Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Techniki zdobywania i przetwarzania informacji


Zajęcia składają się z dwóch części: teoretycznej (w sali wykładowej) i praktycznej (w pracowni komputerowej). Ogólny program części teoretycznej jest przedstawiony poniżej. Podczas ćwiczeń praktycznych uczestnicy będą wyszukiwać informacje w Internecie, konstruować proste bazy danych, rysować diagramy, a także zapoznawać się z najnowszymi technikami wykorzystywanymi w archeologii: GIS, rekonstrukcjami 3D, programami wspomagającymi prowadzenie dokumentacji stanowiska itd.
 
1. Podstawowe — wprowadzenie do teorii informacji.
2. Archeologia jako proces optymalizacyjny: budowanie i falsyfikowanie hipotez.
3. Kwerenda źródłowa: korzystanie z bibliotek, baz danych i Internetu.
4. Pozyskiwanie danych podczas wykopalisk, kategorie źródeł.
5. Teoria pomiaru, skale pomiarowe, błędy pomiarowe.
6. Zasady konstrukcji kwestionariusza badawczego i bazy danych.
7. Wykorzystanie narzędzi statystycznych w archeologii: wstęp.
8. Podstawy testowania hipotez statystycznych.
9. Praktyczne przykłady wykorzystania statystyki w archeologii.
10. Wprowadzenie do teorii klasyfikacji.
11. Klasyfikacja wzorcowa i bezwzorcowa: przykłady wykorzystania.
12. Możliwość zastosowania sztucznej inteligencji.
13. Wykorzystywanie informacji z dyscyplin pokrewnych.
14. Podsumowanie: przetwarzanie informacji w archeologii.
 
Literatura obowiązkowa:
Gatnar E., Symboliczne metody klasyfikacji danych, Warszawa 1998
Kostrubiec B., Taksonomia numeryczne w badaniach geograficznych, Wrocław 1982
Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, Warszawa 1995
New Techniques for Old Times. CAA ‘98. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Proceedings of the 26th Conference, Barcelona, March 1998, red. J.A. Barceló, I. Briz, A. Vila, „BAR International Series” 757, Oxford 1999
Mazur M., Jakościowa teoria informacji, Warszawa 1970
Quantitative Research in Archaeology, Progress and Prospects, red. M.S. Aldenderfer, Newbury Park — Beverly Hills — London — New Delhi 1987
Sneath P.H.A., R.R. Sokal, Numerical Taxonomy. The Principles and Practice of Numerical Classification, San Francisco 1973
Sołtysiak A., Internet — źródło informacji czy ocean kłamstwa? Ocena jakości odpowiedzi wyszukiwarki Altavista na pytania o wybrane elementy kultury starożytnej Mezopotamii, „The Peculiarity of Man” 6:2001, ss. 591–597
Sołtysiak A., Jaskulski P., Wykopaliska w komputerze, Wiedza i Życie 1998, nr 6, ss. 48–52
Theory and Practices of Archaeological Research, t. III, red. W. Hensel i in., Warszawa 1998
Wilson E.B., Wstęp do badań naukowych, Warszawa 1964

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę