Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Światowit, Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages

<<< powrót


Dotychczas w ramach tej serii ukazały się następujące tomy:

 

vol. I – A. Waluś, B. Kowalewska, Kurhan I i II z cmentarzyska w Stolnie gm. Miałkowo, woj. warmińsko-mazurskie. Materiały kultury łużyckiej, kultury kurhanów zachodniobałtyjskich i kultury wielbarskiej, Warszawa 1999.

 

vol. II - Kuturbulak Revisited. A Middle Palaeolithic Site in Zeravshan River Valley, Uzbekistan (Central Asia – Prehistoric Studies, vol. I), K. Szymczak (red.), Warszawa 2000.

 

vol. III – A. Lasota-Moskalewska, M. M. Hudjanazarov, Petroglyphs of mammals in the Sarmissaj Gorge, Uzbek Republic. Archaeozoological analysis, Warszawa 2000.

 

vol. IV – E. Kowalczyk, Brona małopolska. Ze studiów nad obroną stałą ziem polskich we wczesnym średniowieczu, Warszawa 2000.

 

vol. V - A. Kempisty, P Włodarczyk, Cemetery of the Cordet Ware Culture in Żerniki Górne, Warszawa 2000.

 

vol. VI - Badania archeologiczne terenu przyszłego centrum dominikańskiego w Gdańsku, sezon 2000 [t. 1], A. Gołembnik (red.), Warszawa 2001.

 

vol. VII - Officina Archaeologica Optima. Studia ofiarowane Jerzemu Okulicz-Kozarynowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, W. Nowakowski, A. Szela (red.), Warszawa 2001.


vol. VIII - S. K. Kozłowski, Nemrik. An Aceramic Village Northern Iraq, Warszawa 2002.

vol. IX - Dominikańskie Centrum św. Jacka w Gdańsku. Badania Archeologiczne, t. 2, A. Gołembnik (red.), Warszawa 2002.


vol. X - P. Szymański, Mikroregion osadniczy z okresu wpływów rzymskich w rejonie jeziora Salęt na Pojezierzu Mazurskim, Warszawa 2005.


vol. XI - „In memoriam Valdemari Chmielewski”. Księga poświęcona pamięci profesora Waldemara Chmielewskiego, K. Szymczk, M. Przeździecki (red.), Warszawa 2006.


vol. [XII] - Exploring the neolithic of the Kyzyl-Kums. Ayakagytma ‘The Site’ and other collections (Central Asia – Prehistoric Studies, vol. II), K. Szymczak, M. Khudzhanazarov (red.), Warszawa 2006.


vol. XIII – M. Dzik, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Żukowie, pow. Płońsk, Warszawa 2006.


vol. XIV - Pogranicze trzech światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych, W. Nowakowski, A. Szela (red.), Warszawa 2006.

 

vol. XV - P. Michalik, Późnośredniowieczne  i  wczesnonowożytne noże z zamku w Pucku, Warszawa 2007.

 

vol.  XVI - W. Obuchowski, Materiały paleolityczne i mezolityczne z zachodniej Białorusi, Warszawa 2009.

 

vol. XVII - Pogranicze trzech światów - Mazowsze u schyłku starożytności, A. Jarzec, W. Nowakowski, A. Szela (red.), Warszawa 2016

 

vol. XVIII - Pochówki w grobach komorowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza, D. Błaszczyk, D. Stępniewska (red.), Warszawa 2016

 

vol. XIX - D. Manasterski, Puchary dzwonowate i ich wpływ na przemiany kulturowe przełomu neolitu i epoki brązu w północno-wschodniej Polsce i na Mazowszu w świetle ceramiki naczyniowej, Warszawa 2016

 

vol. XX - P. Szymański, Chronologia gołdapskiej grupy kulturowej w okresie wędrówek ludów, Warszawa 2018

 

vol. XXI - A. Szela, Kuczbork-Osada. Nekropola z pogranicza starożytnych światów (w druku)

 Z aktualną ofertą sprzedaży można zapoznać się tutaj

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę