Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Muzealnictwo, konserwatorstwo i popularyzacja archeologii

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie. Definicje, funkcje muzeum, pojęcie konserwatorstwa, dziedzictwa archeologicznego i kulturowego, metody i zakres popularyzacji.

2. Ochrona dziedzictwa kulturowego w społeczeństwie demokratycznym. prawo dawniej i dziś, rabunek i ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce i Europie, aspekty etyki zawodowej, wykrywacze metali, handel zabytkami. System służb konserwatorskich i metody zarządzania dziedzictwem kulturowym.

3. Historia i system muzealnictwa. Formy muzeów, polskie, europejskie i światowe instytucje i organizacje popularyzujące dziedzictwo archeologiczne.

4. Charakterystyka i podział zwiedzających

5. Przygotowanie i promocja wystawy. Foldery, katalogi, plan medialny, zabezpieczenia.

6. Wystawiennictwo. Interaktywność to nie tylko multimedia.

7. Wystawiennictwo. Modele, rekonstrukcje pełnowymiarowe, skanseny i eksploratoria

8. Edukacyjne imprezy o tematyce archeologiczno–historycznej. Organizacja imprez na wolnym powietrzu, zarządzanie oraz promocja i reklama.

9. Archeologia doświadczalna. Ginące zawody i edukacja, skanseny archeologiczne jako centra archeologii żywej.

10. Archeologia i turystyka. Dziedzictwo kulturowe w ruchu turystycznym oraz jako forma wypoczynku.

11. Planowanie badań wykopaliskowych: budżet, formalności, opracowanie i publikacja.

12. Nowoczesne muzea: Podróż do hiperrealności z Umberto Eco, czyli poszerzona rzeczywistość, Kody QR, media społecznościowe, hologramy, animacje komputerowe.

13. Historia popularyzacji dziedzictwa archeologicznego w Polsce i Europie.

14. Dziedzictwo archeologiczne w mediach. Czasopiśmiennictwo popularno–naukowe, radio i telewizja, multimedia, Internet.

15. Marketing i reklama w projektach popularyzujących dziedzictwo kulturowe. Grupa docelowa, rynek, foldery, plakaty, mass–media.

16. Moda w muzeach, moda na muzea

17. Architektura muzealna, 'star; architekci i 'efekt Bilbao

 

1. Akty prawne: Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego; Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych i inne rozporządzenia (patrz Trzciński 2010)

2. Black G., Transforming museums in the twenty-first century, London-New York 2012

3. Carbonell B.M. (red.), Museum Studies, Oxford 2007;

4. Coles J., Archeologia doświadczalna, Warszawa 1977

5. Chowaniec R., Dziedzictwo archeologiczne w Polsce, Warszawa 2010

6. Davis M.E., How students understand the Past. From Theory to Practice, Oxford 2005

7. Dziedzictwo w akcji. Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze, Szlendak T., Nowiński J. Olechnicki K. i in. Warszawa 2012

8. Grad J., Mamzer H. (red.), Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej, Pozńań 2004

9. Hein G.E., Learning in the Museum, London–New York 2004

10. Holtorf C., From Stonehenge to Las Vegas. Archaeology as Popular Culture, Oxford 2005

11. Olsen B., W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, Warszawa 2013

12. Pomian K., Zbieracze i osobliwości, Warszawa 1996

13. Pomian K., Przeszłość jako przedmiot wiedzy, Warszawa 2010

14. Swain H., An introduction to museum archaeology, Cambridge 2007

15. Szafrański W, Zalasińska K (red.), Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego, Poznań 2009

16. Toczewski A. (red.), Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie, Zielona Góra 2006

17. Trzciński M., Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym, Warszawa 2010

18. Włodarski J., Zeidler K., Prawo muzeów, Warszawa 2008

19. Zeidler K., Trzciński M., Wykład prawa dla archeologów, Warszawa 2009


Literatura obowiązkowa:

Borkowski W., Brzeziński W., Prezentacja dziedzictwa archeologicznego, Z Otchłani Wieków 56, nr 3, 2001, s. 80-86;
 
Brzeziński W., Archaeology in the museum: presenting the past to the general public, (in:) Quo vadis archaeologia? Whither European archaeology in the 21st century?, Kobyliński Z (red.), Warsaw 2001, s. 181–190;
 
Coles J., Archeologia doświadczalna, Warszawa 1977;
 
Czopek S., Wstęp do muzealnictwa i konserwatorstwa archeologicznego, Rzeszów 2000;
 
Ewidencja, eksploracja i dokumentacja w praktyce konserwatorstwa archeologicznego, Zeszyty Generalnego Konserwatora Zabytków Archeologicznych, z. l, Kobyliński Z. (red.), Warszawa 1998;
 
Gregorová A., Múzeá a Múzejníctvo, Martina 1984;
 
Hein G.E., Learning in the Museum, London–New York 2004;
 
Hooper–Greenhill E. (red.), Museum, Media, Message, London-New York 1995;
 
Instrukcja ewidencji stanowisk archeologicznych. Metoda badań powierzchniowych (Archeologiczne Zdjęcie Polski), Warszawa 1984;
 
Kleiner J., W sprawie należytego wyzyskania dzieł sztuki i zabytków historycznych dla celów szkolnych, Muzealnictwo II, 1913, z. 4;
 
Kotler N., Kotler P., Museum Strategy and Marketing: Designing Missions, Building Audiences, Generating Revenue and Resources, 1998;
 
Kroll W. (ed.), Museion, Paulys Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft XVI, 1, Stuttgart 2000, kol. 797-820;
 
Kobyliński Z., Międzynarodowe zasady ochrony i konserwacji dziedzictwa archeologicznego, Warszawa 1998;
 
Kobyliński Z., Teoretyczne podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego. Warszawa 2001;
 
Lorentz S., Muzea i zbiory w Polsce, (w:) Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce, Warszawa 1971;
 
Malinowski K., Prekursorzy muzeologii polskiej, Poznań 1970;
 
Mikocki T., Najstarsze kolekcje starożytności w Polsce (lata 1750-1830), Archiwum Filologiczne XLVI, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990;
 
Ochrona dziedzictwa archeologicznego w Europie, Kobyliński Z. (red.), Warszawa 1998
 
Pomian K., Zbieracze i osobliwości, Warszawa 1996;
 
Pruszyński J., Ochrona zabytków w Polsce. Geneza, organizacja, prawo. Warszawa 1989
 
Ryszkiewicz A., Kolekcjonerzy i miłośnicy, Warszawa 1981;
 
SoldaniA., Jankowski D., Zabytki. Ochrona i opieka. Praktyczny komentarz do nowej ustawy, Zielona Góra 2004;
 
Sowiński J., Wędrówki przedmiotów. Kolekcje i kolekcjonerzy, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977;
 
Świecimski J., Muzea i wystawy muzealne, Kraków 1995
 
Turos L., Muzeum – swoista instytucja edukacyjna, Warszawa 1999;
 
Żygulski Z., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982;
 
http://www.archeointernet.pl/akty.html

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę