Pracownia Dokumentacji i Zbiorów IA UW

W marcu 2006 roku rozpoczęła oficjalną działalność Pracownia Dokumentacji i Zbiorów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, której opiekunem jest dr Wojciech Wróblewski, a pracownikiem mgr Ludwika Sawicka. W chwili obecnej stopniowo porządkowane są materiały zabytkowe oraz dokumentacja, znajdujące się w zbiorach IA UW. Potrzeba nowego uporządkowania i wykonania skontrum materiałów związana jest ze zmianą siedziby IA UW, która miała miejsce w lutym 2005, oraz z ze zmianą siedziby magazynów IA UW, które w styczniu 2006 zostały przeniesione z lokalu przy ul. Traugutta do pomieszczeń przy ul. Żwirki i Wigury. Wraz z postępem prac kolejne ich wyniki będą udostępniane w postaci bazy danych mającej za zadanie ułatwić badaczom dotarcie do interesujących ich zabytków oraz dokumentacji. Zakładka „Materiały” obejmuje pierwszą część ogólnego spisu materiałów będących w posiadaniu IA UW,  dostępnych aktualnie w magazynach IA UW przy ul. Żwirki i Wigury. W drugiej części znajdą się materiały z prowadzonych przez IA UW regularnych badań powierzchniowych. Wyłączono ze spisu zabytki znajdujące się obecnie w opracowaniu, których lista będzie stanowiła trzecią część zakładki. Część materiałów w zbiorach IA UW pochodzi z badań prowadzonych wspólnie z innymi instytucjami. W niektórych wypadkach, w celu zgromadzenia całości dokumentacji oraz zabytków w jednym ośrodku, decyzją Dyrektora materiały zostały przekazane odpowiednim placówkom. Te przypadki zostały zaznaczone w rubryce „Materiały przekazane”, gdzie zamieszczono informację o aktualnym miejscu przechowywania zabytków. Informacje dotyczące poszczególnych stanowisk mają wciąż jeszcze charakter roboczy i będą cały czas aktualizowane. W dalszej kolejności, wraz z postępami inwentaryzacji, udostępnione zostaną informacje na temat znajdującej się w Pracowni Dokumentacji i Zbiorów IA UW dokumentacji.

:mgr
Ludwika Sawicka
:Szkoła Główna , Krakowskie Przedmieście 26/28
:321a
:22 5522822
:ludwika@centrum.cz