Ani jednego dnia bez linii

Not a day without a line drawn

 

Winieta z pierwszych tomów „Światowita" autorstwa Mariana Wawrzenieckiego.

(wiecej na jej temat można przeczytać TUTAJ)


 ‘Światowit’ is a yearly issue of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw classified in the European Reference Index for Humanities (ERIH), and one of the oldest Polish archaeological periodicals – it has been issued since 1899.

It is a scholarly journal targeted at the entire archaeological community in Poland as well as abroad, and it covers the latest research methods and different archaeological specialisations. The broad scope of studies from diverse cultural, chronological, and territorial backgrounds included in the periodical fosters scholarly discussions and facilitates searching research inspirations.

The Editorial Office accepts research papers on Mediterranean and Non-European Archaeology, Prehistoric Archaeology, Medieval Archaeology, and Archaeology of Poland. Reviews of archaeological works are also welcome.

The Editorial Office accepts articles in English, German, French, Italian, Spanish, Russian, and, in justified cases, Polish.

Texts submitted to the Editorial Office undergo a peer-review process performed by a group of independent anonymous experts (‘double-blind system’).

After an article is accepted for printing, its Authors will be asked to sign publishing agreements regulating copyrights concerning the text and illustrative material.

Authors are also entitled to a hard copy and .pdf digital version of their article.

Texts meant for publication in the forthcoming volume have to be submitted on 1 October 2018 at the latest.

Submissions should be sent via email to swiatowit@uw.edu.pl.

Guidlines for authors can be find here.

 

Światowit” jest rocznikiem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego sklasyfikowanym w European Reference Index for Humanities (ERIH) i jednym z najstarszych polskich czasopism archeologicznych, wydawanym od 1899 r.

Światowit” jest czasopismem naukowym skierowanym do całej archeologicznej społeczności badaczy w Polsce i zagranicą, uwzględniającym najnowsze metody badawcze i różne archeologiczne specjalności. Szeroki zakres badań prezentowanych w czasopiśmie, zróżnicowanych kulturowo, chronologicznie i terytorialnie służy naukowym dyskusjom i poszukiwaniu inspiracji badawczych.

Redakcja przyjmuje artykuły naukowe w zakresie archeologii śródziemnomorskiej i pozaeuropejskiej, archeologii pradziejowej, średniowiecznej i archeologii Polski. Publikowane są także recenzje prac archeologicznych.

Redakcja przyjmuje artykuły w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, ewentualnie także w języku polskim, jeśli jest to uzasadnione merytorycznie.

Złożone w redakcji teksty podlegają ocenie merytorycznej na podstawie anonimowych recenzji grupy niezależnych ekspertów („double-blind system”).

Po przyjęciu artykułu do druku Autorzy otrzymują do akceptacji umowy wydawnicze dotyczące praw autorskich do tekstu i wykorzystywanego materiału ilustracyjnego.

Gwarantujemy autorom egzemplarz autorski i pdf artykułu.

Termin nadsyłania tekstów do bieżącego tomu upływa 1 października 2018 r.

Redakcja przyjmuje materiały w wersji elektronicznej na adres swiatowit@uw.edu.pl 

Wskazówki dla autorów znajdują się tutaj.

 

Dotychczas opublikowane tomy

Volumes published

 

 

Światowit’ is edited by the team /„Światowit” redagowany jest przez zespół:

Krzysztof Jakubiak (Director of the Institute, Editor-in-Chief)

Karolina Blusiewicz

Rafał Fetner

Kazimierz Lewartowski (Chairman of the Editorial Council)

Dariusz Manasterski

Marcin Matera

Dariusz Szeląg

Jerzy Żelazowski

 

The Scientific Council includes / W skład Rady Naukowej wchodzą:

Kazimierz Lewartowski (Chairman - Institute of Archaeology, University of Warsaw, Poland)

Serenella Ensoli (University of Campania "Luigi Vanvitelli", Italy)

Włodzimierz Godlewski (Professor emeritu of the Institute of Archaeology, University of Warsaw)

Joanna Kalaga (Professor emeritus of the Institute of Archaeology, University of Warsaw, Poland)

Mikola Kryvaltsevich (Department of Archaeology, Institute of History, National Academny of Sciences of Belarus, Belarus)

Andrey Mazurkevih (Department of Archaeology of Eastern Europe and Sibiria, The State Hermitage Museum, Russia)

Aliki Moustaka (Department of History Archaeology, Aristotle University of Thesaloniki, Greece)

Wojciech Nowakowski (Institute of Archaeology, University of Warsaw, Poland)

Andreas Rau (Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology, Schleswig, Germany)

Jutta Stroszeck (German Archaeological Institute, Athens Department, Athens, Germany)

Karol Szymczak (Institute of Archaeology, University of Warsaw, Poland)

 

You are permitted to use the papers linked herewith licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 (also known as CC-BY).

Zezwala się na korzystanie z zamieszczonych tu artykułów na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 (znanej również jako CC-BY). Swiatowit Guidlines for Authors Wskazówki dla autorów