych zabytków archeologicznych.

Od 2007 r. biorę udział w „polskiej” części projektu  Groupement de Recherche Européen "Trouvailles monétaires” (opracowanie znalezisk monet celtyckich z ziem polskich) – we współpracy z CNRS w Paryżu, umożliwiającego wyjazdy studyjne, organizowanie wspólnych konferencji, tłumaczenia, redagowanie i publikowanie monografii i prac zbiorowych.

 

Obok działalności stricte naukowej zajmuję się konserwatorstwem archeologicznym. Jestem autorem planu ochrony grodziska zlokalizowanego na półwyspie Ostrów, gm. Pasym, woj. warmińsko-mazurskie, zatwierdzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w 1999 r. Szczególną uwagę poświęcam problematyce wykrywaczy metali i warunkom ich użytkowania przez osoby nie związane profesjonalnie z archeologią. To nie jedyna kwestia, która wymaga pilnych zmian w prawie, zapewniających skuteczną ochronę dziedzictwa archeologicznego w warunkach współczesnej rzeczywistości naszego kraju.

Nie obce są mi również zagadnienia związane z promocją archeologii, komercjalizacją osiągnięć naukowych w celu ich upowszechnienia. W 2004 r. brałem udział w organizacji X Festynu Archeologicznego w Biskupinie i towarzyszącej mu wystawy Celtowie – Lud Europy. W sierpniu 2006 prowadziłem zajęcia dla młodzieży z powiatu pińczowskiego organizowane w ramach programu unijnego „Młodzież”.

 

Efekty swojej działalności prezentowałem podczas ponad dwudziestu konferencji naukowych na Słowacji, w Polsce, Czechach, Austrii i Wielkiej Brytanii. Można wymienić wśród nich – między innymi – konferencje z cyklu Doba laténská v Èechách, na Moravì a na Slovensku, Archeologie Barbarù, a także międzynarodowe sympozjum w 2006 r. Kelten-Römer-Germanen im Spannungsfeld von Integration und Konfrontation (organizowane przez Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte), XIX. konferencję międzynarodową Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum w 2006 r., konferencję OODA „Prawo a rzeczywistość w archeologii” (2006 r.), konferencję międzynarodową Coin Finds. Their Archaeological Context and Historical Importance (2008 r.), XIV. Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny w Glasgow (2009 r.) i międzynarodową konferencję organizowaną przez British Museum Recording the Past (2009 r.) – poświęconą problematyce wykrywaczy metali w Europie.

 

Kilkukrotnie byłem autorem i wykonawcą lub współuczestnikiem projektów naukowych:

 

1994-1996 grant Komitetu Badań Naukowych, Projekt badawczy: „Przygotowanie do publikacji materiałów celtyckich z badań wykopaliskowych w Pełczyskach w latach 1959-1973”.

 

2005 Koordynacja i praktyczna realizacja projektu pod nazwą: „Od teorii do praktyki. Badania weryfikacyjne stanowisk archeologicznych Pełczyska i Miernów” (projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Radę Konsultacyjną do Spraw Studenckiego Ruchu Naukowego przy rektorze UW, którego celem były działania na rzecz rozwoju archeologii lotniczej poprzez konfrontację metodą wykopaliskową danych uzyskanych dzięki niej.

 

2006-2008 grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Monety celtyckie na północ od Karpat” (wraz z A. Bursche).

 

2007-2008 grant MKiDN z programu operacyjnego Dziedzictwo kulturowe Priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych - „Archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe na zagrożonym rabunkiem i zniszczonym stanowisku archeologicznym w Nowej Cerekwi st. 4, gm. Kietrz oraz opracowanie i konserwacja zabytków archeologicznych”.

 

2007-2008 grant MKiDN z programu operacyjnego Dziedzictwo kulturowe Priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych - „Źródła archeologiczne do badań starożytnego zespołu osadniczego w Pełczyskach. Badania specjalistyczne, konserwacja, rekonstrukcja oraz dokumentacja”.

 

2008 (współudział) grant MKiDN z programu operacyjnego Dziedzictwo kulturowe Priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych – „Archeologiczne badania ratownicze zagrożonego działalnością rabunkową i niszczonego zespołu stanowisk archeologicznych w Jankowie II - Oszczywilku gm. Blizanów woj. wielkopolskie oraz konserwacja i dokumentacja pozyskanych zabytków archeologicznych”.

 

 

                                                

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę