Cel i zakładane efekty uczenia się:

Celem studiów jest przekazanie studentom aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia, sposobów walki, historii wojskowości oraz symboliki broni w Europie i szeroko pojętym Śródziemnomorzu, w zakresie chronologicznym od pradziejów po średniowiecze. Wykorzystane będą przy tym przede wszystkim źródła archeologiczne, a także pisane i ikonograficzne. Zakładanym efektem jest opanowanie wiedzy w zakresie zmienności form, funkcji oraz symboliki broni w czasie i przestrzeni oraz związanych z tym procesów zmian kulturowo-cywilizacyjnych. Pozwoli to na wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce, w działalności popularyzatorskiej (czasopisma branżowe i popularnonaukowe, działalność w grupach odtwórstwa historycznego, uczestnictwo w festynach i piknikach naukowych), co wiąże się z promocją edukacji w zakresie dawnego uzbrojenia. Absolwenci powinni wykorzystywać nabytą wiedzę także w projektach naukowych. Ponadto rezultatem studiów będzie pogłębienie kontaktów między środowiskiem naukowym a osobami zajmującymi się dawną wojskowością amatorsko, a także nawiązanie kontaktów z grupami odtwórstwa historycznego (ang. reenactment groups) w innych krajach. Pośrednim efektem powinno być wyczulenie słuchaczy na wartość i ochronę zabytków oraz promocja ochrony dziedzictwa kulturowego.