Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Ćwiczenia i zajęcia pomocnicze


<<< Powrót

(układ w porządku alfabetycznym, według osób prowadzących)


Mirosław Barwik/Witold Godlewski
Wykład pomocniczy w bloku Archeologia Egiptu i Nubii - Aspekty historii i kultury starożytnego Egiptu
Wykład kończy się egzaminem w semestrze letnim.
Podstawowa literatura (dotyczy Egiptu faraońskiego i ptolemejskiego):
B.Bravo, E.Wipszycka, Historia starożytnych Greków, tom III: Okres hellenistyczny, Warszawa 1992
H.Carter, A.Mace, Odkrycie grobowca Tutanchamona, Warszawa 1997
Ch. Desroches-Noblecourt, Tutanchamon - życie, śmierć, odrodzenie, Warszawa 1980
N.Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, Warszawa 2004
R.Schulz, M.Seidel (ed.), Świat faraonów, Köln 2001

Marcin Białowarczuk
Zarys archeologii pradziejowej - ćwiczenia.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:
 - obecność na zajęciach (dopuszczalne 3 nieobecności w semestrze)
 - uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich kolokwiów (ocena końcowa jest średnią ocen z w.wym. kolokwiów)

Katarzyna Januszek
Archeologia neolitu i wczesnej epoki brązu - ćwiczenia do bloku II:
1. dopuszczalne nieobecności w semestrze - 3 usprawiedliwione*
2. pisemne kolokwium na zakończenie każdego semestru.

Katarzyna Januszek
Zarys archeologii pradziejowej - ćwiczenia
1. dopuszczalne nieobecności w semestrze - 3 usprawiedliwione*
2. pisemne kolokwium na zakończenie semestru
*podstawa usprawiedliwienia: wpis do książeczki zdrowia studenta świadczący o przebytej chorobie lub wypeniony odpowiedni druk zwolnienia lekarskiego bądź dokument poświadczający wypadek losowy

Maja Kornacka
Zarys archeologii śródziemnomorskiej
część I: Archeologia Starożytnego Wschodu, Egiptu i Sudanu
Dopuszczalna liczba nieobecności: 2.
Ćwiczenia podzielone są tematycznie na część poświęconą archeologii Starożytnego Wschodu (ok. 20 godzin) i część poświęconą Egiptowi i Sudanowi (ok. 10 godzin).
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny końcowej. Na ocenę końcową składają się oceny z kolokwiów, ocena z krótkiego referatu ustnego przedstawianego na zajęciach, ocena z krótkiej pracy pisemnej (ok. 3 standardowych stron) oraz ogólna ocena semestralna z aktywności na zajęciach.
W przypadku nieobecności na kolokwium lub uzyskania oceny negatywnej należy (ponownie) przystąpić do kolokwium w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia. Temat referatu ustnego wyznacza prowadzący. Referat jest przedstawiany na zajęciach, omawiany i - w miarę konieczności - uzupełniany przez pozostałych uczestników zajęć, którzy mogą w ten sposób wykazać się aktywnością. Temat pracy pisemnej jest dowolny, przy czym musi być związany z tematyką zajęć (tj. archeologia Starożytnego Bliskiego Wschodu, Egiptu bądź Sudanu w ramach chronologicznych objętych zajęciami) i uprzednio zatwierdzony przez prowadzącego. 

Katarzyna Januszek
Ćwiczenia warsztatowe
1. dopuszczalne nieobecności w semestrze - 3 usprawiedliwione
2. dwie prace semestralne (pierwsza pod koniec I semestru, druga pod koniec II semestru)
3. pisemne kolokwium zaliczeniowe pod koniec II semestru.
*podstawa usprawiedliwienia: wpis do książeczki zdrowia studenta świadczący o przebytej chorobie lub wypeniony odpowiedni druk zwolnienia lekarskiego bądź dokument poświadczający wypadek losowy


Marzena Łuszczewska
Zarys archeologii śródziemnomorskiej (ćwiczenia – I r., sem. 2):
Dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze.
3 nieobecności – zaliczenie materiału z wszystkich nieobecności
4 nieobecności – zaliczenie materiału z całego semestru (może mieć formę pracy pisemnej na zadany temat)
Więcej niż 4 nieobecności w semestrze uniemożliwiają uzyskanie zaliczenia.
Zaliczenie (na ocenę) na podstawie obecności, aktywności na zajęciach oraz uzyskania pozytywnego wyniku z kolokwium.

Marek Olszewski (semestr zimowy), Agnieszka Tomas (semestr letni) 
Archeologia Rzymu i prowincji rzymskich II - ćwiczenia
Bez konsekwencji dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze.
3 nieobecności – zaliczenie materiału z wszystkich nieobecności
4 nieobecności – zaliczenie materiału z całego semestru (może mieć formę pracy pisemnej na zadany temat). Więcej niż 4 nieobecności uniemożliwiają uzyskanie zaliczenia.
Zaliczenie ćwiczeń (na ocenę) odbywa się na podstawie obecności i kolokwium (jedno w semestrze). Pod uwagę będzie brana także aktywność na zajęciach w tym sposób przygotowania i przedstawienia zadawanych referatów (prezentacji). O dopuszczeniu do kolokwium decydują obecności.

Wiesław Małkowski

Techniki zdobywania i przetwarzania informacji
(wprowadzenie do tematyki GIS oraz praktyczne zastosowanie systemu CAD - Autocad 2007 i 2008 Map - do celów dokumentacji archeologicznej); - ćwiczenia semestr zimowy

osoby uczestniczace w zajęciach będą proszone o wykonanie:

- digitalizacji wektorowej mapy numerycznej dla stanowiska archeologicznego w oparciu o różne przykłady;
- stworzenie tabel (bazy danych), oraz integrację z rysunkiem wektorowym;
- kalibracji planów archiwalnych, fotografii lotniczych i satelitarnych z próbą archeologicznej interpretacji;
- pracy zaliczeniowej, która ma prezentować graficznie: wykonane podczas ćwiczeń projekty, z towarzyszącym komentarzem i analogiami;

obecność jest obwiązkowa ze względu na praktyczny charakter ćwiczeń


Marcin Matera
Wstęp do archeologii - ćwiczenia
Liczba nieobecności na zajęciach: 1
Zaliczone 2 colloquia


Przemysław Michalik
Wstęp do archeologii – ćwiczenia, semestr letni, grupa 7
Liczba nieobecności –  maksymalnie 3
Dwa kolokwia w semestrze (oba muszą być zaliczone)
Dwa referaty (ustne) na ocenę

Martyna Milewska
Archeologia średniowiecza i czasów nowożytnych
- najwyżej trzy nieobecności w semestrze,
- pisemne kolokwium na zakończenie każdego semestru.

Monika Muszyńska
Archeologia Rzymu i prowincji rzymskich I
1. dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze
2. konieczne jest zaliczenie kolokwiów (3 w pierwszym semestrze i 1 w drugim semestrze) oraz
3. wygłoszenie referatu (ok. 30min.) i oddanie go w formie pisemnej (z uwzględniem aparatu naukowego)


Monika Muszyńska
Zarys Archeologii Śródziemnomorskiej
1. dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze
2. konieczne jest zaliczenie kolokwiów (5 w semestrze) oraz
3. aktywny udział w zajęciach

Marek T. Olszewski
Zarys archeologii śródziemnomorskiej 
ćwiczenia prowadzone z grupą 6. w semestrze letnim (semestr zimowy dr K. Jakubiak i dr M. Łuszczewska). Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności i kolokwium. Dwie nieobecności (usprawiedliwione) dozwolone; powyżej dwóch nieobecności student musi napisać i zaliczyć specjalny sprawdzian.

Monika Rekowska
Ćwiczenia do bloku: Archeologia Grecji
2 nieobecności nieusprawiedliwione; aktywny udział w zajęciach; pozytywna ocena z kolokwium kończącego zajęcia

Łukasz Rutkowski
Zarys Archeologii Śródziemnomorskiej
(ćwiczenia - semestr zimowy: Bliski Wschód, Egipt)
warunki zaliczenia:
Ocena końcowa - średnia z ocen dwóch kolokwiów
(jedno w połowie, drugie pod koniec semestru);
Ponadto, każdy student jest zobowiązany co najmniej dwa razy w ciągu semestru do wypowiedzi ustnej, w postaci dłuższego referatu lub krótszych wypowiedzi, będących wyjaśnieniem zadanych zagadnień; bardzo dobre referaty -- powiedziane (nie czytane z kartki), wnikliwie traktujące temat, ale nie przeładowane szczegółami, o interesującej formie (np. prezentacja multimedialna) podwyższają ocenę końcową o jeden stopień (oczywiście pod warunkiem zaliczenia kolokwiów).Oceny z kolokwiów można poprawiać ustnie na dyżurze. Dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Sławomir Rzepka
Blok Archeologia Egiptu i Nubii
Wygłoszenie dwóch referatów w semestrze, pozytywna ocena z kolokwium (przewidziane jedno kolokwium na semestr

Anna Smogorzewska
Wstep do archeologii:
Liczba dopuszczalnych nieobecności - 3 (w tym 2 mogą być nieusprawiedliwione)
Dwa kolokwia w semestrze (minimum)
Jeden referat w semestrze
Praca pisemna


Michał Starski
Metodyka badań wykopaliskowych
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń w semestrze zimowym jest uczęszczanie na zajęcia (dopuszczalne są nie więcej niż 2 nieobecności), złożenie w wersji pisemnej lub wygłoszenie jednego referatu (szczegóły do ustalenia podczas zajęć) oraz zaliczenie kolokwium semestralnego.
W semestrze letnim warunkiem zaliczenia jest uczęszczanie na zajęcia (dopuszczalne są nie więcej niż 2 nieobecności), wykonanie i złożenie w formie pisemnej ćwiczeń z analizy stratygraficznej nawarstwień w wykopie, wykonanie i złożenie w formie pisemnej ćwiczeń z opisu zabytków oraz zaliczenie zajęć terenowych (złożenie prac i rysunków).

Michał Starski
Rysunek zabytków
Zajęcia odbywają się przez jeden semestr i są częścią cyklu, którego pozostałe elementy to Rysunek krzemienia i Fotografia zabytków. Warunkiem zaliczenia całości zajęć jest uzyskanie oceny zaliczającej z każdego z tych cyklów.
W przypadku rysunku zabytków warunkiem zaliczenia jest uczęsczanie na zajęcia (dopuszczalne są nie więcej niż 2 nieobecności) oraz wykonanie podczas zajęć i złożenie rysunków: wylewu naczynia ceramicznego, dwóch naczyń ceramicznych, kafla płytowego, zabytku żelaznego oraz naczynia szklanego.

 

Szela Andrzej
Metodyka badań wykopaliskowych 

obecność (możliwość opuszczenia dwóch zajęc w semestrze), wymagane przygotowywanie się do zajęć, przygotowywanie referatów, zaliczenie kolokwium kończącego semestr

 

Szela Andrzej
Rysunek zabytków
Zajęcia odbywają się przez jeden semestr i są częścią cyklu, którego pozostałe elementy to Rysunek krzemienia i Fotografia zabytków.Warunkiem zaliczenia całości zajęć jest uzyskanie oceny zaliczającej z każdego z tych cyklów. 
W przypadku rysunku zabytków warunkiem zaliczenia jest uczęszczanie na zajęcia (dopuszczalne są nie więcej niż 2 nieobecności)


Dariusz Szeląg
Zarys archeologii śródziemnomorskiej - ćwiczenia dla I roku -
obecność (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze), referaty (ustne), 2 sprawdziany


Dariusz Szeląg
Archeologia Bliskiego Wschodu - ćwiczenia dla II roku -
obecność (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze), referaty
(ustne), krótka praca pisemna, 2 sprawdziany

Dariusz Szeląg
Rozwój form państwowości w rejonie bliskowschodnim od III do I tys. p.n.e. - zajęcia pomocnicze dla II roku -
obecność (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze), referaty (ustne), egzamin w sesji letniej

Agnieszka Tomas - semestr zimowy
Wstęp do Archeologii
Dopuszczalne nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze - 2 
Jeden referat w ciągu semestru (w formie ustnej lub pisemnej)
Zaliczenie końcowe w formie testu
Na ocenę końcową ma także wpływ ocena udziału w zajęciach w ciągu roku

Agata Ulanowska
Zarys archeologii śródziemnomorskiej
Obecności: dopuszczalne są trzy nieobecności w semestrze.
Referaty mówione: minimum jeden referat w semestrze, ocenia podlega jakość merytoryczna i układ formalny. Referaty muszą być wygłaszane (w oparciu o notatki), a nie odczytywane.
Kolokwia: dwa w semestrze. Kolokwia są w formie testowej i nie podlegają poprawie. Istnieje możliwość poprawiania oceny końcowej.

Agata Ulanowska
Wstęp do archeologii
Obecności: dopuszczalne są trzy nieobecności w semestrze.
Referaty mówione: minimum jeden referat w semestrze, ocenia podlega jakość merytoryczna i układ formalny. Referaty muszą być wygłaszane (w oparciu o notatki), a nie odczytywane.
Kolokwia: dwa w semestrze. Kolokwia są w formie testowej i nie podlegają poprawie. Istnieje możliwość poprawiania oceny końcowej.

Marcin Wagner/Tomasz Waliszewski I rok, gr. 7
Metodyka badań wykopaliskowych
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie wszystkich kolokwiów, przedstawienie 2 krótkich referatów w każdym z semestrów oraz uczestnictwo na zajęciach (możliwa nieusprawiedliwiona nieobecność na 2 zajęciach w obu semestrach). Przy dłuższej nieobecności z powodu choroby, konieczność indywidualnego zaliczenia. Na ocenę końcową ma wpływ także aktywność na zajęciach. 
 
Marcin Wagner
Ćwiczenia do bloku Archeologia Bliskiego Wschodu
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie wszystkich kolokwiów, przedstawienie 1-2 krótkich referatów oraz uczestnictwo na zajęciach (możliwa nieusprawiedliwiona nieobecność na 2 zajęciach). Przy dłuższej nieobecności z powodu choroby, konieczność indywidualnego zaliczenia. Na ocenę końcową ma wpływ także aktywność na zajęciach oraz napisanie krótkiej pracy pisemnej 1-2 strony (opis planu architektonicznego).

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę