Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Światowit

Ani jednego dnia bez linii

Not a day without a line drawn

 

Winieta z pierwszych tomów „Światowita" autorstwa Mariana Wawrzenieckiego.

(wiecej na jej temat można przeczytać TUTAJ)


 

ŚWIATOWIT jest jednym z najstarszych polskich czasopism archeologicznych - wydawany od 1899 r., a od 1958 w Uniwersytecie Warszawskim. Dziś jest rocznikiem Instytutu Archeologii UW. Od 1998 r. ukazuje się w dwóch fascykułach: A (archeologia śródziemnomorska i pozaeuropejska) oraz B (archeologia pradziejowa i średniowieczna, archeologia Polski).

 

ŚWIATOWIT is one of the oldest Polish archaeological journals. It has been published since 1899, and since 1958 at the University of Warsaw. Today, it is the annual of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw. Since 1998 it has been published in two fascicles: A (Mediterranean and Non-European Archaeology) and B (Prehistoric and Medieval Archaeology. Archaeology of Poland).

 

Dotychczas opublikowane tomy

Volumes published

 

 

Zapraszamy do współpracy!

Teksty prosimy przesyłać na adres: swiatowit@uw.edu.pl

Wskazówki redakcyjne dla Autorów.

 

We invite you to co-operation!

The texts should be sent to: swiatowit@uw.edu.pl

Editorial guidelines for Authors.

 

Autorzy tekstów składanych do "Kroniki wykopalisk" Światowita proszeni są o zapoznanie się z dodatkowymi wskazaniami, a także o pobranie mapki dla oznacznia miejsca opisywanych badań  (mapa Polski).

 

Światowit redagowany jest przez zespół / Światowit is edited by the team:

Franciszek Stępniowski (redaktor naczelny / editor-in-chief)

Dariusz Błaszczyk (sekretarz redakcji / managing editor)

Dariusz Szeląg

Ludwika Jończyk

Współpraca redakcyjna / Editorial co-operation: Sebastian Banaszkiewicz.

 

 

W skład Rady Redakcyjnej wchodzą / The Editorial Council includes :

Kazimierz Lewartowski (Przewodniczący / Chairman)

Elżbieta Jastrzębowska

Krzysztof Jakubiak

Joanna Kalaga

Tadeusz Sarnowski

Tomasz Scholl

Karol Szymczak

 

 

Od 2010 r. Światowit stał się pismem recenzowanym zewnętrznie (peer-reviewed) – wszystkie przedkładane teksty (z wyjątkiem przeznaczonych do "Kroniki wykopalisk") są kwalifikowane do druku przez recenzentów spoza Instytutu, co zapewnić ma ich odpowiednio wysoki poziom.

Ponadto, po okresie 6 miesięcy od ukazania się wersji drukowanej, każdy nowy tom będzie również dostępny w wersji cyfrowej, dzięki czemu dostęp do rocznika naszego Instytutu staje się łatwiejszy i powszechniejszy.

 

Since 2010 Światowit has become a peer-reviewed journal – all submitted texts (apart from those submitted to the “Chronicle of Excavations”) are accepted for publication by external reviewers, in order to ensure their proper academic level.

Furthermore, after the period of 6 months from the publication of the printed version, each volume is also available in digital version. Thanks to this, the access to the annual of our Institute is easier and more widespread.

 

Zezwala się na korzystanie z zamieszczonych tu artykułów na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 (znanej również jako CC-BY)

You are permitted to use the papers linked herewith licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 (also known as CC-BY)

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę