Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Wykład monograficzny i ogólnoinstytutowy


<<< Powrót

(układ w potrządku alfebetycznym, według osób prowadzących)


Wykłady monograficzne 

Ryszard F.Mazurowski
Bursztyniarstwo pradziejowe
obecność na zajęciach ( dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione ) ze względu na konieczność długotrwałej pracy z oryginalnym zbiorem zabytków bursztynowych, którego opracowanie w formie pisemnej jest elementem składowym ( 1/3) oceny na egzaminie końcowym. Pozostałe dwa składniki oceny końcowej na egzaminie ustnym to : jedno pytanie z zakresu wiedzy o żywicach kopalnych, ich występowaniu, właściwościach i metodach rozróżniania oraz drugie pytanie z dziedziny bursztyniarstwa kultur pradziejowych w oparciu o wiedzę nabytą w trakcie zajęć oraz na podstawie samodzielnych studiów wskazanej literatury.

Barbara Kaim
Religie starożytnego Iranu
egzamin

Jolanta Młynarczyk
Hellenizacja Lewantu? Kultura i sztuka Bliskiego Wschodu od IV w. p.n.e. do VII w. n.e.
Warunki zaliczenia:
a) Frekwencja (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione na semestr);
b) Test pisemny (ściśle z zakresu tematycznego wygłaszanych wykładów) w sesji letniej (przed 15 czerwca 2007). Istnieje też możliwość uzyskania zaliczenia w terminie „zerowym” po uzgodnieniu z prowadzącą wykład („rozmowa zaliczeniowa”)

Iwona Modrzewska-Pianetti
Miasta antycznej Hiszpanii
referaty pisemne ( topografia i urbanistyka) do połowy stycznia 2007 r.
Handel Italii i Hiszpanii  
tematy referatów ustnych na zajęciach 2 X 06.
Archeologia płn. Italii
egzamin pisemny w styczniu. 2007 r.

na wszystkich zajęciach wymagane  80 procent obecności nie tylko wykonanie zadania.Andrzej Niwiński
Religia starożytnego Egiptu IV (semestr letni)
Po zakończeniu wykładu będzie przeprowadzony pisemny sprawdzian. Warunkiem dopuszczenia do sprawdzianu będzie potwierdzona na listach obecność przynajmniej na 50% wykładów. Oprócz notatek z wykładów, obowiązują lektury: E. Hornung, Jeden czy wielu. Koncepcja Boga w starożytnym Egipcie, Warszawa 1991 oraz A. Niwiński, Bóstwa, kulty i rytuały starożytnego Egiptu, Warszawa 1993 i 2004

Tadeusz Sarnowski
Dom, willa i pałac w Rzymie i prowincjach rzymskich
Zaliczenia będą miały miejsce na ostatnich zajęciach semestru zimowego i letniego. W zależności od liczby słuchaczy będą miały formę sprawdzianu ustnego lub pisemnego. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, ale w przygotowaniach do sprawdzianu studenci nie uczęszczający na nie sami wyszukują literaturę przedmiotu i zapoznają się z nią.

Tadeusz Sarnowski
Miasto i wieś w prowincjach rzymskich
Zaliczenia będą miały miejsce na ostatnich zajęciach semestru zimowego i letniego. W zależności od liczby słuchaczy będą miały formę sprawdzianu ustnego lub pisemnego. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, ale w przygotowaniach do sprawdzianu studenci nie uczęszczający na nie sami wyszukują literaturę przedmiotu i zapoznają się z nią.
Wykłady ogólnoinstytutowe

Mirosław Barwik
Historia starożytnego Egiptu
Egzamin w semetrze letnim.
Podstawowa literatura:
J.Baines, J.Málek, Egipt, Warszawa 1996
N.Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, Warszawa 2004
B.J. Kemp, Ancient Egypt. Anatomy of a Civilization, London - New York 1991
B.G.Trigger et al (ed.), Ancient Egypt. A Social History, Cambridge 1998
I.Shaw (ed.), The Oxford History of Ancient Egypt, Oxford 2000

Renata Ciołek
Dzieje i numizmatyka Ilirii
Na listę słuchaczy można zapisać się w ciągu pierwszych trzech tygodni roku akademickiego. Potem lista zostanie zamknięta. Wykład składa się w dwóch części: historii i archeologii Ilirii (semestr zimowy) oraz numizmatyki iliryjskiej i greckiej na Bałkanach (semestr letni). Każda z tych części zakończy się egzaminem w formie pisemnej. Forma tych egzaminów zostanie omówiona na PIERWSZYCH zajęciach. Oceną końcową będzie średnia z tych egzaminów.
 Jolanta Młynarczyk
Archeologia i dzieje Cypru: między Anatolią, Fenicją i Egiptem
Warunki zaliczenia:
a) Frekwencja (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione na semestr);
b) Egzamin: test pisemny w sesji letniej (przed 15 czerwca 2007). Istnieje też możliwość uzyskania zaliczenia w terminie „zerowym” po uzgodnieniu z prowadzącą wykład (egzamin ustny).

Andrzej Niwiński
Archeologia skalna (semestr letni).
Wykład zakończy się ustnym sprawdzianem, do którego warunkiem dopuszczenia będzie obecność na co najmniej 50% spotkań. Poza notatkami z wykładu lekturą obowiązkową jest A. Niwińskiego Czekając na Herhora. Odkrywanie tajemnic Teb Stubramnych czyli szkice z dziejów archeologii Egiptu, Warszawa 2003 i 2005.

Marek T. Olszewski
Historia mozaiki rzymskiej
Wykład prowadzony w semestrze zimowym i letnim zakończony zostanie egzaminem ustnym na ocenę. Aby przystąpić do egzaminu obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, ale będzie traktowana przez wykładowcę z korzyścią dla studenta w ocenie końcowej. Dwie nieobecności będą traktowane bez konsekwencji w ocenie końcowej umiejętności studenta.

Monika Rekowska
Historia archeologii klasycznej
Obecność nie jest obowiązkowa, aczkolwiek studenci przystępujący do egzaminu kończącego roczny wykład są zobowiązani do samodzielnego wyszukania stosownej literatury przedmiotu i zapoznania się z nią.
Egzamin ustny.

Sławomir Rzepka
Królewskie nekropole Egiptu faraońskiego
Zaliczenie na koniec semestru zimowego na podstawie obecności wymagana obecność na co najmniej połowie zajęć; egzamin na koniec roku akademickiego

Tomasz Scholl
Miasta i grodziska północnych wybrzeży Morza Czarnego w okresie antycznym
Warunkiem zaliczenia semestru jest wysłuchanie co najmniej połowy wykładów. Warunkiem zaliczenia drugiego semestru jest wysłuchanie przynajmniej połowy wykładów oraz zdanie egzaminu ustnego.

Dariusz Szeląg
Historia i kultura Babilonii w I tys. p.n.e.
egzamin w sesji letniej

 

Agnieszka Tomas
Kobieta w świecie grecko-rzymskim
Wykład kończy egzamin pisemny. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność (dopuszczam 5 nieobecności w semestrze).

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę