Zakłady - Zakład Archeologii Bliskiego Wschodu


<< powrót

Zakład Archeologii Bliskiego Wschodu

Adres:
      Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna,
      tel. 55 22 803, 55 22 823,
      pok. 3.03, 3.04, 3.23, 3.26.
  

Kierownik

Prof. dr hab. Piotr Bieliński (archeologia Bliskiego Wschodu w epoce 
brązu)

Kontakt: piotr.bielin@wp.pl
Dyżury (p. 3.03)

Wtorek 16.00-16.45

     

Pracownicy

 

dr hab. prof. UW Jolanta Młynarczyk  (archeologia Bliskiego Wschodu w okresie hellenistyczno-rzymskim i bizantyjskim)

Kontaktsusyam@wp.pl

Dyżury (p. 3.23)

Wtorek 13.00-15.00

Czwartek 14.00-15.00

 

Dr hab. Dorota Ławecka (archeologia Bliskiego Wschodu w epoce brązu)

Kontakt: dorotalawecka@uw.edu.pl

Dyżury (p. 3.03)

Wtorek  16.00-16.30

Środa    11.30-13.00Dr hab. prof. UW Barbara Kaim (archeologia Iranu) 

Kontakt: barbara.kaim@uw.edu.pl

Dyżury (p. 3.03)

Wtorek 16.30-17.00

Czwartek 13.00-14.00

 

Dr Franciszek M. Stępniowski (archeologia Bliskiego Wschodu 
w epoce żelaza, asyriologia)

Kontakt: f.stepniowski@uw.edu.pl

Dyżury (p. 3.03)

Wtorek 10.00-13.00

Środa 13.00-14.30

 

Dr hab. Dariusz Szeląg (archeologia Bliskiego Wschodu w epoce żelaza)

Kontakt: daresz@uw.edu.pl

Dyżury (p. 3.26)

dyżury we wrześniu:

1.09. (piątek), 11.00-12.00

5.09. (wtorek), 12.00-13.00

6.09. (środa), 12.00-13.00

12.09. (wtorek), 10.30-12.30

13.09. (środa), 12.00-13.00

18.09. (pon.), 11.00-13.00

19.09. (wtorek), 11.00-12.00

29.09. (piatek), 11.00-12.00

 


Dr Tomasz Waliszewski (archeologia Syro–Palestyny w  okresie rzymskim i bizantyjskim) 

Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW im. Prof. Kazimierza Michałowskiego

Kontakt: twaliszewski@uw.edu.pl

Dyżury (p. 3.23)

Wtorek 11.15-13.15Doktoranci:

Maciej Grabowski

Nazar Buławka

Karol Zajdowski

Aleksandra Kubiak

Maja Rzeplińska

Jacek Hamburg

Ali Al-Ibadi

Kadim Hasson Hnaihen

 

 


Spis zajęć pracowników Zakładu Archeologii Bliskiego Wschodu w latach 2008-2013

 

 

Rok akademicki 2008/2009

Seminaria magisterskie

Prowadzący

Zajęcia

Liczba godzin

Bieliński P.

Starożytny Bliski Wschód

60

Gawlikowski M.

Bliski Wschód w okresie antycznym

60

Kaim B.

Archeologia starożytnego Iranu i Azji Środkowej

60

Zajęcia fakultatywne

Kaim B.

Początki epoki żelaza na Bliskim Wschodzie

30

Kaim B.

Koczownicy na starożytnym Bliskim Wschodzie

30

Ławecka D.

Życie codzienne na Bliskim Wschodzie w starożytności

30

Stępniowski F.

Rzeźba figuralna na Bliskim Wschodzie

30

Szeląg D.

Sztuka syryjska w I tys. p.n.e.

30

Wykłady monograficzne

Bieliński P.

Kultura i początki cywilizacji miejskiej na Bliskim Wschodzie

60

Gawlikowski M.

Miasta stare i nowe. Tradycja i innowacje w urbanistyce Syrii rzymskiej

30

Kaim B.

Kultura Iranu i Mezopotamii w czasach Sasanidów

30

Wykłady ogólnoinstytutowe

Stępniowski F.

Dzieje i kultura Asyrii

60

Waliszewski T.

Świat mapy z Madaby. Ziemia Święta i krainy sąsiednie w V i VI w. n.e.

30

Waliszewski T.

„Z Cezarei palestyńskiej do Jerozolimy 116 mil”. Miejsca pielgrzymkowe późnoantycznego Wschodu

30

Rok akademicki 2009/2010

Seminaria magisterskie

Bieliński P.

Archeologia Starożytnego Wschodu od początków pisma do Aleksandra Wielkiego

60

Gawlikowski M

Młynarczyk J.

Bliski Wschód (w tym Cypr) w okresie antycznym

60

Kaim B.

Archeologia Starożytnego Iranu

60

Zajęcia fakultatywne

Jakubiak K.

Mezopotamia północna w okresie późnym, od Aleksandra Wielkiego do podboju arabskiego

30

Jakubiak K.

Rozwój budownictwa militarnego Azji Mniejszej w okresie grecko-rzymskim

30

Kaim B.

Epoka brązu we wschodnim Iranie i Azji Środkowej

30

Ławecka D.

Kisz-Mari-Ebla. Pierwsze państwa na Bliskim Wschodzie

 

30

Młynarczyk J.

Ceramika Lewantu: okres perski do ommajadzkiego

60

Wagner M.

Archeologia zachodniego Iranu - objazd

30

Wagner M.

Historia szklarstwa na Bliskim Wschodzie

30

Żuchowska M.

Epigrafika aramejska dla początukujących

60

Żuchowska M.

Od Pergamonu do Ai Khanum: miasta hellenistycznego Wschodu

30

Wykłady monograficzne

Bieliński P.

Stempel i cylinder – powstanie i rozwój gliptyki na starożytnym Wschodzie

60

Gawlikowski M.

Epigrafika rzymskiego Wschodu

60

Młynarczyk J.

Stare i Nowe Przymierze: synagogi i kościoły bizantyjskie Palestyny

30

Wykłady ogólnoinstytutowe

Kaim B.

Religie starożytnego Iranu

30

Młynarczyk J.

Archeologia kultur i wierzeń starożytnego Cypru

60

Stępniowski F.

Piśmiennictwo i literatura starożytnego Wschodu

60

Waliszewski T.

Wprowadzenie do archeologii Fenicji

30

Wykłady ogólnouniwersyteckie

Szeląg D.

Historia i kultura Babilonu w I tys. p.n.e.

60

Żuchowska M.

Archeologia Dalekiego Wschodu

60

Rok akademicki 2010/2011

Seminaria magisterskie

Bieliński P.

Archeologia starożytnego Wschodu od wprowadzenia pisma do upadku Babilonu

60

Gawlikowski M

Młynarczyk J.

Bliski Wschód (w tym Cypr) w okresie antycznym

60

Kaim B.

Archeologia Starożytnego Iranu

60

Zajęcia fakultatywne

Jakubiak K.

Armenia starożytna

60

Ławecka D.

Dilmun, Magan, Meluhha

30

Młynarczyk J.

Ceramika Lewantu: okres perski do wczesnoislamskiego

60

Stępniowski F.

Sztuka starożytnego Wschodu w zbiorach berlińskich - objazd

40

Wagner M.

Archeologia Azji Środkowej w epoce brązu

30

Wagner M.

Archeologia Azji Środkowej w epoce wczesnego żelaza

30

Wagner M.

Skarby Afganistanu: Sztuka Azji Środkowej + objazd naukowy do British Museum

30

Żuchowska M.

Epigrafika aramejska dla początkujących

60

Wykłady monograficzne

Kaim B.

W drodze i pod namiotem. Koczownicy Bliskiego Wschodu

60

Młynarczyk J.

 

 

Groby i obyczaje grzebalne Lewantu i Cypru

30

Wykłady ogólnoinstytutowe

Jakubiak K.

W cieniu Boga Słońca – sytuacja polityczna i religijna w rzymskiej Mezopotamii

60

Młynarczyk J.

Medycyna w tekstach epigraficznych i papirologicznych

60

Wykłady ogólnouniwersyteckie

Szeląg D.

Historia i kultura Babilonu w I tys. p.n.e.

60

Żuchowska M

Archeologia Dalekiego Wschodu

60

Rok akademicki 2011/2012

Seminaria magisterskie 

Bieliński P.

Archeologia starożytnego Wschodu od wprowadzenia pisma do upadku Babilonu

60

Kaim B.

Archeologia Iranu

60

Młynarczyk J.

Archeologia Bliskiego Wschodu w okresie hellenistycznym do wczesnoislamskiego

60

Zajęcia fakultatywne

Jakubiak K.

Architektura sakralna Bliskiego Wschodu – od Aleksandra do Arabów

30

Ławecka D.

Życie codzienne w starożytnej Mezopotamii

30

Młynarczyk J.

Ceramika we wschodnim śródziemnomorzu: okres perski od ommajadzkiego

60

Smogorzewska A.

Anatolia i Kaukaz w epoce brązu

60

Stępniowski F.

Reliefy naskalne Bliskiego Wschodu (do czasów Achemenidów)

30

Stępniowski F.

Budować, mieszkać, myśleć – architektura mieszkalna Bliskiego Wschodu

30

Szeląg D.

Archeologia dorzecza Chabru epoki brązu i żelaza

30

Wagner M.

Archeologia północnego Iranu

30

Wagner M.

Szkło jako zabytek wydzielony, technologia i dokumentacja

30

Waliszewski T.

Wprowadzenie do archeologii Syro-Palestyny

30

Waliszewski T.

Krzyżowcy i Saraceni. Wprowadzenie do archeologii średniowiecznego Wschodu

30

Żuchowska M.

Epigrafika aramejska dla początkujących

60

Wykłady monograficzne

Bieliński P.

Miasta starożytnego Wschodu od Uruk do Babilonu

60

Kaim B.

Imperiów Achemenidów od Indii do Egiptu

60

Młynarczyk J.

Aspekty kultury Cypru w I tys. p.n.e.

30

Wykłady ogólnoinstytutowe

Jakubiak K.

Archeologia Azji Mniejszej w okresie grecko-rzymskim

60

Stępniowski F.

Dzieje i kultura Asyrii

60

Wykłady ogólnouniwersyteckie

Żuchowska M.

 

 

 

Archeologia Dalekiego Wschodu

60

Rok akademicki 2012/2013

Seminaria magisterskie

Bieliński P.

Archeologia Starożytnego Wschodu od wprowadzenia pisma do upadku Babilonu

60

Kaim B.

Archeologia Iranu

60

Młynarczyk J.

Archeologia Bliskiego Wschodu (w tym Cypr) od okresu hellenistycznego do wczesnoislamskiego

60

Zajęcia fakultatywne

Wagner M.

Azja Środkowa w początkach epoki żelaza

30

Wagner M.

z Wodzińska A.

Ceramika i szkło jako wydzielony materiał archeologiczny

30

Młynarczyk J.

Ceramika w archeologii wschodniego śródziemnomorza

60

Smogorzewska A.

Tkactwo w basenie morza Śródziemnego — odtwarzanie dawnych technik

60

Stępniowski F.

Architektura obronna starożytnego Wschodu (epoka brązu i żelaza)

30

Wykłady monograficzne

Bieliński P.

Między Egiptem a Babilonem — archeologia Syrii II tys. p.n.e

60

Kaim B.

„Kraina tysiąca miast” — archeologia starożytnej Baktrii

60

Młynarczyk J.

Kulty i wierzenia starożytnego Cypru

30

Kaim B.

Prahistoria Azji Środkowe

30

Wykłady ogólnoinstytutowe

Jakubiak J.

. Mezopotamia północna w okresie późnym od Aleksandra do podboju Arabskiego

60

Smogorzewska A.

. Archeologia Anatolii

60

Stępniowski F.

Piśmiennictwo i literatura Starożytnego Wschodu

60

Wykłady ogólnouniwersyteckie

Waliszewski T.

Krzyżowcy i Saraceni. Wprowadzenie do archeologii  średniowiecznego Wschodu

30


Zapraszamy do odwiedzenia stron polskich ekspedycji archeologicznych na Bliskim i Środkowym Wschodzie

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę

VIDEO REPORTAŻE