Zajęcia kursowe II roku st. magisterskich

SEMINARIUM MAGISTERSKIE
seminarium liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę9 ECTS
 Seminarium wybierane jest przez studenta z listy seminariów magisterskich

SEMINARIUM POBOCZNE
seminarium liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę9 ECTS
 Seminarium wybierane jest przez studenta z listy seminariów magisterskich

WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI (OGUN)

wykład liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin3 ECTS
Wykład należy wybrać z listy wykładów dostępnych na UW, kończących się egzaminem. Lista zajęć i rejestracja żetonowa

WYKŁAD MONOGRAFICZNY
wykład 2 x liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę2x4 ECTS
Wykład wybierany jest przez studenta z listy wykładów monograficznych (specjalizacyjnych)

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

 2xliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę2x3 ECTS
Zajęcia fakultatywne można wybierać z listy zajęć fakultatywnych. Łącznie na I roku studiów magisterskich należy zrealizować 120 h zajęć dodatkowych. Wszystkie zajęcia winny kończyć się zaliczeniami na stopień.

ĆWICZENIA POWIERZCHNIOWE

1 tydzień liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę2 ECTS
Program studiów archeologicznych nakłada na wszystkich studentów obowiązek realizacji 1 tygodni (5 dni roboczych, tj. 30 godz.) badań powierzchniowych na II roku studiów magisterskich. Ćwiczenia powierzchniowe kończą się zaliczeniem na ocenę.

PRACA MAGISTERSKA

Zaliczenie roku odbywa się według zasad analogicznych jak na III roku studiów licencjackich. Student do końca II roku studiów magisterskich winien uzyskać absolutorium. Studia magisterskie kończą się egzaminem magisterskim obejmującym wybraną przez egzaminowanego w toku studiów specjalność oraz obronę pracy magisterskiej. Po uzyskaniu absolutorium, złożeniu pracy magisterskiej i złożeniu egzaminu magisterskiego student otrzymuje dyplom ukończenia studiów ze stopniem magistra. W uzasadnionych przypadkach niemożności wykonania pracy magisterskiej w obowiązującym terminie (por. § 35 Regulaminu Studiów) Dziekan może przedłużyć prawa studenckie na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie, zostaje skreślony z listy studentów. W okresie dwóch lat od uzyskania absolutorium możliwe jest wznowienie studiów w celu obrony pracy dyplomowej, bez obowiązku uczęszczania na zajęcia, wiąże się to jednak z wniesieniem jednorazowej opłaty za egzamin (patrz str. 87). Po upływie tego okresu można ubiegać się o wznowienie na ostatni rok studiów z obowiązkiem uzupełnienia ewentualnych różnic programowych (por. §8 i §36 Regulaminu Studiów).
Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego przygotowania i sposobów oceniania prac magisterskich