Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Zakład Archeologii Europy Starożytnej

<< powrótZakład Archeologii Europy Starożytnej

Adres:
00-927 Warszawa,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna,
pok. 3.05, 3.06, 3.07.
Tel. 55-22-805 (806, 807).

Kierownik:
dr hab. Adam Cieśliński (archeologia okresu rzymskiego - kultura wielbarska, zastosowanie GIS w archeologii).

Pracownicy:

Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski (archeologia okresu wpływów rzymskich, archeologia Bałtów).

Dr hab. prof. UW Bartosz Kontny (archeologia okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów / bronioznawstwo, archeologia podwodna).

Dr hab. Paweł Szymański (archeologia okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów, archeologia bałtyjska).

Dr Andrzej Maciałowicz (archeologia okresu przedrzymskiego - kultury: przeworska, oksywska, jastorfska; problematyka oddziaływań kultury lateńskiej).

Dr Andrzej Szela (archeologia okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów - kultura przeworska i wielbarska na północnym Mazowszu).

Dr Sławomir Wadyl (archeologia bałtyjska, archeologia wczesnego średniowiecza)

Dr Sylwia Domaradzka (archeologia późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza)

 

Pracownicy emerytowani:

Dr Adam Waluś (archeologia wczesnej epoki żelaza, archeologia bałtyjska; dawn. kierownik Pracowni Archeologicznych Badań Terenowych; emeritus).

 

Doktoranci:

Mgr Iwona Lewoc (promotor: Bartosz Kontny)

Mgr Kamila Brodowska (promotor: Bartosz Kontny)

Mgr Martyna Wasilewska (promotor: Bartosz Kontny)

Mgr Agnieszka Jarzec (promotor: Adam Cieśliński)


Aktualne projekty badawcze:
Udział w projekcie PAST SOCIETIES (Bartosz Kontny, Adam Cieśliński, Andrzej Maciałowicz)

Udział w projekcie Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły http://www.mpov.uw.edu.pl/ (Bartosz Kontny)

 


Prowadzone badania wykopaliskowe:
Brudnice, st. V, pow. żuromiński. Cmentarzysko kultury przeworskiej i wielbarskiej, I-V wiek n.e. Stanowisko badane przez ekspedycję Pogranicze Trzech Światów-Mazowsze na przełomie er. Prowadzący: dr Andrzej Szela.

Czerwony Dwór, st. XXI, gm. Kowale Oleckie. Cmentarzysko kurhanowe kultury sudowskiej z późnego okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów. Prowadzący: dr P. Szymański, mgr L. Godzieba (PSOZ del. Ełk).
Gołębiewo, st. XIV, pow. nidzicki. Cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich. Prowadzący: dr A. Maciałowicz.

Kuczbork, st. 7, pow. żuromiński. Cmentarzysko kultury przeworskiej i wielbarksiej, I-III w. n.e. Ekspedycja Pogranicze Trzech Światów-Mazowsze na przełomie er. Prowadzący: dr A. Szela .

Nowy Łowicz, pow. drawski. Największe cmentarzysko kurhanowe kultury wielbarskiej; badania objęte są honorowym patronatem Jej Magnificencji Rektora UW oraz Ministra Obrony Narodowej. Prowadzący: dr A. Cieśliński, mgr A. Kasprzak (Muzeum w Koszalinie; kierownik badań).

Lubanowo, pow. gryfiński. Jeziorne stanowisko ofiarne z okresu rzymskiego i średniowiecza (Bartosz Kontny, wraz z dr. Tomaszem Nowakiewiczem i mgr. Arturem Brzóską) Artykuł


Współpraca międzynarodowa:

- Koordynacja (ze strony polskiej) projektu „The Next Generation – Traditionen und Perspektiven der archäologischen Kaiserzeitforschung in Deutschland und Polen” organizowanego przez Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie, Humboldt-Universität w Berlinie (PD Dr. Jörg Kleemann).

- Współpraca z Archäologisches Landesmuseum der Christian-Albrechts-Universität w Szlezwiku (prof. Claus von Carnap-Bornheim), związana z opracowaniem archiwalnej kartoteki Herberta Jankuhna w zakresie materiałów datowanych od epoki brązu po okres wpływów rzymskich.

- Udział w Sachsensymposion http://www.sachsensymposion.org/ (Wojciech Nowakowski, Adam Cieśliński, Bartosz Kontny)


Organizacja konferencji / seminariów:

1. Konferencja "Goci na Pomorzu Środkowym", Koszalin, 28–29.10.2005 (we współpracy z Muzeum w Koszalinie i Uniwersytetem Gdańskim). Program

2. Konferencja "20 lat badań w Nowym Łowiczu", Mielno, 20-22.10.2008 (we współpracy z Muzeum w Koszalinie).

Organizacja 65th Sachsensymposion "Interacting Barbarians" w Warszawie (IA UW), 13-17 września 2014 r. oraz objazdu naukowego po północnej Polsce dla uczestników konferencji 17-20 września 2014 r. (Adam Ciesliński, Bartosz Kontny) Program

3. Wykład prof. Ulli Lund Hansen (Saxo-Instituttet, Uniwersytet w Kopenhadze) pt. "The Living and the Dead. Vorbasse - a 3. Century Settlement and its Grave Fields in Jutland, Denmark. An Illustration of a Danish Late Roman Society in Daily Life, Warfare, at Home and Abroad", Warszawa, 25.5.2009. Plakat

4. Konferencja: "Pogranicze Trzech Światów - Mazowsze u schyłku starożytności". Żuromin 4-6 października 2010.


Wydawnictwa (od 1989 r.):

  • Barbaricum, t.1, Warszawa 1989.
  • „Studia z archeologii ludów barbarzyńskich z wybrzeży Bałtyku i dorzecza Wisły”, Barbaricum, t. 2, Warszawa 1992.
  • Barbaricum, t. 3, Warszawa 1994.
  • W. Nowakowski, „Od Galindai do Galinditae. Z badań nad pradziejami bałtyjskiego ludu z Pojezierza Mazurskiego”, Barbaricum, t. 4, Warszawa 1995.
  • „Nunc de Suebis dicendum est. Studia archaeologica et historica Georgii Kolendo ab amici et discipuli dicata“ (red. A. Bursche, M. Mielczarek, W. Nowakowski), Warszawa 1995.
  • W. Nowakowski, „Das Samland in der römischen Kaiserzeit und seine Verbndungen mit dem römischen Reich und der barbarischen Welt“, Marburg-Warszawa 1996.
  • „Concordia. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin” (red. W. Nowakowski), Warszawa 1996.
  • „Antiquitates Prussiae. Studia z archeologii dawnych ziem pruskich” (red. J. Kolendo, W. Nowakowski), Warszawa 2000. 
  • „Materiały do archeologii dawnych ziem pruskich”, Barbaricum, t. 6, Warszawa 2000.
  • „Officina archaeologica optima. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin” (red. W. Nowakowski, A. Szela), Światowit Supplement Series P, t. VII, Warszawa 2001.
  • W. Nowakowski, „Masuren”, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Polen. Band 1, Warszawa 2001.
  • „Auf der Suche nach der verlorenen Archäologie” (red. W. Nowakowski, M. Lemke), Warszawa 2003.
  • Barbaricum, t. 7, Warszawa 2004.
  • P. Szymański, „Mikroregion osadniczy z okresu wpływów rzymskich w rejonie jeziora Salęt na Pojezierzu Mazurskim”, Światowit Supplement Series P, t. X, Warszawa 2005.
  • „Pogranicze trzech światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych” (red. W. Nowakowski, A. Szela), Światowit Supplement Series P, t. XIV, Warszawa 2006.
  • „Goci i ich sąsiedzi na Pomorzu. Materiały z konferencji Goci na Pomorzu Środkowym, Koszalin 28–29 października 2005” (red. W. Nowakowski i in.), Koszalińskie Zeszyty Muzealne, Seria A: Studia Archaeologica Pomeranica, t. II, Koszalin 2006. 
  • B. Kontny, A. Szela, J. Kleemann (red.)., Światowit Supplement Series B: Barbaricum, t. 8, Warszawa 2009.
  • B. Kontny, A. Wisniewska, A. Juga-Szymańska, A. Jaremek (red.), Światowit Supplement Series B: Barbaricum 10, Warszawa 2014.
  • B. Kontny (red.), Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur. Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam, Światowit Supplement Series B: Barbaricum 11, Warszawa 2015.


Materiały do archeologii Warmi i Mazur


Popularyzacja

  Badania wykopaliskowe w Brudnicach i Kuczborku

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę