Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Seminaria


<<< Powrót

(układ w porządku alfabetycznym, według osób prowadzących)


Barbara Kaim
Archeologia Iranu
1.liczba dopuszczalnych nieobecności – 3
2. Opracowanie i przedstawienie w formie prezentacji ustnej wybranego problemu dotyczącego głównego tematu seminarium w semestrze zimowym i letnim
3 a. przedstawienie „pytania badawczego” wraz z bibliografią tematu– (studenci IV roku, którzy wybrali seminarium jako seminarium główne)
3 b praca seminaryjna w formie referatu pisemnego (studenci dla których seminarium Archeologia Iranu jest seminarium pomocniczym)
ocena końcowa będzie średnią ocen uzyskanych z realizacji punktów 2-4 przy szczególnym uwzględnieniem aktywności w dyskusjach

Jerzy Kruppe
Archeologia późnego średniowiecza i nowożytności
Magistranci: zaliczenie uwarunkowane postępem pracy magisterskiej.
Pozostali uczestnicy: pisemna praca seminaryjna.

Kazimierz Lewartowski
Archeologia egejska.
IV rok. I semestr: wygłoszenie 1 referatu opartego na 3 wybranych lekturach, wybór tematu pracy rocznej lub magisterskiej, przedstawienie konspektu pracy magisterskiej; II semestr: wygłoszenie referatu z pracy rocznej lub magisterskiej, złożenie wydruku pracy rocznej/jednego rozdziału pracy magisterskiej; V rok: złożenie co najmniej 2 rozdziałów pracy magisterskiej, co najmniej 2 referaty z pracy magisterskiej w każdym semestrze. Dozwolone 3 nieobecności nieusprawiedliwone na semestr, na ocenę końcową ma wpływ aktywność na zajęciach.
 
Ryszard F. Mazurowski
Archeologia neolitu i wczesnej epoki brązu.
Prace magisterskie przygotowywane na tym seminarium umożliwiają uzyskanie specjalizacji w zakresie neolitu bliskowschodniego i europejskiego oraz początków epoki brązu w Europie ( I okres EB ) . Studenci roku V referują poszczególne części prac magisterskich, natomiast studenci roku IV przygotowują prace seminaryjne z tematyki odpowiadającej ich zainteresowaniom. Tematyka owych prac powinna być zbliżona do problematyki przyszłej pracy magisterskiej.
W trakcie seminarium omawiane są również najnowsze i istotne publikacje z dziedziny neolitu i eneolitu.
 
Jolanta Młynarczyk
Aspekty konfrontacji tradycji Orientu i Antyku na Bliskim Wschodzie (z M. Gawlikowskim)
Warunki zaliczenia:
a) frekwencja (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione na semestr).
b) studenci IV roku: w pierwszym semestrze dokonują wyboru tematu pracy rocznej lub magisterskiej (na podstawie własnej kwerendy bibliograficznej); w drugim semestrze wygłaszają referat z pracy rocznej (studenci, dla których jest to seminarium „poboczne”) lub przedstawiają rozwinięty konspekt pracy magisterskiej
W jednym i drugim przypadku nieprzekraczalnym terminem złożenia opracowania pisemnego jest 20 maja 2007.
c) studenci V roku zobowiązani są złożyć co najmniej dwa rozdziały pracy magisterskiej do końca pierwszego semestru, oraz wygłosić jeden referat w ciągu każdego z dwóch semestrów
d) na ocenę końcową znaczny wpływ ma aktywność na zajęciach (udział w dyskusjach!)

Iwona Modrzewska-Pianetti
Kultura materialna antyku
oczywiste kolejne referowania z postępu prac, dla semarzystów na 2 bloku
referat na temat prac u ich promotorów ( tu wymagane 100 procento
obecności).

Andrzej Niwiński
Kultura starożytnego Egiptu
Każdy uczestnik seminarium z grupy głównej dwukrotnie w semestrze zimowym i dwukrotnie w letnim przedstawi ustny referat, potwierdzający postępy w pracy nad własną pracą magisterską. Drugie wystąpienie w semestrze letnim będzie połączone z odczytaniem fragmentu pracy napisanego z pełnym aparatem krytycznym i w stylu, w jakim magistrant zamierza przedstawić pracę.
Uczestnicy grupy pobocznej także dwukrotnie w semestrze zimowym i jeden raz w letnim przedstawiają ustne komunikaty na temat swojego tematu. Drugie wystąpienie w semestrze letnim ma charakter wystąpienia „kongresowego”: student przedstawia referat tak, jakby to robił na konferencji i dba przy tym o właściwą stronę ilustracyjną. Po referacie wszyscy obecni mają prawo zadawania pytań dotyczących tematu. Jeśli wystąpienie będzie nieprzygotowane lub dalece nie zadawalające, warunkiem zaliczenia będzie przedstawienie pisemnego referatu na nowy temat wybrany przez prowadzącego seminarium.

Tadeusz Sarnowski
Archeologia prowincji rzymskich
Dla słuchaczy I roku studiów policencjackich, którzy na naszym seminarium przygotowują prace magisterskie, warunkiem zaliczenia zimowego semestru jest wybór i sprecyzowanie brzmienia tematu rozprawy a także co najmniej dwukrotne referowanie postępu poszukiwań, w semestrze letnim również co najmniej dwukrotne referowanie postępu prac oraz uzyskanie akceptacji planu rozprawy ze strony kierownika seminarium i jego pozostałych uczestników.
Seminarzyści, dla których nasze spotkania są seminarium pobocznym, co najmniej dwukrotnie w każdym semestrze referują postępy swej pracy nad magisterium pod kierunkiem swojego promotora.
Słuchacze II roku studiów policencjackich co najmniej trzykrotnie w każdym semestrze referują postępy swej pracy nad magisterium, w tym w semestrze zimowym uzyskują akceptację dla koncepcji prezentacji w rozprawie materiału źródłowego, np. katalog, a w semestrze letnim prezentują wybrany rozdział rozprawy.

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę