Zajęcia kursowe III roku st. licencjackich

 —

PROSEMINARIUM

Studenci kontynuują naukę w obrębie trzech wybranych w roku poprzednim bloków, wybierając jedno proseminarium (liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę; 4ECTS) z dostępnych w ramach każdego bloku. Jedna ze studiowanych specjalności kończy się egzaminem licencjackim połączonym z obroną pracy licencjackiej. Licencjat może być uzyskany w każdym ze studiowanych bloków archeologicznych — oprócz bloków pomocniczych. Na początku III roku student musi dokonać wyboru bloku licencjackiego. W ramach bloku pomocniczego (na który student uczęszczał podczas studiów I stopnia (licencjackich), możliwe jest natomiast napisanie pracy magisterskiej w toku studiów II stopnia (magisterskich).
Lista proseminariów III rok

NAUKI O ŚRODOWISKU

konwersatorium liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin4 ECTS
prowadzący:Joanna Piątkowska-Małeckaponiedziałek 13:15-14:45, s. 2.10

Przedmiot ogólnohumanistyczny: ETNOGRAFIA

wykładsemestr letniliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin4 ECTS
prowadzący:Wojciech Wróblewskipiątek 11:30-14:45, s. 2.09

ZAJĘCIA KIERUNKOWE

  6 X liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę6 X 2 ECTS
Zajęcia kierunkowe należy wybrać z listy zajęć. Obejmuje ona zróżnicowane wykłady, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne, numizmatykę, epigrafikę i inne nauki pomocnicze, objazdy, ćwiczenia muzealne, zajęcia komputerowe oraz lektoraty języków starożytnych. Łącznie na III roku studiów I stopnia (licencjackich) należy zrealizować 180 h zajęć kierunkowych. Wszystkie zajęcia winny kończyć się zaliczeniami na stopień.
Lista zajęć kierunkowych

JĘZYK STAROŻYTNY

lektoratliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin 2 ECTS
W ramach nauki języka starożytnego na III r. studiów licencjackich student może kontynuować naukę łaciny lub też wybrać inny język starożytny zgodny z profilem głównego proseminarium.
Lista lektoratów języków starożytnych

JĘZYK NOWOŻYTNY

lektoratliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę+rodzaj zaliczenia: egzamin 2+2 ECTS
 J.angielski: Kinga Kasperczakpoziom B2czwartek 11:30-13:00, s. 1.10
piątek 11:30-13:00, s. 1.10
Na III roku studenci kontynuują naukę języków nowożytnych, na podobnych zasadach jak na II roku. Obowiązkowy egzamin na poziomie B2 wraz z punktacją rozliczane są na III roku studiów I stopnia (licencjackich).

WYKŁAD OGÓLNOINSTYTUTOWY (OGIN)

wykład liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin5 ECTS
Wykład należy wybrać z listy wykładów ogólnoinstytutowych.
Lista wykładów ogólnoinstytutowych

WYCHOWANIE FIZYCZNE

  liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę1 ECTS
Sprawność fizyczna jest niezbędna w zawodzie archeologa, szczególnie dla osób zamierzających zająć się w przyszłości archeologią terenową. Toteż studenci, którzy nie należą jeszcze do żadnej sekcji Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Warszawskiego, są gorąco do tego namawiani.

 Lista zajęć i rejestracja żetonowa

ĆWICZENIA WYKOPALISKOWE

1 miesiąc liczba zajęć: 150 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę10 ECTS
Ćwiczenia wykopaliskowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Więcej informacji znajduje się w programie I roku studiów I stopnia (licencjackich).

PRACA LICENCJACKA

Praca licencjacka, referująca, badawcza, lub innego typu (np. wystawa, program komputerowy lub też inna forma prezentacji materiału archeologicznego), powinna być okazją do przyswojenia przez studenta podstawowych elementów dokumentacji i warsztatu badawczego. Część merytoryczna powinna być opatrzona poprawnie skonstruowanym aparatem naukowym: częścią ilustracyjną (uzupełnioną o spis i wykaz źródeł ilustracji). Tematykę i zakres pracy licencjackiej ustala wraz ze studentem prowadzący proseminarium (adiunkt bądź pracownik samodzielny), w taki sposób, by założone zadanie było możliwe do wykonania w ciągu dwóch semestrów studiów. Tematyka prac licencjackich przedstawiana jest Radzie Instytutu Archeologii UW i przekazywana do aprobaty Prodziekanowi. Ustalenie tematu i zakresu prac licencjackich musi zatem nastąpić na początku roku akademickiego (w semestrze zimowym). Wybór bloków, z których studenci będą zdawać egzaminy po III roku oraz bloku, którego specjalność chcą kontynuować jako główną na studiach II stopnia (magisterskich) należy zadeklarować do końca października na III roku studiów. Obrona pracy licencjackiej powinna nastąpić w trakcie III roku studiów (do końca września). Ze względu na dwustopniowość studiów nie ma możliwości warunkowych przyjęć na I rok studiów II stopnia (magisterskich). Po zdaniu egzaminu licencjackiego i obronie pracy studenci otrzymają stopień licencjata archeologii (nadawany na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 1992 r.). Na dyplomie, który otrzymają, znajduje się informacja o ukończeniu studiów wyższych licencjackich, na kierunku „archeologia”. Egzamin licencjacki ma formę egzaminu komisyjnego; zawiera elementy obrony pracy licencjackiej i sprawdzianu wiedzy, która powinna być wynikiem przyswojenia całego programu kończonego bloku studiów.
Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego przygotowania
i sposobów oceniania prac licencjackich

UWAGA!

Kandydaci na stacjonarne (dzienne) studia II stopnia (magisterskie) przechodzą pełny proces rekrutacji, bez względu, czy studiowali wcześniej w systemie stacjonarnym, czy niestacjonarnym (wieczorowym i zaocznym). Wyniki uzyskane w postępowaniu rekrutacyjnym przez wszystkich kandydatów (średnia) stanowią podstawę do utworzenia listy rankingowej. Przyjęcia na studia dzienne odbywają się do wyczerpania limitu miejsc (90). Osoby nieprzyjęte na studia dzienne mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne (wieczorowe lub zaoczne) (dotyczy to także absolwentów studiów dziennych), według rankingu średnich, do wyczerpania limitu miejsc. Wszyscy kandydaci mają obowiązek rejestracji w systemie IRK oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komisji Rekrutacyjnej.