Wymagania stawiane kandydatom na studia 

Posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera (lub równoważnego), lub magistra (każdy rodzaj studiów). Niezbędnym warunkiem, zakwalifikowania na studia jest posiadanie stopnia nurkowego uprawniającego do samodzielnego nurkowania – CMAS P2; PADI - RESCUE (oraz równoważne stopnie innych organizacji) lub deklaracja ukończenia kursu na wymagany stopień przed wyjazdem na praktyki podwodne (po pierwszym semestrze).

 

Kryteria zaliczenia (ukończenia studiów)

- Uczestnictwo w zajęciach ( dopuszczalna absencja poniżej 25 %)

- Aby otrzymać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych słuchacz jest zobowiązany do napisania pracy dyplomowej (od 15 do 30 stron)