Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Studia podzielono na cztery główne bloki tematyczne:

- Ochrona dóbr kultury
- Muzealnictwo
- Organizacja imprez i promocja dziedzictwa archeologicznego
- Fundusze i programy

Studia prowadzone będą przez dwa semestry:
Semestr I – 5 zjazdów x 2 dni (sobota i niedziela) x 8 godzin dydaktycznych = 80 godzin dydaktycznych.
Semestr II – 5 zjazdów x 2 dni (sobota i niedziela) x 8 godzin dydaktycznych oraz 1 zjazd x 1 dzień (podsumowanie roku) x 5 godzin dydaktycznych = 85 godzin dydaktycznych.
Zajęcia praktyczne, mające na celu wykonanie przez studenta w ciągu roku akademickiego, pod indywidualnym kierunkiem opiekuna naukowego, projektu związanego z tematyką studiów (np. wystawa, tekst do publikacji, aplikacja o środki na realizację projektu): 30 godzin.
Łącznie: 165 godzin zajęć dydaktycznych + 30 godzin zajęć praktycznych = 195 godzin zajęć, w tym:
Wykłady: 105 godzin
Konwersatorium: 30 godzin
Seminarium: 30 godzin

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę