Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Zajęcia kierunkowe

 


<<< Powrót

(układ w porządku alfabetycznym, według osób prowadzących)

Mirosław Barwik
Język egipski II
Kurs klasycznego języka egipskiego. Zajęcia kończą się egzaminem pisemnym (semestr letni)

Mirosław Barwik/ Kamil Kuraszkiewicz
Lektura egipskich tekstów historycznych
Zajęcia kierunkowe. Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na zajęciach i wyników osiągniętych w pracy nad tekstem.

Marcin Białowarczuk
Architektura neolitu
Warunkiem zaliczenia zajęć jest:
- obecność na zajęciach (dopuszczalne 3 nieobecności w semestrze)
- zolżenie pisemnej pracy zaliczeniowej na podany temat (tematy i termin składania prac zostanie ustalony z grupą w trakcie zajęć)

Renata Ciołek
Importy rzymskie w Barbaricum
nieobecności: maximum 2 w semestrze
referaty: 1 referat w semestrze letnim (wygłoszony, nie w formie pisemnej!)
oceny: czynne uczestnictwo w zajęciach mających charakter konwersatorium. Na każdych zajęciach studenci proszeni są o samodzielną analizę materiału w formie pisemnej, która jest każdorazowo oceniana.

Renata Ciołek
Numizmatyka antyczna
nieobecności: maximum 2 w semestrze
referaty: referat / referaty w semestrze letnim
oceny:
w semestrze zimowym: praca pisemna na temat historii numizmatyki umiejętność opisu monet greckich i celtyckich
w semestrze letnim: nauka określania monet rzymskich


Mahmoud El Tayeb
Język arabski – dopuszczone 3 nieusprawiedliwione obecności w każdym semestrze
zaliczenie roku na podstawie pracy pisemnej oraz odpowiedzi ustnej
 
Ceramika nubijska dopuszczone 3 nieusprawiedliwione
obecności w każdym semestrze
zaliczenie roku na podstawie wygłoszenia referatu oraz odpowiedzi ustnej
 
Chartum zaliczenie na podstawie obecności (dopuszczone 3 nieusprawiedliwione obecności) 

Witold Gumiński
Paleośrodowisko a człowiek od późnego plejstocenu po neoholocen
- Obecności (najwyżej dwie nieobecności nieusprawiedliwione w czasie jednego semestru).
- Bieżące przygotowywanie się na zajęcia (z podanej literatury) i czynne uczestnictwo.
- Zdanie końcowego kolokwium (po drugim semestrze) z całości problematyki poruszanej na zajęciach.

Katarzyna Januszek
Najważniejsze stanowiska neolityczne w Polsce
1. dopuszczalne nieobecności w semestrze - 3 usprawiedliwione*
2. pisemne kolokwium na zakończenie zajęć po II semestrze.
*podstawa usprawiedliwienia: wpis do książeczki zdrowia studenta świadczący o przebytej chorobie lub wypeniony odpowiedni druk zwolnienia lekarskiego bądź dokument poświadczający wypadek losowy

Barbara Kaim
W państwie Kaniszki
-Tylko nieobecności usprawiedliwione ( w wypadku dużej ilości zwolnień lekarskich konieczność zaliczenia opuszczonych wykładów)
Opracowanie w formie wystąpienia ustnego jednego z wybranych problemów archeologii państwa Kuszanów

Joanna Kalaga
Rękodzieło i rzemiosło we wczesnym średniowieczu
Nieobecności: 2 nieusprawiedliwione w każdym semestrze.
Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w formie wykładów.
Zaliczenie w semestrze zimowym: na podstawie obecności.
Zaliczenie w semestrze letnim: kolokwium z całego materiału wykładanego w ciągu roku akademickiego. Jeden temat na kolokwium przygotowuje student.

Joanna Kalaga
Obrządek pogrzebowy Słowian
Nieobecności: 2 nieusprawiedliwione
Zajęcia prowadzone w formie konwersatorium - wykłady ze strony wykładowcy i referaty ze strony studentów. Pierwsze zajęcia - lista referatów z podstawową literaturą i wybór przez studenta jednego tematu do opracowania.
Zaliczenie: obecność na zajęciach, wygłoszenie jednego referatu i kolokwium końcowe (jeden temat przygotowuje student - inny niż w referacie).

Joanna Kalaga
Kresy wschodnie w VI-XIII wieku
Nieobecności: 2 nieusprawiedliwione
Zajęcia prowadzone w formie wykładu. Pierwsze zajęcia – program zajęć referatów listą podstawowej literatury.
Zaliczenie: obecność na zajęciach i kolokwium końcowe (jeden temat przygotowuje student).

Joanna Kalaga
Mazowsze we wczesnym średniowieczu
Nieobecności: 2 nieusprawiedliwione
Zajęcia prowadzone w formie konwersatorium - wykłady ze strony wykładowcy i referaty ze strony studentów. Pierwsze zajęcia - lista referatów z podstawową literaturą i wybór przez studenta jednego tematu do opracowania.
Zaliczenie: obecność na zajęciach, wygłoszenie jednego referatu i kolokwium końcowe (jeden temat przygotowuje student – inny niż referacie).

Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
Północne wybrzeża M. Czarnego w okresie rzymskim:
Bez konsekwencji dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze.
3-4 nieobecności wymagają zaliczenia całości materiału z semestru.
Więcej niż 4 nieobecności w semestrze uniemożliwiają uzyskanie zaliczenia.
Zaliczenie na dostateczny – na podstawie obecności. Na wyższe oceny na podstawie prac semestralnych.

Sławomir P. Kowalski
Pustynne granice Cesarstwa Rzymskiego (godzin 60)
Warunki zaliczenia:
Egzamin końcowy ustny na ocenę;
Zaliczenie zajęć na podstawie: 
Obecności: student może być nieobecny na dwóch zajęciach w semestrze (jeśli usprawiedliwione nieobecności przekroczą podany limit, student zobowiązany jest na indywidualnym sprawdzianie – nie później niż dwa tygodnie od nieobecności - wykazać się opanowaniem materiału omawianego na zajęciach, na których był nieobecny);
Zreferowania ustalonego z prowadzącym zajęcia zagadnienia w oparciu o lekturę własną.

Marzena Łuszczewska
Rzymskie rzemiosło
Dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze.
3 nieobecności – zaliczenie materiału z wszystkich nieobecności
4 nieobecności – zaliczenie materiału z całego semestru (może mieć formę pracy pisemnej na zadany temat)
Więcej niż 4 nieobecności w semestrze uniemożliwiają uzyskanie zaliczenia.
Zaliczenie (na ocenę) na podstawie obecności oraz wygłoszonych przez uczestników na zajęciach dłuższych wypowiedzi ustnych (min. 1 na semestr).

Marzena Łuszczewska
Propaganda cesarska w sztuce wczesnego pryncypatu
Dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze.
3 nieobecności – zaliczenie materiału z wszystkich nieobecności
4 nieobecności – zaliczenie materiału z całego semestru (może mieć formę pracy pisemnej na zadany temat)
Więcej niż 4 nieobecności w semestrze uniemożliwiają uzyskanie zaliczenia.
Zaliczenie (na ocenę) na podstawie obecności oraz wygłoszonych przez uczestników na zajęciach referatów ustnych (min. 1 na semestr).

Martyna Milewska
Garncarstwo późnośredniowieczne i nowożytne w Polsce
- najwyżej trzy nieobecności w semestrze
- aktywność na zajęciach
- pisemne kolokwium na zakończenie każdego semestru 
 
Martyna Milewska
Historia kultury materialnej Polski późnośredniowiecznej i nowożytnej
- najwyżej trzy nieobecności w semestrze
- czynne uczestnictwo w zajęciach
- pisemne kolokwium na zakończenie każdego semestru
 
Martyna Milewska
Wytwórczość rzemieślnicza w Polsce późnośredniowiecznej i nowożytnej
- najwyżej trzy nieobecności w semestrze
- aktywność na zajęciach
- pisemne kolokwium na zakończenie każdego semestru

Jolanta Młynarczyk
Ceramika Lewantu (V w. p.n.e. – VII w. n.e.) (semestr zimowy)
Warunki zaliczenia:
a) frekwencja (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione)
b) przygotowanie na piśmie samodzielnego mini-opracowania (opis, identyfikacja, podstawy datowania) wybranego zabytku ceramicznego
c) podstawowy test końcowy w sesji zimowej (w grę wchodzi również zaliczenie wcześniejsze, tj w terminie „zerowym”!)

Iwona Modrzewska-Pianetti
Archeologia podwodna
referaty ustne na temat źródeł i znalezisk podwodnych, zaliczanie w styczniu 2007

Monika Muszyńska
Objazd po kolekcjach starożytności w Polsce
1. dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze
2. warunkiem uzyskania zaliczenia jest wygłoszenie referatu (bez konieczności przygotowania formy pisemnej)

Monika Muszyńska
Archeologia Trypolitanii i Cyrenajki
1. dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze
2. warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach

Andrzej Niwiński
Egipskie kolekcje i ośrodki egiptologiczne w Paryżu, Brukseli i Lejdzie 
1. Osoby przygotowujące się do udziału w objeździe naukowym powinny regularnie uczęszczać na spotkania przedwyjazdowe. Każda osoba przygotuje krótki referat poświęcony wybranemu zagadnieniu dotyczącemu kolekcji, które planuje się zwiedzić (przydział tematów na spotkaniach w październiku i listopadzie, wygłaszanie referatów w następnych miesiącach poprzedzających wyjazd). Po powrocie wszystkich uczestników będzie obowiązywać sprawdzian pisemny dotyczący zwiedzanych kolekcji.
2. Ikonografia egipska (semestr letni)
Zajęcia mają charakter ćwiczeń: uczestnicy kolejno opisują i interpretują oglądaną na przezroczu scenę. Po zakończeniu zajęć zostanie przeprowadzony sprawdzian pisemny; warunkiem przystąpienia do niego będzie potwierdzona obecność na co najmniej 75% zajęć.

Joanna Piątkowska-Małecka
Łowiectwo w pradziejach i czasach historycznych:
 a) obecność obowiązkowa (każda osoba może nie uczestniczyć w zajęciach 2 razy w ciągu każdego z semestrów)
b) wypowiedź ustna (każda osoba ma referat 1 raz w każdym z semestrów)
c) praca pisemna roczna (może dotyczyć tematu, który był przedmiotem wypowiedzi)
 
Monika Rekowska
Antyk północnej Afryki w kulturze europejskiej (XVII-XIX w.)
2 nieobecności nieusprawiedliwione; aktywny udział w zajęciach o charakterze konwersatorium; zajęcia kończy i podsumowuje wspólna rozmowa/dyskusja wszystkich uczestników, co prowadzącemu ułatwi wiarygodną ocenę stopnia poznania omawianego materiału

Monika Rekowska
Antyk prowincji rzymskich w polskich badaniach
2 nieobecności nieusprawiedliwione; aktywny udział w zajęciach o charakterze konwersatorium; zajęcia kończy i podsumowuje wspólna rozmowa/dyskusja wszystkich uczestników, co prowadzącemu ułatwi wiarygodną ocenę stopnia poznania omawianego materiału

Tomasz Scholl
Archeologia nadczarnomorska – warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczam 2 nieobecności), ocena zależy od zaangażowania w trakcie zajęć.


Arkadiusz Soltysiak
Antropologia historyczna - definicja, cele, metody
dopuszczalna liczba nieobecności: 3 w semestrze
zaliczenie do wyboru: egzamin ustny lub praca zaliczeniowa o temacie
zaproponowanym przez prowadzącego zajęcia

Anna Smogorzewska
Archeologia Anatolii
Liczba dopuszczalnych nieobecności - 3 (w tym 2 mogą być nieusprawiedliwione)
Referat w semestrze

Franciszek Stępniowski
Estetyka Starożytnego Wschodu
Zaliczenie z oceną na podstawie minimum jednego referatu.
Dopuszczalne co najwyżej 3 nieobecności (niezależnie od przyczyn).

Dariusz Szeląg
Archeologia Syrii w epoce żelaza
obecność (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze), referaty (ustne).

Agata Ulanowska
Sztuka egejska
Obecności: dopuszczalne są trzy nieobecności w semestrze.
Referat mówiony jeden w semestrze.

Wiesław Więckowski
Paleoantropologia
Dla studentów studiów licencjackich:
- obecność (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione)
- praca zaliczeniowa 
Dla studentów studiów magisterskich:
- artykuł / praca semestralna na wybrany temat

Archeologia i antropologia śmierci
- wystąpienie/prezentacja
- udział w dyskusji

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę