Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Wykłady i ćwiczenia


<<< Powrót

(układ w porządku alfabetycznym, według osób prowadzących)

Roksana Chowaniec
Konserwatorstwo, muzealnictwo, popularyzacja archeologii
- maksymalnie dwie nieobecności w semestrze;
- przygotowanie prezentacji na zajęcia na jeden z zaproponowanych przez prowadzącego tematów;
- recenzja wystawy, filmu edukacyjnego lub książki popularno-naukowej;
Zajęcia zakończone egzaminem (egzamin podstawowy pisemny, egzamin poprawkowy - ustny)

Witold Gumiński
Główne problemy archeologii epoki kamienia - wykład.
Warunkiem zaliczenia wykładu jest uczestnictwo w zajęciach (obecności).
Zajęcia zakończone są egzaminem pisemnym (test) w sesji zimowej. Do uzyskania stopnia zaliczającego test (minimum ocena 3- trzy minus) trzeba uzyskać na teście przynajmniej połowę dobrych odpowiedzi.

Witold Gumiński
Ćwiczenia kierunkowe archeologii pradziejowej - ćwiczenia.
Warunkiem zaliczenia zajęć są:
- Obecności - można opuścić najwyżej 2 zajęcia w ciągu semestru.
- Zaliczenie cząstkowych sprawdzianów z tematyki poruszanej na zajęciach
- Przygotowanie i wygłoszenie referatów na wcześniej uzgodnione tematy.
Końcowa ocena na stopień z zajęć (na koniec semestru letniego) będzie średnią z ww. ocen cząstkowych, jednakże każdy sprawdzian musi zostać zaliczony pozytywnie a referat przynajmniej dostarczony w formie pisemnej.

Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
Ćwiczenia kierunkowe z archeologii śródziemnomorskiej:
Bez konsekwencji dopuszczalne 2 usprawiedliwione nieobecności w semestrze.
3 nieobecności wymagają zaliczenia materiału z całego semestru. Zaliczenie może mieć formę pracy pisemnej na zadany temat.
Więcej niż 3 nieobecności w semestrze uniemożliwiają uzyskanie zaliczenia.
Zaliczenie na ocenę odbywa się na podstawie: obecności, aktywności na zajęciach (wygłaszanie referatów, udział w dyskusji) oraz kolokwium. Kolokwium ma formę sprawdzianu pisemnego odbywanego raz w semestrze i uwzględnia całość zagadnień omówionych w tym czasie.
 
Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
Źródłoznawstwo archeologii klasycznej (Grecja i Rzym):
Bez konsekwencji dopuszczalne 2 usprawiedliwione nieobecności w semestrze.
3 nieobecności wymagają zaliczenia materiału z całego semestru. Zaliczenie może mieć formę pracy pisemnej na zadany temat.
Więcej niż 3 nieobecności w semestrze uniemożliwiają uzyskanie zaliczenia.
Zaliczenie na ocenę odbywa się na podstawie: obecności, aktywności na zajęciach (wygłaszanie referatów, udział w dyskusji) oraz kolokwium. Kolokwium ma formę sprawdzianu pisemnego odbywanego raz w semestrze i uwzględnia całość zagadnień omówionych w tym czasie.

Tadeusz Sarnowski i Kazimierz Lewartowski
Proseminarium archeologii klasycznej – III rok
Zajęcia mają pomóc w wyborze tematu i przygotowaniu pracy licencjackiej (studenci deklarujący chęć uzyskania licencjatu) oraz przygotować wszystkich uczestników proseminarium do podjęcia większego wyzwania, a mianowicie do zrobienia pracy magisterskiej. W związku z tym duży nacisk będzie kładziony szczególnie na praktyczne sposoby pozyskiwania informacji, ich przetwarzania, systematyzowania i prezentacji potencjalnemu czytelnikowi oraz na redagowanie samej pracy. Referowanie postępu prac nad licencjatem lub pracą roczną ma służyć nie tyle uzupełnieniu lub przyswajaniu wiedzy z różnych dziedzin archeologii przez uczestników zajęć, co egzemplifikacji różnorodnych metod w zastosowaniu do różnych tematów. Tematyczny zakres proseminarium obejmuje szeroko rozumianą problematykę archeologii egejskiej, Grecji, Rzymu i prowincji rzymskich. Por. opis seminarium archeologii klasycznej !
Warunki zaliczenia:
Dopuszczalne są 2 nieobecności. Oprócz obecności warunkiem zaliczenia zajęć jest złożenie w terminie do 31.03.2007 pracy licencjackiej lub rocznej (studenci studiów magisterskich) oraz co najmniej dwukrotne w każdym semestrze referowanie postępu pracy nad licencjatem lub pracą roczną. Przed oddaniem pracy licencjackiej lub rocznej niezbędne jest uzyskanie akceptacji ich planu (spisu rozdziałów) ze strony prowadzącego zajęcia.
 
Tadeusz Sarnowski i Kazimierz Lewartowski
Seminarium archeologii klasycznej – IV i V rok
Przedmiotem seminarium jest szeroko rozumiana problematyka archeologii egejskiej, Grecji, Rzymu i prowincji rzymskich. Dużo miejsca zajmuje tematyka dotycząca pośrednio lub bezpośrednio polskich wykopalisk, recepcji antyku w kulturze polskiej i polskich kolekcji muzealnych. Najczęściej podejmowane tematy obejmują różnorodne, na ogół nie opracowane dotąd, aspekty kultury materialnej i artystycznej, religii, osadnictwa, historii gospodarczej, społecznej i politycznej. Na równych prawach traktowane są wszystkie kategorie źródeł historycznych, a więc nie tylko archeologiczne, lecz także literackie, numizmatyczne czy epigraficzne. Mile widziane są przemyślane propozycje studentów. Od uczestników seminarium wymagana jest znajomość przynajmniej jednego języka zachodnioeuropejskiego i słowiańskiego oraz podstaw języka łacińskiego lub greckiego.
Warunki zaliczenia:
Dopuszczalne są 2 nieobecności. Dla studentów IV r., którzy na naszym seminarium przygotowują prace magisterskie, warunkiem zaliczenia zimowego semestru oprócz obecności jest wybór i sprecyzowanie brzmienia tematu rozprawy a także co najmniej dwukrotne referowanie postępu poszukiwań, w semestrze letnim również co najmniej dwukrotne referowanie postępu prac oraz uzyskanie akceptacji planu rozprawy ze strony kierownika seminarium i jego pozostałych uczestników.
Seminarzyści IV r., dla których zajęcia są seminarium pobocznym, co najmniej dwukrotnie w każdym semestrze referują postępy swej pracy nad rocznym referatem. Oprócz obecności warunkiem zaliczenia letniego semestru jest złożenie do 31.03 referatu.
 Studenci V r. co najmniej trzykrotnie w każdym semestrze referują postępy swej pracy nad magisterium, w tym w semestrze zimowym uzyskują akceptację dla koncepcji prezentacji w rozprawie materiału źródłowego, np. katalog, a w semestrze letnim prezentują wybrany rozdział rozprawy.
 
Tadeusz Sarnowski
Główne problemy archeologii starożytnego Rzymu – II r. (semestr letni)
Wykład jest przeglądem w układzie rzeczowym podstawowych zagadnień w archeologii Rzymu i prowincji rzymskich. Omówione zostaną początki miasta Rzymu i jego topografia w okresie republiki i cesarstwa, teoria i praktyka rzymskiej doktryny urbanistycznej, wybrane typy budowli, początki plastyki rzymskiej, relief historyczny, portret, malarstwo i mozaika. Sztuka, osadnictwo i kultura materialna prowincji zostanie zaprezentowana głównie na przykładach pochodzących z europejskiego pogranicza cesarstwa, przy czym szczególnie uprzywilejowane będą stanowiska badane przez polskich archeologów.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.
Zalecana literatura:
- A. Sadurska, Archeologia starożytnego Rzymu od epoki królów do schyłku republiki, Warszawa 1975
- A. Sadurska, Archeologia starożytnego Rzymu. Okres cesarstwa, Warszawa 1980
- T. Cornell, J. Matthews, Rzym, Warszawa 1995
 
Tadeusz Sarnowski
Architektura starożytnego Rzymu – III, IV, V r. (semestr letni)
W centrum uwagi będą najważniejsze osiągnięcia rzymskiej architektury zarówno w samym Rzymie jak i w prowincjach. Po omówieniu rewolucyjnych w stosunku do przeszłości zmian w technikach, materiałach i rozwiązaniach konstrukcyjnych i po prezentacji stosowanych porządków architektonicznych rodem z Grecji i Italii dokonany zostanie przegląd kilku przykładów realizacji rzymskiej doktryny urbanistycznej (Augusta Raurica, Kolonia, Nicopolis ad Istrum) oraz głównych typów budowli (świątynie, portyki, bazyliki, termy, akwedukty i mosty, spichlerze, cyrki, teatry, amfiteatry, biblioteki, nimfea, domy, wille i pałace, mauzolea, założenia obronne i bramy. Osobne miejsce w przeglądzie zajmą systemy obronne wybranych prowincji (Mur Hadriana i Wał Antonina w Brytanii) i rzymska architektura militarna (obozy legionowe, forty, koszary, szpitale wojskowe, budowle komendantur, praetoria)
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.
Zalecana literatura:
- A. Sadurska, Archeologia starożytnego Rzymu od epoki królów do schyłku republiki, Warszawa 1975
- A. Sadurska, Archeologia starożytnego Rzymu. Okres cesarstwa, Warszawa 1980
- Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć (w tłumaczeniu K. Kumanieckiego), Warszawa 1956
- J.-P. Adam, La construction romaine. Matériaux et techniques, Paris 1995
- P. Gros, L’architecture romaine du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut Empire. I. Les monuments publics, Paris 1996
- A. Johnson, Roman Forts, London 1983 (też w tłumaczeniu na niemiecki Römische Kastelle, Mainz 1987)
 
Tadeusz Sarnowski
Zarys archeologii śródziemnomorskiej (I rok, 2 semestr)
Przedmiotem zajęć w drugim semestrze będzie wprowadzenie w problematykę studiów nad kulturą starożytnej Grecji, Rzymu i okresu późnego antyku, w tym także na obrzeżu śródziemnomorskiego południa. Przedstawione zostaną różne dyscypliny archeologii śródziemnomorskiej (archeologia egejska, klasyczna, prowincji rzymskich, wczesnochrześcijańska) z uwzględnieniem głównych kierunków i specyfiki ich badań oraz dyscypliny pomocnicze, jak np. epigrafika i papirologia. W następnej kolejności zostaną ukazane stosunki etniczne, kultury, języki i pisma na całym obszarze śródziemnomorskim. W rzeczowym układzie poświęcimy dużo uwagi podstawowym terminom stosowanym w prezentacji i analizie zabytków grecko-rzymskiej architektury, plastyki, malarstwa oraz reliktów odnoszących się do różnych aspektów codziennego życia starożytnych. Dynamika zmian w I tys. p.n.e. i w pierwszej połowie I tys. n.e. będzie uwzględniona w omówieniu periodyzacji dziejów różnych kultur. Zagadnieniom chronologii będzie towarzyszyć wprowadzenie w różne systemy rachuby czasu u starożytnych Greków i Rzymian a prezentacji podstawowych form architektonicznych i ceramiki elementarne wiadomości o systemach miar i wag. Cykl zajęć zamknie krótki z konieczności przegląd osiągnięć polskich archeologów w badaniach terenowych prowadzonych na różnych terenach objętych cywilizacją grecko-rzymską.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.
Zalecana literatura:
- K. Lewartowski, Archeologia egejska. Grecja od paleolitu po wczesną epokę żelaza, Warszawa 1998
- Th.R. Martin, Starożytna Grecja od czasów prehistorycznych do okresu hellenistycznego, Warszawa 1998
- T.Cornell, J. Matthews, Rzym, Warszawa 1995

Arkadiusz Sołtysiak
Antropologia fizyczna - zajęcia dla II roku
dopuszczalna liczba nieobecności: 2 w semestrze
zaliczenie: egzamin dwuczęściowy, najpierw część teoretyczna (egzamin
pisemny), następnie praktyczna (egzamin ustny)
do części praktycznej zostaną dopuszczone tylko te osoby, które pozytywnie zdały część teoretyczną ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen obu części egzaminu, zaokrągloną w górę 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę