Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Marcin Białowarczuk

Imię i nazwisko:dr
Marcin Białowarczuk
Numer pokoju:3.24
Telefon:(0-22) 55 22 824
e-mail:m.bialowarczuk@uw.edu.pl

Archeologia neolitu Bliskiego Wschodu i Półwyspu Arabskiego, architektura neolityczna Bliskiego Wschodu, krzemieniarstwo.
, Dyżury w sesji letniej 2017/18 oraz w okresie wakacyjnym:
wtorek 11.00 - 12.00 

Ważniejsze publikacje:

 

Białowarczuk M., 2016, From circle to rectangle. Evolution of the architectural plan in the early Neolithic in the Near East. Polish Archaeology in the Mediterranean 25, pp. 575–593.

 

Białowarczuk M., 2015, Experimental reconstruction of Late Neolithic local quartz exploitation patterns in the Arabian Gulf. New discoveries from Bahra 1,Kuwait, an Ubaid-related site.  Paleorient, 41/2, pp. 71-84.

 

Bieliński P., Białowarczuk M., Kiersnowski H., Piątkowska-Małecka J., Reiche A., Smogorzewska A., Szymczak A., 2015, Bahra 1. Excavations in 2013. Preliminary Report on the Fifth season of Kuwaiti-Polish Archaeological Explorations. (Chapter V. Lithics, pp. 83-92), National Council for Culture Arts and Letters, Kuwait and Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw, Warsaw-Kuwait.

 

Gackowski A., Białowarczuk M., 2014, Settlement of Danubian cultures in the area of Świecie Plateau. Osadnictwo kultur naddunajskich na Wysoczyźnie Świeckiej. Acta Analecta Resoviensisa, T. 9, s. 155-194.

 

Januszek K., Białowarczuk M., 2014, Potencjalne metody pozyskiwania lokalnych surowców krzemiennych przez społeczności końca neolitu i początku epoki brązu na stanowiskach 3 i 6 w Supraślu, woj. podlaskie. Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brazu na Mazowszu i Podlasiu, T. IV, s. 111-128.

 

Białowarczuk M., 2013, Ground and pecked stone industry of Bahra 1, an Ubaid-related settlement in Northern Kuwait. Polish Archaeology in the Mediterranean 22, pp. 569–586.

 

Białowarczuk M., 2013, Quartz and ground stone industries of Bahra 1. In: Szymczak A. (ed.) AS-SABBIYA Autumn 2012. Report on the Eighth Season of Joint Kuwaiti – Polish Archaeological Investigations in Kuwait: Bahra 1, Ubaid Culture Related Settlement (4th Season), National Council for Culture Arts and Letters, Kuwait and Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw, Warsaw-Kuwait, pp. 83-97.

 

Mazurowski R. F., Białowarczuk M., Januszek K., Architecture of Tell Qaramel, in: R. F. Mazurowski & Y. Kanjou (eds.) TELL QARAMEL PROTONEOLITHIC AND EARLY PRE-POTTERY NEOLITHIC SETTLEMENT IN NORTHERN SYRIA (Preliminary results of the Syrian-Polish archaeological excavations 1999-2007), PCMA Excavation Series 2, Warsaw, pp. 34-61.

 

Białowarczuk M., 2012, Półwytwór topora z Dolistowa Starego, woj. podlaskie, Światowit, Tom VII (XLVII), Fasc. B, s. 25 – 28.

 

Gawrońska J., Białowarczuk M., 2011, Kultura amfor kulistych na Nizinie Północnomazowieckiej, Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu, tom I, s. 13-49.

 

Białowarczuk M., Gawrońska J., 2011, Kultura amfor kulistych w przemianach poźnego neolitu i wczesnej epoki brązu w połnocno-wschodniej Polsce, [w] U. Stankiewicz, A. Wawrusiewicz (eds.) Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu., Muzeum Podlaskie w Białymstoku, s. 109-118.

 

Białowarczuk M., 2010, Early Neolithic wall construction techniques in a light of etnographical obserwations in architecture of modern Syrian village of Qaramel, Polish Archaeology in The Mediterranean, XIX, p. 586 – 601.

 

Kamecka – Białowarczuk E. A., Białowarczuk M., 2009, Zęby a początek cywilizacji, Twój Przegląd Stomatologiczny, nr 9, s. 124 – 128.

 

Publikacje elektroniczne:

1. Marcin Białowarczuk, Architektura Północnego Lewantu, Taurusu i Północnej Mezopotamii od połowy XI do początku IX tysiąclecia B. C., Rozprawa doktorska, Warszawa 2013.

URL: http://depotuw.ceon.pl/handle/item/237

 

Udział w konferencjach:

1. Doroczna konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW. Warszawa, Grudzień 2004 r.

2. Konferencja poświęcona pamięci prof. Waldemara Chmielewskiego. Warszawa, Grudzień 2005 r.
Współorganizator konferencji z ramienia Zakładu Archeologii Pradziejowej.

3. Doroczna konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW. Warszawa, Grudzień 2005 r.
Współorganizator konferencji z ramienia Zakładu Archeologii Pradziejowej.

4. Doroczna konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW. Warszawa, 4-6 Grudzień 2006 r. Wygłoszenie referatu pt.
Wczesnoneolityczne konstrukcje ścian we współczesnym budownictwie północnej
Syrii.

5. Doroczna konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW. Warszawa, 14-16 listopad 2007 r.
Wygłoszenie referatu pt. Półwytwór topora kamiennego z Dolistowa Starego, woj. podlaskie.

6. Doroczna konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW. Wiktorów k. Gąsawy, Listopad 2008 r.

7. Konferencja Jubileuszowa 90 LAT ARCHEOLOGII NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM, Warszawa dn. 04-10.12.2009 r. Wygłoszenie referatu:
Marcin Białowarczuk, Ryszard F. Mazurowski, Katarzyna Januszek Ewolucja architektury w osadzie Tell Qaramel.

8. Międzynarodowa konferencja "Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesnej epoki brązu w Polsce północno-wschodniej". Supraśl 18-19 listopada 2010 r.

9.Doroczna konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW. Warszawa, 1-3 Grudzień 2010 r.
Wygłoszenie referatów:
J. Gawrońska, M. Białowarczuk Kultura amfor kulistych na północnym Mazowszu.
M. Białowarczuk Od koła do kwadratu. Ewolucja planu w budownictwie Bliskiego Wschodu w stadium PPNA.

10. From the Red Sea to the Gulf. Warszawa 18-19.10.2013.

Autor referatu: Stone industry from Bahra 1.

 

11. Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW Kozienice-Warszawa 04-06.12.2013.

Współautor referatu: A. Wawrusiewicz, D. Manasterski, K. Januszek, M. Białowarczuk Zespół osadniczo-obrzędowy z przełomu epoki kamienia i brązu w Supraślu, stan. 6, woj. Podlaskie.

 

12. XXXI Konferencja Sprawozdawcza pt. ,,Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2014”, 25-26. 03. 2015, Muzeum Lubelskie w Lublinie.

Współautor referatu: „Puchary dzwonowate” na Podlasiu w świetle sensacyjnych odkryć z Supraśla i Puszczy Białowieskiej”

 

13. 25 Jubileuszowa Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, 1-4 grudnia 2015, IA UW Warszawa.

Autor referatu: Rekonstrukcja lokalnego sposobu eksploatacji kwarcu w neolicie Zatoki Perskiej w świetle materiałów ze stanowiska Bahra 1 (Kuwejt).

 

14. XXXII Konferencja Sprawozdawcza pt. ,,Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2015”, 31.03-01.04 2016, Lublin-Zamek.

Współautor referatu: "Święta góra", czyli na granicy sacrum i profanum. Schyłkowoneolityczne miejsce obrzędowe z okolic Supraśla.

 

15. Miedzynarodowa konferencja "Polacy na Bliskim Wschodzie - badania konserwatorskie, studia, konserwacja". PCMA, Warszawa 1-3. 04. 2016.

Autor referatu: „Ewolucja architektury mieszkalnej w osadzie protoneolitycznej i neolitu przedceramicznego w Tell Qaramel”.Popularyzacja archeologii:

1. Organizacja wystawy w Muzeum Narodowym w Aleppo, Syria, poświęconej badaniom w Tell Qaramel. Marzec 2005. (Wspólnie z R. F. Mazurowskim i K. Januszek)

2. Udział w audycji radiowej poświęconej badaniom archeologicznym w Tell Qaramel w Syrii. (Wspólnie z prof. R. F. Mazurowskim, prof. K. Szymczakiem i mgr J. Gawrońską) Audycję wyemitowano 14. 11. 2006 r. o godz. 18.00 w Programie 2 Polskiego Radia, w cyklu audycji naukowych Pt. "Sezon na Dwójkę".

3. Udział w spotkaniu poświęconym popularyzacji zawodu archeologa oraz studiów z tej dziedziny wśród młodzieży gimnazjalnej oraz maturzystów. Spotkanie odbyło się 25.09.2009 i zostało zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną Filia nr 6 w Białymstoku, ul. Piastowska 11a.

4. Organizacja wystawy w Muzeum Narodowym w Aleppo, Syria, poświęconej badaniom w Tell Qaramel. Kwiecień 2010. (Wspólnie z R. F. Mazurowskim i A. Grabarkiem).

5. Organizacja wystawy w Ambasadzie RP w Damaszku, Syria, poświęconej badaniom w Tell Qaramel. Kwiecień 2010. (Wspólnie z R. F. Mazurowskim i A. Grabarkiem).

6. Wywiad poświęcony badaniom mikroregionu osadniczego kultury rzucewskiej w Niedźwiedziówce i Starych Babkach. Lipiec 2010. Wywiadu udzielono pani Ewie Rachoń - dyrektor projektu AMBERIF I AMBERMART do biuletynu Polskiego Związku Bursztynników.

7. Udział w spotkaniu poświęconym m.in. polskim badaniom archeologicznym w Syrii. Spotkanie odbyło się 05.11.2010 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle, woj. mazowieckie.

 

8. Wywiad prasowy i udział w nagraniu do telewizji internetowej na temat wspólnych badań archeologicznych Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Instytutu Archeologii UW na stanowisku 6 w Supraślu. (Wspólnie z A. Wawrusiewiczem, D. Manasterskim i K. Januszek)


Udział w badaniach wykopaliskowych:

1. Badania nad początkiem rozwoju gospodarki wytwórczej w Tell Qaramel w Syrii. Badania CAŚ UW pod kierownictwem prof. UW, dr hab. R. F. Mazurowskiego. Od roku 2001.

2. Badania nad rozwojem osadnictwa kultury rzucewskiej w mikroregionie Niedźwiedziówki - prace wykopaliskowe IA UW pod kierownictwem prof. UW, dr hab. R. F. Mazurowskiego. Od roku 2000.

3. Badania ratownicze Adamowie, w ramach projektu budowy mazowieckiego odcinka autostrady A2. Badania IA UW pod kierownictwem mgr Artura Grabarka. Rok 2008.

 

4.  Badania nad osadnictwem późnego neolitu w regionie As-Sabbiya nad Zatoką Kuwejcką na stanowisku Bahra 1. Badania CAŚ UW pod kierownictwem Prof. dr hab. P. Bielińskiego. Od roku 2011.

 

5. Badania nad rozwojem osadnictwa pradziejowego w dolinie Al-Ayn w Omanie. Badania CAS UW pod kierownictwem Prof. dr hab. P. Bielińskiego. Od roku 2015.Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych:

Członek amerykańskiej "Society of Primitive Technology" - towarzystwa naukowego zajmującego się archeologią eksperymentalną.

 

Członek SHIRIN Poland

www.http://shirin-international.org/

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę