Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Wykłady dla II rokuEgzamin z historii starożytnej Grecji i Rzymu
 
Obowiazują państwa lektury podręczników oraz 3 (trzy) lektury uzupełniające, do wyboru po jednej z każdej listy dodatkowej. Egzamin składa się z części pisemnej, na której pojawią się pytania z zakresu geografii historycznej, historii politycznej, społecznej i gospodarczej, kwestie ustrojowe itp. Część ustna dotyczyć będzie głównie Państwa wrażeń z lektur dodatkowych, choć osoby, które części pisemnej nie zaliczą uzyskają tu możliwość poprawy (a więc będą musiały odpowiedzieć na pytania przekrojowe).
 
Grecja - podręczniki
 
Nie mam jednego podręcznika do zaproponowania poza:
M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, wyd. Trio, 1998 – uprzedzam jednak, że zawiera on więcej informacji niż będę wymagać na egzaminie (czasami mniej, to prawda). Stary podręcznik J. Wolskiego, Historia Powszechna. I. PWN (mnóstwo wydań) nie wchodzi w rachubę gdyż jest drastycznie przestarzały.
 
Trzeba będzie korzystać z kilku pozycji na raz szukając odpowiednich wiadomości:
Th.. R. Martin, Starożytna Grecja od okresu prehistorycznego do okresu hellenistycznego, Wyd. Prószyńskiego 1998 (raczej trochę za mało)
F. W. Walbank, Świat hellenistyczny, Wyd. Prószyńskiego 2003
A.  Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. I (PWN 1988), oraz t. III (PWN 1992)
(podręcznik za bogaty, warto uwzględnić do egzaminu: t. I, Charakterystyka środowiska geograficznego, Społeczeństwo czasów archaicznych, Kolonizacja doby archaicznej, Epoka wojen perskich; t. III, Charakterystyka monarchii hellenistycznej i sztuki wojennej, miasta greckie; mniej nas interesuje historia polityczna ale należy znać jej zarys!)
 
Ponadto zarys historii Grecji pióra S. Sprawskiego w dziele zbiorowym: J. Bonarek, T. Czekalski, S. Sprawski I S. Turlej, Dzieje Grecji, Wydawnictwo Literackie 2005
 
Rzym – podręczniki
 
M. Cary, H.H. Scullard, Dzieje Rzymu, t. 1-2, Warszawa 1992
M. Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995
M. Jaczynowska, M. Pawlak, Starożytny Rzym, Warszawa 2008
 
Ponadto warto przeczytać:
A.  Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004
M. Sartre, Wschód rzymski, Wrocław 1997
C. Wells, Cesarstwo rzymskie, Warszawa 2005
A. Cameron, Późne cesarstwo rzymskie, Warszawa 2005
G. Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 1991
J. Heurgon, Rzym i świat śródziemnomorski do wojen punickich, Warszawa 1973
M. Jaczynowska, Religie świata rzymskiego, Warszawa 1987
J. Daniélou, H.I. Marrou, Historia Kościoła, t. 1, Warszawa 1984
E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994
 
I. Historia polityczna, instytucje:
 
P. Green, Aleksander Wielki, PIW 1978
K. Nawotka, Aleksander Wielki, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 2004
N.G.L. Hammond, Starożytna Macedonia, PIW 1989
R. Kulesza, Sparta w V-IV wieku p.n.e., Mada 2003-04-24
J.K. Davies, Demokracja w Grecji klasycznej, Prószyński i Ska 2003
O. Murray, Narodziny Grecji , Prószyński i Ska 2003
J. Burckhardt, Czasy Konstantyna Wielkiego, Warszawa 1992
J. Vogt, Upadek Rzymu, Warszawa 1993
P. Heather, Upadek Cesarstwa rzymskiego, Poznań 2006
K. Kumaniecki, Cyceron i jego współcześni, Warszawa 1959 (1989)
H. Wolfram, Historia Gotów, Warszawa-Gdańsk 2003
A.R. Birley, Hadrian, Warszawa 2002
R. Auguet, Kaligula, Warszawa 1990
L. Winniczuk, Pliniusz Młodszy w świetle swoich listów i mów, Warszawa 1987
Y. Le Bohec, Cezar, Warszawa 2003
P. Southern, Oktawian August, Warszawa 2003
T. Kotula, Septymiusz Sewerus, Wrocław 1987
G. Charles-Picard, Hannibal, Warszawa 1971
R. Browning, Justynian i Teodora, Warszawa 1971
 
II. Religia, społeczeństwo, obyczaje:
 
E.R. Dodds, Grecy i irracjonalność, Homini 2002
W. Lengauer, Religijność starożytnych Greków, PWN 1994
S. Oświęcimski, Zeus daje tylko znak. Apollo wieszczy osobiście, Starożytne wróżbiarstwo greckie, PWN 1989
A. Świderkówna, Bogowie zeszli z Olimpu, Wiedza Powszechna 1991
A. Wypustek, Magia antyczna, Ossolineum 2001
J. Meleze-Modrzejewski, Żydzi nad Nilem od Ramzesa do Hadriana, Enigma 2000
A. Świderkówna, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, PIW dowolne wydanie
E. Wipszycka, O starożytności polemicznie
J.-P. Vernant, Czlowiek Grecji, Świat Ksiazki 2000
P. Veyne (red.), Historia życia prywatnego, t. 1, Wrocław 2005
P. Veyne, Imperium grecko-rzymskie, Kęty 2008
H.I. Marrou, Zmierzch Rzymu czy późna starożytność?, Warszawa 1997
H.I. Marrou, Historia wychowania w starożytności, Warszawa 1969
F. Kolb, Ideał późnoantycznego władcy, Poznań 2008
M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1979
L. Schumacher, Niewolnictwo antyczne, Poznań 2005
A. Giardina (red.), Człowiek Rzymu, Warszawa 1997
P. Grimal, Seneka, Warszawa 1994
P. Brown, Augustyn z Hippony, Warszawa 1993
 
III. Źródła historyczne:
 
Herodot, pierwsze cztery księgi Dziejów
Ksenofornt, Anabasis
Plutarch, Żywoty sławnych mężów, cztery wybrane żywoty spośród następujących: Solon, Kimon, Nikiasz, Tem,istokles, Alkibiades, Arystydes, Perykles, Aleksander Wielki, Agis  i Kleomenes, Pyrrus – kilka wydań, raczej Prószyński w serii Biblioteka Antyczna niż Ossolineum)
Flawiusz Arrian, Wyprawa Aleksandra Wielkiego
Tacyt, Germania, Poznań 2008 (tłum. T. Płóciennik, wstęp i komentarz J. Kolendo)
Cezar, Wojna galijska (tłum., wstęp, oprac. E. Konik), Wrocław 1978
Petroniusz, Uczta Trymalchiona, tłum. L. Staff, Warszawa 1963
Swetoniusz, Żywoty Cezarów, tłum., kom., wstęp J. Niemirska-Pliszczyńska, Wrocław 19876 (2 biografie do wyboru)


<<< Powrót

(układ w porządku alfabetycznym, według osób prowadzących)


Aleksander Bursche, Roksana Chowaniec
Konserwatorstwo, muzealnictwo, popularyzacja archeologii” dla studentów dziennych i wieczorowych
- maksymalnie dwie nieobecności w semestrze;
- przygotowanie następujących prac na zajęcia:  CV i list motywacyjny,
  oferta sponsorska lub patronatu medialnego,
  recenzja wystawy, filmu edukacyjnego lub książki popularno-naukowej,
  projekt folderu,
  projekt z zakresu dziedzictwa kulturowego, objazdu naukowego, lekcji muzealnej lub zielonej szkoły,
  wykonanie gry planszowej, strategicznej, kart etc., dla dzieci w wybranym wieku szkolnym o tematyce związanej z archeologią
  przygotowanie prezentacji na zajęcia na jeden z zaproponowanych przez prowadzącego tematów; Zajęcia zakończone: ćwiczenia – zaliczeniem na ocenę oraz wykład - egzaminem (egzamin podstawowy pisemny, egzamin poprawkowy - ustny)


Barbara Kaim
Archeologia Bliskiego Wschodu
egzamin

Jerzy Kruppe
Archeologia średniowiecza i czasów nowożytnych
- egzamin ustny po dwóch semestrach.

Jolanta Młynarczyk
Archeologia Bliskiego Wschodu („Antyk”)
Warunki zaliczenia:
a) Frekwencja (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w ciągu semestru);
b) Egzamin testowy (pisemny) w sesji letniej (przed 15 czerwca 2007). Istnieje też możliwość zdania egzaminu ustnego w terminie „zerowym” (po uzgodnieniu z prowadzącą wykład)

Andrzej Niwiński
Archeologia Egiptu
Wykład (prowadzony w semestrze zimowym przez dr S. Rzepkę) kończy się egzaminem ustnym, w trakcie którego student losuje zestaw 4 tematów. Jeden temat obejmuje wiedzę ogólną z archeologii egipskiej dotyczącą jakiegoś konkretnego okresu; oprócz wykładów niezbędną (i obowiązkową) lekturą jest w tym wypadku Historia Egiptu N. Grimala. Drugie pytanie dotyczy jednego z tematów poruszanych na wykładach; ponieważ nie zawsze łatwo jest znaleźć omówienie tego materiału w powszechnie dostępnej literaturze, zwłaszcza w języku polskim, gwarancją poprawnej odpowiedzi jest uczęszczanie na wykłady i odpowiednie notatki. Trzecie pytanie dotyczy zagadnienia z historii badań egiptologicznych; zalecaną lekturą jest w tym wypadku książka A. Niwińskiego: Czekając na Herhora. Tajemnice odkrywania Teb stubramnych czyli szkice z dziejów archeologii Egiptu., Warszawa 2003 i 2005. Czwarte pytanie dotyczy topografii Egiptu; każdy student powinien we własnym zakresie opanować mapę i zapamiętać położenie najważniejszych ośrodków starożytnego Egiptu.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń do wykładu oraz zgłoszenie się w trakcie letniego semestru do prowadzącego wykład z ustnym potwierdzeniem, że dana osoba zamierza zdawać egzamin.

Ryszard F. Mazurowski
Archeologia neolitu i wczesnej epoki brązu
 zdanie egzaminu końcowego ( forma pisemna lub ustna )obejmującego sprawdzian wiedzy przekazanej na wykładzie oraz nabytej w trakcie ćwiczeń z tego przedmiotu , a także pochodzącej z przeczytanej literatury obowiązkowej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń do tego wykładu.
 
Marek T. Olszewski
Archeologia Rzymu i prowincji rzymskich
wykład w semestrze zimowym i letnim prowadzony wspólnie z dr J. Żelazowskim (semestr zimowy: "Czasy Republiki rzymskiej"). Wykład zakończony zostanie egzaminem ustnym na ocenę. Egzamin dotyczył będzie czasów republiki i cesarstwa rzymskiego, pytania będą zadawane przez obu wykładowców. Wykładowcy będą posługiwali się bazą ilustracyjną, którą student będzie zobowiązany rozpoznać i opisać. Obecnośc nie jest obowiązkowa ale będzie traktowana z korzyścią w końcowej ocenie; dwie nieobecności są dopuszczane bez żadnych konsekwencji. 

Sławomir Rzepka
Blok Archeologia Egiptu i Nubii
Zaliczenie na koniec semestru zimowego na podstawie obecności wymagana obecność na co najmniej połowie zajęć; egzamin na koniec roku akademickiego

Arkadiusz Soltysiak
Techniki pozyskiwania i przetwarzania informacji w archeologii
bez limitu nieobecności
zaliczenie: egzamin pisemny
możliwość zaliczenia w trakcie semestru po uzgodnieniu z prowadzącym wykład (egzamin ustny)
Egzamin u Ewy Wipszyckiej-Bravo

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę