Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Proseminaria

<<< Powrót

(układ w porządku alfabetycznym, według osób prowadzących)

Renata Ciołek
Kontakty świata śródziemnomorskiego z Barbaricum
nieobecności: maximum 2 w semestrze
w semestrze zimowym:
oceny z prac pisemnych wykonywanych podczas zajęć
w semestrze letnim:
dla studentów traktujących proseminarium jako II lub III – wygłoszenie 2 referatów oraz napisanie i złożenie w terminie pracy proseminaryjnej ocenionej pozytywnie (są 2 terminy składania prac proseminaryjnych).
dla studentów piszących licencjat na tym proseminarium: (1) sprawozdanie z postępu prac nad licencjatem raz w miesiącu (2) wygłoszenie 1 referatu na temat nie związany z licencjatem oraz 1 lub 2 referatów na temat licencjatu; (3) napisanie licencjatu lub przedstawienie go na koniec semestru letniego w formie zaawansowanej. Studenci piszący licencjat pod moim kierunkiem będą mogli się bronić najdalej do końca września 2007 r., lub dopiero w semestrze letnim 2008 r. Proszę studentów decydujących się pisać licencjat pod moim kierunkiem o uwzględnienie tych warunków w swoich planach.

Mahmoud El Tayeb
Archeologia Nubii – proseminarium  dopuszczone 3 nieusprawiedliwione obecności w każdym semestrze
  zaliczenie roku na podstawie wygłoszenia referatu

  Witold Gumiński
  Archeologia neolitu i wczesnej epoki brązu"
  Warunkiem zaliczenia zajęć są:
  - Obecności (najwyżej dwie nieobecności nieusprawiedliwione w czasie jednego semestru).
  - Wygłoszenie i dostarczenie wersji pisemnej trzech prac w ciągu roku:
  - Sprawozdania z badań wykopaliskowych (w których student uczestniczył) wg omówionego na zajęciach schematu.
   - Recenzji z książki lub obszernego artykułu dotyczącego neolitu (wyd. po 2000r.)
  - Naukowego opracowania jednego, wcześniej uzgodnionego, tematu. Opracowanie musi zawierać wszystkie podstawowe elementy pracy naukowej: tytuł, wstęp (zakres rzeczowy, chronologiczny i terytorialny, stan badań, cel pracy), jednolicie skatalogowane źródła, analizę źródeł (wyniki i dyskusję), wnioski końcowe,bibliografię, ilustracje (mapa, wykresy, kopie zabytków lub obiektów).

  Barbara Kaim
  Archeologia Iranu
  1.liczba dopuszczalnych nieobecności – 3
  2.przedstawienie jednego referatu w semestrze
  3.przygotowanie i przedstawienie do oceny 3 krótkich prac pisemnych: opis zabytku streszczenie artykułu i recenzja publikacji dotyczącej historii lub archeologii Iranu i Azji Środkowej
  4. praca proseminaryjna ( z wyj. studentów, dla których proseminarium jest proseminarium głównym)
  ocena końcowa będzie średnią ocen uzyskanych z realizacji punktów 2-4 i aktywności w dyskusjach 
   
  Jerzy Kruppe i Martyna Milewska
  Archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych
  - najwyżej trzy nieobecności w semestrze,
  - czynne uczestnictwo w zajęciach,
  - wygłoszenie jednego referatu oraz złożenie go w wersji pisemnej.

  Kazimierz Lewartowski
  Archeologia egejska.
  I semestr: wygłoszenie 2 krótkich referatów (sprawozdanie z lektury), wybór tematu pracy rocznej lub licencjackiej; II semestr: wygłoszenie referatu z pracy rocznej lub licencjatu, złożenie wydruku pracy rocznej/licencjatu. Dozwolone 3 nieobecności nieusprawiedliwone na semestr, na ocenę końcową ma wpływ aktywność na zajęciach.

  Iwona Modrzewska-Pianetti, Marzena Łuszczewska
  Archeologia Galii i Hiszpanii
  - semestr zimowy: wymagane recenzje i ćwiczenia z literatury hiszpańskiej i włoskiej, referaty ustne na temat wybranych miast Italii (100 procent obecności). 
  - semestr letni: dopuszczalne są maksymalnie 3 nieobecności, w tym 2 nieusprawiedliwione.
  Warunkiem zaliczenia (2. semestru), oprócz obecności jest zreferowanie postępów pracy nad licencjatem lub pracą roczną.

  Joanna Piątkowska-Małecka
  Archeozoologia
  a) obecność obowiązkowa (każda osoba może nie być na zajęciach 2 razy w każdym z semestrów)
  b) wypowiedź ustna (obowiązuje każdego 1 raz na semestr)
  c) krótkie prace pisemne (abstrakt, streszczenie, recenzja, plakat, scenariusz wystawy archeozoologicznej)

  Monika Rekowska
  Archeologia starożytnego Rzymu
  I semestr: wygłoszenie 1-2 krótkich prezentacji(np.sprawozdanie z lekury), wybór tematu pracy rocznej lub licencjackiej i przedstawienie jej konspektu i zebranej bibliografii; II semestr: wygłoszenie referatu z pracy rocznej lub licencjatu, złożenie wydruku pracy rocznej/licencjatu (I wersja - do końca marca). Dozwolone 2 nieobecności nieusprawiedliwone na semestr, na ocenę końcową ma wpływ aktywność na zajęciach.

  Sławomir Rzepka
  Kultura Egiptu faraońskiego
  Wygłoszenie jednego referatu w semestrze, przedstawienie na koniec pracy proseminaryjnej (ew. licencjackiej)

  Tomasz Scholl
  Architektura mieszkalna i obronna Grecji antycznej
  warunkiem zaliczenia semestru jest obecność na zajęciach (dopuszczam 2 nieobecności). Warunkiem zaliczenia roku jest obecność na zajęciach i złożenie pracy pisemnej. Ocena zależy od aktywności na zajęciach oraz od jakości napisanej pracy.

  Arkadiusz Soltysiak
  Archeologia szczątków ludzkich
  dopuszczalna liczba nieobecności: 3 w semestrze
  zaliczenie na podstawie
  dyskusji podczas zajęć (40%)
  referatu wygłoszonego podczas zajęć (30%)
  pracy pisemnej o wielkości 6-10 stron maszynopisu złożonej do końca letniej
  sesji egzaminacyjnej (30%)
  tematy referatów i prac do wyboru z listy przedstawionej przez prowadzącego
  zajęcia

  Franciszek Stępniowski
  Archeologia Starożytnego Wschodu
  [dokładny opis wymagań przy opisie zajęć]
  - zaliczenie I semestru: wystąpienie na zajęciach (referat), semestralna praca pisemna;
  -zaliczenie II semestru: referat, praca pisemna roczna/praca licencjacka.
  W każdym semestrze dopuszczam 2 (słownie: dwie) nieobecności nieusprawiedliwione medycznie lub losowo; przy dłuższych nieobecnościach, np. 1 miesiąc (choćby usprawiedliwionych) – do ustalenia, indywidualnie, sposób zaliczenia zaległych zajęć.

  Radosław Karasiewicz-Szczypiorski /  Agnieszka Tomas
  Rzymskie prowincje
  Spotkania prowadzone są przez nas przemiennie, aby uczestnicy mieli możliwość systematycznej pracy przez cały rok. Dopuszczalne są maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności w ciągu semestru.
  Warunkiem zaliczenia proseminarium jest obecność, czynne uczestnictwo i referowanie dwa razy w semestrze postępów pracy nad licencjatem lub pracą roczną (dotyczy osób piszących licencjat gdzie indziej).
-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę