Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

ZAKŁAD HISTORII KULTURY MATERIALNEJ ANTYKU

Adres:

INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 3.20

00-927 WARSZAWA

tel.: 22 55 22 820; fax: 22 55 22 801


www.novae.uw.edu.pl

www.novae.uw.edu.pl

.............................................................................................................................

Skład osobowy / konsultacje: semestr ZIMOWY 2018/2019

 

Prof. dr hab. Piotr DYCZEK - kierownik, (archeologia klasyczna i limesowa), także dyrektor Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

urlop naukowy w roku akad. 2018/2019

telefon 601549896       mailnovae@uw.edu.pl                             

 

Dr hab. Renata CIOŁEK (numizmatyka antyczna, archeologia Polski okresu wpływów rzymskich), także kierownik Pracowni Numizmatycznej

Dyżury    semestr zimowy 2018/2019

poniedziałek 11.15-12.15

środa 11.15-13.15

 mail: renataciolek@uw.edu.pl lub rciolek@hotmail.com                    

 

Dr Marzena ŁUSZCZEWSKA (archeologia starożytnego Rzymu)

poniedziałek 13.00 - 14.30

środa 13.00 - 14.30

 mailm.luszczewska@uw.edu.pl

                                                 

Dr Marcin MATERA (archeologia starożytnej Grecji)

poniedziałek 10.00-13.00

piątek 13.45-14.45

mail:marcinmatera@uw.edu.pl                                          

                                                           

Dr hab. Tomasz SCHOLL (archeologia starożytnej Grecji)

czwartek           13.00-15.00

telefon: (022) 648-68-69           

mail: tomasz.scholl@gmail.com                                    

.............................................................................................................................

Doktoranci Zakładu:

mgr Iwona Kowalczyk-Mizerakowska (IV rok, Studium Doktoranckie Wydziału Historycznego UW)

Środa:  11.15-13.15

e-mail: i.kowalczyk-mi@uw.edu.pl                                          

 mgr Paweł Lech (II rok Studium Doktoranckiego)

kontakt: pawel.lech.1989@gmail.com

 

Kilka słów o Zakładzie Historii Kultury Materialnej Antyku

Zakład został powołany decyzją Senatu Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 18.06 2003 (Uchwała nr 123 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego). Kontynuuje badania nad historią kultury materialnej, których prekursorem był prof. Kazimierz Majewski, a później prowadziła je także prof. Ludwika Press. W Zakładzie została reaktywowana po dłuższym czasie nowa specjalizacja Archeologia Północnych Wybrzeży Morza Czarnego. W ten sposób Zakład połączył tradycję sięgającą wspomnianych wyżej dwóch profesorów, z pracami i osiągnięciami kolejnych dwóch wybitnych profesorów naszej Uczelni: prof. Kazimierza Michałowskiego i prof. Zofii Sztetyłło. Pracownicy naukowi Zakładu, głównie ze względu na prowadzone wykopaliska, zajmują się także nowymi nieinwazyjnymi metodami badań archeologicznych: fotografią lotniczą i kosmiczną, badaniami geofizycznymi, analizami fizyko-chemicznymi i numizmatycznymi oraz badaniem antycznego DNA. Wszystkie wspomniane wyżej kierunki badawcze są unikalne w skali kraju i prowadzi je jedynie Instytut Archeologii UW, a w jego ramach nasz Zakład. W Zakładzie prowadzone są szerokie badania nad życiem codziennym w czasach antycznych i jego materialnymi przejawami. Opierają się one nie tylko na rozważaniach teoretycznych, opracowaniach znanych już materiałów czy tworzeniu i weryfikowaniu nowych hipotez. Podstawą są prowadzone przez pracowników Zakładu liczne wykopaliska.

BADANIA NAUKOWE ZAKŁADU

Pracownicy Zakładu uczestniczą lub/i kierują wieloma wykopaliskami w: Novae (Bułgaria), Risan (Czarnogóra), Skodra (Albania) oraz w Tanais (Rosja) i Ptolemais (Libia). Najlepsi i wyróżniający się studenci mają pierwszeństwo w kierowaniu na praktyki terenowe, które mogą odbyć na ww. stanowiskach. Istnieje też możliwość wymiany międzynarodowej oraz wymiany w ramach Instytutu między poszczególnymi Zakładami. W wykopaliskach tych prowadzonych już od wielu lat w sumie uczestniczyło ponad 1000 studentów. Niektórzy z nich są pracownikami naszego Instytutu i zasilili kadry prawie we wszystkich naszych Zakładach. Więcej na temat wykopalisk, w których uczestniczą pracownicy zakładu patrz: www.novae.uw.edu.pl W Zakładzie realizowany jest program wymiany studenckiej Erasmus oraz częściowo program Unii Europejskiej – Culture 2000. Każdy z pracowników prowadzi ponadto swoje badania naukowe, obejmujące różne dziedziny archeologii. Studentki i studenci, którzy wybiorą specjalizacje realizowane w Zakładzie otrzymają pomoc naukową, wsparcie w poszukiwaniu literatury i nawiązywaniu kontaktów. Mogą w Zakładzie obronić prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie z tematyki o szerokim spektrum badawczym, ponadto uczestniczyć w wykopaliskach polskich i zagranicznych, oraz wyjeżdżać na wymienne stypendia.

 

WYKOPALISKA - oferta praktyk wykopaliskowych dla studentów IAUW

Wszystkim studentom  archeologii studiującym w UW, bez względu na tryb i poziom studiów (licencjackie i magisterskie) zapewniamy odbycie praktyk archeologicznych na czterech ważnych i interesujących wykopaliskach:

  1. Szkodra w Albanii – dawna stolica Ilirii, a w późnym antyku stolica rzymskiej prowincji. Stanowisko położne na wysokim wzniesieniu nad jeziorem Szkodreńskim. Wykopaliska prowadzone są zarówno w twierdzy jak i tzw. dolnym mieście. Przewidziane są również badania prospekcyjne okolic Szkodry.  Badania co roku od ok. 10 maja do ok. 10 czerwca.
  2. Risan w Czarnogórze - druga stolica Ilirii, miejsce gdzie przebywała iliryjska królowa Teuta. Kolonia i miasto rzymskie, później opanowane przez Wenecjan i Turków. Unikatowe stanowisko hellenistyczne leżące nad piękną Boką Kotorską. Wykopaliska będą prowadzone na akropolis miasta, a także w dolnym mieście u podnóża  wzniesienia. Przewidziane są także badania podwodne. Badania co roku od ok. 10 czerwca do ok. 15 lipca.
  3. Novae w Bułgarii - twierdza legionów: najpierw VIII Augusta, a później I Italskiego, miasto późno-antyczne. Obecnie prowadzimy wykopaliska na terenie drewnianych baraków VIII legionu Augusta, oraz kamiennych – I Italskiego oraz zabudowę późno-antyczną. Badania co roku od 1 sierpnia do ok. 10 września.
  4.  Tanais w Rosji - wykopaliska dotyczą hellenistycznego okresu w historii miasta. Będą prowadzone też prace dokumentacyjne. Badania od końca czerwca  do końca lipca.

Aby uczestniczyć w badaniach powinno się  znać podstawy  dokumentacji archeologicznej, chociaż w trakcie wykopalisk zostaną one przypomniane i przećwiczone. W Szkodra, Risan i Novae  praktykanci nie pracują fizycznie – z wyjątkiem prac porządkowych, doczyszczania itd. Ze względów organizacyjnych wszyscy chętni proszeni są o zgłaszanie udziału w wykopaliskach  już w lutym, w końcu semestru zimowego. W przypadku wykopalisk w Szkodra, Risan i Novae kontakt z mgr Tomaszem Kowalem w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej, Pałac Potockich pok. A 20, Tel (22) 55 22520, mail: novae@uw.edu.pl . W przypadku wykopalisk w Tanais z dr Marcinem Materą, IAUW, pok. 320 w godzinach dyżurów. Prosimy także o czytanie informacji zamieszczonych na tablicach ogłoszeń, w tym głównie tablicy przy pok. 3.20, oraz na stronie www.novae.uw.edu.pl

........................................................................................................

Parę słów o nas samych:
 
Prof. dr hab. DYCZEK PIOTR


BIBLIOGRAFIA

Piotr Dyczek

Piotr Dyczek


 

Zajmuję się nadal niektórymi aspektami archeologii egejskiej, która stanowiła moją pierwszą specjalizację – magisterium i doktorat. Obecnie specjalizuję się w archeologii klasycznej i limesowej. Prowadzę badania nad ceramiką antyczną grecką (gnathia, amfory grecko-italskie) i rzymską (ceramika stołowa, amfory) . Oprócz tego zajmuję się drobnymi brązami figuralnymi i użytkowymi, lampami antycznymi, różnymi zagadnieniami sztuki prowincjonalnorzymskiej, medycyną antyczną, łaźniami greckimi i rzymskimi, architekturą klasyczną. Jestem dyrektorem Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej – jednostki która uzyskała druga lokatę w Polsce w parametryzacji jednostek naukowych. Kieruję wykopaliskami w Novae, Risan i Skodrze. Jestem redaktorem rocznika Novensia, który jest poświęcony głównie archeologii limesowej. Jestem stale zabiegany, ale kto chce łatwo się ze mną skontaktuje, bo odpowiadam na maile i oddzwaniam. Ponadto, nie tylko w czasie dyżurów, jestem praktycznie codziennie uchwytny w Pałacu Potockich – pok. 20 A.

 

dr hab. RENATA CIOŁEK


BIBLIOGRAFIA

Renata Ciołek

Renata Ciołek

Renata Ciołek jest archeologiem o specjalności numizmatyka antyczna, ze szczególnym uwzględnieniem mennictwa greckiego oraz rzymskiego z okresu cesarstwa. Zajmuje się ona tematyką napływu monet rzymskich na teren Europy barbarzyńskiej, znaleziskami monet antycznych w Europie, ikonografią monet starożytnej Grecji i Rzymu. Specjalizuje się w mennictwie antycznym na Bałkanach (rozprawa habilitacyjna dotycząca mennictwa Ilirii). Opracowuje monety pochodzące z polskich i zagranicznych wykopalisk, ponadto dokonuje określeń i ekspertyz monet antycznych. Jest głównym wykonawcą w międzynardowych projektach Fundmuenzen der Antike (koordynacja J.-W. Goethe Universität, Frankfurt a.Main) oraz Trouvailles monétaires (koordynacja CNRS w Paryżu). Odbyła liczne staże naukowe na uniwersytetach zagranicznych. Od 1.10.2003 r. jest adiunktem w Instytucie Archeologii UW, pełni funkcję kierownika Pracowni Numizmatycznej Wydziału Historycznego UW. Od 2006 r. jest opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Numizmatyków UW. Jest stypendystką m.in. Mellon Research Fellowships, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Uniwersytetu Filipa w Marburgu (Philipps Universität), Fundacji im. Lanckorońskich (w Londynie,w Rzymie), Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Opracowuje znaleziska monet z wykopalisk w Risan (Czarnogóra) oraz Novae (Bułgaria).

 

dr MARZENA ŁUSZCZEWSKA


BIBLIOGRAFIA

 

Moją specjalizacją jest archeologia starożytnego Rzymu. Dotychczas moje zainteresowania dotyczyły m.in. rzeźby rzymskiej oraz historii kolekcji starożytności w Polsce i tradycji antyku w sztuce nowożytnej. Od kilku lat zajmuję się rzymskim rzemiosłem. Interesują mnie ponadto wizualne aspekty propagandy cesarskiej w sztuce starożytnego Rzymu. Oba te nurty zainteresowań znalazły odzwierciedlenie w mojej pracy naukowej. Rozprawę doktorską pt. „Res cretariae de maiestate Augusti narrant. Propaganda Augusta w dekoracji ceramiki aretyńskiej” obroniłam w 2004 r.; od tego czasu pracuję w Zakładzie Historii Kultury Materialnej na stanowisku adiunkta. Brałam udział w wykopaliskach w Pafos na Cyprze, w Xanten (Colonia Ulpia Traiana) w Niemczech, w Orbes w Szwajcarii, w Palmyrze w Syrii. Od 1997 r. jestem członkiem misji archeologicznej Instytutu Archeologii i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Chhîm w Libanie. W ramach tej współpracy przygotowuję dokumentację i opracowanie dekoracji architektonicznej świątyni z okresu rzymskiego, pozostałych dekorowanych elementów architektonicznych znalezionych na stanowisku oraz obiektów kamiennych pozyskanych podczas prac wykopaliskowych.

Zajmuję się także opracowniem i przygotowaniem do publikacji obiektów kamiennych z wykopalisk w Tanais.

 

Dr MARCIN MATERA


BIBLIOGRAFIA

Marcin Matera

Marcin Matera

Zajmuję się archeologią starożytnej Grecji, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kolonii greckich na wybrzeżach Morza Czarnego i ich stosunków z miejscową ludnością plemienną. Osobną gałęzią moich zainteresowań są badania nad ceramiką antyczną. Koncentrują się one wokół zagadnień związanych z epigrafiką ceramiczną, wymianą handlową i wtórnym wykorzystaniem ceramiki. Prowadzę wykopaliska w Tanais - malowniczo połozonej dawnej kolonii greckiej, gdzie polska ekspedycja bada fortyfikacje i przylegający do nich fragment zabudowy zachodniej części miasta. Ponadto prowadzę również badania na postscytyjskim grodzisku w niewielkiej, położonej w dolnym biegu Dniepru miejscowości Konsulovskoe.

 

dr MONIKA MUSZYŃSKA


Monika Muszyńska

Monika Muszyńska

Jestem archeologiem klasycznym, którego główny obszar działalności naukowo-dydaktycznej stanowią badania nad sztuką starożytnego Rzymu: ikonografią przedstawień mitologicznych, przedstawień o tematyce historycznej oraz rzeźbą portretową. Z tą ostatnią związany jest temat mojej rozprawy doktorskiej „Historya kształtów biustu starożytnego. Geneza, typologia, chronologia i funkcje rzymskiego biustu portretowego”, napisanej pod kierunkiem prof. J.A. Ostrowskiego (UJ). Prowadzę także cykl zajęć i objazdów naukowych poświęconych zagadnieniu „kolekcjonerstwo antyku w Polsce”. Od 2002 r., jako członek misji archeologicznej w Ptolemais (Libia), zajmuję się problematyką dotyczącą topografii miasta, a także rzeźbą figuralną pochodzącą z polskich wykopalisk.

 

dr hab. TOMASZ SCHOLL


Tomasz Scholl

Tomasz Scholl

Dr hab. Tomasz Scholl jest specjalistą w zakresie archeologii starożytnej Grecji, w tym przede wszystkim okresu hellenistycznego na terenach wschodnich (Egipt, Azja Mniejsza, basen Morza Czarnego). Szczególnym zainteresowaniem darzy on Państwo Bosporańskie oraz pogranicze kultury antycznej i ludów koczowniczych w Europie Południowo-Wschodniej. Jego zainteresowania koncentrują się także na kulturze islamskiej i na Azji Centralnej. Zakres jego prac badawczych obejmuje sztukę wojenną antyczną i plemienną (Scytowie, Meoci, Sarmaci), urbanistykę grecką, ceramiczne lampki oliwne, piece. Dr Scholl jest sekretarzem czasopisma instytutowego Studia i Materiały Archeologiczne. Odpowiada zawsze na maile. Od niedawna ma psa rasy bokser o imieniu Tana.


BIBLIOGRAFIA PRACOWNIKÓW ZHKMA


Prace licencjackie i magisterskie


OPIS ZAJĘĆ PROWADZONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016


Prof. dr hab. Piotr DYCZEK, dr hab. Renata CIOŁEK: ARCHEOLOGIA KLASYCZNA I NUMIZMATYKA - seminarium magisterskie


Dr hab. Renata CIOŁEK: ANTYCZNE BAŁKANY - wykład monograficzny


Dr hab. Renata CIOŁEK: ANTYCZNE MASS MEDIA SYMBOL WŁADZY NA MONETACH - wykład ogólno-uniwersytecki


Dr hab. Renata CIOŁEK, IMPORTY RZYMSKIE W BARBARICUM, wykład ogólnoinstytutowy


Prof. dr hab. Piotr DYCZEK: SEMINARIUM DOKTORANCKIE


Dr Marzena Łuszczewska - Technika i rzemiosło w starożytnym Rzymie - zajęcia fakultatywne


Dr Marzena ŁUSZCZEWSKA: ARCHEOLOGIA RZYMU I PROWINCJI RZYMSKICH – ćwiczenia do bloku


Dr Marzena ŁUSZCZEWSKA: ZARYS ARCHEOLOGI ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ – ćwiczenia


Dr Marzena Łuszczewska - Wstęp do archeologii - ćwiczenia


Dr Marcin MATERA, CERAMIKA W WARSZTACIE ARCHEOLOGA KLASYCZNEGO – zajęcia fakultatywne


Dr Marcin MATERA: WSTĘP DO ARCHEOLOGII – ćwiczenia


Dr Marcin MATERA: WSTĘP DO ARCHEOLOGII ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ – ćwiczenia


Dr Monika MUSZYŃSKA: Archeologia Rzymu i prowincji rzymskich (sztuka) – proseminariumDr Monika MUSZYŃSKA: Zarys Archeologii Śródziemnomorskiej – ćwiczenia


Dr Monika MUSZYŃSKA: Kolekcje starożytności w Polsce - objazd do Poznania


Dr hab. Tomasz SCHOLL: KULTURA MATERIALNA STAROŻYTNEJ GRECJI - proseminarium


Dr hab. Tomasz SCHOLL: ARCHEOLOGIA NADCZARNOMORSKA - zajęcia fakultatywne


Dr hab. Tomasz SCHOLL: praktyki wykopaliskowe w Tanais


Ostatnia aktualizacja danych: RC: 21.03.2015

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę