Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Tom VII (XLVIII), fasc. B (2006-2008)

 

<<< powrót / back


Światowit, t. VII (XLVIII), fasc. B (2006-2008)

red. tomu Tomasz Nowakiewicz

Warszawa 2012

 

pdf icon large   Mindaugas Bertašius, Die Anzeichen Einer Überregionalen Kultur in den Wikingerzeitlichen Gräbern von Marvelė - s. 15

 

pdf icon large   Marcin Białowarczuk, Półwytwór topora kamiennego z Dolistkowa Starego, woj. podlaskie - s. 25

 

pdf icon large   Roksana Chowaniec, Zainteresowanie przeszłością i pierwsze pomoce do nauki starożytności w Polsce - s. 29

 

pdf icon large   Michał Dzik, Z dziejów badań wczesnośredniowiecznych cmentarzysk z grobami w obudowach kamiennych w międzyrzeczu Bugu i Narwi - s. 37

 

pdf icon large   Mirosław J. Hoffmann, Adam Mackiewicz, Zespoły grobowe z ceramiką z Oberhof (Aukštakiemiai) i z LLinkuhnen (Rževskoe) w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - s. 43

 

pdf icon large   Urszula Iwaszczuk, Szczątki zwierzęce z kompleksu osadniczego w Szestnie - "Czarnym Lesie" - s. 51

 

pdf icon large   Katarzyna Januszek, Materiały krzemienne nawiązujące do wyrobów z późnego paleolitu z Suchacza, stan. 1, woj. warmińsko-mazurskie - s. 67

 

pdf icon large   Piotr Jaworski, Z dziejów zainteresowań tzw. Babami Kamiennymi w Polsce. Część I: Tulczyn i Arkadia - s. 73

 

pdf icon large   Andrzej Klubiński, Szpitalny kościół św. Ducha w Wiślicy w świetle inwentarzy z lat 1590-1639 - s. 77

 

pdf icon large   Violetta Lis, Tomasz Purowski, Zagadkowe narzędzie z poroża jelenia, znalezione na osadzie obronnej ludności kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w Tarławkach, woj. warmińsko-mazurskie - s. 83

 

pdf icon large   Dariusz Manasterski, Iwieńsko-trzciniecki komponent stylistyczny we wczesnobrązowej ceramice Pojezierza Mazurskiego - s. 89

 

pdf icon large   Wojciech Nowakowski, Auf der Suche nach dem "Gold des Nordens". Rom, die Barbaren und die Bernsteinstraẞe - s. 95

 

pdf icon large   Валентин Рябцевич, Монетные депозиты западных земелъ древней Руси (материалы) - s. 107

 

pdf icon large   Kalina Skóra, Groby dziecięce w kulturze wielbarskiej - s. 139

 

pdf icon large   Rozalia Tybulewicz, Skarb z Karlina w świetle archiwaliów: historia odkrycia i losy zabytków - s. 165

 

 

Kronika wykopalisk

 

pdf icon large   Anetta Ejdulis, Osadnictwo paleolityczne i mezolityczne południowej części obszaru dorzecza Marychy. Badania powierzchniowe i sondażowe na Sejneńszczyźnie - s. 193

 

pdf icon large   Tomasz Mikocki, Rzeźby z kolekcji von Rose w Döhlau, III (trzecia wizyta w Dylewie: wykopaliska) - s. 197

 

pdf icon large   Michał Przeździecki, Witold Migal, Maciej Krajcarz, Katarzyna Pyżewicz, Obozowisko kultury magdaleńskiej na stanowisku 95 "Mały Gawroniec" w Ćmielowie, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie - s. 225

 

 

Recenzje, dyskusje i polemiki

 

pdf icon large   Magdalena Mączyńska: Artur Błażejewski, "Kultura przeworska a reńsko-wezerska strefa kulturowa" (Studia Archeologiczne 39, Acta Universitatis Wratislaviensis 2939) - s. 235

 

pdf icon large   Arkadiusz Marciniak, O efektywnych startegiach badania ceremonialnej konsumpcji bydła i świni w neolicie (odpowiedź na recenzję prof. A. Lasoty-Moskalewskiej) - s. 243

 

pdf icon large   Alicja Lasota-Moskalewska, Komentarz - s. 250

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę